Nieuwsbrief nummer 58, mei 2017

Inleiding
De vorige keer schreef ik in de inleiding iets over de Efteling. Een park waar ikzelf in decennia niet was geweest en nu voor een wel heel bijzondere bijeenkomst, de Managementconferentie van het Consortium voor Innovatie. De opzet was verrassend, veel verschillende werkvormen, variërende tijden, en locaties die soms ver verwijderd waren van elkaar. Vooral de festivalachtige opzet werd door veel mensen gewaardeerd.

De conferentie was een welkome onderbreking van alle acties die op dit moment spelen. Belangrijk zijn drie parallelle trajecten. De eerste is de ontwikkeling van een voorziening die aanmeldstatussen uitwisselt tussen mbo, vo en de gemeenten. Een traject dat is gebaseerd op wetgeving, het moet gewoon. Een tweede traject is de bestuurlijke vraag naar de mogelijkheden van een systeem voor centraal aanmelden, inschrijven, enz. Dat is nu in een fase waarin de haalbaarheid bepaald wordt, zowel qua draagvlak als kosten/baten. Tenslotte is een aantal instellingen bezig met een verkenning voor een nieuw studentinformatiesysteem. Deze drie trajecten lopen parallel aan elkaar, maar moeten rond de zomer tot verdere besluitvorming leiden.

Al met al ziet het ernaar uit dat het nog een intensieve periode is tot de zomer. Wordt vervolgd….

Jan Bartling

36e saMBO-ICT conferentie 5-6 oktober 2017
Na 35 conferenties zou het organiseren van de 36e een routineklus moeten zijn. Het format ligt nagenoeg vast en draaiboeken zijn er in overvloed. Kwestie van afvinken dus zou je zeggen. Helaas blijkt de praktijk weerbarstiger dan de theorie en dat komt niet alleen door het steeds wisselen van gastlocatie en samenstelling van de programmacommissie.

Workshops, draag uw ideeën aan!
Concrete zorgen zijn er op dit moment met betrekking tot de workshops. In tegenstelling tot eerdere conferenties blijft het aantal aangemelde workshops behoorlijk achter. De teller staat op 11 van de benodigde 24. Een behoorlijk tekort dus en dat voelt niet goed! Als er een onderwerp is dat u in de vorm van een workshop wilt delen, dan horen wij dit graag uiterlijk 30 mei a.s. via info@sambo-ict.nl. Laat u daarbij niet weerhouden door het stramien van 45 minuten per workshop of een powerpoint presentatie met presentator en toehoorders… Ook het organiseren van conferenties blijft ‘een leven lang leren’. Daag ons als programmacommissie dus gerust uit door een wild idee...

Gebruikersdag 12 juni 2017
Met welke mooie onderwerpen gaan we de gebruikersdagen van dit studiejaar afsluiten? De programmacommissie gaat voor Digitaal ondertekenen, Vervolg van Programma Doorontwikkelen BRON en de Nummervoorziening. Voor Digitaal ondertekenen wordt dat naast de stand van zaken van de werkgroep een presentatie van een instelling die in de praktijk digitaal tekent. Vervolg Doorontwikkelen BRON bestaat uit voortgang van de Tweede Veldtest, Doorontwikkelen BRON vo/vavo en RIO (Registratie Instellingen en Opleidingen). Het nieuws van saMBO-ICT en de Actualiteiten van DUO staan zoals gewoonlijk op het programma.
U kunt zich hier vast aanmelden.

Kennisdelingsbijeenkomst Office 365
Datum: 19 mei 2017
Tijd: 9.30 – 16.00 uur
Locatie: Microsoft, Evert van de Beekstraat 354, Schiphol

Het programma voor de kennisdelingsbijeenkomst Office 365 bij Microsoft op Schiphol is bekend en staat online. Er zijn nog maar een paar plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij om nog kans te maken op een plekje. Per instelling kunnen maximaal vijf personen deelnemen. Aanmelden kan nog via het formulier op deze pagina totdat de limiet bereikt is. Daarna hanteren we een wachtlijst. De hands-on track OneNote Class Notebook waar per sessie slechts 12 personen aan kunnen deelnemen is al volledig volgeboekt.

Er worden steeds meer vragen gesteld over de implementatie van- en het werken met Office 365. Daarvoor is in onze groepsomgeving nu een aparte open groep ingericht waar die vragen gesteld, maar ook tips en ervaringen gedeeld kunnen worden. Dus meld je aan voor de groep Office 365, stel daar je vragen en deel daar je kennis!

Gebruikersbijeenkomst SBB 29 mei 2017
In de vorige nieuwsbrief is aangekondigd dat saMBO-ICT Gebruikersbijeenkomsten SBB gaat organiseren op 29 mei en 13 november 2017. Voor 29 mei is onlangs de vooraankondiging met een globaal programma rondgestuurd en op de site gezet. Het idee is om deze eerste keer aandacht te besteden aan de onderwerpen White Label Stagemarkt, Beschikbaar stellen kwalificatiestructuur en keuzedelen en Optimalisatie dienstverlening SBB aan onderwijsinstellingen. Voor meer informatie en de mogelijkheid tot aanmelden, zie Vooraankondiging Gebruikersbijeenkomst SBB 29 mei 2017.

Symposium Leermiddelenbeleid & schoolkosten 31 mei 2017
Elke instelling, school, team, docent of student heeft te maken met leermiddelen en schoolkosten. Het is een onderwerp waar veel vragen, onduidelijkheden en soms ook klachten over zijn. Een kleine groep collega’s heeft zich hier het afgelopen jaar over gebogen met als resultaat de oprichting Netwerkgroep Leermiddelenbeleid & Schoolkosten. Daarnaast organiseren we op woensdag 31 mei bij Rijn IJssel vakschool in Wageningen een eerste landelijke bijeenkomst waar het onderwerp leermiddelenbeleid en Schoolkosten nu eens écht centraal staat.

We kijken vanuit verschillende perspectieven: Wat vindt de JOB? Wat zijn de ontwikkelingen in het landelijke beleid? Hoe ziet het juridisch kader eruit? Hoe gaan we samenwerken in de keten? Wat is de visie van de distributeur? Hoe ziet de tijdelijke regeling Schoolkosten er volgend jaar uit? Niet alleen strategische keuzes en dilemma’s komen aan de orde maar ook en vooral praktische zaken. Tenslotte staan rondetafelgesprekken op de agenda om over het thema keuzedelen met elkaar en met de sprekers nader in gesprek te gaan. Het programma vind je hier. Meld je (liefst zo snel mogelijk) voor 24 mei aan via dit formulier.

Ambassadeursnetwerk mbo 1 juni 2017
De volgende bijeenkomst is op donderdag 1 juni bij MBO Utrecht. Naast de gebruikelijke onderdelen buigen we ons in de middag over het volgende thema: Bruggen bouwen in het mbo

Wanneer je de dienst ICT van een mbo-instelling ernaar vraagt is het antwoord dat de geboden voorzieningen in principe prima op orde zijn. Hardware en software draaien naar behoren en de internetverbindingen zijn goed. Kortom: niets aan de hand!

Stel je dezelfde vraag aan een docent, dan krijg je soms een heel ander beeld. Systemen zijn niet altijd beschikbaar, internet doet het niet, er is te weinig scholing of bepaalde dingen mogen niet. Naast of in plaats van de geboden faciliteiten maakt de docent gebruik van zelf ontwikkelde of ontdekte mogelijkheden, zoals Dropbox, Facebook, Whatsapp en Kahoot.
Hoe dichten we nu dit gat tussen perceptie en werkelijkheid? Wat is er nodig om docenten op een optimale manier gebruik te laten maken van alle mogelijkheden die ICT te bieden heeft?

Datasturing in het mbo
Op 1 juni organiseren saMBO-ICT en Kennisnet een werkconferentie over datasturing in het mbo. In deze conferentie leren we met elkaar over dit onderwerp. Hoe maken we in ons werk goed gebruik van data, zodat beslissingen onderbouwd zijn of effectiever worden? Neem als voorbeeld het ontwikkelen van stuurinformatie voor het verbeteren van de intake of begeleiding, het bieden van dashboards met informatie aan teams, maar ook het experimenteren met learning analytics. De geprogrammeerde workshops zijn interactief en zullen door een expert begeleid worden. De werkconferentie is voor medewerkers van mbo-instellingen die zich oriënteren op datasturing of hier al (eerste) ervaring mee hebben.
Datum: 1 juni 2017
Tijd: 9.00 – 17.00 uur
Locatie: Hotel de Nieuwe Wereld, Marijkeweg 5, 6709 PE Wageningen.
Meer informatie en aanmelden: Vóór 19 mei via een mailtje naar Bastiaan Vader (Kennisnet).

Business Intelligence dag
De gebruikersgroepen QlikView en Data Platform Onderwijs (DPO) organiseren dit jaar samen de Business Intelligence dag, met een gezamenlijk ochtendprogramma en apart middaggedeelte. Iedereen die geïnteresseerd is in het werken met Managementinformatie is van harte welkom op vrijdag 16 juni bij de MBO Raad in Woerden. Meer informatie en het programma vindt u op onze website.
U kunt zich via dit formulier aanmelden.

Netwerk informatiemanagers
De informatiemanagers hadden op 20 april alweer de laatste bijeenkomst voor de zomer, met deze keer als thema: identiteiten. Er is gesproken over vijf uitdagingen die op dit moment spelen, zoals de omvang van de “sleutelbos” waar we als mensen mee te maken hebben, maar ook over het verschil tussen identificeren als natuurlijk persoon of als functionaris van een organisatie. De informatiemanagers gaven aan dat sterke authenticatie steeds belangrijker wordt in het kader van privacy. In presentaties van SURF en Kennisnet werd helder wat er nu is geregeld, maar ook de richting waar we naartoe gaan. In de discussies met de groepen werden prioriteiten aangegeven. Duidelijk is ook dat instellingen in het mbo hun interne identity management best op orde hebben. Daarbij worden soms andere oplossingen gekozen, maar worden veelal dezelfde keuzes gemaakt. De resultaten zullen worden meegenomen in de verdere discussies.

Netwerk ibp in het mbo
Afgelopen bijeenkomst van het netwerk ibp stonden de bewerkers-overeenkomsten in het middelpunt van de belangstelling. Intussen is een werkgroep vanuit dit netwerk aan de slag gegaan om met een aantal van de grotere leveranciers in het mbo afspraken te maken over deze bewerkersovereenkomsten. Het is de bedoeling dat er dit jaar nog een tiental overeenkomsten gerealiseerd wordt.
In de volgende bijeenkomst van het netwerk zal worden ingegaan op de problematiek rond de identiteiten, zoals ook in het netwerk van de informatiemanagers is gebeurd. Hierbij zal specifiek gekeken gaan worden naar de rol van de ibp manager in deze. De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 18 mei in Utrecht.
Tot slot is het goed om te melden dat in samenwerking met het hoger onderwijs er een update gemaakt is van het toetsingskader ibp in het mbo. Versie 3.0 wordt op de genoemde bijeenkomst gepresenteerd en bevat vooral een aantal noodzakelijke correcties en handige tips en toelichtingen bij de verschillende statements waardoor de toepassing van het kader nog wat meer eenduidig zal worden. In het najaar zal met dit toetsingskader 3.0 de ibp benchmark 2017 voor het mbo worden uitgevoerd.

MBOpack
Op 31 mei organiseert het netwerk Leermiddelenbeleid en schoolkosten een symposium. Tijdens deze bijeenkomst wordt, naast een groot aantal andere interessante programmaonderdelen, een aantal producten van MBOpack gepresenteerd:
  • De benchmarktool – kunnen vergelijken van leermiddelen-lijsten op basis van inhoud en prijs
  • Juridisch kader leermiddelen – eindelijk duidelijkheid: wat mag er, gezien de geldende wetgeving, nu wel, en wat mag er nu niet? Een actualisatie van het onderzoek dat in 2013 door Kennisnet is gepresenteerd.
  • Onderzoek leermiddelen 2.0 – hoe ziet de leermiddelenmarkt eruit?
Wilt u nog deelnemen aan de benchmark? 
Voor meer informatie, vragen en/of een voorproefje uit de eerder uitgevoerde mini-benchmark kunt u contact opnemen met Joop van SchieMaaike Stam of Nike Moons van het programmateam MBOpack.

Onderwijslogistiek
Op basis van vragen vanuit het mbo veld is saMBO-ICT in samenwerking met Kennisnet en SURF aan de slag gegaan om een onderwijslogistiek programma op te zetten. Voor dit jaar is een compact palet aan activiteiten gepland waarmee de instellingen ondersteuning kunnen krijgen om de onderwijslogistiek binnen de instelling aan te scherpen of te verbeteren.
Ten eerste zal de leergang onderwijslogistiek voor het mbo, die in het voorjaar gehouden is, in het najaar nog een keer herhaald worden. Nog voor de zomer kunt u zich daar bij saMBO-ICT voor inschrijven. Daarnaast zal er een netwerk Onderwijslogistiek voor het mbo worden opgezet. De eerste bijeenkomst daarvan is gepland op donderdag 14 september, van 14.00–20.00 uur. Het concept voor dit netwerk is gelijk aan dat van de informatiemanagers en ibp managers. Kennisdeling en uitwisseling van ervaringen staan daarbij centraal.
Tot slot zullen er contacten gelegd worden met externe partijen, onderzoekscentra en bedrijven om te kijken welke kennis en ervaringen van andere omgevingen ook in het mbo veld een bijdrage kunnen leveren om met onderwijslogistiek beter in te kunnen spelen op de vraag naar meer maatwerk en flexibiliteit in het onderwijs.
Het programmaplan en de uitnodigingen voor de leergang en het netwerk zullen nog voor de zomer aan de contactpersonen van saMBO-ICT bij de instellingen verzonden worden.

Programma Doorontwikkelen BRON
Actuele info nieuwe BRON uitwisseling op DUO site
Nu het eerste en grootste onderdeel van Doorontwikkelen BRON mbo is afgerond, is belangrijk te weten dat u voor actuele informatie over de nieuwe BRON uitwisseling voor het mbo niet meer op de projectpagina op de saMBO-ICT site moet zijn, maar op de website van DUO. Alle informatie van het project staat er nog wel voor het geval iemand nog eens iets wil terugkijken.

Tweede veldtest
Binnenkort volgt ter afronding van het project MBO Bekostiging een Tweede Veldtest, waarin de functionaliteit ten behoeve van de Definitieve bekostiging wordt getest. In tegenstelling tot de veldtest van vorig najaar, doen hier een beperkt aantal instellingen aan mee. Omdat dit nog de projectfase betreft, staat meer informatie hierover op de saMBO-ICT site, op de pagina Programma Doorontwikkelen BRON.

Doorontwikkelen BRON vavo
Op dit moment wordt vavo nog op de oude manier met BRON uitgewisseld. Ook deze uitwisseling wordt vernieuwd. De livegang daarvoor staat gepland in januari 2019, tegelijk met de nieuwe uitwisseling voor het reguliere vo. In de achterliggende tijd is een werkgroep gevormd met vertegenwoordigers van alle gebruikersgroepen. 11 mei 2017 is deze werkgroep van start gegaan. De instellingen die vavo hebben, gaan hier uiteraard in de komende 2 jaar meer van horen.

RIO (Registratie Instellingen en Opleidingen)
Al enkele keren is in de nieuwsbrief informatie gegeven over RIO, maar binnenkort komt het dichterbij, want dan beginnen we aan de eerste stap van de implementatiefase, waarbij alle instellingen in het mbo betrokken zijn. Die eerste stap is het in kaart brengen en registreren van de Onderwijsaanbieders en Onderwijslocaties van de instellingen en het registreren daarvan in het nieuwe register. Het streven is om dit voor het eind van dit jaar rond te hebben. Vanuit het project zullen enkele activiteiten georganiseerd worden ter ondersteuning van de instellingen bij deze klus. Zodra het implementatieplan af is, worden de instellingen hierover nader geïnformeerd.
Alle informatie over RIO is nu verzameld op één site: www.rio-onderwijs.nl.

Aanbesteding SIS
Ruim vijftien instellingen hebben de afgelopen maanden gewerkt aan een voorverkenning van een mogelijke gezamenlijke aanbesteding voor een studentinformatiesysteem. Er worden twee elementen onder de loep genomen, het functionele landschap en de juridische consequenties en aanpak. In vier bijeenkomsten van een dag hebben de instellingen onder leiding van Twijnstra Gudde gewerkt aan een gezamenlijk beeld.

Medio mei komen de instellingen weer bij elkaar en wordt het voortraject afgesloten. Wellicht zal dit nog gevolgd worden door een marktconsultatie voor de zomer. Vervolgens is het aan de instellingen zelf om na de zomer de beslissing te nemen om gezamenlijk, individueel of in kleinere coalities een aanbesteding te gaan doen.

Onderzoek Facet
Zoals eerder aangekondigd is er onderzoek gedaan naar een bredere inzet van het examensysteem Facet ten behoeve van, bijvoorbeeld, de beroepsgerichte kennisexamens. Het door Blinklane uitgevoerde onderzoek concludeert dat er behoefte is aan een brede visie over digitaal examineren voor alle onderwijssectoren. Verder is benadrukt dat een bredere inzet alleen mogelijk zou kunnen zijn, wanneer de huidige ontwikkeling van Facet wordt aangehouden.

Het is in niemands belang om op de huidige roadmap in te breken. Tenslotte is geconstateerd dat het mogelijk is om in het mbo een beperkte proef te doen, om te kijken of Facet ingezet zou kunnen worden voor de genoemde examens. Een dergelijke proef kan bijdragen aan een concrete visie op digitale examinering. Inmiddels wordt met twee examenleveranciers gesproken. Uitgangspunt van de proef is dat die vrijblijvend is voor zowel Facet als de leveranciers. Het rapport is op verzoek te verkrijgen.

Digitaal ondertekenen
De werkgroep Digitaal ondertekenen heeft weer een nieuwe mijlpaal bereikt. De mogelijkheid van Digitaal ondertekenen is namelijk opgenomen in de servicedocumenten Onderwijsovereenkomst en Praktijkovereenkomst van de MBO Raad.

Al eerder hebben we u via de nieuwsbrief geïnformeerd over het ontwikkelen, testen en in de praktijk beproeven van technische oplossingen voor Digitaal ondertekenen. Met Kennisnet hebben we afgesproken om een publicatie te maken, waarin de opgedane kennis en ervaring van de werkgroep wordt opgenomen, zodat we het met alle instellingen kunnen delen.
Zie voor meer informatie de themapagina Digitaal ondertekenen op de site.

Vroegtijdige aanmelding
Het project vroegtijdige aanmelding bevindt zich in een fase dat er besluiten genomen gaan worden over de realisatie. Daarbij is er (voorlopig) voor gekozen om een knooppunt in te richten voor het mbo en een knooppunt voor het vo. Vanzelfsprekend worden ook gemeenten aangesloten.

Er is de afgelopen periode een veldverkenning gedaan waarbij de plannen zijn besproken met verschillende vo- en mbo instellingen en regio’s. Het voorlopige beeld is dat de aanpak positief wordt ontvangen, maar dat er wel een aantal specifieke punten moet worden opgelost, zodat teruglevering naar het vo, maar ook de managementrapportages goed gebruikt kunnen worden in de regionale verbanden.

Aan de kant van het mbo is inmiddels een projectopzet opgesteld. Een eerste stap is om een programma van eisen voor de mbo kant op te stellen en een aanbesteding voor te bereiden. 

Nieuws vanuit SURF
SURFconext voor mbo.
Veel mbo-instellingen (39) hebben al een koppeling met SURFconext. Zo hebben hun studenten en medewerkers een gemakkelijke en veilige single-sign-on toegang naar diensten uit de cloud. Recentelijk zijn bijvoorbeeld Arcus College (Zuid-Limburg) en ROC TOP (Amsterdam) aangesloten op SURFconext.
Voor deze instellingen was de aanleiding dat SURFconext een gemakkelijke en veilige toegang mogelijk maakt tot SURFspot. Bij deze webwinkel van SURF zijn vanaf 1 juni de Adobe-licenties beschikbaar voor bij SURF aangesloten MBO-instellingen. Bekijk in dit overzicht of uw instelling al toegang heeft.
Maar wist u dat van de meer dan 170 aangesloten dienstenaanbieders ook leveranciers, actief in het mbo, zijn aangesloten? Zo kunnen diensten van Raet (met Youforce), Educus (met Eduarte), Evidos (ondertekenen.nl), Xebic (OnStage en OnTrac), Topdesk, Itslearning, N@tschool, Presenterswall, Trajectplanner en Advitrae (met Xedule) worden ontsloten via SURFconext.

SURFconext Sterke Authenticatie
Sinds vorig jaar is ook de dienst SURFconext Sterke Authenticatie beschikbaar. Met deze dienst kunnen op SURFconext aangesloten diensten extra worden beveiligd. Dit is vooral van belang voor clouddiensten met meer gevoelige data. Denk hierbij bijvoorbeeld aan cijferregistratiediensten of software voor personeelsdossiers.. Met SURFconext Sterke Authenticatie kunt u uw gebruikers 1 sterke authenticatie oplossing aanbieden voor toegang tot meerdere webapplicaties. Hiermee voorkomt u dat uw gebruikers straks meerdere soorten sterke authenticatie moeten gaan gebruiken. Op dit moment verkennen ROC Aventus en Clusius College in een Proof-of-Concept deze oplossing. Meer informatie en een animatie over de dienst zijn te vinden op deze pagina.

Seminar What’s next @SURFconext?
Op 24 mei is er weer de jaarlijkse What’s next @SURFconext bijeenkomst waarin u in 1 dag wordt bijgepraat over alle ontwikkelingen. Bekijk het programma of schrijf u gelijk in via deze pagina.

Call for proposals SURF Onderwijsdagen
Op 7 en 8 november 2017 worden de SURF Onderwijsdagen voor mbo en ho georganiseerd. Je vindt er trends en ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en ICT, die je inspireren om je onderwijs meer op maat aan te bieden.
Dit jaar staat ‘onderwijs in beweging’ centraal.

Heb jij inspirerende ideeën om het onderwijs in beweging te krijgen? Ben je met innovatie bezig of ken je iemand die het onderwijs in beweging brengt met behulp van technologie? Dien dan vooral, maar uiterlijk 23 juni, 12.00 uur je presentatievoorstel in via deze pagina. Je sessie moet binnen één van de volgende themalijnen vallen:
Online & Blended onderwijs | Digitaal Toetsen | Learning Analytics | Onderwijslogistiek | Digitale Leeromgeving | Open leermaterialen | Nieuwe Technologieën

Vragen van en aan collega's
De vraagbaak vindt u in de Groepsomgeving. Iedereen die daar toegang toe heeft kan deze vragen daar zien, zelf een nieuwe vraag stellen of reageren op vragen van anderen! Naar de Vraagbaak.

Laatst gestelde vragen:
Discussies op LinkedIn
Behalve in de Vraagbaak worden er ook discussies gestart en vragen gesteld in de LinkedIn groep van saMBO-ICT. Deze groep telt inmiddels al 1000+ leden.
Tenslotte een dringend verzoek aan leveranciers om onze LinkedIn groep niet te gebruiken als reclamemedium. Reageren op vragen is natuurlijk prima...