Nieuwsbrief nummer 52, september 2016

Opnieuw een boordevol nummer met veel actuele informatie! Klik hier voor de online versie.
Nieuwsbrief saMBO-ICT nummer 52, september 2016
Inhoud nieuwsbrief
Inleiding
saMBO-ICT Conferentie
Gebruikersdagen saMBO-ICT
Gebruikersoverleg TOPdesk
Ambassadeursnetwerk mbo
Netwerk informatiemanagers
Programma MBOcloud
Doorontwikkelen BRON
Leergang Onderwijslogistiek
Leergang DA
Nummervoorziening
Beroepspraktijkvorming
Onderwijsaanbod wordt RIO
Basisinfrastructuur Onderwijs
Over vernietigen en bewaren
Data gebruik in het onderwijs
Vragen van en aan collega's

Nieuwsbrief online lezen


Afmelden voor de nieuwsbrief
Agenda
Gebruikersoverleg TOPdesk
21 september in Woerden
Ambassadeursnetwerk mbo
22 september in Leeuwarden
Gebruikersoverleg Xedule
29 september in Wageningen
34e saMBO-ICT Conferentie
29 + 30 september in Nijmegen
Gezamenlijke gebruikersdag
3 oktober in Ede
Gebruikersoverleg Trajectplanner en #OnderwijsOnline
12 oktober in Woerden
Archief nieuwsbrieven
Alle tot nu toe gepubliceerde nieuwsbrieven zijn te vinden op onze website publicaties/nieuwsbrieven.
Publicaties
Dat kan bij ons niet!
Jaarverslag 2015
ICT Monitor mbo 2015
Vakmanschap in de 21e eeuw
Meerjarenplan 2016-2018
Bedrijfsvoering Keuzedelen
Vier in balans-monitor 2015
ICT Monitor mbo 2014
Jaarverslag 2014
Schonen kernregistraties in het mbo
Checklist overdracht gegevens
PvE Herziening Kwalificatiestructuur
Advies Optimalisatie BPV keten
Actieplan Informatiebeveiligingsbeleid mbo
ICT monitor mbo 2013
Handreiking - Regie op regie
Eindrapport documentmanagement
Publicatie Doelmatigheidsgegevens
Big Data, van hype naar actie
Het teamperspectief, informatie voor teams in het mbo
Herziening Kwalificatiestructuur
Programmaplan iFoV
Document Management in het mbo
Rapportage Impactanalyse Herziening Kwalificatiestructuur
Juridische verkenning LiMBO
Inventarisatierapport Leermiddelenbeleid mbo
Publieksversie beleidsplan
Leermaterialen: technologie- en marktontwikkelingen
Meerjarenplan 2013 – 2015
Businesscase Investeren in ICT
PVE Leermaterialenketen mbo
Focus op Vakmanschap
Startdocument MBOcloud
Samenvatting Digitaal Inschrijven
Advies rapport Opleidingsdomeinen

Triple A encyclopedie


Naar de groepsomgeving

Hoe? Zo!

Privacy in het mbo
Ict-bekwaamheid in het mbo
Informatiebeveiliging
Documentmanagement
Leermiddelenbeleid
ICT en recht
Bring Your Own Device
Sturen op ict-projecten
Sociale Media in het mbo
Triple A
CRM in het mbo
Open standaarden en open source software in het mbo
Open leermateriaal in het mbo
Centraal ontwikkelde examens Nederlandse taal en rekenen in het mbo
Digiborden in het mbo
Laptops in het mbo
Update Laptops in het mbo
saMBO-ICT
saMBO-ICT is een zelfstandige organisatie van en voor alle MBO-instellingen en heeft sterke banden met Kennisnet, de MBO Raad en met SURF. De belangrijkste pijlers binnen saMBO-ICT zijn belangenbehartiging, kennisdeling en gezamenlijke projecten.
Colofon
Deze nieuwsbrief verschijnt iedere zes weken en wordt door meer dan 1000 mensen gelezen.Heeft u zich nog niet geabonneerd? Dat kan via deze pagina.
De volgende nieuwsbrief verschijnt opvrijdag 14 oktober 2016.
Heeft u tips of ideeën voor deze nieuwsbrief? Stuur deze dan naar deredactie!
RSS feed nieuwsberichten

     Volg saMBO-ICT op Twitter

www.sambo-ict.nl
P Denk aan het milieu voordat u besluit           deze nieuwsbrief uit te (laten) printen!
Inleiding
In de zomerperiode komt bijna alles langzaam tot stilstand. Dat kan ook niet anders, veel mensen zijn met vakantie, de scholen zijn niet bereikbaar. Ook bij saMBO-ICT is het dan rustig. Toch is een aantal activiteiten in de zomer op volle snelheid doorgegaan. Een daarvan is de instellingstoets op de samenwerkingsschool. Een instellingstoets onderzoekt de impact op de (systemen van) de instellingen. Het is de eerste keer dat een dergelijke toets wordt uitgevoerd. Dus daarmee ook wel belangrijk voor een mogelijk vervolg. Spannende tijden, ook in de zomer.

Maar goed, de zomer is achter de rug. Voor het komend cursusjaar staat er voldoende op de rol. Onderwerpen als onderwijslogistiek, data in het onderwijs en natuurlijk het nieuwe BRON strijden om prioriteit. En daarnaast vergeten we onze basis niet, de gebruikersgroepen en conferenties. Overigens kennen we in dit cursusjaar ook weer een nieuwe gebruikersgroep, rondom het systeem TOPdesk.

Jan Bartling

34e saMBO-ICT Conferentie 29 en/of30 september ROC Nijmegen
Het aftellen voor de 34e saMBO-ICT Conferentie op donderdag 29 en/of vrijdag 30 september bij ROC Nijmegen is inmiddels begonnen. Ontmoeten, kennisdelen en je laten inspireren zijn de kernwaarden van de conferentie. Het programma voor beide dagen laat veel onderwerpen zien, maar kent ook genoeg netwerk momenten.

U kunt zich nog aanmelden via het aanmeldformulier op basis van vol=vol. Voor instellingen die bijdragen aan saMBO-ICT geldt geen aanmeldlimiet, bedrijven kunnen met maximaal twee personen aan de conferentie deelnemen.

U dient desgewenst zelf te zorgen voor een overnachting op donderdagavond. U kunt hierbij gebruikmaken van het Mercure Hotel door per email (H1356@accor.com) te reserveren o.v.v. 'saMBO-ICT ROC Nijmegen', (ook hier op basis van op=op).

Graag tot ziens eind september!


Gebruikersdagen
Gezien de grote opkomst, blijven de gezamenlijke gebruikersdagen in een behoefte voorzien. Heeft u de Gebruikersdag van 13 juni gemist of wilt u de presentaties nog even nalezen, ze staan allemaal hier op de site. Naast de gehouden presentaties over Doorontwikkelen BRON, BPV, Monitor Keuzedelen en VSV, staan ook de uitgeschreven Actualiteiten DUO er.

Elke keer vragen we ongeveer 20 mensen om de evaluatie in te vullen. De meesten doen dat ook. Dank voor deze feedback! Dat leert ons dat de onderwerpen en sprekers wisselend ontvangen worden, vaak ook afhankelijk van de achtergrond van degene die het invult.

Na de zomervakantie staan de volgende gebruikersdagen gepland op 3 oktober en 28 november 2016, maar deze staan waarschijnlijk al in uw agenda.


Eerste Gebruikersoverleg TOPdesk MBO
Na een positieve reactie op de inventarisatie voor belangstelling 'Gebruikersoverleg TOPdesk MBO' in de februari nieuwsbrief is een kleine voorbereidingsgroep, bestaande uit Rob van der Werff (ROC Midden Nederland), Robbert van der Tas (TOPdesk) en Bert van Daalen (saMBO-ICT) aan de slag gegaan met het voorbereiden van de eerste bijeenkomst. Er is een datum geprikt en via de nieuwsbrief gecommuniceerd (21 september 13.00-16.00 uur saMBO-ICT Woerden), er is besloten 'selfservice' deze bijeenkomst centraal te stellen en er is een agenda gemaakt. Begin september volgt de officiële uitnodiging via de leverancier van TOPdesk. U kunt zich echter ook rechtstreeks aanmelden via deze link naar het aanmeldformulier.


Ambassadeursnetwerk mbo
"Effectief leren met ICT" was het thema voor de geslaagde mbo ambassadeursbijeenkomst bij ROC A12 in Velp. Een overvol programma met bijdragen vanuit ROC A12 zelf, maar ook van buitenaf. Voldoende gelegenheid tot netwerken en interactie zorgen voor bijeenkomsten met veel dynamiek en een groot aantal deelnemers. De presentaties zijn beschikbaar in de besloten omgeving van het ambassadeursnetwerk.

De volgende bijeenkomst is op donderdag 22 september bij ROC Friese Poort in Leeuwarden. Deze dag zal in het teken staan van het thema duurzaamheid.


Netwerk informatiemanagers
In het afgelopen schooljaar waren er weer vier succesvolle bijeenkomsten met het netwerk informatiemanagers in de Jaarbeurs in Utrecht. Als laatste sessie hadden we in april een mooie afsluiting met Rik Maes, hoogleraar informatiemanagement aan de Academy of Information and Management in Amsterdam. Een heel inspirerende sessie. Natuurlijk is ter plekke ook weer besloten om volgend jaar het netwerk door te zetten. De data voor het komende seizoen zijn ook alweer vastgelegd. We komen bij elkaar op de donderdagmiddagen van 14.00 – 19.30 uur en wel op 22 september, 24 november, 23 februari en 20 april. Als je als informatiemanager van een mbo instelling ook deel wilt nemen en je krijgt nog geen uitnodigingen hiervoor, meldt je dan even aan bij Leo Bakker.


Programma MBOcloud
In de maand mei is de MBOcloud stuurgroep bijeengekomen. De belangrijkste onderwerpen waren:

Draagvlak: Het is belangrijk dat we ook met betrekking tot MBOcloud als MBOsector gezamenlijk optrekken. Hier gaat het programma mee aan de slag!

SURFmarket als marktmeester: SURFmarket werkt in opdracht van MBO-instellingen in de rol van ‘marktmeester’. Dit betekent dat SURFmarket als neutrale partij, voorwaarden opstelt en onderhoudt, om een optimale marktsituatie te creëren en te onderhouden. Op deze manier zorgt zij voor een open en transparante markt, waardoor de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd blijft.

Onderzoek leermiddelenmarkt/leermiddelenbeleid: Er bestaat bij de leden van de stuurgroep behoefte om dieper in te gaan op het waarom van MBOcloud. Daarom is besloten een update uit te voeren van het onderzoek over de leermiddelenmarkt en het leermiddelenbeleid dat in 2012 door Kennisnet is uitgevoerd. (Voor wie deze documenten nog nooit heeft gelezen: erg interessant!)

Make or Buy-fase: marktconsultatie: Het realisatieproject MBOcloud heeft samen met de vijf initiatiefnemende scholen (Nova College, Albeda College, Da Vinci College, ROC Rijn IJssel en ROC Midden Nederland) in het eerste kwartaal van dit jaar bepaald wat in de eerste pilot-fase nodig is en wat in een later stadium is vereist. Op basis hiervan is door het project een marktconsultatie voorbereid die elk moment via Tenderned kan worden gepubliceerd. Op basis van de resultaten van de marktconsultatie wordt besloten of we de nutsvoorziening zelf gaan bouwen of dat we delen van de benodigde functionaliteiten tegen acceptabele voorwaarden/tarieven uit de markt af kunnen nemen. Besluitvorming vindt half augustus plaats.

Meer weten, meedoen?
Meld je bij het programmateam: Koen van der Drift of Maaike Stam.


Doorontwikkelen BRON
Het Data op Orde traject ter voorbereiding op de conversie van het huidige BRON naar de nieuwe registers OD en OR loopt zeer soepel. 80% van de ruim 25.000 meldingen is door de scholen, vaak in samenwerking met DUO, weggewerkt. Dat betekent nog ruim 5.000 te gaan. Voor al uw vragen hierover mail vooral met conversie-bron@duo.nl.

Bij de voortgang over realisatie van de software hebben we deze keer minder goed nieuws te melden. Het lukt DUO niet om voor het deelproject Bekostiging alle software te bouwen voor de start van de Veldtest. Daarom is besloten het deel Definitieve Bekostiging uit de scope te halen van het traject dat in januari 2017 live gaat. Dit kan relatief eenvoudig, omdat dit niet de koppelvlakken met de systemen van de scholen raakt. Jammer genoeg hebben enkele systemen van de scholen hierdoor ook vertraging opgelopen, maar er wordt alles aan gedaan om toch op tijd te beginnen met de Ketentest en de Veldtest. Bij enkele pakketten zal de oplevering van de koppeling met Stagemarkt iets later opgeleverd en getest worden. De oplevering van de software voor de definitieve bekostiging zal begin 2017 plaatsvinden, ruim voor dat deze functionaliteit in juli/augustus nodig is voor het vast stellen van de definitieve bekostiging.

Zoals in de vorige nieuwsbrief vermeld is de voorbereiding van de Keten- en Veldtest in volle gang. Eind mei/begin juni zijn daarvoor regiobijeenkomsten belegd, waar de scholen geïnformeerd zijn over het traject. 63 van de 66 bekostigde scholen waren hierbij aanwezig! De ketentest wordt voor de scholen die een SAAS pakket gebruiken door de leverancier verzorgd. Voor de scholen die geen SAAS leverancier hebben, geldt dat ze deze zelf moeten uitvoeren. Alle betrokkenen zijn hier actief mee aan de slag. Van alle scholen wordt verwacht dat ze begin september starten met de Veldtest, zoals deze op de regiobijeenkomsten is toegelicht. Meer informatie daarover volgt zowel per mail naar de contactpersonen als ook op de site van het programma. Vragen over de veldtest kunt u mailen naar doorontwikkelen.bron.veldtest@duo.nl.


Leergang Onderwijslogistiek
In de vorige nieuwsbrief is aandacht besteed aan de leergang Onderwijslogistiek die saMBO-ICT aan het opzetten is. Na veel gesprekken met instellingen, deskundigen en collega’s in andere onderwijssectoren, is er een opzet ontstaan die bestaat uit de volgende elementen:
 • De leergang duurt 4 of 5 volle dagen
  • Dag 1: Theoretische kennis over logistiek in het algemeen
  • Dag 2: Governance en organisatie van onderwijslogistiek
  • Dag 3: Optimalisatie processen en informatiestromen
  • Dag 4: Sturen op onderwijslogistiek
 • De leergang vindt plaats gedurende 12 weken, startend in oktober
 • Het is een mengvorm van theorie en praktisch werken
 • Het is gepositioneerd op managers of directeuren die zich met het onderwerp bezighouden
 • Werkvormen zijn afwisselend en mede gericht op kennisuitwisseling
Op dit moment vinden gesprekken plaats om invulling te geven aan de dagen en zullen ook data worden gepland. Direct na de zomer zullen we, ook via de nieuwsbrief, de mogelijkheid bieden om in te schrijven.


Leergang Deelnemersadministratie, doet u ook mee?
saMBO-ICT heeft inmiddels zeven keer de Leergang Deelnemersadministratie verzorgd. Om enig idee te geven wat de leergang inhoudt, zie hier de informatie over de Leergang van afgelopen jaar. Als er vanuit de instellingen voldoende belangstelling bestaat, wil saMBO-ICT de Leergang DA komend studiejaar weer gaan aanbieden. Als er veel belangstelling voor is, kunnen we het wellicht weer regionaal aanbieden en zo de reistijden beperken.

Graag vernemen we voor half juli via een mail naar info@sambo-ict.nl wie er belangstelling heeft voor de Leergang DA in het komende studiejaar. Voor de zomervakantie zullen we dan bepalen of en waar saMBO-ICT de Leergang DA weer gaat aanbieden.


Nummervoorziening
Er wordt door het project ‘nummervoorziening' hard gewerkt aan een goede methode om de privacy van leerlingen te beschermen. De voorziening zet een bsn nummer om in een nieuw nummer dat gebruikt kan worden in bijvoorbeeld de leermiddelenketen. Om dit op deze manier te kunnen gebruiken moet de wet worden aangepast. Een flinke uitdaging is het aanpassen van alle systemen, zowel aan de kant van administratieve systemen, als aan de kant van de ketens die te maken hebben met digitale leermiddelen.
Meer informatie is te krijgen via deze pagina bij Kennisnet.


Beroepspraktijkvorming
Met SBB heeft de sector een aantal afspraken gemaakt over de gegevensuitwisseling tussen instellingen en SBB. De afspraken zijnhier te vinden. Naast de uitbreiding van de gegevens die SBB aan de scholen levert, is ook de monitoring van de registratiekwaliteit bij instellingen een punt van aandacht. De werkgroep is druk doende daar een voorstel voor te maken. Vervolgens zal worden besloten of dat een uitbreiding van het huidige dashboard zal betekenen of dat er iets nieuws moet komen. Medio september komt er meer duidelijkheid. Dus in de volgende nieuwsbrief volgt meer informatie.


Onderwijsaanbod wordt RIO
In de nieuwsbrief is al veel geschreven over het beschrijven van de structuur van instellingen. Daarbij worden vier elementen beschreven: wie (organisatie), wat (kwalificaties), hoe (opleidingen) en waar (de locaties). De term ‘onderwijsaanbod’ zoals dit werd genoemd, gaf verwarring bij veel mensen die er voor het eerst tegenaan liepen. Vandaar de behoefte aan een nieuwe naam: RIO (Registratie Instellingen en Opleidingen). Deze vorm van registratie moet er onder andere voor zorgen dat samenwerkingsinstellingen op een goede manier worden geregistreerd, maar ook dat op teamniveau betere informatie beschikbaar komt. In het project RIO werken overheid en alle onderwijssectoren samen. Het is de bedoeling dat de registratie gebruikt kan worden voor processen zoals verantwoording en toezicht, maar ook bijvoorbeeld in examinering en leermiddelen. Binnenkort zal er op de site www.sionderwijs.nl meer gepubliceerd worden.


Basisinfrastructuur Onderwijs
Wat heeft een school, de sector of de overheid aan infrastructuur nodig? Wat is er nu allemaal al? Wie gaat er over een bepaalde voorziening? Hoe gaan we om met afspraken?

Het zijn vragen die aan de orde komen bij de basisinfrastructuur onderwijs. Het moet zicht geven op de voorzieningen, registers, standaarden en technische infrastructuur die beschikbaar is of die noodzakelijk is in de toekomst. Begin oktober gaan we met een aantal experts uit de instellingen binnen het mbo een eerste poging wagen om een beschrijving te maken. Snel daarna zullen we de resultaten delen. Ook in andere onderwijssectoren is men bezig met het ontwikkelen van een beeld over de basisinfrastructuur.


Over vernietigings- en bewaartermijnen van gegevens
Al meerdere keren is er in de nieuwsbrief aandacht besteed aan de ‘houdbaarheid’ van data. Waar het achterliggende decennium vooral gericht was op het verzamelen en analyseren van data is er de laatste tijd ook een beweging de andere kant op. Begrippen als ‘data minimalisatie’ en ‘het recht om vergeten te worden’ zijn hier voorbeelden van. Veelal vanuit privacy oogpunt komt het onderwerp vernietigen en bewaren van data steeds vaker ter sprake. Kennisnet, saMBO-ICT en de FSR (het facilitair samenwerkingsverband van de ROC’s) werken al langere tijd samen om documentmanagement en archivering beter in te richten en te digitaliseren. Een van de samenwerkingsresultaten is het document Schonen kernregistraties in het mbo. Achteraf bezien blijkt het een (te) grote uitdaging voor instellingen en leveranciers om dit onderwerp als vanzelfsprekend mee te nemen in de (ontwikkel)agenda van de verschillende producten. Voor zowel instellingen als leveranciers hebben ontwikkelingen als bijvoorbeeld de nieuwe kwalificatie structuur en Doorontwikkelen Bron veel van de beschikbare tijd en middelen opgeslokt. Omdat het ‘recht om vergeten te worden’ niet opgaat voor wettelijke vernietigings- en bewaartermijnen van gegevens zijn kort voor de vakantie enkele leveranciers van kernregistratiesystemen (Magister, EduArte, Trajectplanner/OnderwijsOnline/Educatieonline bij elkaar gekomen op uitnodiging van Kennisnet en saMBO-ICT. In een constructieve bijeenkomst is gesproken over de wijze waarop voldaan kan worden aan de wettelijke plicht rond vernietigings- en bewaartermijnen met betrekking tot de data in de verschillende kernregistratie-pakketten. Daar bleek dat Magister al beschikt over ‘vernietigings’ functionaliteit. Afgesproken is dat Kennisnet en saMBO-ICT, met de Magister functionaliteit als uitgangspunt, uitzoeken welke wegen er bewandeld moeten worden om te komen tot een generiek functionele beschrijving. Denk hierbij aan haalbaarheid, verantwoordelijkheid op de juiste plaats, voldoen aan wet- en regelgeving, accountantsproof, toevoegen aan Bewerkersovereenkomst mbo enzovoort. Kortom, ambities genoeg! Uiteraard realiseren we ons dat er naast kernregistratiepakketten meer applicaties zijn waar data wordt opgeslagen! Een olifant eet je echter bij voorkeur in stukjes…


Awareness game voor ibp in het mbo
Eén van de belangrijkste elementen bij het verbeteren van informatiebeveiliging en privacy in het onderwijs is een toenemende bewustwording bij alle medewerkers van de instelling. Om de ibp medewerkers hiervoor een goed hulpmiddel te geven is recent besloten om een ibp game te laten ontwikkelen waar alle medewerkers van instellingen aan mee kunnen doen. Dat verhoogt het inzicht en de awareness en brengt daarmee een gewenste gedragsverandering op gang die nodig is om onze instellingen zo veilig mogelijk te maken en de informatie die we van studenten en medewerkers hebben zo goed mogelijk te beheren. De game wordt in de zomer ontwikkeld en wordt vlak na de zomer getest bij enkele instellingen. Daarmee zou de game vanaf de herfstvakantie voor de andere mbo scholen beschikbaar moeten komen.
Voor een beperkt bedrag kunnen scholen meedoen, opgave bij Leo Bakker, Kennisnet.


Data gebruik in het onderwijs
Het gebruik van data in het onderwijs zelf is een onderwerp met veel facetten. Soms worden termen gebruikt als ‘big data’ of ‘learning analytics’. Op de website van saMBO-ICT is een serie artikelen en verwijzingen verzameld over het onderwerp. Het is een mooie verzameling die de nodige achtergrondinformatie geeft over dit onderwerp. Kennisnet en SURF zijn actief op dit terrein. Samen met hen organiseren we een bijeenkomst voor instellingen op 6 oktober van 14.00-16.00 uur in Utrecht. Aanmelden kan via ons secretariaat. In deze bijeenkomst staan twee vragen centraal: ‘Wat doen we momenteel op het vlak van datasturing in het MBO (experts en instellingen)?’ en ‘Welke ondersteuning hebben instellingen nodig?’.


Vragen van en aan collega's
De vraagbaak vindt u in de Groepsomgeving. Iedereen die daar toegang toe heeft kan deze vragen daar zien, zelf een nieuwe vraag stellen of reageren op vragen van anderen! Naar de Vraagbaak.

Laatst gestelde vragen:
Mogen namen van studenten genoemd worden in notulen?
Digitaliseren archief bekostiging- en examendossiers
Beheer gebruik laptopkarren
Mobile Device Management

Discussies op LinkedIn
Behalve in de Vraagbaak worden er ook discussies gestart en vragen gesteld in de LinkedIn groep van saMBO-ICT. Deze groep telt inmiddels al 1000+ leden.
Tenslotte een dringend verzoek aan leveranciers om onze LinkedIn groep niet te gebruiken als reclamemedium. Reageren op vragen is natuurlijk prima...

Contact:
Houttuinlaan 6
3447 GM Woerden
Telefoon: 0348-753500
E-mail: 
info@sambo-ict.nl
   © 2016 saMBO-ICT   Sterk door het Netwerk!     

Wilt u zich afmelden voor de nieuwsbrief, klik dan hier.