Nieuwsbrief nummer 56, februari 2017

Inleiding
Het is altijd een feestelijk moment, de afsluiting van een leergang. Helemaal bijzonder is de eerste keer, in dit geval van de scholing rondom het thema Onderwijslogistiek. De deelnemers aan de leergang hebben eerst aan elkaar gepresenteerd hoe ze het onderwerp oppakken binnen de eigen instelling en hoe ze de opgedane kennis daarbij toepassen. Mooie ervaringen waarbij we ook veel van elkaar kunnen leren. We gaan de scholing evalueren, dat hoort standaard bij een onderwijstraject. En daarna gaan we vast starten met een tweede ronde.

Tijdens de conferentie en de gebruikersdag werd het al gemeld, een groep instellingen wil samen op weg naar een (mogelijke) aanbesteding van een studentinformatiesysteem. Het traject bestaat uit een juridische verkenning en een functioneel onderzoek. Dat kan leiden tot een gemeenschappelijkheid in een aanbesteding. Inmiddels doen 14 instellingen mee aan deze activiteit, maar het staat open voor meer deelnemers. Voor de zomer worden de activiteiten afgerond.

Tegelijkertijd speelt een veel bredere vraag. Willen we als sector werken naar één (beperkte) kernregistratie voor iedereen en een centrale aanmelding? Het bestuur van saMBO-ICT en de Stuurgroep Bedrijfsvoering hebben bestuurlijk groen licht gegeven voor nadere stappen op dit thema.

Het zijn dus spannende tijden. De uitkomsten zullen niet direct zichtbaar zijn, maar hebben grote invloed voor instellingen op de lange termijn.

Jan Bartling

35e saMBO-ICT conferentie
Volgens Wikipedia is de midlifecrisis een psychologisch verzamelbegrip voor de psychologische ontwikkelingsfase van mensen tussen de 35 en 50 jaar. Zou dit voor conferenties ook gelden? Gelukkig tref je bij verder lezen dat slechts 20% van de ‘gevallen’ echt in een crisis belandt. Mocht de volgende conferentie dus plaatsvinden in een middeleeuws kasteel en vragen wij u gepast gekleed te gaan, dan weet u waar het mis is gegaan!

Maar alle gekheid op een stokje, het was weer een feest. Ditmaal niet op een onderwijslocatie en zonder sponsoren, maar wel met de vertrouwde mix van keynotes en workshops, voorafgegaan door een informeel avondprogramma. Fijn om te constateren dat het ook de 35e keer weer is gelukt om uit maar liefst 24 workshops te mogen kiezen. En voor wie het nog niet weet, de conferenties worden georganiseerd door een programmacommissie, bestaande uit een heel kleine groep mensen met een beperkt budget. Niet door professionals dus maar juist door een steeds wisselende mix van personen uit de vorige, huidige en komende conferentie instelling, aangevuld met een vaste kern van drie saMBO-ICT medewerkers die vooral back-office zaken regelen. De 36e (Rijn IJssel in Arnhem) en 37e (Zadkine in Rotterdam) conferentie staan al gepland. Voor de 38e en verder zijn we nog op zoek. Belangstelling en vrijblijvend eens praten over het organiseren van een conferentie binnen de muren van uw instelling, laat het ons weten via info@sambo-ict.nl. We delen graag de ervaring van 35 conferenties met u! En om nog even terug te komen op de evaluatie: de beoordeling ligt gemiddeld op een ruime 8, wat dat betreft geen enkele aanleiding voor een midlifecrisis dus…

Voor in de agenda:
36e saMBO-ICT conferentie op 5 en 6 oktober 2017 bij ROC Rijn IJssel, locatie Velperweg Arnhem.

saMBO-ICT Gebruikersdag
30 januari waren we weer met ruim honderd mensen present op de saMBO-ICT gebruikersdag. Het onderwerp VSV bleek diverse vragen op te roepen. Natuurlijk is even terug gekeken naar de aansluiting op het Doorontwikkelde BRON. Vervolgens stapten we over op Herziening kwalificatiestructuur. Een presentatie vanuit de praktijk over het kiezen en administreren van keuzedelen viel in goede aarde, want dat is waar alle instellingen zich op dit moment mee bezighouden. Tenslotte nog een korte presentatie van de resultaten van de Monitor keuzedelen. Alle presentaties zijn hier op onze website nog eens te bekijken.
De volgende gebruikersdag staat gepland op 10 april 2017.

Ambassadeursnetwerk mbo
Wat een dag bij de maritieme opleidingen van het Nova College in IJmuiden, al kwamen sommige ambassadeurs wat onvast uit de simulatoren gewankeld;-) Mooi en interessant om zo'n specifieke opleiding van dichtbij te mogen zien!
De volgende bijeenkomst is op donderdag 23 maart bij Cibap vakschool voor verbeelding in Zwolle. Hoe beweegt een vakschool zich in het beroepenveld? Hoe bereiden zij hun studenten voor op een toekomst in de creatieve industrie? En welke consequenties heeft dat voor het faciliteren van het onderwijs? Deze dag neemt je mee in een onderwijswereld vol innovatie. Dit uit zich onder andere in de Ontwerpfabriek, waarin Cibap het bedrijfsleven verbindt aan het onderwijs. Je krijgt te zien welke mogelijkheden er zijn in het onderwijs met onder andere Virtual Reality, 3D-printers en lasersnijders.
Meer informatie? Neem dan contact op met Willem Karssenberg

Netwerk informatiemanagers
Op donderdag 23 februari 2017 wordt de derde bijeenkomst van dit netwerk in dit cursusjaar gehouden. Deze staat in het teken van Onderwijslogistiek. Het is een onderwerp dat binnen alle instellingen een rol speelt. Onderwijslogistiek gaat over het ontwerpen van onderwijs, de inzet van personeel en middelen en uiteindelijk tot een rooster voor docenten en studenten. Het is een complex veld waar systemen een belangrijke factor zijn. Het verbinden van de vraag van het onderwijs en de onderwijsorganisatie naar systemen en processen, is nu juist een gebied waar informatiemanagers een rol spelen. Dus is als thema gekozen:
“Onderwijslogistiek, wat is mijn rol als informatiemanager?”.
De bijeenkomst start om 14.00 uur in conferentiecentrum Domstad in Utrecht en wordt afgesloten met een buffet. De bijeenkomst staat open voor informatiemanagers van mbo instellingen. Graag aanmelden via mbo@kennisnet.nl.

Netwerk leermiddelen en schoolkosten
In de vorige nieuwsbrief is het Netwerk Leermiddelen en Schoolkosten al genoemd. Dit netwerk is inmiddels voor de tweede keer bijeengeweest. Het netwerk heeft op dit moment twaalf deelnemers, zowel vanuit de instellingen, als MBOraad en saMBO-ICT. Het doel van het netwerk is Kennisdeling en indien gewenst samen optrekken. Het Albeda College besprak de implementatie van de eigen voorziening voor leermiddelenlijsten. Dit leverde al een eerste bewijs op van het nut van kennisdeling. Vanuit diverse bronnen werden handreikingen en protocollen gedeeld. Ten slotte is het Netwerk geïnformeerd over de voortgang van de projecten in de doorstart van de MBOcloud. Het netwerk organiseert een mini-conferentie leermiddelen en schoolkosten op 31 mei a.s. – noteer vast in je agenda!!

Meer weten, meedoen? Meld je bij het programmateam: Joop van Schie of Maaike Stam. Of bij initiatiefnemer Rudolf Barkhuijsen.

Uitkomsten IBP benchmark 2016
In december 2016 zijn de resultaten van de benchmark Informatie-beveiliging en privacy in de mbo sector 2016 gepresenteerd tijdens de netwerkbijeenkomst in Utrecht.

Uitkomsten informatiebeveiliging bemoedigend
Maar liefst 30 mbo instellingen hebben hun medewerking verleend aan de benchmark. De gemiddelde score van de mbo sector is: 1,9.
Ter vergelijking: de score van het Hoger Onderwijs in 2013 was 2,2. De sector mbo is dus gelijk gebleven (heel lichte verbetering). Dit wordt veroorzaakt doordat de helft van de mbo instellingen voor het eerst meedeed. Een samenvatting van de resultaten, de gemiddelde scores van alle mbo instellingen van alle statements is te vinden in dit bericht.

Uitkomsten privacy zeer teleurstellend
De gemiddelde score van de benchmark privacy bedraagt 1,5. Dit is teleurstellend in de wetenschap dat de sector over ruim 1 jaar (25 mei 2018, ingangsdatum AVG) een score 3 zou moeten kunnen halen. Vaak wordt op een statement laag gescoord. Een score 1,1 of 1,2 betekent dat binnen de sector maar een handvol mbo instellingen beleid op dit statement hebben ontwikkeld. Aan deze benchmark hebben 20 mbo instellingen deelgenomen.

De volledige benchmark is hier te downloaden. In de groepsomgeving van de gebruikersgroep IBP vind je daarnaast het volledige framework (alle opgeleverde documenten) en een aantal best practices uit de mbo sector. Wil je hier gebruik van maken? Meld je dan aan voor deze groep!

IBP Netwerkbijeenkomst
Op 16 maart staat een bijeenkomst op het programma van het netwerk IBP. Noteer deze bijeenkomst in de agenda. Het programma en de uitnodiging komen binnenkort via de mail naar de contactpersonen.

Jaarverslag 2016
Een jaarverslag lijkt soms “mosterd na de maaltijd”. Toch vinden we het belangrijk om te laten zien wat er het afgelopen jaar allemaal is gedaan en wat we met elkaar hebben bereikt. Het jaarverslag kan daarom ook dienen als naslagwerk, om terug te kunnen lezen hoe het ook alweer zat met een bepaald onderwerp. Maar het belangrijkste blijft toch de toets of we datgene hebben gedaan waar instellingen blij van worden.
Vandaar, lees dit jaar eens het jaarverslag over 2016 en oordeel zelf.

MBOcloud wordt MBOpack
Graag praten we iedereen bij over de actuele onderwerpen van MBOcloud: MBOpack

Benchmarkomgeving
De ambitie om een omgeving te ontwikkelen die de instellingen in staat stelt de eigen staat van de opleidingskosten voor studenten te overzien, neemt vorm aan. De basis voor een dergelijke omgeving is bij het Albeda College ontwikkeld en naar het oordeel van de projectgroep een goede basis voor doorontwikkeling naar een benchmark-omgeving die de instellingen in staat stelt de eigen situatie te vergelijken met de andere anonieme instellingen in de sector. Een aantal instellingen heeft zich al aangemeld om mee te doen, maar we hebben zeker nog ruimte voor andere belangstellenden!

Juridisch Kader Onderwijsbenodigdheden
Er zijn zoveel wetten, regels (17!) en kamerbrieven van toepassing op dit dossier dat eigenlijk niemand meer precies weet wat er kan en mag. Samen met o.a. de jurist van Kennisnet (Job Vos) wordt getracht hiervan chocola te maken! We streven naar publicatie in mei van dit jaar.

Onderzoek Leermiddelenmarkt
In samenwerking met Kennisnet is de basis voor het onderzoek gelegd en in een rap tempo worden de verschillende onderwerpen uitgewerkt. Het wordt geen groot document, hooguit een twintigtal pagina’s met onderwerpen als de ontwikkeling van de markt, de verschillende productgroepen in een factsheet en een analyse van de financiële omvang van de markt. Voor juridische aspecten wordt verwezen naar het bovengenoemde kader.

Meer weten, meedoen? Meld je bij het programmateam: Joop van Schie of Maaike Stam.

Programmaplan onderwijslogistiek – een go!
Geweldige dynamiek binnen de onderwijsinstellingen: de optimalisatie van en naar flexibele processen krijgt alle aandacht, maar het kraakt wel aan alle kanten. We staan nog aan het begin van de uitrol op het onderwerp onderwijslogistiek, maar de discussies zijn interessant en divers. De ambitie is hoog en de verwachtingen hoopvol. Moet onderwijslogistiek verbeterd, vernieuwd of moeten we opnieuw naar de tekentafel? Staat onderwijslogistiek op de strategische agenda binnen jullie instellingen of beter gezegd de flexibele keuzes? Ter ondersteuning wordt door saMBO-ICT het programmamanagement voor het programma “onderwijslogistiek en de flexibilisering van het onderwijsaanbod” verzorgd binnen de context van het mbo-onderwijs.

Onderwijslogistiek en het thema flexibiliseren van het onderwijs zijn nu en in de komende jaren een belangrijk onderwerp. Daarbij is het voornaamste knelpunt de hierop passende onderwijs logistieke ondersteuning. Instellingen staan steeds meer voor de uitdaging de beweging te maken van ‘belemmering van flexibiliteit’ naar ‘facilitering van flexibiliteit’ (Bakx, 2016). Met de stuurgroep bedrijfsvoering is besproken welke deelonderwerpen de instellingen aan ondersteuning op het fenomeen onderwijslogistiek verder kunnen helpen. De opbrengsten zijn gedestilleerd uit de leergang onderwijslogistiek, de 35e saMBO-ICT conferentie en de enquête netwerk onderwijslogistiek. Ook de informatiemanagers verbonden aan het netwerk zullen nog de mogelijkheid krijgen input te leveren in de eerstvolgende netwerk bijeenkomst. De stuurgroep bedrijfsvoering steunt het programmaplan. In opvolging zal samen met Kennisnet en SURF de implementatie in gang worden gezet. Eerste zichtbare acties zijn een tweede leergang en het tot leven brengen van het netwerk onderwijslogistiek. De stuurgroep bedrijfsvoering heeft extra geprikkeld met stof tot nadenken: is een paradigma shift noodzakelijk? Hebben we het lef het tekenpapier weg te gooien en opnieuw te beginnen met als focuspunten: beweging op de arbeidsmarkt van de toekomst, leven lang leren (eigentijds en gepersonaliseerd), samenwerken in de beroepskolom!

Doorontwikkelen BRON
Toen de vorige saMBO-ICT nieuwsbrief uitkwam, waren we net begonnen met de eerste aansluitingen op het Doorontwikkelde BRON en konden we positief nieuws te melden over de eerste aansluitingen.
Die positieve lijn heeft zich voortgezet: alle instellingen zijn op de dag die voor hen gepland stond aangesloten. Dit is zonder meer een kroon op het vele werk van alle ketenpartners in de afgelopen twee jaar. Op 6 en 9 maart 2017 zijn evaluatiebijeenkomsten georganiseerd in Amersfoort en Den Bosch om het hele traject te evalueren en vooruit te kijken naar het vervolg.

Nu de laatste stap nog: de Definitieve bekostiging. Daarvoor wordt vanaf half mei een kleine veldtest georganiseerd. Vanuit DUO ontvangen de instellingen hierover nog nadere informatie. Voor deze veldtest is het overigens niet nodig dat alle instellingen meedoen.

Indicatoren BPV in een nieuw SBB dashboard
Vanaf 2015 wordt door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), MBO Raad en saMBO-ICT in gezamenlijkheid gewerkt aan het optimaliseren van de administratieve informatievoorziening binnen de BPV-keten.

Dit heeft geleid tot nieuwe webservices (White label 2.0) van de SBB waarmee het berichtenverkeer tussen de SBB en MBO-instellingen kan worden verbeterd. Op deze manier kunnen alle partijen tijdig beschikken over de juiste gegevens, zoals mutaties in de erkenning van een leerbedrijf. In overleg met de werkgroep Doorontwikkelen BRON is hiervoor een Programma van Eisen opgesteld. De laatste versie van het PvE is hier te downloaden.

Voor het creëren van inzicht in de datakwaliteit van de registraties is onlangs een aantal indicatoren opgesteld. Deze indicatoren hebben onder andere betrekking op het aantal bij BRON geregistreerde BPVO’s dat plaatsvindt bij een leerbedrijf met een erkenning, maar bijvoorbeeld ook het aantal dagen dat de SBB nodig heeft voor het afhandelen van een erkenning. De indicatoren zijn gebaseerd op de BPV rapportage die voorheen in het Dashboard BRON zat en zijn bedoeld om de datakwaliteit van de registraties verder te kunnen verbeteren.

Aangezien DUO niet over alle BPV-gegevens (meer) beschikt, zoals erkende leerbedrijven, is besloten om de SBB een nieuw dashboard te laten ontwikkelen. SBB gaat in maart starten met het ontwikkelen van het dashboard. Er zal hiervoor een werkgroep worden ingericht die de functionele eisen verder gaat uitwerken.

HKS – Publicatie keuzedelen op SBB site
Keuzedelen vormen een inspirerend nieuw element in het middelbaar beroepsonderwijs. In het afgelopen jaar is het aanbod aan keuzedelen sterk gegroeid. Dit aanbod zal ook de komende tijd nog verder groeien. De minister van OCW stelt elke drie maanden de nieuwste keuzedelen vast (begin januari, april, juli en oktober). Daarnaast worden twee maal per jaar nieuwe of geactualiseerde kwalificatiedossiers vastgesteld (begin januari en juli).

SBB publiceert van alle documenten altijd eerst een conceptversie op kwalificaties.s-bb.nl. Deze is ongeveer twee weken voor de vaststelling beschikbaar. Direct na de vaststelling worden de definitieve versies gepubliceerd. De documenten zijn ook te downloaden in XML-formaat, en opvraagbaar via een webservice. Meer informatie daarover vindt u op dezelfde website, onder het kopje Lijsten. Op de website staan ook de geplande publicatiedatums voor 2017 zodat u hier alvast rekening mee kunt houden.

Nieuwe functionaliteit DAMBO
DAMBO, de webservice van DUO waarmee het Digitaal aanmeldformulier van een instelling vooringevuld kan worden met gegevens vanuit BRON, is al enkele jaren beschikbaar. In april komt bij DUO een nieuwe release uit waarin enkele langgekoesterde wensen gerealiseerd worden, zoals de terugkoppeling van een 6 i.p.v. 4 cijferig BRIN van de VO school en een terugmelding als het diploma niet gehaald is. Wanneer de instellingen gebruik kunnen maken van deze nieuwe zaken is afhankelijk van wanneer de nieuwe versie door uw leverancier geïmplementeerd wordt. In 2016 heeft Twan Smets als ketenregisseur instellingen geholpen bij DAMBO. Nu Doorontwikkelen BRON weer wat rustiger wordt, pakt Henk-Jan van Ginkel dit weer van hem over.
Voor documentatie over DAMBO zie de pagina Digitaal aanmelden op de website van DUO.

Verkenning samenwerking aanbesteding SIS
Het is inmiddels al weer bijna tien jaar geleden dat een 13 tal instellingen onder de naam van Triple A (de eerste letters van de drie initiatiefnemers Aventus-Asa-Albeda) een aanbesteding opstartte met als uiteindelijke resultaat de bouw en implementatie van EduArte (toen nog onder naam Tribe KRD). Aangezien de eerste contracten inmiddels alweer bijna aflopen is wederom het initiatief genomen tot het verkennen van de mogelijkheden tot samenwerken op zowel het vlak van het ‘hoe’ als het ‘wat’. Inmiddels hebben enkele ROC’s die gebruik maken van Magister MBO ook aangegeven aan te willen haken bij deze verkenning. Met betrekking tot het ‘hoe’ vormt de Triple A encyclopedie het vertrekpunt op de weg van heden naar toekomst. Ook aanhaken? Dit staat open voor alle mbo instellingen! Laat het ons weten via info@sambo-ict.nl.

FSR Archiefdag 2017
Donderdag 9 maart organiseert de werkgroep Informatie- en archiefmanagement van de FSR (Facilitair Samenwerkingsverband ROC’s, AOC’s en Vakscholen) de jaarlijkse Archiefdag. Tijdens deze bijeenkomst staan vooral het nieuwe Basis Selectie Document (ingaande 01-08-2017) en het model Document Structuur Plan op het programma. Op deze Archiefdag is naast een toelichting op het BSD en DSP ook en vooral ruimte ingeruimd voor implementatie en discussie. De uitnodiging voor deze bijeenkomst is verstuurd via de FSR contactpersonen op de instellingen.

Vroegtijdige aanmelding
Met de nieuwe wetgeving moeten mbo-instellingen de status van een aanmelding melden aan een school in het voortgezet onderwijs. Dat lijkt eenvoudig, maar heeft in de praktijk toch wel impact. Een centrale uitwisseling van deze statussen moet zorgen voor een landelijke dekking. Van elke leerling die naar het mbo gaat, moet de status gemeld worden.

Een projectgroep Vroegtijdige Aanmelding is bezig om de geschetste voorziening te realiseren. Om dat op een goede wijze te kunnen doen, heeft de projectgroep een verkenning uitgevoerd, waarbij met verschillende partijen is gesproken over mogelijke oplossingen. Daarbij spelen steeds elementen een rol, zoals de omvang van een voorziening en het onvertraagd doorgeven van gegevens. De verkenning moet leiden tot een keuze van het soort voorziening dat nodig is. Die beslissing wordt medio maart verwacht.

Datagedreven Onderwijs
In samenwerking met Kennisnet en SURF wordt gewerkt aan activiteiten rondom het thema “datagedreven onderwijs”. Dat is een wat nieuwe term, die niet bij veel mensen bekend is. Deze term slaat op trajecten die bezig zijn rondom analyses van dataverzamelingen, bijvoorbeeld rondom vsv. Maar ook omvat het onderwerpen die te maken hebben met het gebruik van data in het primaire proces. Dan hebben we het vaak over learning analytics.

De komende periode wordt een inventarisatie gehouden bij instellingen die zich al met deze thema’s bezighouden. Ook zal een mbo-instelling deelnemen aan een proeftuin van SURF op het terrein van de inzet van data in het onderwijs. Alle activiteiten moeten leiden tot een gezamenlijke studiedag in de eerste weken van juni.

Wet GDI
Wie zoekt op de term GDI komt op de site terecht van de digitale overheid. GDI, zoals het daar wordt uitgelegd, staat voor generieke digitale infrastructuur, in feite het fundament van die digitale overheid. De centrale overheid legt via wetgeving vast hoe de overheidsinstellingen zich digitaal verhouden met de burger. Een van de elementen van de voorgenomen wetgeving, is de vrijheid die de burger heeft om een indentificatiemiddel te kiezen, die hem of haar past. Alleen het veiligheidsniveau kan worden voorgeschreven. Dat wil zeggen dat burgers zich in principe met DigiD, een identificatiemiddel van een bank of op andere manier moet kunnen identificeren. Dat klinkt mooi, maar heeft zeker gevolgen voor veel overheidsinstellingen. En of het onderwijs daar ook onder valt, dat is nu nog een vraag.

ECK informatiemiddag 9 februari
De informatiemiddag over de ECK standaard en het ECK iD bracht op 9 februari ca. 20 geïnteresseerde MBO-scholen en distributeurs van leermiddelen naar Woerden.
HP Köhler (Kennisnet) en Jacob Hop (ROC Aventus) praatten de aanwezigen bij over de stand van zaken rond de implementatie van de ECK standaard voor distributie en toegang in het MBO. De doelstelling voor dit jaar is om 10 nieuwe MBO-scholen aan te sluiten op de standaard en het aantal titels dat via deze route beschikbaar is, verder uit te breiden. Vanuit de ervaring bij Aventus bleek wel dat de standaard zijn meerwaarde heeft bewezen en het proces in de digitale leermiddelenketen eenvoudiger heeft gemaakt. Voor meer info, klik hier.

Erik Linke (VKA) vervolgde de middag met een introductie over de Nummervoorziening en het ECK iD. Edu-K heeft de doelstelling neergelegd om eind 2019, 70% van de MBO-scholen en leveranciers in de leermiddelenketen gebruik te laten maken van het ECK iD. Hiermee veroorzaken we dat in de keten op basis van één unieke en persistente sleutel, een minimale set aan informatie over de leerling wordt uitgewisseld. Geïnteresseerde MBO-scholen kunnen al dit jaar aansluiten bij de koplopersgroep. Meer weten over de nummervoorziening? Kijk op www.nummervoorziening.nl

Dé Managementconferentie CvI
Dé Managementconferentie van het CvI op 5 en 6 april in de Efteling is inmiddels volledig uitverkocht! Dat betekent dat we in potentie maar liefst 1300 mensen kunnen verwachten bij de sessies die we samen met Kennisnet gaan verzorgen. Op woensdagmiddag organiseren we een WorldCafé met als thema "Onderwijslogistiek met ict: voorwaarden voor maatwerk" in de Panoramazaal. Het volledige programma komt binnenkort beschikbaar via het CvI.

Podcasts voor onderweg...
Daarnaast bieden we presentatoren de mogelijkheid om een podcast op te nemen. Op die manier kunnen zij hun presentatie alvast voor het voetlicht brengen en vergroten zij hun bereik! Geef in een korte audioboodschap antwoord op de vraag:
Op welke manier help jij tijdens de CvI Managementconferentie je dromen om te zetten naar daden?
Alle podcasts komen online en zijn te vinden via iTunes. Voor meer informatie: www.cvimc.nl.

Nieuws vanuit SURF
Microsoft, Adobe en Oracle
SURFmarket is druk in de weer om nieuwe raamovereenkomsten voor het MBO af te sluiten. Op 15 april 2017 verwachten ze een nieuwe raamovereenkomst te sluiten voor Oracle, vanaf 1 juni aanstaande moet er een nieuwe raamovereenkomst beschikbaar zijn voor Adobe en begin 2018 dient er een nieuw contract te zijn voor Microsoft. Deze contracten behoren tot het kernpakket van SURFmarket. Dat betekent voor MBO leden van SURF dat SURFmarket verantwoordelijk is voor de rechtmatige inkoop van deze contracten. MBO leden die gebruik (gaan) maken van deze contracten ontvangen regelmatig updates over de voortgang. Bekijk of uw MBO-instelling al lid is van de SURF coöperatie.

Telefonie en Adviesdiensten
SURFmarket ondersteunt instellingen bij aanbestedingstrajecten voor mobiele telefonie en adviesdiensten. Wilt u meer informatie over deze trajecten? Bekijk de aanbestedingskalender of neem contact op met Nelleke Jansen.

Infrastructure as a Service
Steeds meer MBO-instellingen tonen belangstelling voor de nieuwe dienst SURFcumulus. Is dit ook iets voor uw instelling? Kijk hier voor meer informatie.

Neem een e-mailabonnement op de SURF nieuwsbrief
Naast deze saMBO-ICT nieuwsbrief verschijnt iedere donderdag de SURF nieuwsbrief. Beide nieuwsbrieven vullen elkaar aan. Nieuwsberichten van SURF die specifiek voor mbo bestemd zijn, worden doorgezet in de saMBO-ICT nieuwsbrief. In de SURF nieuwsbrief leest u over diensten, innovaties, producten en bijeenkomsten die op mbo en ho zijn gericht. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van de SURF coöperatie? Neem dan ook een e-mailabonnement op de SURF nieuwsbrief via www.surf.nl/aanmelden-surfnieuws.

Vragen van en aan collega's
De vraagbaak vindt u in de Groepsomgeving. Iedereen die daar toegang toe heeft kan deze vragen daar zien, zelf een nieuwe vraag stellen of reageren op vragen van anderen! Naar de Vraagbaak.

Laatst gestelde vragen:
BPV begeleiding
Leermiddelenlijsten, boekenlijsten digitaal systeem
tbv ontsluiting naar studenten

Inschrijven keuzedelen
Testvision.nl of Paragin.nl ervaringen?
Unified Communications
Encryptie data laptops, usb-sticks en andere gegevensdragers
BIV-classificatie voor grotere applicaties
Monitoren activiteiten netwerkbeheerders en admin accounts

Discussies op LinkedIn
Behalve in de Vraagbaak worden er ook discussies gestart en vragen gesteld in de LinkedIn groep van saMBO-ICT. Deze groep telt inmiddels al 1000+ leden.
Tenslotte een dringend verzoek aan leveranciers om onze LinkedIn groep niet te gebruiken als reclamemedium. Reageren op vragen is natuurlijk prima...