Nieuwsbrief nummer 53, oktober 2016

Inleiding
Soms lijkt aan elke maand of week wel een thema geplakt te moeten worden, de maand of week van …. Ook deze maand is dat het geval en nu betreft het een onderwerp dat zeker in onze sector van groot belang is: de maand van de Informatiebeveiliging en privacy.

Tijdens deze maand gaan we langs de instellingen om de “IBP Box” uit te delen. In de box zijn alle documenten opgenomen die de afgelopen jaren zijn ontwikkeld op dit terrein voor het mbo. Maar ook is op 13 oktober de game voor IBP “MBO Alert!” geïntroduceerd en spelen verschillende organisaties deze game. Zo geven we invulling aan deze maand van de privacy.

Wie al wat langer meeloopt in de mbo sector weet dat saMBO-ICT onder andere is ontstaan uit de gebruikersvereniging BVE Platform. Bij het ontstaan van saMBO-ICT is indertijd afgesproken dat het bedrag dat na afwikkeling van diverse vorderingen zou resteren, als bruidsschat zou worden meegegeven aan de nieuwe organisatie. Het heeft even geduurd, maar het is nu zover dat saMBO-ICT een substantieel bedrag heeft mogen ontvangen. Dat willen we graag gaan inzetten voor een specifiek doel. Goede ideeën zijn van harte welkom, zeker van diegenen die de tijd van BVE Platform nog hebben meegemaakt.

In een vorige nieuwsbrief is aangegeven dat Paula Sukel is gestopt als bestuurslid. Inmiddels is bekend dat Gerard Oud, bestuurder bij het Clusius College, Paula gaat opvolgen. Een van de gremia waaraan Gerard gaat deelnemen is het Edu-K Platform.

Het komende jaar zal saMBO-ICT volop aandacht geven aan het onderwerp Onderwijslogistiek, met een leergang en diverse andere acties. Edith Hofstede zal vanuit saMBO-ICT de kar op dit onderwerp gaan trekken. Voor deze klus is Edith voor een dag per week gedetacheerd bij saMBO-ICT.

Jan Bartling

34e saMBO-ICT Conferentie 29 + 30 september ROC Nijmegen
De belangstelling voor de 34e saMBO-ICT conferentie was zo groot, dat drie weken voor aanvang aanmelden al niet meer mogelijk was. Ook voor ons als programmacommissie een unieke ervaring!

Op het moment van schrijven heeft 40% van het aantal aanwezigen de evaluatie ingevuld.
We constateren ook deze keer dat we niet alleen een cijfer krijgen waar menig evenement jaloers op is, maar tevens dat er meer dan tevredenheid bestaat over de organisatie ervan. Dit is een direct compliment aan de onderwijsinstellingen die hun nek uitsteken om ons gastvrij te onthalen en de noodzakelijke voorzieningen faciliteren. Voor deze conferentie past dan ook: ROC Nijmegen, bedankt!!

Dit brengt ons op de volgende conferentie. Omdat het deze keer niet gelukt is een instelling te vinden die de conferentie kan faciliteren pakken we het deze keer zelf op. De 35e saMBO-ICT conferentie zal plaatsvinden bij Kontakt de Kontinenten in Soesterberg op 26 + 27 januari 2017. Lezers van de nieuwsbrief die al iets langer meelopen weten zich wellicht nog te herinneren dat de saMBO-ICT oprichtingsvergadering en de 26e conferentie daar ook hebben plaatsgevonden.


saMBO-ICT Gebruikersdag
Bijdragen vanuit de Onderwijsinstellingen doen het altijd goed op de gebruikersdag. Zo ook deze keer Edith Hofstede van het ID College over ‘Ik plan mijn eigen intake!’, waarin ze vertelde over het verregaande automatiseren van het inplannen en organiseren van het intakeproces. Na de pauze stond Doorontwikkelen BRON op de agenda. Voor meer informatie zie de presentaties van het ochtendprogramma.

De volgende gebruikersdag vindt plaats op 28 november 2016. Gezien het feit dat het dan in de laatste dagen van de Veldtest is, zal Doorontwikkelen BRON weer op het programma staan. Daarnaast wordt gedacht aan Digitaal ondertekenen en het nieuwe Register Instellingen en Opleidingen (RIO, voorheen OnderwijsAanbod), maar de programmacommissie moet daarin nog keuzes maken en zien wat haalbaar is.


Ambassadeursnetwerk mbo
We kunnen terugblikken op een zeer geslaagde bijeenkomst bij Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort in Leeuwarden, mede dankzij de inzet van een aantal enthousiaste studenten.

De volgende gelegenheid voor de mbo ambassadeurs om elkaar te ontmoeten is op dinsdag 8 november tijdens Dé Onderwijsdagen. De agenda voor 2017 volgt zo spoedig mogelijk, maar we zoeken nog een paar gastcolleges die de groep willen ontvangen.
Meer informatie? Neem dan contact op met Willem Karssenberg


Netwerk informatiemanagers
In september heeft weer de eerste bijeenkomst van het netwerk van informatiemanagers in het mbo in het nieuwe schooljaar plaatsgevonden.
Op de agenda stond het Trendrapport 2016, geschreven door Michael van Wetering van Kennisnet. In het rapport wordt een aantal tools aangereikt om het gesprek in de instellingen over nieuwe technologieën aan te gaan en te bespreken op welke wijze deze kunnen bijdragen aan de strategische doelstellingen van het onderwijs. Het gaat hierbij met name om de ‘hype cycle’ en de ‘strategic technology map’ die door Gartner zijn gemaakt en die door Kennisnet op het onderwijs in deze tijd zijn toegepast. De meer dan 30 aanwezige informatiemanagers gingen na een korte inleiding van Michael aan de slag om een eigen invulling aan de tools te geven opdat die ook binnen de instelling op een werkbare manier kunnen worden ingezet. Het was een inspirerende bijeenkomst. De volgende netwerkbijeenkomst van de informatiemanagers is op 24 november en dan zullen de leermiddelen centraal staan.
Meer informatie bij Leo Bakker, Kennisnet.


Het framework ibp in het mbo uitgebracht als publicatie
Tijdens de afgelopen saMBO-ICT conferentie is het eerste exemplaar van de doos waarin het framework ibp in het mbo is opgenomen uitgereikt aan Ben Geerdink, voorzitter van het bestuur van saMBO-ICT. Daarmee werd benadrukt dat in eerste instantie nu de mbo instellingen aan zet zijn om informatiebeveiliging en privacy op een goede manier in de instellingen te implementeren.

Alle besturen van de ROC’s, AOC’s en vakscholen zullen in de komende maand oktober, de maand van de privacy, persoonlijk een exemplaar uitgereikt krijgen door de mensen van saMBO-ICT en Kennisnet. Dit zal in nauwe samenwerking met de ibp manager of functionaris gebeuren uiteraard. Het framework zelf bevat alle elementen die nodig zijn om de implementatie in de instellingen voortvarend ter hand te nemen. Normen en toetsingskaders, handreikingen, voorbeelden, modellen en een heuse ibp benchmark vormen tezamen een goed gevulde toolbox om mee aan de slag te gaan. Binnenkort ligt deze bijzondere box ook bij jouw instelling. Maar voor de inhoud hoef je daar niet op te wachten. Op de saMBO-ICT site zijn alle documenten al in te zien. Onder het kopje gebuikersgroepen vind je ook die voor informatiebeveiliging en privacy. En als je er echt zelf mee aan de slag moet, geef je dan op voor het netwerk ibp in het mbo. Dan krijg je toegang tot nog meer info, good practices, een FAQ lijst en natuurlijk ook tot de netwerkbijeenkomsten.


MBO Alert! Een informatiebeveiliging en privacy awareness game voor het mbo. 
In het kader van de problematiek en de uitdagingen die voor de mbo sector voorliggen rond informatiebeveiliging en privacy is in dit kader de game MBO Alert! ontwikkeld. Deze game wordt in de maand van de privacy, oktober, gelanceerd. Deze game bestaat uit 15 pittige security-vragen en heeft de volgende doelstellingen:
  • het verhogen van de bewustwording en attitude van de werknemers.
  • het bevorderen van de interactie tussen security experts en alle werknemers.
  • inzichten verschaffen in deelname en het kennisniveau van de totale doelgroep.
Een 25-tal mbo scholen doet nu al mee aan de game die op 13 oktober is uitgebracht. Hij is bedoeld voor alle medewerkers van de mbo scholen. Mocht je nog interesse hebben om ook deel te nemen, meld je aan bij saMBO-ICT of Kennisnet.


Tweede Bedrijvenbijeenkomst ibp in het mbo 4 november 2016
saMBO-ICT organiseert in samenwerking met Kennisnet wederom een bijeenkomst voor bedrijven die op één of andere wijze zijn betrokken bij Informatiebeveiliging en Privacy (ibp) in het mbo.
Inmiddels is de agenda beschikbaar:
- Ibp in het mbo, stand van zaken
- Ibp game - demo
- Bewerkersovereenkomsten en certificeringsschema
- Schonen (kernregistraties) in het mbo (over vernietigings- en bewaartermijnen van gegevens)
- Incidentmanagement
- Groepsgesprek, reacties, uitwisseling van info, vragen opstellen
- Vragen ronde…

Doelgroep: bedrijven die op één of andere wijze zijn betrokken bij Informatiebeveiliging en Privacy (ibp) in het mbo. Denk daarbij aan bedrijven die vanuit verschillende perspectieven hier een belang bij hebben zoals:
• Consultancy bureau’s (advisering, awareness, implementatie, architectuur, audits)
• Technische ondersteuning (reviews en tests, inrichting, architectuur)
• Onderwijs leveranciers:
   educatieve uitgevers en distributiehuizen, administratiesystemen, planningstools, …
• Accountancy bureau’s (audits, verklaringen)
• ibp tooling (monitoring en management, assessment, awareness, apps, ….)

Datum: 4 november 2016, Tijd: 13.30 – 17.00 uur
Locatie: MeetINoffice, De Bleek 13, 3447 GN Woerden
Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via dit formulier.


Programma MBOcloud
Resultaat marktconsultatie
De marktconsultatie van deze zomer laat zien dat:
• Deelfuncties van MBOcloud zijn - en worden gebouwd door marktpartijen;
• Business modellen worden aangepast en nieuwe diensten worden aangeboden;
• Het leermiddelenproces beter wordt gefaciliteerd doordat er meer functionaliteit beschikbaar komt;
• De concurrentie op de markt voor onderwijsbenodigdheden is toegenomen. Er is bijvoorbeeld een nieuwe aanbieder van digitaal lesmateriaal.

Deze ontwikkelingen tonen aan dat de markt in beweging komt. De stuurgroep MBOcloud en het bestuur van saMBO-ICT denken dat verdere stimulering van de marktwerking en verbetering van het proces rond onderwijsbenodigdheden ook mogelijk is zonder een neutrale hub te bouwen. Een flink aantal ideeën hoe dit te doen is getoetst tijdens de afgelopen saMBO-ICT conferentie in Nijmegen.
‘Volksraadpleging’ middels een knikkerbaan prioriteerde de inzet op de volgende onderwerpen:
  1. Benchmark schoolkosten
  2. Toetsing/aanscherping juridisch kader onderwijsbenodigdheden
  3. Toegang en aanschaf digitaal materiaal verder vereenvoudigen
  4. Onderzoek leermiddelen (digitaal en folio) 2.0
Deze vier onderwerpen worden in overleg met SURF en Kennisnet ingevuld. In de komende maanden wordt onderzocht of- en hoe de overige ideeën worden opgepakt en uitgewerkt.

Daarnaast wordt binnenkort een Netwerk Schoolkosten opgericht met als doel de kennis er ervaring rond het terugdringen van schoolkosten te delen.
Meer weten, meedoen?
Meld je bij het programmateam: Koen van der Drift of Maaike Stam.


Doorontwikkelen BRON
Data op Orde
Met het oplossen van de meldingen van Data op Orde is grote voortgang geboekt. Voor de cijfers zie het dashboard dat naar de contactpersonen Doorontwikkelen BRON wordt gestuurd. Er zijn nauwelijks instellingen meer met veel meldingen. Goed om te zien dat een ieder zo z’n verantwoordelijkheid neemt. De komende weken blijft het belangrijk om de laatste en eventueel nieuwe meldingen op te lossen. Het zou mooi zijn als alle instellingen op 3 november alle meldingen opgelost hebben, want dat is de datum waarop de laatste proefconversie draait. Als dat lukt kunnen we vanuit dit oogpunt met vertrouwen de conversie tegemoet zien. Voor meer informatie zie de webpagina Conversie en voor vragen hierover, mail naar conversie_bron@duo.nl.

Veldtest
September was een pittige maand voor de start van de Veldtest. De instellingen moesten het naast hun drukke reguliere werk doen en voor de leveranciers was het een flinke klus om voor alle instellingen werkende omgevingen voor de Veldtest neer te zetten. Dankzij het doorzettingsvermogen van velen is het gelukt om startperikelen te overwinnen en echt het Veldtestwerk op te kunnen pakken. Dat neemt niet weg dat er de komende 6 weken nog veel werk te verzetten is voor de Veldtest. Testen van de systemen is een belangrijk doel van de Veldtest, maar net zo belangrijk is dat de instellingen weten hoe de BRON-uitwisseling werkt in de nieuwe versie van het pakket en welke aanpassing dat binnen de instellingen vraagt van de processen en werkverdeling van de betrokkenen. Daarom wordt van alle instellingen verwacht dat ze meedoen aan de Veldtest die loopt tot 30 november 2016. Voor meer informatie zie de webpagina Veldtest. Voor vragen, mail naar doorontwikkelen.bron.veldtest@duo.nl.

Voorbereiding Livegang
De voorbereidingen voor de livegang zijn in volle gang. Voorafgaand aan de daadwerkelijke livegang gaat BRON vanaf 10 december 2016 dicht voor de conversie. De gevolgen daarvan staan beschreven op de website van DUO. Hopelijk helpt dit ook de onderwijsinstellingen om zich voor te bereiden. Mocht dit vragen of onduidelijkheden opleveren, mail dan naar het op die pagina genoemde mailadres, zodat de informatie uitgebreid/aangescherpt kan worden. Verder zijn alle instellingen natuurlijk benieuwd naar de dag waarop ze weer aangesloten worden op het nieuwe BRON. Daarover vindt deze maand het overleg plaats met de leveranciers, want er bestaan flinke verschillen per leverancier. Zoals het plan nu is, sluiten op 2 en 3 januari 2017 de instellingen Graafschap College, ROC van Twente, ROC de Leijgraaf en Summa College, met elk een andere SIS, als pilot aan. Als dat goed gelukt is, gaan alle instellingen aangesloten worden in de periode van 5 t/m 20 januari 2017.


Leergang Onderwijslogistiek - nog een paar plaatsen beschikbaar!
Onderwijslogistiek staat momenteel midden in de belangstelling. Het is een belangrijke sleutel om onderwijs kwalitatief goed en betaalbaar te realiseren, zeker naarmate er sprake is van toenemende flexibilisering in het aanbod. Op 28 oktober 2016 start voor de eerste keer de leergang onderwijslogistiek voor MBO-instellingen. Meer info en het inschrijvingsformulier is hier te vinden. Wees er snel bij, want er zijn nog maar een paar plaatsen beschikbaar.


Leergang deelnemersadministratie - nog een paar plaatsen beschikbaar!
Inmiddels is de leergang deelnemersadministratie weer van start gegaan in regio West. Er zijn echter nog 2 plaatsen beschikbaar in regio Noord. Deze regio start op 21 november 2016 in Zwolle.

Via deze link vindt u meer informatie over de Leergang DA.
Inschrijven kan door dit inschrijfformulier volledig in te vullen.
 


Ouderhandtekening
Voor het kunnen digitaliseren van handtekeningen op de onderwijsovereenkomst en de BPVO, is het van belang te weten, hoe instellingen moeten omgaan met de ouderhandtekening op deze documenten. Wanneer een minderjarige een document moet ondertekenen, is op dit moment een ouderhandtekening noodzakelijk.

Voor de BPVO is afgesproken dat de handtekening van ouders kan vervallen, wanneer dit op een goede manier wordt geregeld in de onderwijsovereenkomst. Er is een nieuwe versie van het servicedocument verschenen, waarin staat beschreven wat een instelling precies moet gaan doen.

De ouderhandtekening op de onderwijsovereenkomst is lastiger. Het is zeer waarschijnlijk dat een wetswijziging noodzakelijk is om dit te regelen. Naast het feit dat het een behoorlijke tijd in beslag zal nemen, kan ook verschillend worden gedacht over wat met een ouderhandtekening wordt beoogd. Al snel komt dan de discussie over een andere vorm van instemming door ouders.


Onderzoek ouderbetrokkenheid
saMBO-ICT heeft Kennisnet gevraagd te onderzoeken hoe ouderbetrokkenheid als onderwerp speelt in het mbo. Men heeft gekeken naar literatuur, heeft met verschillende experts gesproken op dit terrein en er is gekeken naar goede voorbeelden bij een (beperkt) aantal instellingen. Natuurlijk heeft Kennisnet daarbij vooral gekeken naar de toepassing van ICT op dit terrein. Deze korte studie is gepubliceerd op de website van saMBO-ICT en biedt instellingen een handreiking om beleid te ontwikkelen op dit gebied.


Monitor Keuzedelen
Scholen zijn in het schooljaar 2016-2017 formeel van start gegaan met het aanbieden van keuzedelen. Om inzicht te krijgen in de implementatie van de keuzedelen is besloten de Monitor Keuzedelen te starten. De eerste, formele uitvraag vindt plaats in oktober 2016. De Monitor Keuzedelen gaat belangrijke (beleids)informatie opleveren over keuzedelen en de mate waarin keuzedelen daadwerkelijk bijdragen aan flexibel onderwijs, maatwerk voor studenten en het inspelen op regionale ontwikkelingen.

Voorafgaand aan de daadwerkelijke monitor heeft de regieorganisatie deelnemende scholen gevraagd om het geplande keuzedeelaanbod voor de nieuwe opleidingen te delen. Maar liefst 55 scholen hebben aan deze oproep gehoor gegeven! Met die input is een eerste rapport opgesteld waarin aan de orde komt welke (soorten) keuzedelen de scholen uit het register aanbieden, in hoeverre scholen met hun aanbod de koppelingen tussen keuzedelen en kwalificaties benutten en hoeveel keuzedelen de scholen per opleiding aanbieden. Kortom, het rapport geeft een eerste beeld van hoe scholen in deze eerste opstartende fase omgaan met de mogelijkheden die er zijn.

Bij het rapport moet worden opgemerkt dat de input van scholen zeer divers is geweest. In sommige gevallen hebben scholen aangegeven dat het aanbod nog niet formeel is vastgesteld en in de komende periode kan veranderen. Het is te vroeg om op basis van deze analyse definitieve conclusies te trekken.
Lees op Herziening MBO het rapport “Eerste inzichten in het aanbod van keuzedelen: een nulmeting”. Het eerstvolgende rapport, op basis van de uitvraag in oktober, wordt begin 2017 gepubliceerd.


Nummervoorziening
De nummervoorziening is een dienst die een bsn nummer omzet in een nieuw nummer dat gebruikt kan worden in bijvoorbeeld de leermiddelenketen. Dat nieuwe nummer is niet te herleiden tot het oorspronkelijke nummer. Bij een overstap van studenten tussen mbo-instellingen, levert hetzelfde bsn, ook hetzelfde pseudoniem op. Dat betekent bijvoorbeeld dat licenties eenvoudiger kunnen worden meegenomen naar een nieuwe school.

Als sector mbo is steeds benadrukt dat de overgang tussen vmbo en mbo ook van belang is. Tenslotte is een soepele overgang datgene wat zowel de politiek als de onderwijssectoren voorstaan. Dat zou betekenen dat de “reikwijdte” niet beperkt moet zijn tot het mbo, maar ook de overstap van het vmbo naar het mbo moet omvatten. Eerste studies laten zien dat er juridische en privacy hobbels genomen moeten worden. Hier lijken twee tegenstrijdige bewegingen te spelen. Enerzijds de roep om privacy en de bescherming van het individu en anderzijds de roep om leerlijnen uit het vmbo te laten doorlopen in het mbo. Er lijkt op dit moment geen eenvoudige oplossing te zijn.
Meer informatie is te krijgen via deze pagina bij Kennisnet.
Data gebruik in het onderwijs
Op 6 oktober is aan een groep instellingen gevraagd wat men als acties vanuit saMBO-ICT, Kennisnet en SURF verwacht op het onderwerp “datagebruik in het onderwijs”. Als eerste werd geconstateerd dat termen als “big data”, “adaptief leren” of “learning analytics” eerder verwarren dan verbinden. In eerste instantie is onderscheid gemaakt tussen:
  • Statische data (analyse op data, dataverzamelingen, combineren van data)
  • Dynamische data (verblijfsdata, leergegevens, gebruik van systemen, enz.)
Ten aanzien van het eerste werd verwezen naar een aantal bestaande trajecten die bij instellingen worden uitgevoerd. Eigenlijk is de technologie beschikbaar en de methodiek bekend, maar gebruiken instellingen de mogelijkheden (nog) onvoldoende. Het is dus een kwestie van kennisuitwisseling en implementatie.
Op het tweede terrein is het pionieren. Hoe kan data het leerproces ondersteunen of zelfs sturen. Er zijn experimenten, inspirerende ideeën, maar er is ook nog niet zoveel kennis op dit terrein. Wanneer we daar als sector aan willen werken, moeten we op zoek naar inspirerende voorbeelden, naar nieuwe mogelijkheden en experimenten.
De groep die bij elkaar is geweest heeft elkaar gevonden in het opstellen van een actieplan op dit terrein voor het mbo. In hoofdlijnen is dat besproken tijdens de bijeenkomst. Het wordt in de komende maand verder uitgewerkt.
Basisinfrastructuur Onderwijs
Met de term basisinfrastructuur wordt de beschrijving bedoeld van alles wat er aan technische infrastructuur, voorzieningen en registers is te vinden in het mbo. Meer specifiek beschrijft het die zaken die we als sector gezamenlijk of vanuit de overheid gebruiken. Het schema ordent de wereld van deze infrastructuur naar de thema’s die binnen een school spelen. De spaken in het wiel geven aan welke onderwerpen belangrijk zijn voor instellingen. Daarom heen zijn drie ringen geplaatst: markt, collectief en overheid. Veel systemen worden afgenomen door scholen in de markt, zoals hrm-systemen of planningsapplicaties. Deze zijn niet uitputtend opgenomen in het schema. Wel zijn, voor zover van belang, de zaken opgenomen die collectief zijn geregeld, zoals MBO Transparant of de Nummervoorziening. Datzelfde geldt voor de dingen die de overheid in beheer heeft, zoals de registers BRON.

Het overzicht moet helpen om knelpunten te signaleren. Die kunnen bestaan uit governance-uitdagingen, maar ook is direct duidelijk op welke terreinen het erg druk is en waar het nog betrekkelijk “leeg” is. Het schema zal de komende weken nog verder worden uitgewerkt.
Klik hier voor een grote versie van het schema.
Bredere inzet Facet
In eerdere nieuwsbrieven is al aandacht besteed aan de bredere inzet van Facet. Facet is gebouwd als toetsomgeving voor de landelijke generieke digitale examens Nederlands, Rekenen en Engels en valt onder de verantwoordelijkheid van het College van Toetsen en Examens (CVTE). Alhoewel de reikwijdte van Facet de afgelopen tijd al behoorlijk uitgebreid is, bleef het gebruik beperkt tot afnames waar het CVTE voor verantwoordelijk is. Onder andere een aantal examenleveranciers binnen het mbo hebben, begeleid door saMBO-ICT, na een functionele analyse aangegeven graag gebruik te willen maken van Facet als afspeler van (summatieve) toetsen. Om dit vraagstuk, waar inmiddels ook andere partijen zich bij hebben aangesloten, in goede banen te leiden is er een adviseur aangesteld. Deze adviseur is op dit moment in gesprek met betrokken partijen en levert begin december zijn advies op aan OCW.


Adobe licenties
Veel instellingen maken gebruik van een Adobe-licentie. Op 1 juni 2017 zal een nieuwe consortiumovereenkomst met Adobe ingaan. Een deel van de mbo-instellingen is de afgelopen jaren aangesloten bij SURF. Een ander deel heeft het besluit genomen om dat (nog) niet te doen en dus ook licenties bij SLBdiensten af te blijven nemen.

Voor de begin 2017 geplande intekening op de nieuwe overeenkomst met Adobe is het van belang dat dan bekend is welk deel van de licenties afgesloten wordt via SLBdiensten en welk deel via SURFmarket. Op korte termijn krijgen de instellingen bericht hoe de intekening wordt aangepakt.

Overigens zullen SURFmarket en SLBdiensten ervoor zorgen dat de overgang met betrekking tot Adobe zowel voor instellingen als voor studenten en medewerkers zo soepel mogelijk zal verlopen.


Jaarplan Kennisnet 2017
Eigentijdse leermiddelen, slimme organisatie van het leren en meer rendement uit ict zijn ook de hoofdlijnen in het jaarplan 2017 van Kennisnet. Deze thema’s uit het meerjarenplan van Kennisnet blijven relevant, blijkt uit gesprekken met het onderwijs. Voor 2017 is daarbij een aantal focuspunten benoemd: regie van het onderwijs op de leermiddelenketen, aandacht voor informatiebeveiliging en privacy en ontwikkelingen op het gebied van ict-bekwaamheid van leraren en ict-geletterdheid van leerlingen.

Het jaarplan beschrijft de inhoudelijke focus en concrete activiteiten van Kennisnet voor 2017 en is tot stand gekomen in overleg met het onderwijs, met name met de PO-Raad, VO-raad, saMBO-ICT en het ministerie van OCW. Lees verder op de website van Kennisnet.


Dé Onderwijsdagen 2016
Dé Onderwijsdagen 2016 gaan op maandag 7 november van start met een preconferentie, gericht op het hele onderwijsveld. Welke eisen worden gesteld aan de digitale leeromgeving en wat is de invloed hiervan op het onderwijs?
Aansluitend op de preconferentie is er een Trending Dinner met beschouwingen vanuit SURF en Kennisnet aangaande trends.

Op dinsdag 8 november is de congresdag voor mbo en ho. Tijdens deze congresdag zijn er naast een keynote en een unconference ook interactieve presentaties en (hands-on) workshops binnen verschillende themalijnen. Hier is het volledige programma.
saMBO-ICT en Kennisnet zijn dinsdag aanwezig op het netwerkplein, dus kom bij ons langs voor meer informatie en persoonlijk contact! Aanmelden kan via deze pagina.


Nieuws vanuit SURF
Deze zomer zijn 4 mbo-instellingen lid geworden van de coöperatie SURF, namelijk Albeda College, ROC Zadkine, Noorderpoort College en Nimeto. Hiermee komt het totaal aantal mbo-instellingen dat nu lid is op 34. In leerlingenaantallen uitgedrukt is dat 63% van alle mbo-leerlingen.

Veel mbo-instellingen hebben belangstelling voor de aanbesteding telefonie. Voor hen is dit bericht van belang omdat de planning iets is aangepast.

Er is ook veel interesse voor de nieuwe hybride IaaS-dienstverlening van SURFnet: SURFcumulus, die gezamenlijk is aanbesteed en waarin nu de eerste vier public cloud aanbieders aangesloten gaan worden: Microsoft, Amazon, KPN en Vancis.
Neem voor meer informatie contact op met Remco Rutten, adviseur MBO.


Vragen van en aan collega's
De vraagbaak vindt u in de Groepsomgeving. Iedereen die daar toegang toe heeft kan deze vragen daar zien, zelf een nieuwe vraag stellen of reageren op vragen van anderen! Naar de Vraagbaak.

Laatst gestelde vragen:
Bescherming persoonsgegevens
Expertiseruimte in het kader van BYOD - leerwerkbedrijf

Discussies op LinkedIn
Behalve in de Vraagbaak worden er ook discussies gestart en vragen gesteld in de LinkedIn groep van saMBO-ICT. Deze groep telt inmiddels al 1000+ leden.
Tenslotte een dringend verzoek aan leveranciers om onze LinkedIn groep niet te gebruiken als reclamemedium. Reageren op vragen is natuurlijk prima...