Nieuwsbrief nummer 55, januari 2017

Inleiding

Allereerst de beste wensen voor 2017 namens het saMBO-ICT-team!

Het zal ook voor het mbo als geheel afwachten worden wat een nieuw kabinet in petto heeft voor de sector. We weten inmiddels dat bijna elk voornemen een informatiecomponent in zich heeft. Ondertussen zijn er ook voldoende andere uitdagingen, zoals aanbestedingen, onderwijslogistiek, vroegtijdige aanmelding, enz.

Op 2 januari was het dan zover, de eerste instellingen zijn aangesloten op het nieuwe BRON. Met complimenten aan het Summa College, het Graafschap College, de Leijgraaf en ROC van Twente, die met hun systemen als eerste de stap hebben genomen. Maar ook de complimenten aan het implementatieteam onder leiding van Henk-Jan van Ginkel, Wiebe Buising en Patries van de Kamp. Daarnaast mogen we natuurlijk ook DUO en onze systeemleveranciers niet vergeten. Na veel voorbereiding is het dan eindelijk zover, dat de aansluiting van de eerste instellingen een feit is.

Zoals bekend is het project MBOcloud in een andere fase terechtgekomen. Samen met Kennisnet en SURF wordt aan een aantal concrete acties gewerkt, zoals transparantie en een update van het juridisch kader. Dat betekent ook dat de aansturing op het project anders is georganiseerd. De zeer gewaardeerde rol van Koen van der Drift wordt nu op een andere manier opgevangen.

Jan Bartling


35e saMBO-ICT conferentie 26+27 januari 2017
De uitnodigingen zijn de week voor de kerst de deur uitgegaan. Er breekt dan voor de organisatie een spannende tijd aan. Hoe lopen de aanmeldingen? Krijgen we de laatste programmagaatjes gevuld? Kloppen de programmateksten en sprekers…? Alhoewel de conferenties een hoog informeel karakter hebben, hetgeen we ook koesteren, ligt voor de organisatie de lat inmiddels best hoog. Het programma is te vinden is op de website van saMBO-ICT.

Bij het reserveren van de conferentie-locatie is bewust gekozen voor Kontakt der Kontinenten Klooster Cenakel in Soesterberg. Naast stijlvol is dit ook een knusse locatie… met helaas als nadeel dat het aantal aanwezigen niet onbeperkt is. Bij aanmelden voor 26 en/of 27 januari geldt dus nog meer dan anders VOL=VOL.

Gebruikersdagen
Gezien de belangstelling in 2016, gaan we ook in 2017 door met de gebruikersdagen rond kernregistratiesystemen in Ede. Als vanouds ’s morgens een gezamenlijk programma en ’s middags bijeenkomsten van de gebruikersgroepen EduArte, Education online, Magister en Peoplesoft. Voor uw agenda nog even de data van 2017: 30 januari, 10 april, 12 juni, 2 oktober en 27 november.

Het ochtendprogramma voor 30 januari is bijna rond. Na de gebruikelijke updates vanuit saMBO-ICT en DUO volgen bijdragen over Keuzedelen en over BPV. Vanuit het Friesland College worden praktijkervaringen met het kiezen van keuzedelen gedeeld. De Regieorganisatie van OCW zal ons kort bijpraten over de eerste resultaten van de Monitor keuzedelen. Verder zal SBB de actuele stand van zaken met betrekking tot de nieuwe White Label koppeling presenteren.

PortalPlus gebruikersgroep
In het mbo wordt PortalPlus steeds vaker gebruikt als aanmeld- en intakesysteem voor studenten. Op verzoek van het Deltion College, het Grafisch Lyceum Rotterdam en Scalda start saMBO-ICT in 2017 een gebruikersgroep PortalPlus. Op 10 februari vindt de eerste bijeenkomst plaats in Woerden. Alle PortalPlus gebruikers zijn uitgenodigd voor deze bijeenkomst. Het doel van de gebruikersgroep is drieledig: 1) kennisdeling tussen gebruikers, 2) gezamenlijk gesprek met de leverancier en 3) gezamenlijk volgen van externe ontwikkelingen. Vragen over deze gebruikersgroep? Mail ze gerust naar info@sambo-ict.nl.

Kennisdelingsbijeenkomst Office 365
Begin december vond er weer een kennisdelingsbijeenkomst Office 365 plaats op locatie, waarbij deze keer het Graafschap College optrad als gastheer. Een vol en gevarieerd programma, waar veel deelnemers op afkwamen. Opvallend is de openheid waarmee deelnemende instellingen hun successen, maar ook de valkuilen delen die opdoemen bij de implementatie van Office 365. Ook de verdiepingssesssies, waaronder een aantal hands-on workshops, voorzien duidelijk in een behoefte. Duidelijk werd dat er al veel mogelijk is met Office 365, maar dat er ook nog de nodige wensen zijn. Een aantal presentaties staat op onze website.

De volgende bijeenkomst zal medio april plaatsvinden bij Microsoft op Schiphol.

Ambassadeursnetwerk mbo
De volgende bijeenkomst is op dinsdag 17 januari bij het Nova College in IJmuiden waar we virtueel aan boord stappen van een schip met uitzicht op havens en sluizen. Het mag duidelijk zijn dat het programma hier op inhaakt met een carrousel langs simulatorruimtes, zoals Zeevaart (Full Mission), Binnenvaart, Machinekamer en High Voltage. In de middag volgen presentaties over 3D Makers Zone, hackathons, design thinking, scrum, Office 365 en hololens. Al met al belooft het weer een dag vol innovatie en uitwisseling te worden!

Meer informatie? Neem dan contact op met Willem Karssenberg

Netwerk informatiemanagers
Op 24 november was er een succesvolle bijeenkomst van het netwerk waar uitgebreid is stilgestaan bij het onderwerp onderwijsbenodigdheden.

Ook in 2017 is er weer een aantal bijeenkomsten gepland, gewoontegetrouw op de donderdag. We zien elkaar binnen het netwerk weer op 23 februari en 20 april 2017. De inhoud en het programma wordt nog vastgesteld.

Netwerk IBP
Op 8 december is het netwerk bij elkaar geweest. Het was een gevarieerd programma met een interessante presentatie door Annemarie Arnaud de Calavon van het Alfa-college in Groningen. Zij ging onder andere in op de manier waarop zij de bewustwording binnen de school aanpakken, met mystery guests en phishing. Via een soort dashboard werd ook inzichtelijk hoe de bewustwording in de loop der tijd toenam.

Vervolgens werd een presentatie gegeven over het bewaren en vernietigen van data. Daarin kwam het belang van het goed regelen in een bewerkersovereenkomst aan de orde. Later in de middag kwam dat onderwerp nogmaals aan de orde in het kader van afspraken die we in de sector willen maken met de verschillende leveranciers. De discussie leidde tot de afspraak om het op de volgende bijeenkomst op 16 maart vooral te hebben over bewerkersovereenkomsten.

In een activiteit werd vervolgens een aantal casussen uit de praktijk van verschillende scholen met elkaar gedeeld. De vraag was: Hoe zou jij het aanpakken? De casussen hadden vooral betrekking op de constatering van datalekken en wat er dan te doen is.

SURF heeft in 2016 een zogenaamde OZON-oefening gedaan. Een oefening waarbij instellingen een grote calamiteit konden oefenen. Ook enkele instellingen uit het mbo hebben meegedaan. In de presentatie werd ingegaan op het verloop en de effecten van een oefening. De OZON-oefening was zeer uitgebreid, met een landelijk scenario. Er zijn echter ook mogelijkheden voor oefeningen met een kleinere reikwijdte en impact. De vraag is waar we als mbo-sector behoefte aan hebben.

Overigens staan het programma en de presentaties op de groepsomgeving van saMBO-ICT.


MBOcloud: Herijking juridisch kader en overleg Platform
Zoals de vorige keer al is geschreven houdt het programma zich na de koerswijziging van deze zomer samen met Kennisnet en SURF bezig met de volgende onderwerpen:
  1. Benchmark & tool onderwijsbenodigdheden. (Wat staat er bij anderen op de leermiddelenlijst? Wat kost een opleiding gemiddeld in de sector?)
  2. Handreiking onderwijsbenodigdhedenbeleid.
  3. Uitbreiding SURFspot binnen het MBO. (Onderzoek door SURFmarket.)
  4. Delen leermateriaal. (Onderzoek mogelijkheden Wikiwijs vs mogelijkheden Hoger Onderwijs.)
  5. Herijken juridisch kader onderwijsbenodigdheden. (Kennisnet herijkt het document dat begin 2013 is verschenen.)
  6. Toegang en aanschaf digitaal materiaal verder vereenvoudigen. (Kennisnet)
  7. Onderzoek leermiddelen (digitaal en folio) 2.0. (Hoe wil het MBO de markt benaderen, wat heeft het MBO nodig? Is er genoeg? Welke licentiemodellen willen we graag?)
De herijking van het juridisch kader wordt dit jaar als eerste opgeleverd en eind januari besproken in het in november opgerichte Netwerk voor onderwijsbenodigdhedenbeleid en Schoolkosten. Dit netwerk wordt getrokken door Rudolf Barkhuijsen van ROC RijnIJssel en ondersteund door saMBO-ICT. Het is nog mogelijk om bij dit platform aan te haken!

In november waren we uitgenodigd bij het Platform Informatiemanagers. De hele bijeenkomst was dit keer aan Onderwijsbenodigdheden gewijd. Willem-Jan van Elk (Kennisnet) en Joop van Schie hebben een presentatie verzorgd. Vervolgens zijn we ingegaan op de onderwerpen die bij ons op het programma staan en op de rol van informatiemanagers bij het onderwijsbenodigdhedenbeleid. We danken de aanwezigen voor hun bijdragen en nemen deze zeker mee!
Meer weten? Meedoen?
Meld je bij het programmateam: Joop van Schie of Maaike Stam.

Doorontwikkelen BRON
De aansluiting van de instellingen op het Doorontwikkelde BRON is begonnen. Op 2 en 3 januari zijn Summa College met EduArte, Graafschap College met Magister, ROC van Twente met PeopleSoft en ROC de Leijgraaf met education online succesvol aangesloten. Een mooie start, waardoor we de aansluitperiode met vertrouwen tegemoet zien.

Tijdens de eerste vier aansluitingen waren alle betrokkenen door middel van een conference call met elkaar verbonden. Dat is zo goed bevallen, dat besloten is om dat bij alle aansluitingen te doen. De contactpersonen zijn geïnformeerd over de inbelnummers. Ter voorbereiding is het handig om even het draaiboek goed door te nemen.

Lukt er iets niet of gaat iets niet naar wens, trek dan aan de bel. Verder is het belangrijk dat de nieuwsflitsen die tijdens de aansluitperiode zeer frequent gestuurd worden naar de contactpersonen goed gelezen worden, want daar staat actuele informatie in over bevindingen of een nadere uitleg als blijkt dat iets niet voor iedereen duidelijk is.

Dat de eerste aansluitingen goed verlopen zijn, betekent niet dat er geen vragen of issues meer zijn. Uiteraard kunnen die gemeld worden bij DUO of SIS leverancier, maar ervaring uitwisselen tussen instellingen onderling kan ook waardevol zijn. Het Summa College heeft een stukje in de EduArte groep van de groepsomgeving van saMBO-ICT gezet met de eerste ervaringen. Daarin staat ook een script dat zij gebruikt hebben om een en ander te checken. Anderen kunnen dat hergebruiken. Hierbij de oproep om dit goede voorbeeld te volgen.

Datagestuurd Onderwijs
Met datagestuurd onderwijs wordt verwezen naar het gebruik van data door onderwijsinstellingen. Dat kan gericht zijn op verschillende kanten. Zo kan data gebruikt worden om analyses uit te voeren om processen te verbeteren. Voorbeelden zijn te vinden in analyses met betrekking tot studiesucces. Welke elementen voorspellen de kans op studiesucces? Maar ook in het leerproces zelf zijn er mogelijkheden om data te benutten voor het verbeteren van het leren zelf. Denk aan de meting van activiteit of aan vormen van adaptief leren. Doordat termen als big data en learning analytics vaak beelden oproepen die beperkend zijn, gebruikt saMBO-ICT de term Datagestuurd Onderwijs.

Samen met Kennisnet en SURF wordt in dit jaar een aantal activiteiten op dit terrein uitgevoerd. Zo gaat één instelling deelnemen aan de proeftuin van SURF, komen er twee conferenties over dit thema en zal er een publicatie komen met casusbeschrijvingen binnen en buiten het onderwijs. Ook zal met een werkgroep vooral kennis worden ontwikkeld op dit terrein, dat nog redelijk onontgonnen is.


Registratie Instellingen en Opleidingen
Op het terrein van RIO is een aantal ontwikkelingen. Zo is het model aangemeld bij Edustandaard en zijn daar ook de nodige gegevens te vinden over de opzet van het model zelf en de adviezen die door Edustandaard zijn gegeven. Daarnaast wordt gewerkt aan een eigen onafhankelijke site waar alle informatie over RIO zal worden gepubliceerd. Tenslotte is het een model dat niet van instellingen of van DUO is, maar een gezamenlijke afspraak tussen sectoren en de overheid.

Het model RIO zal ook geïmplementeerd gaan worden en heeft gevolgen voor de uitwisseling met DUO. Daarom is er een bijeenkomst met de systeemleveranciers gepland om na te gaan hoe RIO gebruikt gaat worden in de uitwisseling tussen instellingen en DUO, maar natuurlijk ook over de manier waarop de elementen van RIO nu al worden vastgelegd.

Vanaf het begin is aangegeven dat RIO niet alleen nuttig is voor processen die te maken hebben met de bekostiging, verantwoording en toezicht. Ook in andere ketens kan het z’n nut opleveren. Op 2 februari wordt voor de vertegenwoordigers van uitgevers, distributeurs en systeemleveranciers een bijeenkomst gehouden om het model te toetsen in de keten voor onderwijsbenodigdheden.

Oproep: Domein toetsen
Thijs Heijman van het Citaverde College neemt namens het mbo-veld deel aan de werkgroep van Edustandaard die zich bezighoudt met het toetsdomein. Via use-cases wordt gewerkt aan standaarden die te maken hebben met het plannen, afnemen en het terugleveren van toetsresultaten. Het gaat daarbij om een, voor instellingen werkbare, nationale implementatie van internationale afspraken.

Het is duidelijk dat deze standaarden een grote impact kunnen hebben op de instellingen en het gebruik van digitaal toetsen. Vandaar dat het idee is ontstaan om dit ook binnen saMBO-ICT in een kleine werkgroep te beleggen. Op die manier kan via de input van Thijs het mbo-veld goede input leveren. We hebben dus enkele mensen nodig, die zich met dit soort standaarden willen bezighouden. Graag aanmelden via het secretariaat. Vervolgens zal een datum geprikt worden om bij elkaar te komen.

Vroegtijdige aanmelding
Leerlingen uit het voortgezet onderwijs moeten zich voor 1 april gaan aanmelden bij een mbo-instelling. Het is bedoeld om toekomstige studenten een goed intakeproces te kunnen bieden, om binnen het mbo meer kans te hebben op succes. In de wetgeving is opgenomen, dat de mbo-instellingen de status van aanmeldingen, terugmelden aan de scholen in het voortgezet onderwijs. Om dat te realiseren heeft OCW de sectoren gevraagd om een centrale voorziening in te richten. De ontwikkeling van de voorziening zal door het ministerie bekostigd worden.

In 2016 is een begin gemaakt met het ontwerp van een dergelijke voorziening die een zeer beperkte set aan gegevens uitwisselt tussen scholen in het vo en mbo. Via een verkenning wordt nu beoordeeld wat de beste oplossing is. Daarbij speelt een aantal elementen een rol. Moet het een registratie worden of een soort datarotonde? Hoe worden regionale initiatieven meegenomen? Welke beleidsinformatie is nodig of wenselijk? Samen met de vo-sector en de gemeenten worden verschillende partijen gehoord. Dat moet in januari leiden tot een beeld van de toekomstige voorziening en de ontwikkeling daarvan. Vervolgens kan de stuurgroep van dit project een beslissing nemen.

Bijeenkomst ECK op 9 februari
In het afgelopen schooljaar hebben studenten van 26 ROC’s digitaal leermateriaal kunnen bestellen via de ECK-route. Bijna 20 leveranciers ondersteunen de ECK-route waardoor het bestellen, leveren en de toegang zonder gedoe verloopt. En dit aantal neemt sterk toe volgend schooljaar! Toch is er in het MBO nog veel onbekend over wat ECK precies is en welke voordelen het voor een school en student biedt.

Tijdens deze ECK-middag willen we ROC’s en AOC’s graag informeren over alle vragen die leven.

De volledige agenda is te vinden op onze website.
Waar: saMBO-ICT (Houttuinlaan 6, Woerden)
Wanneer: 9 Februari 14:00 uur tot 16:30 uur
Aanmelden: Via dit formulier

Bijeenkomsten Facet
Via Examenbladmbo.nl (publicatie College voor Toetsen en Examens) bereikte ons onderstaand (ingekort) bericht:

Met ingang van het schooljaar 2017-2018, zal er voor afnames in Facet uitsluitend gebruik gemaakt worden van de bootable client lockdown (bcld). De windows-client (cld) kan in dat schooljaar niet gebruikt worden. Om van de implementatie van deze bcld een succes te maken, willen wij u vroegtijdig informeren over onze plannen en hierover met u van gedachten wisselen. Hiervoor worden in januari twee bijeenkomsten georganiseerd.

Naschrift redactie: Inmiddels zijn beide bijeenkomsten al volgeboekt en verwijzen wij u voor nadere informatie naar het College voor Toetsen en Examens (cvte.nl).

Bijeenkomst kleinere instellingen
Op 17 januari wordt een bijeenkomst gehouden, speciaal voor kleinere instellingen. Kleinere instellingen hebben grote uitdagingen op het gebied van informatievoorziening en ICT. De uitdagingen zijn dezelfde als bij de grote scholen, maar bij een kleinere instelling is beperkte capaciteit en expertise beschikbaar. De eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar staat daarom in het teken van “Implementatie van IBP, hoe pak je dat aan?”. Tenslotte zijn de normen gelijk, maar zal de uitvoering verschillen met de grote scholen. Er zijn nog plaatsen beschikbaar. Graag aanmelden via het secretariaat van saMBO-ICT.

De opbrengsten van SION
Het onderwijs helpen bij het terugdringen van de administratieve lasten en het waarborgen van de doorlopende leerlijn van de leerling of student over de sectoren heen en het stroomlijnen van de digitale informatie die wordt doorgegeven tussen scholen onderling, tussen scholen en markt-partijen (zoals educatieve uitgevers) en tussen scholen en de overheid. Dat was het doel van het programma SION (Samenwerkingsplatform Informatie Onderwijs), een samenwerkingsverband van alle sectoren in het onderwijs.

In het publieksverslag ‘De juiste informatie als fundament voor goed onderwijs: De opbrengsten van SION’ wordt een aantal concrete opbrengsten van SION gepresenteerd.

Update Triple A encyclopedie
Zonder direct van een traditie te willen spreken is het ook eind 2016 weer gelukt de Triple A encyclopedie te updaten. Omdat in de vorige revisie al grootschalig onderhoud was verricht aan BRON en de kwalificatiestructuur is deze keer de update bescheiden van omvang. Opvallend is de toevoeging van het nieuwe proces ‘aanmelden’. Bij de totstandkoming van de Triple A encyclopedie is dit proces er bewust uit gelaten. Vroegtijdig aanmelden, plaatsingsrecht en het uitwisselen van (doorstroom)dossiers maakten een herijking van dit standpunt noodzakelijk.

SURF Juridisch Normenkader (Cloud)services
Het Normenkader is in oktober 2016 aangepast. Nieuw ten opzichte van de eerste versie uit 2014: het Normenkader geldt niet meer alleen voor clouddiensten maar is ook geschikt voor andere dienstverlening. Verder is de term “hoger onderwijs” uit de naam geschrapt want uiteraard doet SURF dit ook voor het mbo. En door het toevoegen van bijlagen en handreikingen is het Normenkader gemakkelijker in gebruik.

Het SURF Juridisch Normenkader (cloud)services beschrijft de verschillende normen voor vertrouwelijkheid, privacy, eigendom en beschikbaarheid waaraan (cloud)leveranciers moeten voldoen. Het Normenkader bevat ook standaardbepalingen die instellingen in contracten met (cloud)leveranciers kunnen opnemen. Meer weten? Klik hier.


Uitnodiging SURF Security- en Privacyconferentie
Op 9 en 10 februari vindt de 10e editie plaats van de SURF Security- en Privacyconferentie. Het thema is open en veilig samenwerken. Er is weer een gevarieerd aanbod aan presentaties en workshops. Zo zal prof. Jan Smits (TU/e) zijn licht laten schijnen over beveiligingsaspecten van het Internet of Things en geeft Jean Popma (RU) een inleiding over polymorfe encryptie & pseudonimisatie (PEP). Het jaarlijkse debat is getiteld "Is onze democratie hackbaar?" en wordt geleid door prof. Bart Jacobs. Paul Iske van het Institute of Brilliant Failures verzorgt de afsluitende keynote.

Meer informatie en inschrijven: Klik hier.


Jaarplan 2017 van SURF coöperatie verschenen
Onlangs heeft de SURF Ledenraad het jaarplan 2017 van de coöperatie SURF vastgesteld. Hierin kunt u lezen wat de plannen zijn en welke thema’s er gaan spelen. Maar ook informatie over de coöperatie zelf (risico’s, personeel, financieel, werkwijze). Een van de belangrijkste activiteiten in 2017 is het opstarten van de totstandkoming van een nieuw Meerjarenplan SURF voor de periode 2019-2022. Deze activiteit zal in samenspraak met alle leden worden opgepakt. Het jaarplan is op aanvraag verkrijgbaar bij Remco Rutten (adviseur mbo).

Vragen van en aan collega's
De vraagbaak vindt u in de Groepsomgeving. Iedereen die daar toegang toe heeft kan deze vragen daar zien, zelf een nieuwe vraag stellen of reageren op vragen van anderen! Naar de Vraagbaak.

Laatst gestelde vragen:
Cloudgebaseerde spamfilter
Nulmeting digitale vaardigheid docenten

Discussies op LinkedIn
Behalve in de Vraagbaak worden er ook discussies gestart en vragen gesteld in de LinkedIn groep van saMBO-ICT. Deze groep telt inmiddels al 1000+ leden.

Tenslotte een dringend verzoek aan leveranciers om onze LinkedIn groep niet te gebruiken als reclamemedium. Reageren op vragen is natuurlijk prima...