Nieuwsbrief nummer 50,mei 2016

Inleiding
“Wat is dat nou precies, dat saMBO~ICT?”
Die vraag werd vaak aan mij gesteld de afgelopen periode. Het is duidelijk dat er nog wat missiewerk verricht moet worden.

Dat zijn de eerste twee zinnen uit de inleiding die ik schreef voor onze eerste nieuwsbrief. Inmiddels zijn we aanbeland bij nummer 50 en wordt de vraag aanmerkelijk minder vaak gesteld. Ook hebben we in de zes jaar dat saMBO-ICT nu bestaat, de tilde in de naam en het logo vervangen door een liggend streepje. Was handiger in het gebruik. Overigens is nieuwsbrief nummer 1 nog altijd beschikbaar op onze website. In die nieuwsbrief onder andere een artikel over onderwijslogistiek, een onderwerp dat met de komst van de keuzedelen opnieuw in de belangstelling staat.

Steeds meer aandacht gaat naar allerlei privacyaspecten binnen de instellingen. Dat komt door de strakkere regelgeving, maar ook vanwege de aandacht die er maatschappelijk is. Het uitbrengen van de PIA Intergrip zal dan ook niet het laatste onderzoek zijn. Dergelijke scans, gericht op informatiebeveiliging en op de privacyaspecten, zijn voor elke instelling van belang.

Jan Bartling

34e saMBO-ICT Conferentie 29+30 september ROC Nijmegen
Heeft u 29 en/of 30 september al gemarkeerd in uw agenda?! Alhoewel de aanmelding daarvoor pas de tweede helft van juni wordt geopend en de conferentie pas ‘volgend schooljaar’ plaatsvindt geven wij als programma commissie u graag alvast een doorkijkje naar het programma. Innovatie vormt de rode draad gedurende de twee dagen. We starten donderdag met een keynote door Richard de Hoop over effectieve samenwerking, samen innoveren en talent ontwikkeling met muziek als metafoor en inspiratiebron. Een unieke combinatie van spreken, zingen en muziek! We sluiten de avond af met een informeel netwerk diner. Voor de conferentiebezoekers die een overnachting willen boeken is er goed nieuws, het hotel ligt pal naast het roc gebouw.

Vrijdag starten we met Daan Quakernaat. Daan is een gepassioneerd spreker, enkele kernwoorden ‘kathedralen bouwen’, ‘angst voor risico’ ‘gebrek aan passie die nodig is voor innovatie en groei’ en ‘ruimte vrijmaken om mooie dingen te maken’. Het hoofddeel van de dag bestaat gewoonte getrouw uit workshops voor en door instellingen waarbij de invloed van innovatie op de dagelijkse praktijk ruim aandacht zal krijgen en we daarnaast een aantal ‘ronde tafel gesprekken’ organiseren. We sluiten de dag af met Erno Mijland. Erno is Manager Innovatie bij Innofun in Venlo en hanteert ‘alles kan altijd beter’ als credo.

Kortom, redenen genoeg om de agenda markering te handhaven en uit te kijken naar de uitnodiging in juni voor ‘twee dagen historisch Nijmegen’.

Gebruikersdag 13 juni 2016
De komende gebruikersdag zal weer voor het grootste deel in het teken staan van Doorontwikkelen BRON. Naast een algemene update zal er uiteraard aandacht zijn voor de Veldtest, al zullen we ons daarin beperken, omdat daar aparte bijeenkomsten voor zijn georganiseerd eind mei/begin juni. Gelijktijdig met Doorontwikkelen BRON wordt ook de White Label koppeling van SBB vernieuwd. Al eerder is daar op hoofdlijnen over verteld, maar nu de bouw bijna klaar is, kan er meer in detail over gepresenteerd worden. Tenslotte zal er ook nog kort iets worden verteld over de Monitor Keuzedelen, die deze herfst van start gaat.

Presentaties van alle voorgaande gebruikersdagen zijn te vinden op de saMBO-ICT site onderGebruikersdagen.

Gebruikersdag IBP in het mbo
Op 26 mei a.s. vindt de eerste netwerkbijeenkomst van de gebruikersgroep IBP in het mbo plaats. De gebruikersgroep is ingericht als vervolg op de Taskforce IBP in het mbo. De Taskforce heeft eind vorig jaar de resultaten van haar vele werk opgeleverd aan saMBO-ICT. Tegelijkertijd is besloten om de gebruikersgroep IBP in het mbo op te richten die een aantal belangrijke taken rond IBP gaat uitvoeren. Een daarvan is het opzetten van een netwerk IBP voor het mbo, waar we kennis ontwikkelen en delen, ervaringen uitwisselen en elkaar regelmatig als ibp functionarissen in het mbo ontmoeten.

De netwerkbijeenkomsten zullen in eerste instantie met een beproefd concept worden opgezet, dat we lenen van het netwerk van informatiemanagers. De opzet is dat we in de middag met elkaar een thema bespreken en daarbij vaak een deskundige uitnodigen. Maar zeker zal er ook ruimte zijn om de eigen kennis en ervaringen te delen en bespreken op welke wijze je de uitdagingen van alledag tegemoet kunt treden. We sluiten de dag informeel af met een lopend buffet waarbij er voldoende gelegenheid is tot uitwisseling en het smeden van allerlei allianties en samenwerkingen.
Mocht je vanuit jouw instelling interesse hebben en geen uitnodiging ontvangen hebben, meldt je dan bij Leo Bakker.

Gebruikersdag Qlik
saMBO-ICT organiseert op vrijdag 3 juni 2016 weer een Qlik gebruikersbijeenkomst bij zalencentrum Domstad in Utrecht. Het is de programmacommissie ook dit jaar weer gelukt een aantrekkelijk en gevarieerd programma samen te stellen met veel ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en opdoen van ideeën. Zowel voor de functionele als technische mensen zullen er interessante programmaonderdelen zijn. Ook wordt deelnemers weer de gelegenheid geboden om hun mooiste Qlik(View)s aan collega’s van andere scholen te tonen.
Het volledige programma is te vinden op onze website.

Aanmelden:
U kunt zich aanmelden via dit formulier.
De gebruikersdag is alleen toegankelijk voor saMBO-ICT leden en genodigden.

Gebruikersgroep TOPdesk
In de nieuwsbrief van april schreven we al dat het aantal reacties op de flitsenquête, met betrekking tot het opstarten van een Topdesk gebruikersgroep, zeer positief was. We zijn daarom gestart met de voorbereidingen van de eerste bijeenkomst. Aangezien TOPdesk op 1 juni al de jaarlijkse klantendag organiseert (SEE 2016), willen we de eerste bijeenkomst na de zomervakantie laten plaatsvinden. De eerste bijeenkomst is nu vastgesteld op woensdag 21 september 13.00-16.00 bij saMBO-ICT in Woerden. TOPdesk zal de uitnodiging voor deze bijeenkomst versturen aan al hun contactpersonen binnen het MBO. Het thema voor de eerste bijeenkomst is ‘selfservice’.

Ambassadeursnetwerk mbo
De volgende bijeenkomst van het ambassadeursnetwerk wordt gehouden op dinsdag 31 mei bij ROC A12 in Velp en heeft als thema: Effectief leren met ICT

We hebben een mooi programma samengesteld. Zo verzorgt Michel van Ast (Kleppen dicht!) de inleiding en laat Margriet Wassing ons aan de slag gaan met blended learning. Tenslotte geeft Frans Schouwenburg een voorpresentatie van een nieuwe Kennisnet uitgave voor het mbo:
Dat kan bij ons niet!
Deze bijeenkomst is bedoeld voor de deelnemende ICT ambassadeurs vanuit de mbo instellingen.
 
Meer weten, meedoen?
Neem dan contact op met Willem Karssenberg.


MBO-congres 23 mei 2016
Op maandag 23 mei organiseert DUO samen met het Ministerie van OCW, Onderwijsinspectie, SBB, MBO Raad, NRTO en saMBO-ICT het MBO-congres in leerhotel Het Klooster in Amersfoort.
Het thema is dit jaar ‘Leren van elkaar’

Meer informatie over het programma en de workshops vindt u opdeze pagina, waar u zich ook kunt aanmelden. Dit congres is bedoeld voor de MBO scholen/instellingen.


Bijeenkomst schonen kernregistraties
Over vernietigings- en bewaartermijnen in het mbo
Document management van zowel papieren als digitale documenten heeft de laatste jaren serieus aandacht gekregen. Dit is de openingszin van een document uit begin 2015. Alhoewel inmiddels ruim een jaar verder is het onderwerp nog steeds actueel en is het belang ervan alleen maar toegenomen. Na een aanvankelijke honger naar steeds meer data, hergebruik en opslag is er ook een wettelijke kant die een halt toeroept aan deze tendens. Mag je een aanmelding van een student die uiteindelijk toch elders onderwijs is gaan volgen bewaren? Mogen behaalde resultaten onbeperkt bewaard worden? Geldt het recht om vergeten te worden ook voor student registratie systemen?
Vrijdag 24 juni 13.30-16.00 uur organiseren saMBO-ICT en Kennisnet in Woerden een bijeenkomst voor leveranciers van (kern)registratiesystemen voor student gegevens waarin we op basis van het wettelijk kader samen in gesprek gaan over dit onderwerp en de weg naar praktische realisatie. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via dit formulier.Programma MBOcloud
Het realisatieproject MBOcloud is de afgelopen periode samen met de scholen aan de slag gegaan met het bepalen van de vereiste functionaliteit. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen wat in de eerste pilot-fase nodig is en wat in een later stadium is vereist. De wensen van initiatief nemende scholen Nova College, Albeda College, Da Vinci College, ROC Rijn IJssel en ROC Midden Nederland zijn hier leidend.

De stuurgroep heeft zich op donderdag 12 mei over de volgende vier onderwerpen gebogen:

  1. Exploitatiemodel. (Vanuit dit model kan worden bepaald welke financieringsbronnen er voor MBOcloud zijn en in welke mate zij bijdragen.)
  2. Beleidsvoorstel over het marktmeesterschap. (Wat is wijze waarop SURFmarket regie over de keten zal voeren?)
  3. De door de instellingen bepaalde voorlopige minimale functionaliteit MBOcloud. (Met welke functionele mogelijkheden plus dienstverlening kan een eerste beperkte live-gang worden gedaan?)
  4. Start van de 2e fase: de realisatie. Deze fase kent twee delen. In deel A (make or buy?) wordt gestart met het bevragen van de markt om uit te zoeken of er leveranciers zijn die (delen van het) platform tegen voor ons acceptabele/interessante voorwaarden kunnen leveren. In deel B wordt de omgeving ‘gebouwd’ met gekochte en/of zelfgemaakte functionaliteiten.
De programmabegeleidingsgroep/taskforce MBOcloud wordt op vrijdag 13 mei bijgepraat over deze onderwerpen. De resultaten van deze bijeenkomsten worden zo snel mogelijk via een nieuwsbericht op de saMBO-ICT-website bekend gemaakt.
 

Meer weten, meedoen?
Meld je bij het programmateam: Koen van der Drift of Maaike Stam.


Masterclasses IBP
Donderdag 12 mei zijn de voorlopig laatste Masterclasses in het kader van de Taskforce IBP van start gegaan met als onderwerp is peer review. Gedurende 2 dagen wordt het toetsingskader IB gedetailleerd toegelicht en worden handvatten verstrekt om deze op een praktische manier ook echt in de praktijk toe te passen. Er wordt dieper ingegaan op audit interviews met proceseigenaren. Tot slot worden de deelnemers vertrouwd gemaakt met het schrijven van een rapport op basis van de NOREA (vereniging van IT auditors) richtlijnen. Maar liefst achttien mbo instellingen doen mee en gaan dus aan de hand van deze training bij elkaar in de IBP keuken kijken, een mooi experiment.Afspraken over gegevensuitwisseling BPV
Instellingen en SBB zijn onderling van elkaar afhankelijk met betrekking tot het uitwisselen van gegevens rondom de bpv. Het is duidelijk dat instellingen behoefte hebben aan goede informatie over de erkenning van instellingen. Van bestaande erkenningen is het nodig om de status van de erkenning te weten, van nieuwe stagebedrijven wil een instelling de stand van zaken rond de erkenning weten.

Aan de andere kant is het in belang van SBB, om goed toezicht te kunnen houden op de kwaliteit van de stagebedrijven, dat bekend is bij welke bedrijven stages worden gevolgd. Een goede vastlegging van gegevens is daarom ook voor SBB van belang.

Om de onderlinge afhankelijkheid te erkennen, is een set afspraken gemaakt tussen MBO Raad, SBB en saMBO-ICT. In deze set afspraken worden uitspraken gedaan over verantwoordelijkheden, over de kwaliteit van gegevens en over monitoring. Met deze afspraken willen we de komende tijd de kwaliteit van de gegevensuitwisseling versterken.Flexibilisering vraagt om leergang onderwijslogistiek
Steeds meer instellingen worstelen met een toenemend aantal planbare eenheden binnen het onderwijs. Dat komt door de flexibilisering van het onderwijsaanbod en wordt versterkt door de komst van keuzedelen in de herziene kwalificatiestructuur. Deze problematiek gaat verder dan de kennis van roostering en planning, en vraagt om een verdieping van de kennis op het vlak van onderwijslogistiek, oftewel de match tussen onderwijsvraag en -aanbod.

saMBO-ICT is daarom dit voorjaar een verkenning gestart naar het opzetten van een leergang onderwijslogistiek. De behoefte aan een dergelijke leergang blijkt, zoals verwacht, groot te zijn. De grote vraag is echter hoe deze leergang in te vullen. Met diverse instellingen en experts zijn daarom gesprekken gevoerd over de inhoud van de leergang.

Belangrijk uitgangspunt van de leergang is dat instellingen van elkaar kunnen leren, en dat er ook meer kennis over logistiek van buiten de onderwijssector benut wordt. Daarnaast moet de opleiding, in tegenstelling tot de huidige aanbieders, meer gericht zijn op het strategisch beleid binnen de instelling. Flexibilisering van het onderwijsaanbod vraagt om een heldere visie op de organisatie van het onderwijs en een gemeenschappelijke aanpak. Doelgroep is daarom ook directie en management vanuit zowel het onderwijs als de bedrijfsvoering binnen de instelling. Onderwerpen die tijdens de leergang in ieder geval aan bod komen zijn: Wetenschappelijke kennis over logistiek, organisatie van onderwijslogistiek, optimalisatie van onderwijslogistieke processen en sturen op onderwijslogistiek.

Het plan is om na de zomer de leergang in pilotvorm uit te voeren met een aantal instellingen. Mocht u hierin geïnteresseerd zijn of suggesties dan wel vragen hebben ten aanzien van deze leergang, dan vernemen wij het graag. Stuur uw reactie naar: Tonny Plas.Doorontwikkelen BRON
Terwijl nog hard wordt gewerkt aan de afronding van de bouw van Doorontwikkelen BRON door alle ketenpartners, is ook de voorbereiding voor de testtrajecten in volle gang. Met de projectgroep en met de leveranciers zijn de testplannen inmiddels besproken, waardoor de draaiboeken steeds completer worden. Voor de regiobijeenkomsten van eind mei/begin juni heeft al bijna elke school zich aangemeld.

Ondertussen is er door veel scholen en DUO flink gewerkt aan het Data op Orde traject, waardoor grote voortgang is geboekt. Tot nu toe werden de Data op Orde bestanden gemaakt met query’s. Een dezer dagen komen deze bestanden voor het eerst beschikbaar uit de proefconversietools van DUO. We zijn heel benieuwd wat dat oplevert. Mocht dit vragen opleveren, stel die dan vooral. DUO heeft er een speciale mailbox voor geopend.

Tijdens het MBO-congres op 23 mei worden verschillende workshops over Doorontwikkelen BRON gegeven en ook op de saMBO-ICT gebruikersdag op 13 juni is het hoofdthema weer Doorontwikkelen BRON.

Zie de pagina Doorontwikkelen BRON voor alle informatie over dit programma. Vindt u daar niet wat u zoekt, stel uw vraag dan aan een van de leden van het implementatieteam.Leveranciersbijeenkomst Lerarenregister
Vanaf 2017 moeten docenten die les geven zich inschrijven in het Lerarenregister. Dat bepaalt het wetsvoorstel waarmee de ministerraad heeft ingestemd en waarvan de verwachting is dat deze wet op 1 januari a.s. in werking treedt. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft haar uitvoeringsorganisatie DUO gevraagd deze gegevens, daar waar ze nog niet bij DUO bekend zijn, te gaan verzamelen en beschikbaar te stellen.

Een werkgroep bestaande uit medewerkers van een aantal instellingen (HRM en Informatie-management), MBO Raad, saMBO-ICT, DUO en OCW is bezig met het uitwerken van een gezamenlijke aanpak die werkbaar is voor de grootste gemene deler onder de instellingsbesturen. Omdat ook de leveranciers van Personeelssystemen een belangrijke rol hebben in dit traject willen wij ze graag informeren over de laatste stand van zaken tijdens een bijeenkomst op 8 juni bij de MBO Raad in Woerden (10.00-12.30 uur). Inmiddels hebben de bij ons bekende leveranciers een persoonlijke uitnodiging ontvangen.
Mocht uw organisatie deze niet ontvangen hebben, dan kunt u zich ook hier aanmelden.Digitaal Aanmelden MBO
Digitaal aanmelden in het MBO (DAMBO) levert voor instellingen, deelnemers en overige betrokkenen grote voordelen op. DUO heeft daarvoor een dienstverlening operationeel gemaakt en een helpdesk (ipo@duo.nl) ingericht voor ondersteuning.

In de nieuwsbrief van februari 2016 is toelichting gegeven op de verbeteracties die saMBO-ICT met DUO heeft afgesproken. Namens saMBO-ICT is Twan Smets inmiddels gestart als ketenregisseur/implementatiemanager. Samen met DUO ondersteunt hij instellingen die zich oriënteren op of al daadwerkelijk gaan aansluiten op deze dienstverlening. Twan is bereikbaar via twan.smets@sambo-ict.nl of 06-51561444.

Binnenkort worden alle onderwijsinstellingen ook via een e-mailbericht aan hun contactpersonen geïnformeerd over deze ondersteuning. Tevens wordt daarmee een inventarisatie uitgevoerd naar de plannen om aan te sluiten, de voortgang en eventuele belemmeringen.
Uiteraard kunnen instellingen ook nu al Twan benaderen voor informatie of ondersteuning.Onderzoeksconferentie 2016
Op 15 juni 2016 organiseren Kennisnet en het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) de Onderzoeksconferentie 2016. Wetenschappers presenteren daar hun recente onderzoeken op het gebied van onderwijs en ict.

De conferentie richt zich op bestuurders, managers en leraren van po, vo en MBO die geïnteresseerd zijn in wetenschappelijk onderzoek naar ict-gebruik in het onderwijs. Tijdens de Onderzoeksconferentie word je in korte presentaties bijgepraat over de meest actuele bevindingen. Je ontdekt wat écht werkt in de praktijk.
Meer informatie en het programma is te vinden op deze pagina.Dat kan bij ons niet!
Op 15 juni publiceert Kennisnet in samenwerking met saMBO-ICT het boek Dat kan bij ons niet! met daarin portretten van acht vernieuwende mbo-initiatieven. Auteur Frans Schouwenburg, adviseur onderwijsvernieuwing bij Kennisnet vraagt met dit boek aandacht voor de gedurfde en ict-rijke initiatieven van deze scholen en wil hiermee andere ROC’s inspireren en laten zien op welke bijzondere manieren beter maatwerk wordt gerealiseerd.

Het boek wordt na afloop van de Onderzoeksconferentie in de Flint in Amersfoort gepresenteerd.
De belangrijkste les uit dit boek is: stel niet de school als organisatie centraal, maar de student.
Het boek is vanaf 15 juni via kennisnet.nl gratis te downloaden als pdf of te bestellen als geïllustreerd boek.Kennisnet trendrapport
Investeringen in ict leiden voor scholen soms tot teleurstelling en onnodige kosten. De tech-revolutie gaat zo snel, dat het niet altijd gemakkelijk is onderscheid te maken tussen hypes en blijvende ontwikkelingen.

Het ‘Technologiekompas voor het onderwijs – Kennisnet Trendrapport 2016-2017’ helpt scholen bij het maken van de juiste keuzes. Het rapport beschrijft technologische ontwikkelingen waarmee scholen nu en in de toekomst worden geconfronteerd. Het helpt scholen navigeren in een wereld vol technologische trends en hypes, die zich in razend tempo blijven ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan robots, virtual reality en learning analytics. Belangstelling gewekt? Lees dan het uitgebreide artikel bij Kennisnet of ga gelijk naar het Trendrapport.Deze 7 dingen moet je weten over de nieuwe Europese privacywet
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), waarmee het Europees Parlement op 14 april heeft ingestemd, kan grote (financiële) gevolgen hebben voor scholen. Deze nieuwe privacyregels geven ook leerlingen en ouders meer controle over hun persoonsgegevens en gelden vanaf mei 2018 in de hele EU. Kennisnet heeft 7 dingen die scholen moeten weten over de nieuwe Europese privacywet op een rijtje gezet.
Het is belangrijk om tijdig aan de slag te gaan, om straks te voldoen aan de Europese wetgeving. Er is al veel geregeld voor scholen. Lees in dit artikel welke dingen je nu al kunt doen.SURFmarket start Europese Aanbesteding Telefonie
SURFmarket start een Europese aanbesteding voor onderwijs- en onderzoeksinstellingen omdat deze zijn uitgesloten van deelname aan de overheidsaanbesteding voor telefonie ‘OT2017’.
Voor de publicatie van de aanbestedingsdocumenten hebben de instellingen de gelegenheid om eisen en wensen voor deze aanbesteding kenbaar te maken.
Meer informatie is hier te vinden.Vragen van en aan collega's
De vraagbaak vindt u in de Groepsomgeving. Iedereen die daar toegang toe heeft kan deze vragen daar zien, zelf een nieuwe vraag stellen of reageren op vragen van anderen! Naar de Vraagbaak.

Discussies op LinkedIn
Behalve in de Vraagbaak worden er ook discussies gestart en vragen gesteld in de LinkedIn groep van saMBO-ICT.
Deze groep telt inmiddels al 1000+ leden.
Tenslotte een dringend verzoek aan leveranciers om onze LinkedIn groep niet te gebruiken als reclamemedium. Reageren op vragen is natuurlijk prima...