Nieuwsbrief nummer 59, juni 2017

Inleiding
De koffers zijn al bijna gepakt, de caravan staat klaar om aangekoppeld te worden. Nog even en we krijgen vakantie. Deze 59e nieuwsbrief lijkt wel op een dik vakantienummer.

Het is iedere keer weer een hele toer om alle nieuwsitems en berichten in een mooi overzicht te krijgen. Elke zes weken worden alle stukken verzameld, beoordeeld en in het template van de nieuwsbrief gegoten. We hebben, zoals dat hoort, daarom eens gekeken naar een andere manier om de nieuwsbrief te maken. Dat levert een nieuw format op dat minder maatwerk vraagt en daarom sneller gemaakt kan worden. De volgende nieuwsbrief, nummer 60, zal er dan ook een beetje anders uitzien. Bijkomend voordeel is dat weergave in Outlook beter zal zijn. De inhoud blijft natuurlijk hetzelfde.

Ik wens iedereen alvast een goede vakantie, voor de een met veel ontspanning, voor de ander juist veel activiteit. Kies datgene waar je van uitrust!

Jan Bartling

De nieuwsbrief in een nieuw jasje
De oude nieuwsbrief boodt door de gehanteerde indeling lekker veel ruimte voor allerlei extra informatie dankzij het gebruik van een linkerkolom. Dit had echter als nadeel dat de nieuwsbrief in Outlook slecht te lezen was. Mede om die reden is besloten om voor een andere indeling te kiezen die wel goed wordt weergegeven in Outlook.
Daarnaast wordt deze nieuwe nieuwsbrief nu door middel van klikken en slepen samengesteld via een wizard. Daarmee gaat het aanmakan van een nieuwsbrief een stuk makkelijker en sneller.

We hopen met dit nieuwe jasje weer een tijd vooruit te kunnen! Natuurlijk zijn we wel nieuwsgierig naar uw mening, dus heeft u op- of aanmerkingen over de vormgeving van deze nieuwsbrief, dan horen we dat graag via redactie@sambo-ict.nl.

36e saMBO-ICT conferentie 5-6 oktober 2017
In de vorige nieuwsbrief moest er een tekort aan workshops gemeld worden. Inmiddels is het de programmacommissie gelukt dit tekort grotendeels weg te werken en is het een kwestie van gaatjes vullen en puntjes op de i zetten. Eind juni start de mogelijkheid tot aanmelden en zal ook het (voorlopige) programma via de website van saMBO-ICT beschikbaar komen. Om alvast een tipje van de sluier op te lichten: Joseph Oubelkas opent de conferentie donderdag. Graag laten we de schrijver van ‘400 brieven van mijn moeder’ zijn verhaal doen.

De keynotes op de vrijdag worden gegeven door respectievelijk Peter Ros en Wilfred Rubens. Peter zal ons meenemen in zijn kijk op de effecten van technologische ontwikkeling op de samenleving. Wilfred Rubens is geen onbekende in de mbo sector. Een bevlogen onderwijsman met een visie!

saMBO-ICT Gebruikersdag
Via twee grote schermen en met prima geluid konden we op 12 juni 2017 de presentaties en demo's volgen van Digitaal ondertekenen en de Nummervoorziening. Verder was er weer meer informatie over Doorontwikkelen BRON. De presentaties zijn zoals gebruikelijk beschikbaar op onze website.

Voor de volgende gebruikersdag, op 2 oktober 2017, worden voorbereidingen getroffen om een programma te maken rond het thema Privacy. Na enkele korte presentaties is het de bedoeling om in kleinere groepen uiteen te gaan en door te praten over de aan de orde gestelde onderwerpen. Spoedig na de zomervakantie komen we met het volledige programma.

Ambassadeursnetwerk mbo
Met een goed bezochte bijeenkomst op donderdag 1 juni bij MBO Utrecht is dit schooljaar voor het mbo ambassadeursnetwerk afgesloten.
Na de zomervakantie pakken we de draad weer op en zullen elkaar in het najaar ontmoeten bij het Koning Willem I College met als thema:
Mediawijsheid en digitale geletterdheid.
De datum wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt.

Netwerk informatiemanagement in het mbo
Het netwerk informatiemanagement in het mbo zal ook komend schooljaar weer actief zijn. De data voor de bijeenkomsten zijn vastgesteld op 21 september, 23 november, 15 februari en 19 april. Op 21 september is het thema: Dat zijn onze zaken!

We willen weer eens op een rij zetten welke zaken ons bezighouden, zowel sectorbreed (saMBO-ICT en Kennisnet leggen een aantal zaken voor) als ook de zaken die binnen de instelling spelen. En dan willen we vooral kijken naar overeenkomsten en mogelijkheden tot verdere samenwerking en wat we nu nog nodig hebben om die zaken ook een stap verder te brengen.

Netwerk ibp in het mbo
Regiegroep informatiebeveiliging en privacy in het mbo
De regiegroep ibp in het mbo boekt voortgang op diverse gebieden:
  • De werkgroep bewerkersovereenkomsten geeft aan dat met diverse leveranciers (o.a. Intergrip en Eduarte) overleg is geweest en dat er op korte termijn overeenstemming is over de bewerkersovereenkomsten die tussen deze leveranciers en mbo instellingen gemaakt kunnen worden. Andere leveranciers zullen nu snel volgen.
  • De werkgroep dataregister levert nog voor de zomer een eerste concept dataregister medewerkers op dat instellingen kunnen gebruiken om de datastromen rond medewerkers in het kader van de privacy wetgeving in kaart te brengen. Na de zomer volgen die voor studentgegevens en voor externen.
  • Op initiatief van de regiegroep komt het netwerk ibp in het mbo volgend schooljaar weer een aantal keer bij elkaar. De data voor komend schooljaar zijn 12 oktober, 14 december, 15 maart en 17 mei. Op 12 oktober zullen de diverse aspecten rond het compliant zijn van de instelling voor de privacy wetgeving (AVG) van mei 2018 centraal staan.
Awareness rond informatiebeveiliging en privacy
Belangrijk aandachtspunt om informatiebeveiliging en privacy (ibp) in de instelling echt geïmplementeerd te krijgen, is de bewustwording bij medewerkers en deelnemers. In het najaar wordt daar door de regiegroep ibp in het mbo veel aandacht aan gegeven. We doen dit bijvoorbeeld door een heuse campagne over de campagnes: de verschillende ‘awareness' campagnes uit de instellingen worden naar boven gehaald en via de ibp-site gedeeld. Ook organiseren we de mogelijkheid ervaringen te delen en ideeën uit te wisselen. De leukste campagnes worden in december extra in het zonnetje gezet. Stap één is de al uitgevoerde campagnes in beeld brengen. Meld je dus aan op het platform van het netwerk of bij de regiegroep!
Het voortouw in dit initiatief wordt genomen door Fung Yee Poon en Willem Flink uit de regiegroep. Zij zullen de verschillende campagnes verzamelen en een contest uitschrijven.
In het kader van de maand van de privacy in oktober is het wellicht ook goed als instellingen deze maand aangrijpen om het onderwerp (opnieuw?) extra onder de aandacht te brengen. De game MBO Alert! is hier speciaal voor ontwikkeld en kan hierbij behulpzaam zijn. MBO Alert! wordt komend jaar gecontinueerd. Instellingen die afgelopen jaar meededen, kunnen de licentie met een jaar verlengen en er is nog ruimte voor 10 nieuwe instellingen om het spel ook te gaan gebruiken.
Aanmelden bij saMBO-ICT of bij Kennisnet via k.debondt@kennisnet.nl.

Scholing voor informatiebeveiliging en privacy in het mbo
In het komende najaar is er weer een serie scholingen gepland rond ibp in het mbo:
  • Masterclass FG in het mbo, een tweedaagse cursus om alle aspecten van de functionaris gegevensbescherming de revue te laten passeren, op 12 en 13 oktober. in combinatie met de netwerkbijeenkomst op 12 oktober. Bij veel aanmeldingen komt er mogelijk een tweede cursus eind november.
  • Masterclass HR management in ibp, een tweedaagse cursus op 1 en 2 november om alle aspecten rond ibp voor het HR management op een rij te zetten en met elkaar te bespreken welke rol de HR manager hierbij heeft.
  • De peer review training, we willen een tweede groep starten met mensen met elkaar aan de slag willen om bij elkaar een peer review uit te voeren en op die manier ook te leren om in de rol van auditor te kruipen en bij elkaar in de keuken te kijken.
Meer informatie over de cursussen staat op het platform van het ibp netwerk .

Benchmark leermiddelen – anders dan andere benchmarks!
Tijdens het symposium Leermiddelenbeleid en Schoolkosten van 31 mei jl. is een eerste versie van de Benchmark voor Leermiddelen in het MBO gepresenteerd. Deze benchmark is anders van karakter dan wat de meesten onder een benchmark verstaan. Serge de Beer van Learningtour ontwikkelt voor deelnemers een tool waarin leermiddelenlijsten (zowel huidige als historische) kunnen worden ingeladen. Gebruikers kunnen vervolgens zowel kwantitatieve (Wat kost de ‘ict’ opleiding (lees: een bepaalde crebo) bij anderen?) als kwalitatieve (Welke titels hebben anderen op de lijst staan?) informatie opvragen. Ook zal voor de eigen instelling kostenontwikkeling over meerdere jaren bekijken mogelijk zijn. E.e.a voorlopig anoniem. (Hoewel uit gesprekken is gebleken dat anonimiteit uiteindelijk misschien niet voor alle informatie wenselijk is; als je wilt weten of een bepaalde titel of methode bevalt, wil je toch contact opnemen met het betreffende ROC of AOC.)

Ondertussen heeft zich een 9-tal instellingen aangemeld voor deelname aan de Benchmark leermiddelen MBO. Wil je meer weten, ook meedoen? Neem contact op met Maaike Stam of Nike Moons van het programmateam MBOpack.

Symposium Leermiddelenbeleid & schoolkosten
Op woensdag 31 mei jl. waren we voor het symposium Leermiddelenbeleid en Schoolkosten te gast bij ROC Rijn IJssel in Wageningen (meer dan geweldig verzorgd!). Een zeer succesvol evenement waaraan ruim 70 personen hebben deelgenomen. Middels het evaluatieformulier heeft een aantal deelnemers zich aangemeld voor deelname aan het Netwerk Leermiddelenbeleid en Schoolkosten (onder voorzitterschap van Rudolf Barkhuijsen van ROC Rijn IJssel) zij ontvangen hier binnenkort meer informatie over. Ook zijn er weer enkelen enthousiast gemaakt voor de mogelijkheden van de BenchmarktoolHier vindt u alle presentaties. Tip: bekijk de presentatie over de nieuwe versie van het Juridisch Kader Leermiddelen (door Kennisnet). Het definitieve document verschijnt later pas, maar dit geeft vast wat houvast!

Onderwijslogistiek is hersengymnastiek
Het (pre)programmaplan 'onderwijslogistiek is hersengymnastiek' is door saMBO-ICT in samenwerking met Kennisnet geaccordeerd. Gesproken is over een pre-programma, omdat we in dit jaar onderzoeken welke behoefte de instellingen hebben. Op basis van meer inzicht in de problematiek willen we bepalen op welke wijze we de instellingen het meest effectief kunnen ondersteunen met een programma. In het voorjaar is op de woensdagen gewerkt aan de activiteiten die prioriteit hebben vanuit dit document: De tweede leergang, een masterclass voor bestuurders en - niet onbelangrijk - het gezamenlijk opstellen van een concept definitie onderwijs-logistiek en een referentiemodel voor het mbo. We hebben gevraagd aan de strategische adviseurs van Kennisnet en de programmamanager onderwijslogistiek bij het Albeda College om mee te denken over een eerste opzet voor de definitie en het referentiemodel. De opzet krijgt zijn primeur tijdens de eerste netwerk-bijeenkomst onderwijslogistiek op 14 september 2017. Uiteindelijk wordt dit een eerste tool om de instellingen te ondersteunen en het gesprek over onderwijs-logistiek breed te kunnen voeren binnen de eigen instelling. De voorbereidingen voor het netwerk worden uitgevoerd in samenwerking met de onderwijslogistiek deskundige van het Nova College.

Aanmelden leergang en/of netwerkbijeenkomst
Mocht je je willen aanmelden voor de tweede leergang (planning november-januari 2017) en/of de netwerkbijeenkomst onderwijslogistiek op 14 september, dan kun je dit doorgeven aan Edith Hofstede via edith.hofstede@sambo-ict.nl. Ook voor vragen of meer informatie over de leergang of de netwerkbijeenkomsten kun je bij haar terecht. Het programma van de leergang wordt voor de zomer naar de bij ons bekende contactpersonen onderwijslogistiek verstuurd.

Leergang Deelnemersadministratie, doet u ook mee?
saMBO-ICT heeft inmiddels ook al tien keer de Leergang Deelnemersadministratie verzorgd. Als er vanuit de instellingen voldoende belangstelling bestaat, wil saMBO-ICT de Leergang DA komend studiejaar weer gaan aanbieden. Als er veel belangstelling voor is, kunnen we de leergang wellicht weer regionaal aanbieden en zo de reistijden beperken.

Graag vernemen we voor half juli via een mail naar info@sambo-ict.nl wie er belangstelling heeft voor de Leergang DA in het komende studiejaar. Voor aanvang van het nieuwe studiejaar zullen we dan bepalen of en waar saMBO-ICT de Leergang DA weer gaat aanbieden. Meer informatie over de leergang DA kunt u aanvragen via een mail naar info@sambo-ict.nl.

Aanbesteding SIS (vervolg)
In vorige nieuwsbrieven hebben we aandacht gegeven aan het initiatief van 17 instellingen met betrekking tot een functioneel onderzoek SIS (verkenning traject ter vervanging student-managementsysteem). Inmiddels is dit onderzoek, op één onderdeel na, afgerond. Het nog niet afgeronde onderdeel betreft de marktconsultatie, waarin de samenwerkende mbo-instellingen nog voor de zomervakantie met relevante marktpartijen in gesprek willen gaan. Op 16 juni jl. is deze marktconsultatie SIS gepubliceerd op onze website. Leveranciers kunnen tot uiterlijk 30 juni reageren op de consultatie. Het resultaat van deze consultatie zal te zijner tijd ook op de website van saMBO-ICT gepubliceerd worden.

Voor de 17 initiatiefnemers breekt na de zomervakantie een tweede fase aan waarin de consultatie geconcretiseerd wordt in het opstellen van een gezamenlijk Programma van Eisen en het vaststellen van de aanbestedingsstrategie. De voorbereidingen voor dit traject zijn inmiddels gestart. Tot 1 september is het voor nieuwe instellingen nog mogelijk om aan te haken. Voor meer informatie volstaat een email via info@sambo-ict.nl.

MBO betrokken bij opstellen SURF Meerjarenplan
In het SURF Meerjarenplan staan de strategische ambities en de meerjarige doelstellingen waar de coöperatie zich in een bepaalde periode op richt; het is de basis waarop SURF en de instellingen met elkaar samenwerken. Om te komen tot een nieuw meerjarenplan wordt met een aantal instellingen van elk van de nu vijf aangesloten sectoren interviews afgenomen. Op deze manier hebben de leden van de coöperatie invloed op de meerjarenplannen. Het mbo zal nu voor de eerste keer, als één van de vijf bij de SURF coöperatie aangesloten sectoren, invloed op het SURF Meerjarenplan uitoefenen. In het onlangs gehouden MBO-CSC-overleg is afgesproken dat vier mbo-contactpersonen zullen worden geïnterviewd om de voor het mbo belangrijkste thema’s en doelstellingen op te halen. Het nieuwe meerjarenplan, dat betrekking heeft op de periode 2019-2022, moet in de loop van volgend jaar klaar zijn. Het concept wordt in het voorjaar van 2018 voorgelegd aan het MBO-CSC-overleg. Klik hier voor meer informatie.

SURF Onderwijsawards 2017
SURF is op zoek naar de changemakers in het onderwijs. Mensen die het onderwijs vernieuwen met de inzet van ICT en het zo naar een hoger plan tillen. Er zijn 4 categorieën:
  1. Docenten die pionieren met onderwijsinnovatie in de praktijk
  2. Onderwijsadviseurs die vanuit onderwijskundig perspectief de brug slaan tussen onderwijs en ICT
  3. ICT-professionals die vanuit de ICT-afdeling verbinding leggen met onderwijsinnovatie en dit ook faciliteren
  4. Bestuurders die onderwijsinnovatie met ICT aanjagen
Tijdens de SURF Onderwijsdagen worden de SURF Onderwijsawards 2017 uitgereikt. Wie vind jij een changemaker? Meld hem of haar uiterlijk 30 juni aan via deze pagina. Wat zou het mooi zijn als er ook changemakers vanuit het mbo bij zitten. Kanshebbers genoeg!

Vragen van en aan collega's
De vraagbaak vindt u in de Groepsomgeving. Iedereen die daar toegang toe heeft kan deze vragen daar zien, zelf een nieuwe vraag stellen of reageren op vragen van anderen! Naar de Vraagbaak.

Laatst gestelde vragen:
Discussies op LinkedIn
Behalve in de Vraagbaak worden er ook discussies gestart en vragen gesteld in de LinkedIn groep van saMBO-ICT. Deze groep telt inmiddels al 1000+ leden.
Tenslotte een dringend verzoek aan leveranciers om onze LinkedIn groep niet te gebruiken als reclamemedium. Reageren op vragen is natuurlijk prima...