Nieuwsbrief nummer 51,juni 2016

Inleiding
Deze 51e nieuwsbrief is de laatste van dit cursusjaar, de vakantieperiode gaat weer beginnen. Daarbij is er weer veel meer tijd om eens lekker een boek te pakken en te ontspannen. Velen van ons maken daarbij gebruik van een tablet of eReader.
Zet op dat device in ieder geval het boek “Dat kan bij ons niet” van Frans Schouwenburg. Het boek is in samenwerking tussen Kennisnet en saMBO-ICT geschreven en laat zien waar het mbo voor staat. In acht portretten worden pareltjes beschreven van modern en vernieuwend onderwijs binnen het mbo. Ik denk dat het boek nog dikker had kunnen zijn, met acht voorbeelden is ook een heleboel niet genoemd. Mijn advies: zet het boek op je tablet en lees eens een paar hoofdstukken in de vakantie en raak geïnspireerd!

Paula Sukel maakt vanaf de start in 2010 deel uit van het bestuur van saMBO-ICT. Ze gaat echter stoppen als bestuurslid bij Onderwijsgroep Tilburg en treedt daarom ook af als lid van ons bestuur. We zullen haar visie en inbreng zeker gaan missen. Paula zal overigens plaatsnemen in de WTR (Wetenschappelijke Technische Raad) van SURF. Dat is een onafhankelijk adviesorgaan binnen SURF.

Alvast een mooie zomerperiode gewenst,

Jan Bartling

34e saMBO-ICT Conferentie 29 en/of30 september ROC Nijmegen
Inmiddels is de uitnodiging voor de 34e saMBO-ICT Conferentie op donderdag 29 en/of vrijdag 30 september 2016 verstuurd aan de saMBO-ICT contactpersonen van instellingen en bedrijven. We zijn deze keer te gast bij ROC Nijmegen op de locatie Campusbaan in Nijmegen.

Het programma laat u een mix zien van keynotes en workshops. Laat u bijpraten en inspireren, omringd door de bruisende wereld van het ROC. We bieden die twee dagen:
 • Drie keynotes (Richard de Hoop, Daan Quakernaat en Erno Mijland)
 • 24 workshops
 • Tal van netwerkmomenten
 • De mogelijkheid u weer even bij te laten praten rond het thema ‘innovatie’
U kunt zich hier aanmelden voor de conferentie op 29 en/of 30 september 2016. Voor instellingen die bijdragen aan saMBO-ICT geldt geen aanmeldlimiet, bedrijven kunnen met maximaal twee personen aan de conferentie deelnemen.

U dient desgewenst zelf te zorgen voor een overnachting op donderdagavond. U kunt hierbij gebruikmaken van het Mercure Hotel door per email (H1356@accor.com) te reserveren o.v.v. ‘saMBO-ICT ROC Nijmegen’ (tot 12 september op basis van op=op).

Gebruikersdagen
Gezien de grote opkomst, blijven de gezamenlijke gebruikersdagen in een behoefte voorzien. Heeft u de Gebruikersdag van 13 juni gemist of wilt u de presentaties nog even nalezen, ze staan allemaalhier op de site. Naast de gehouden presentaties over Doorontwikkelen BRON, BPV, Monitor Keuzedelen en VSV, staan ook de uitgeschreven Actualiteiten DUO er.

Elke keer vragen we ongeveer 20 mensen om de evaluatie in te vullen. De meesten doen dat ook. Dank voor deze feedback! Dat leert ons dat de onderwerpen en sprekers wisselend ontvangen worden, vaak ook afhankelijk van de achtergrond van degene die het invult.

Na de zomervakantie staan de volgende gebruikersdagen gepland op 3 oktober en 28 november 2016, maar deze staan waarschijnlijk al in uw agenda.

Gebruikersgroep ibp in het mbo
Op donderdag 26 mei is een nieuw netwerk opgericht, dat van de saMBO-ICT gebruikersgroep informatiebeveiliging en privacy in het mbo. Het netwerk richt zich op de nieuwe contactpersonen ibp in de mbo instellingen (ibp managers/medewerkers, security officers, privacy officers, fg’s) met als doel kennisontwikkeling en kennisdeling. Als mbo sector werken we hard aan de verbetering van ibp in de sector en het transparant maken van de ontwikkelingen daarin die we als instellingen doormaken. Samenwerking is daarbij cruciaal en het netwerk van de gebruikersgroep is daar een belangrijk instrument voor. De bijeenkomsten zullen komend schooljaar zijn op donderdagmiddag van 14.00 – 19.30 uur en wel op 13 oktober, 8 december, 16 maart en 18 mei. Ook hiervoor kun je je aanmelden als je dat nog niet gedaan hebt. Je krijgt dan ook toegang tot de werkomgeving van de gebruikersgroep en tot alle Word-producten van het framework ibp in het mbo, hetgeen je zeer behulpzaam kan zijn bij het implementeren van ibp in jouw instelling. Aanmelden bij Leo Bakker, Kennisnet.

Gebruikersdag Qlik
Op vrijdag 3 juni j.l. vond de jaarlijkse gebruikersdag Qlik plaats bij vergadercentrum Domstad in Utrecht. Met ruim 60 deelnemers was de opkomst hoog hetgeen ook aangeeft hoe belangrijk deelnemers het vinden om (pakket)kennis en ervaringen uit te wisselen. Dankzij het gevarieerde programma met veel inbreng vanuit de instellingen werden zij hierin bepaald niet teleurgesteld! Ook de bijdragen vanuit DUO en de MBO Raad met zeer actuele informatie droegen bij aan het welslagen van deze bijeenkomst.
De presentaties zijn beschikbaar in de besloten omgeving van de gebruikersgroep QlikView.

Ambassadeursnetwerk mbo
"Effectief leren met ICT" was het thema voor de geslaagde mbo ambassadeursbijeenkomst bij ROC A12 in Velp. Een overvol programma met bijdragen vanuit ROC A12 zelf, maar ook van buitenaf. Voldoende gelegenheid tot netwerken en interactie zorgen voor bijeenkomsten met veel dynamiek en een groot aantal deelnemers. De presentaties zijn beschikbaar in de besloten omgeving van het ambassadeursnetwerk.

De volgende bijeenkomst is op donderdag 22 september bij ROC Friese Poort in Leeuwarden. Deze dag zal in het teken staan van het thema duurzaamheid.

Netwerk informatiemanagers
In het afgelopen schooljaar waren er weer vier succesvolle bijeenkomsten met het netwerk informatiemanagers in de Jaarbeurs in Utrecht. Als laatste sessie hadden we in april een mooie afsluiting met Rik Maes, hoogleraar informatiemanagement aan de Academy of Information and Management in Amsterdam. Een heel inspirerende sessie. Natuurlijk is ter plekke ook weer besloten om volgend jaar het netwerk door te zetten. De data voor het komende seizoen zijn ook alweer vastgelegd. We komen bij elkaar op de donderdagmiddagen van 14.00 – 19.30 uur en wel op 22 september, 24 november, 23 februari en 20 april. Als je als informatiemanager van een mbo instelling ook deel wilt nemen en je krijgt nog geen uitnodigingen hiervoor, meldt je dan even aan bij Leo Bakker.

Programma MBOcloud
In de maand mei is de MBOcloud stuurgroep bijeengekomen. De belangrijkste onderwerpen waren:

Draagvlak: Het is belangrijk dat we ook met betrekking tot MBOcloud als MBOsector gezamenlijk optrekken. Hier gaat het programma mee aan de slag!

SURFmarket als marktmeester: SURFmarket werkt in opdracht van MBO-instellingen in de rol van ‘marktmeester’. Dit betekent dat SURFmarket als neutrale partij, voorwaarden opstelt en onderhoudt, om een optimale marktsituatie te creëren en te onderhouden. Op deze manier zorgt zij voor een open en transparante markt, waardoor de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd blijft.

Onderzoek leermiddelenmarkt/leermiddelenbeleid: Er bestaat bij de leden van de stuurgroep behoefte om dieper in te gaan op het waarom van MBOcloud. Daarom is besloten een update uit te voeren van het onderzoek over de leermiddelenmarkt en het leermiddelenbeleid dat in 2012 door Kennisnet is uitgevoerd. (Voor wie deze documenten nog nooit heeft gelezen: erg interessant!)

Make or Buy-fase: marktconsultatie: Het realisatieproject MBOcloud heeft samen met de vijf initiatiefnemende scholen (Nova College, Albeda College, Da Vinci College, ROC Rijn IJssel en ROC Midden Nederland) in het eerste kwartaal van dit jaar bepaald wat in de eerste pilot-fase nodig is en wat in een later stadium is vereist. Op basis hiervan is door het project een marktconsultatie voorbereid die elk moment via Tenderned kan worden gepubliceerd. Op basis van de resultaten van de marktconsultatie wordt besloten of we de nutsvoorziening zelf gaan bouwen of dat we delen van de benodigde functionaliteiten tegen acceptabele voorwaarden/tarieven uit de markt af kunnen nemen. Besluitvorming vindt half augustus plaats.
 
Meer weten, meedoen?
Meld je bij het programmateam: Koen van der Drift of Maaike Stam.

Doorontwikkelen BRON
Het Data op Orde traject ter voorbereiding op de conversie van het huidige BRON naar de nieuwe registers OD en OR loopt zeer soepel. 80% van de ruim 25.000 meldingen is door de scholen, vaak in samenwerking met DUO, weggewerkt. Dat betekent nog ruim 5.000 te gaan. Voor al uw vragen hierover mail vooral met conversie-bron@duo.nl.

Bij de voortgang over realisatie van de software hebben we deze keer minder goed nieuws te melden. Het lukt DUO niet om voor het deelproject Bekostiging alle software te bouwen voor de start van de Veldtest. Daarom is besloten het deel Definitieve Bekostiging uit de scope te halen van het traject dat in januari 2017 live gaat. Dit kan relatief eenvoudig, omdat dit niet de koppelvlakken met de systemen van de scholen raakt. Jammer genoeg hebben enkele systemen van de scholen hierdoor ook vertraging opgelopen, maar er wordt alles aan gedaan om toch op tijd te beginnen met de Ketentest en de Veldtest. Bij enkele pakketten zal de oplevering van de koppeling met Stagemarkt iets later opgeleverd en getest worden. De oplevering van de software voor de definitieve bekostiging zal begin 2017 plaatsvinden, ruim voor dat deze functionaliteit in juli/augustus nodig is voor het vast stellen van de definitieve bekostiging.

Zoals in de vorige nieuwsbrief vermeld is de voorbereiding van de Keten- en Veldtest in volle gang. Eind mei/begin juni zijn daarvoor regiobijeenkomsten belegd, waar de scholen geïnformeerd zijn over het traject. 63 van de 66 bekostigde scholen waren hierbij aanwezig! De ketentest wordt voor de scholen die een SAAS pakket gebruiken door de leverancier verzorgd. Voor de scholen die geen SAAS leverancier hebben, geldt dat ze deze zelf moeten uitvoeren. Alle betrokkenen zijn hier actief mee aan de slag. Van alle scholen wordt verwacht dat ze begin september starten met de Veldtest, zoals deze op de regiobijeenkomsten is toegelicht. Meer informatie daarover volgt zowel per mail naar de contactpersonen als ook op de site van het programma. Vragen over de veldtest kunt u mailen naar doorontwikkelen.bron.veldtest@duo.nl.

Leergang Onderwijslogistiek
In de vorige nieuwsbrief is aandacht besteed aan de leergang Onderwijslogistiek die saMBO-ICT aan het opzetten is. Na veel gesprekken met instellingen, deskundigen en collega’s in andere onderwijssectoren, is er een opzet ontstaan die bestaat uit de volgende elementen:
 • De leergang duurt 4 of 5 volle dagen
  • Dag 1: Theoretische kennis over logistiek in het algemeen
  • Dag 2: Governance en organisatie van onderwijslogistiek
  • Dag 3: Optimalisatie processen en informatiestromen
  • Dag 4: Sturen op onderwijslogistiek
 • De leergang vindt plaats gedurende 12 weken, startend in oktober
 • Het is een mengvorm van theorie en praktisch werken
 • Het is gepositioneerd op managers of directeuren die zich met het onderwerp bezighouden
 • Werkvormen zijn afwisselend en mede gericht op kennisuitwisseling
Op dit moment vinden gesprekken plaats om invulling te geven aan de dagen en zullen ook data worden gepland. Direct na de zomer zullen we, ook via de nieuwsbrief, de mogelijkheid bieden om in te schrijven.

Leergang Deelnemersadministratie, doet u ook mee?
saMBO-ICT heeft inmiddels zeven keer de Leergang Deelnemersadministratie verzorgd. Om enig idee te geven wat de leergang inhoudt, zie hier de informatie over de Leergang van afgelopen jaar. Als er vanuit de instellingen voldoende belangstelling bestaat, wil saMBO-ICT de Leergang DA komend studiejaar weer gaan aanbieden. Als er veel belangstelling voor is, kunnen we het wellicht weer regionaal aanbieden en zo de reistijden beperken.

Graag vernemen we voor half juli via een mail naar info@sambo-ict.nl wie er belangstelling heeft voor de Leergang DA in het komende studiejaar. Voor de zomervakantie zullen we dan bepalen of en waar saMBO-ICT de Leergang DA weer gaat aanbieden.

Basisinfrastructuur Onderwijs
Wat hebben we als mbo sector nodig om ons werk te kunnen doen, maar ook om toekomstig beleid te kunnen ondersteunen? Het is een vraag die aan de orde is wanneer het gaat over de Basisinfrastructuur Onderwijs. Samen met alle andere onderwijssectoren is gewerkt aan een voorlopige lijst van voorzieningen, registers, standaarden en infrastructuur. Beschreven gaat worden wat we nu hebben (ist) en wat er nodig is in 2020 (soll). Daarbij worden de volgende elementen onderscheiden:
 
Digitale infrastructuur:• Architectuur
• Voorzieningen en diensten
• Registers
• Semantische bronnen
• Semantische uitwisselstandaarden
• Transport
• Technische infrastructuur
Ondersteuningsstructuur:• Innovatie
• Bemiddeling en advies
• Beheer

Na de zomer zullen twee bijeenkomsten worden georganiseerd om samen met de sector een compleet beeld te ontwikkelen. Parallel ondernemen ook de andere sectoren actie. In oktober zal vervolgens de stap worden ondernomen naar een gezamenlijk beeld.

hKS – Publicatie onderliggende regelingen
Bij de Herziening van de kwalificatiestructuur is in parallel gewerkt aan voorbereiding bij de verschillende ketenpartijen en de uitwerking van wet- en regelgeving. Daarom waren er al een hele tijd ontwerpen voor onder andere het Diplomamodel en Certificaatmodel beschikbaar op onze site, maar inmiddels is dat omgezet naar definitieve regelingen. De verzamelregeling is in zijn geheel in de Staatscourant te lezen.
De regeling bevat aanpassingen op de volgende regelingen:
 • regeling gegevensverstrekking persoonsgebonden nummer BVE 2009
 • regeling modeldiploma mbo
 • regeling standaarden examenkwaliteit mbo 2012
 • subsidieregeling praktijkleren
 • regeling certificaten groen beroepsonderwijs.
De aanpassingen gelden voor opleidingen waarvan het eerste studiejaar op of na 1 augustus 2016 start. Alleen voor deze opleidingen is namelijk sprake van de verplichtingen ten aanzien van keuzedelen. Op de website van HerzieningMBO wordt per regeling toegelicht wat er met de regeling geregeld wordt en welke aanpassingen zijn gedaan, zie Laatste onderliggende regelingen aangepast.

hKS - Monitor Keuzedelen
Scholen starten per augustus 2016 met de inzet van keuzedelen in opleidingen. Vanaf dat moment zijn keuzedelen beschikbaar, bieden scholen ze aan en maken studenten hun keuzes. Er is echter nog geen zicht op de uitwerking van de keuzedelen in de praktijk en daar is wel behoefte aan. Daarom start de Regieorganisatie Herziening MBO de Monitor Keuzedelen op.

De Colleges van Bestuur en ambassadeurs herziening kwalificatiestructuur van alle scholen zijn persoonlijk benaderd en gevraagd zich op te geven voor de Monitor Keuzedelen. Daar is tot nu toe door 54 scholen gehoor aan gegeven. Regieorganisatie Herziening MBO brengt bij dezen ook jou graag op de hoogte van wat de monitor voor jou kan betekenen. Zo kun jij, indien dat van jou verwacht wordt, je goed kunt voorbereiden op de uitvraag in oktober 2016. Deelnemers aan de saMBO-ICT gebruikersdag zijn hier op 13 juni ook al over geïnformeerd (Zie de prese​ntatie).

Er is samen met de ICT-leveranciers/gebruikersgroepen van scholen gezocht naar een werkwijze die zo min mogelijk extra inspanning oplevert. Het resultaat is een passend format dat aansluit bij de gegevens die scholen in hun administratieve systemen over keuzedelen (gaan) registreren (Excel bestand). DUO start op 3 oktober met de uitvraag en zal vragen het format dat zij meesturen (inclusief handleiding) ingevuld terug te sturen. De administratie en ICT spelen dus in ieder geval een rol bij het genereren van de juiste gegevens.
Met de gebruikersgroepen en leveranciers is de afspraak gemaakt om zoveel mogelijk samen op te trekken. Na de zomer komen wij weer bij elkaar om te praten over de ondersteuning in het genereren van rapportages.

Meer weten over wat dit voor jou betekent? Neem dan contact op met jouw ambassadeur IHKS of met info@herzieningmbo.nl.

Digitaal aanmelden MBO (DAMBO)
Uit de inventarisatie onder de instellingen die DAMBO gebruiken blijkt dat de verbeteringen die DUO heeft doorgevoerd, geleid hebben tot meer stabiliteit en algemene tevredenheid over DAMBO. Daardoor hebben ook weer nieuwe instellingen het initiatief genomen om aan te gaan sluiten. Verder hebben de mailing en enquête van saMBO-ICT een goed beeld gegeven van de belangstelling onder de respondenten om nog in 2016 dan wel in 2017 op DAMBO aan te sluiten en de hulpvragen die de instellingen daarbij hebben. Dat geeft ons goede aanknopingspunten voor een doelgerichte ondersteuning. Ook de instellingen die hebben aangegeven eerst meer informatie, kennis en ervaring te willen inwinnen gaan wij daarvan voorzien. Mocht jouw instelling zich nog niet hebben aangemeld, voel je dan alsnog van harte uitgenodigd: Twan Smets, ook bereikbaar via 06-51561444.

Digitaal ondertekenen
In het saMBO-ICT project Digitaal ondertekenen heeft ROC de Leijgraaf een mooie mijlpaal bereikt. Eind mei is de eerste met DigiD ondertekende officiële onderwijsovereenkomst retour ontvangen. Deze was zonder aankondiging vooraf verzonden en binnen vier uur weer getekend binnen. En ook de respons op de overige ruim 70 verstuurde overeenkomsten is tevredenstellend. Dit resultaat toont aan dat de drempel voor de deelnemers laag ligt. De uitkomsten van het inmiddels in gang gezette DigiD-assessment (zie ook nieuwsbrief februari) geven vertrouwen in een goede afloop. Doordat ook goede voortgang zit in het koppelen met administratiesystemen en het, in nauwe samenwerking met OCW en de MBO Raad, afschaffen van de ouderhandtekening voor minderjarigen, worden belangrijke stappen gezet om de drempels voor digitaal ondertekenen weg te nemen. Wij hopen dat ook op korte termijn als resultaat te kunnen bevestigen. Verder werken wij ook aan een routeboek voor de implementatie van digitaal ondertekenen voor instellingen die er mee aan de slag willen.

Awareness game voor ibp in het mbo
Eén van de belangrijkste elementen bij het verbeteren van informatiebeveiliging en privacy in het onderwijs is een toenemende bewustwording bij alle medewerkers van de instelling. Om de ibp medewerkers hiervoor een goed hulpmiddel te geven is recent besloten om een ibp game te laten ontwikkelen waar alle medewerkers van instellingen aan mee kunnen doen. Dat verhoogt het inzicht en de awareness en brengt daarmee een gewenste gedragsverandering op gang die nodig is om onze instellingen zo veilig mogelijk te maken en de informatie die we van studenten en medewerkers hebben zo goed mogelijk te beheren. De game wordt in de zomer ontwikkeld en wordt vlak na de zomer getest bij enkele instellingen. Daarmee zou de game vanaf de herfstvakantie voor de andere mbo scholen beschikbaar moeten komen.
Voor een beperkt bedrag kunnen scholen meedoen, opgave bij Leo Bakker, Kennisnet.

Hoe? Zo! Mijn onderwerp
De afgelopen jaren zijn er veel Hoe? Zo! boekjes uitgekomen. Bedoeld om bestuurders, onderwijsmanagers en de IT-verantwoordelijken op weg te helpen rondom verschillende onderwerpen. Vaak is het een aanzet, later aangevuld met materiaal voor experts en specialisten. De Hoe? Zo! boekjes maken een onderwerp toegankelijk. Het grootste probleem met deze boekjes is: ze komen te vroeg of te laat. Ofwel, het onderwerp speelt nog niet, of we hebben het al opgepakt. Vandaar dat het goed is om af en toe de lijst met onderwerpen door te lopen.
 • Privacy – hoe moet je met privacy omgaan van studenten en docenten?
 • ICT Bekwaamheid – Hoe vergroot je die, wat werkt en wat niet?
 • Informatiebeveiliging – Hoe pak je dat aan? Waar moet je eigenlijk aan voldoen?
 • Documentmanagement – Wat moet gearchiveerd, wat moet worden vernietigd?
 • Leermiddelenbeleid – Ontwikkelen van visie binnen de eigen instelling, hoe?
 • ICT en Recht – Wat zegt de wet over het omgaan met gegevens?
 • Bring Your Own Device – Wat moet je regelen? Wie moet worden betrokken?
 • Sturen op ICT Projecten – Prioriteren van projecten, hoe pak je dat aan?
 • Sociale media – Op welke manier wil en moet je hiermee omgaan?
 • Triple A – Architectuur, hoe zit het in elkaar, en wat heb je eraan?
De complete lijst met links staat in de linkerkolom. Vrijwel alle boekjes zijn nog altijd actueel. Voldoende aanleiding om ze weer eens tevoorschijn te halen of te downloaden via de website. We denken trouwens na over een volgende in de reeks. Heb je ideeën over een onderwerp dat goed past in de opzet van deze reeks, laat het dan weten!

Dat kan bij ons niet!
Op 15 juni heeft Kennisnet in samenwerking met saMBO-ICT het boek Dat kan bij ons niet! met daarin portretten van acht vernieuwende mbo-initiatieven gepubliceerd. Frans Schouwenburg, adviseur onderwijsvernieuwing bij Kennisnet vraagt met dit boek aandacht voor de gedurfde en ict-rijke initiatieven van deze scholen en wil hiermee andere ROC’s inspireren en laten zien op welke bijzondere manieren beter maatwerk wordt gerealiseerd.

De belangrijkste les uit dit boek is: stel niet de school als organisatie centraal, maar de student.
Het boek is via Kennisnet gratis te downloaden als pdf of te bestellen als geïllustreerd boek.

30 MBO-instellingen lid van SURF
Het Albeda College heeft onlangs als 30e mbo-instelling de lidmaatschapsverklaring van SURF getekend. Hiermee hebben nu 30 mbo-instellingen de voordelen van een inbestedingsrelatie voor ict-diensten met SURF. Klik hier voor een overzicht van deze 30 mbo-leden van SURF.

Overweegt uw instelling ook lid te worden? Kijk hier voor vragen en antwoorden over dit onderwerp, of neem contact op met Remco Rutten, SURF adviseur MBO.
Er zijn geen extra kosten verbonden aan het lidmaatschap. Uw instelling wordt ontzorgd voor het aanbesteden van ict-diensten en namens uw instelling kan iemand zitting nemen in het reguliere MBO-CSC-overleg waarin sectorbrede onderwerpen tussen de MBO-sector en SURF worden besproken.

Groepsomgeving saMBO-ICT
De groepsomgeving van saMBO-ICT telt inmiddels maar liefst 799 deelnemers en meer dan 40 open en besloten groepen. Steeds meer leden ontdekken de voordelen van samenwerken en delen binnen hun eigen groep.
Voor beheerders is het goed om te weten dat het nu ook mogelijk is om leden via naam en e-mail adres "in bulk" uit te nodigen.
Wil je meer weten over de mogelijkheden binnen onze groepsomgeving? Neem dan contact op metWillem Karssenberg.

Vragen van en aan collega's
De vraagbaak vindt u in de Groepsomgeving. Iedereen die daar toegang toe heeft kan deze vragen daar zien, zelf een nieuwe vraag stellen of reageren op vragen van anderen! Naar de Vraagbaak.

Laatst gestelde vragen:
Mogen namen van studenten genoemd worden in notulen?
Digitaliseren archief bekostiging- en examendossiers
Beheer gebruik laptopkarren
Mobile Device Management

Discussies op LinkedIn
Behalve in de Vraagbaak worden er ook discussies gestart en vragen gesteld in de LinkedIn groep van saMBO-ICT. Deze groep telt inmiddels al 1000+ leden.
Tenslotte een dringend verzoek aan leveranciers om onze LinkedIn groep niet te gebruiken als reclamemedium. Reageren op vragen is natuurlijk prima...