Nieuwsbrief nummer 48, februari 2016

Inleiding
We kunnen terugkijken op een mooie conferentie in Assen aan de rand van het TT-circuit. De plek ademt snelheid en techniek. Wat dat betreft past het prima bij saMBO-ICT, want we zijn weer volop aan het vernieuwen. Dat geldt zowel voor de inhoud als de vorm.

We hebben dit jaar veel te doen, Doorontwikkelen BRON, de nieuwe kwalificatiestructuur, IBP, MBOcloud en vakmanschap in de 21e eeuw. Een breed palet aan thema’s die veel van de kleine organisatie als saMBO-ICT vergt. We hebben daarom moeten besluiten om wat te schuiven met taken en werkzaamheden. Gelukkig is Esther een dag meer gaan werken en gaat Tonny Plas aan de slag met de scholing. Henk-Jan zal zich meer gaan toeleggen op Doorontwikkelen BRON. Dat laatste komt in een fase waarin het echt serieus gaat worden!

Ook op een ander vlak zijn er wijzigingen. Bestuurlijk is er veel aandacht voor informatievoorziening en ICT. De stuurgroep Bedrijfsvoering zal het bestuur van de MBO Raad en saMBO-ICT ondersteunen. In de stuurgroep spreken zo’n tien bestuurders over de breedte van de iAgenda. Dat heeft ook geleid tot de vorming van een IT Panel met tien ICT-verantwoordelijken in de instellingen. Deze groep zal de bestuurders vanuit de deskundigheid ondersteunen. Gekozen is voor een beperkte groep die zoveel mogelijk de verschillen in het mbo veld vertegenwoordigen.

Met een aangepaste structuur en wat extra inzet hopen we dat we de klus kunnen klaren.

Jan Bartling


Passie in Assen
Passie was wel de rode draad tijdens de 33e saMBO-ICT conferentie bij Drenthe College in Assen:
● Passie zodat je geen ‘schaap’ wordt volgens Jef Staes;
● De passievolle leer- en werkomgeving van het TT-Instituut;
● Passie binnen de diverse workshops;
● Passie als sleutel voor succesvol ontwikkelen volgens Wim Veen;
● Het met passie ondergaan van de doe-activiteiten;
● De passie waarmee Drenthe College de conferentie heeft georganiseerd.

Nagenoeg alle presentaties en een sfeer impressie zijn terug te vinden op de website van saMBO-ICT. Bij de afsluiting van de conferentie werd bekend gemaakt dat de volgende plaatsvindt bijROC Nijmegen in Nijmegen op 29 + 30 september 2016.


Gebruikersgroep TOPdesk
Veel instellingen maken gebruik van TOPdesk.. Bij vele ooit gestart als helpdesk ondersteuning, maar inmiddels ook ingezet bij de ondersteuning van andere processen binnen en buiten het ICT domein. Aan saMBO-ICT is de vraag gesteld of er een gebruikersgroep TOPdesk opgestart zou kunnen worden. Een brede vraag waar we graag iets gerichter op inzoomen.
Mocht u belangstelling hebben voor dit initiatief, dan verzoeken wij u antwoord te geven op de twee vragen in deze flitsenquete.

Gebruikersgroep SLBdiensten
De afgelopen jaren heeft de gebruikersgroep SLBdiensten zeer geregeld met SLBdiensten overleg gehad over licenties, productportfolio en ontwikkelingen in het mbo. Een overleg dat zeer nuttig is voor alle instellingen en voor SLBdiensten. Ook de komende jaren willen we dit overleg voortzetten. Een wijziging van de samenstelling ligt voor de hand omdat deze gebruikersgroep gekoppeld was aan de gebruikersgroep SURF. Met de komst van de zogenaamde CSC-structuur, was het nodig om na te denken over een goede mix van instellingen.
De nieuwe samenstelling is gebaseerd op een mix tussen groot en klein, wel of niet aangesloten bij SURF en oud/nieuw bij deze gebruikersgroep. De groep komt vijfmaal per jaar bij elkaar in Woerden.

Ambassadeursnetwerk mbo
Op dinsdag 22 maart is de volgende netwerkbijeenkomst van de mbo ambassadeurs in het pas geopende Ixperium van ROC de Leijgraaf in Oss. iXperium Oss richt zich niet alleen op leren en lesgeven met ict maar ook nadrukkelijk op innovatieve technologie.
In het programma uiteraard veel aandacht voor de mogelijkheden die het hebben van een dergelijke voorziening biedt. Daarnaast is er natuurlijk ook voldoende tijd en aandacht voor uitwisseling van vragen, kennis en ideeën.
Meer weten, meedoen?
Neem dan contact op met Willem Karssenberg.Kennisdelingsbijeenkomst Office 365
Thema: Office 365 in en om de klas
Datum: 20 april 2016
Tijd: 9.30 – 16.00 uur
Locatie: Microsoft, Evert van de Beekstraat 354, Schiphol

Deze dag staat geheel in het teken van Office 365 en het gebruik daarvan "in en om de klas". Naast bijdragen vanuit Microsoft zelf opnieuw veel voorbeelden vanuit verschillende mbo instellingen. Het voorlopige programma staat al op de website, maar de programmacommissie zoekt nóg een mooi voorbeeld uit de lespraktijk. Aanmelden kan via dit formulier.
Netwerk Informatiemanagers
Op 18 februari is het netwerk Informatiemanagers weer bij elkaar geweest. Om het nieuwe jaar goed te beginnen is er tijdens deze bijeenkomst eens voor een heel ander perspectief gekozen. Deze middag stond de informatievoorziening voor de student centraal. De jonge startup Stucomm liet een door hen ontwikkelde studentenapp zien met alle relevante informatie voor de student. Daarbij wordt niet alleen geput uit de kernsystemen binnen de onderwijsinstelling, maar ook uit allerlei publieke bronnen. Uitgangspunt is wat de student wil zien, niet de systemen en processen van een instelling.
Vervolgens is aan de hand van een aanpak die ATOS Consulting heeft ontwikkeld gekeken naar de behoefte van studenten. Via een aantal persona’s is in groepen gezocht naar innovaties die het schoolleven van onze studenten kan ondersteunen. Dat leverde, naast interessante discussies, ook inzichten op over wat we binnen een instelling kunnen oppakken. Bij meerdere groepen werd geconstateerd dat veel (technisch) beschikbaar is, maar dat het soms een hele stap is om zaken binnen een instelling voor elkaar te krijgen. De heersende cultuur in instellingen vergt soms lef om concrete stappen te nemen. Maar onze studenten vragen daar wel om!
Programma MBOcloud
Het mbo neemt met MBOcloud regie op de leermiddelenketen en het gebruik van clouddiensten. MBOcloudHUB wordt hét knooppunt voor toegang tot clouddiensten, leermiddelen en aanverwante artikelen voor zowel studenten als medewerkers. SURF neemt de realisatie van de MBOcloudHUB -in samenwerking met Kennisnet- voor haar rekening. SURF is voornemens de voor het MBO nieuw te ontwikkelen functionaliteit en bijbehorende dienstverlening als dienst ook aan te bieden aan haar leden in het HO.

In de eerste week van februari mochten we tijdens onze tweejaarlijkse conferentie iedereen weer bijpraten over het programma en project MBOcloud. (Je vindt de slides terug op de conferentiepagina.) Tijdens die bijeenkomst heeft projectmanager Ruud Ramakers toegelicht wat SURF de komende periode op zal pakken. Dat zijn een drietal onderwerpen:
 1. Uitwerking van het exploitatiemodel. (Hoe(veel) gaan we betalen voor MBOcloud en welke bijdrage wordt van aansluitende leveranciers gevraagd?)
 2. Schrijven van een beleidsvoorstel over het marktmeesterschap. (Wat is de mate van regie die SURFmarket over de keten zal voeren?)
 3. Wat is de voorlopige minimale functionaliteit MBOcloud? (Met welke functionele mogelijkheden plus dienstverlening kan een beperkte live-gang worden gedaan?)
Deze drie onderwerpen worden samen met de vijf initiatief nemende scholen opgepakt. Resultaten worden voorgelegd aan de stuurgroep. Ook wordt in deze fase gesproken met mogelijke leveranciers. Ook wordt onderzocht of er leveranciers zijn die (delen van het) platform kunnen leveren.
SURF ziet de te realiseren MBOcloud-dienstverlening als een meerjarig project. Stapje voor stapje wordt toegewerkt naar de stip op de horizon. Een stip die gedurende het traject best nog wat van plek kan veranderen…!
Meer weten, meedoen?
Meld je bij het programmateam: Koen van der Drift of Maaike Stam.Masterclasses IBP
In maart wordt de 4e masterclass informatie beveiliging en privacy afgerond. In totaal hebben dan 75 deelnemers actief deelgenomen aan deze scholing.
De mbo sector is met 69 deelnemers (vanuit 51 mbo instellingen) de grootste afnemer. Vanuit het hoger onderwijs hebben 5 deelnemers ingeschreven en vanuit het voorgezet onderwijs 1.
12 en 22 april 2016 wordt de 2e masterclass Privacy aangeboden. Inmiddels hebben 15 collega’s ingeschreven. Er zijn nog 5 plaatsen beschikbaar. De cursus wordt verzorgd door Kennisnet (Job Vos, Leo Bakker en Ludo Cuijpers) en SURFnet (Alf Moens).
12 en 13 mei start de masterclass Peer Review die wordt verzorgd door Maurits Toet, Leo Bakker en Ludo Cuijpers. De afsluiting is op 28 september. Ook voor deze masterclass zijn nog 5 plaatsen beschikbaar.
Meer weten, meedoen?
Neem dan contact op met Ludo Cuijpers.iFoV in 2016
Ook in 2016 hebben we een programma iFoV. Binnen het programma wordt gewerkt aan een aantal onderwerpen die gerelateerd zijn aan de beleidsmaatregelen die zijn voorgenomen in het actieplan Focus op Vakmanschap. Centraal in de acties staat de iAgenda. Er zal onder andere aandacht worden gegeven aan:
 • BPV uitwisseling – het verbeteren van de gegevensuitwisseling tussen instellingen, SBB en DUO;
 • Digitaal ondertekenen – verbreding van de pilots die worden uitgevoerd met vier instellingen;
 • MBO Transparant – het verder uitbouwen van de site voor horizontale verantwoording;
 • Onderwijslogistiek – onder andere de ontwikkeling van een leergang onderwijslogistiek;
 • Verbeteren overstap vo-mbo – onder andere het voorwerk voor een centrale voorziening voor de vroegtijdige aanmelding.
Met dit programma wordt een aantal acties ondernomen waar vanuit instellingen behoefte aan is, maar die ook bijdragen aan de doelen van Focus op Vakmanschap.
DAMBO
Digitaal Aanmelden MBO is een dienst die afgenomen kan wordenbij DUO. Vanuit een aanmeldformulier kan de toekomstige student, via DigiD, de gegevens ophalen bij DUO die al bekend zijn. Op die manier wordt een flink deel van de aanmelding automatisch ingevuld met de gegevens die DUO al kent. Inmiddels zijn 13 instellingen aangesloten op deze dienst.

Samen met DUO is er een analyse gedaan op het invoeringstraject. We hebben daarbij een aantal afspraken gemaakt:
 • DUO zal een instelling die wil aansluiten, een bezoek brengen met een team van specialisten om het aansluitproces door te spreken;
 • De aansluitdocumentatie DAMBO wordt verbeterd en getoetst door saMBO-ICT en de key-users in het veld;
 • saMBO-ICT gaat een “implementatiemanager” aanstellen die de instellingen ondersteunt bij het aansluitproces;
 • saMBO-ICT zal onder de instellingen inventariseren wanneer men zou willen aansluiten.
Op deze manier hopen DUO en saMBO-ICT dat het aansluiten eenvoudiger wordt. Daarnaast is het voor instellingen van groot belang dat de dienstverlening stabiel en beschikbaar is.
Scholing
In 2014 en 2015 is er met veel succes een leergang georganiseerd voor de studentenadministraties, de Leergang DA. Na deze leergang zeven keer te hebben uitgevoerd, is het tijd om eens na te denken over het vervolg. Gaan we op dezelfde manier verder, kiezen we voor een meer thematische aanpak of richten we ons op enkele brede scholingsdagen? De komende tijd zal Tonny Plas zich buigen over deze vragen. Dat kan niet zonder daarbij oud-leergangers te betrekken.

Een onderwerp dat ook een toenemende aandacht krijgt is Onderwijslogistiek. Oorzaken kunnen gevonden worden in de nieuwe kwalificatiestructuur met keuzedelen en rond de roep om meer flexibiliteit. De vraag is of de instellingen beschikken over voldoende basiskennis op het gebied van logistiek. Maar ook zal nagedacht moeten worden over de toepassing daarvan in de onderwijsinstellingen zelf. We willen rond dit onderwerp een leergang gaan aanbieden die gericht is op basiskennis en op de implementatie binnen scholen. Omdat ook in het hoger onderwijs dezelfde discussie speelt, willen we ook via SURF met deze instellingen de leergang samen opzetten.
Bedrijvenbijeenkomst Informatiebeveiliging en Privacy in het mbo
saMBO-ICT organiseert in samenwerking met Kennisnet en SURF een bijeenkomst voor bedrijven die op één of andere wijze zijn betrokken bij Informatiebeveiliging en Privacy (IBP) in het mbo. Er is veel vraag vanuit bedrijven naar overleg met saMBO-ICT in dit kader. Men wil diensten of producten afstemmen op de aanpak die in het mbo wordt gehanteerd en op de vraag die hieruit voortkomt. Ook leven er vragen ten aanzien van de mogelijke ontwikkeling van nieuwe diensten of producten die hierbij aansluiten. Vandaar het initiatief al die bedrijven uit te nodigen om kennis te maken met de ontwikkelingen rond IBP in het mbo en de gelegenheid te geven om daar ook vragen over te stellen. Het gaat dan om bedrijven die vanuit verschillende perspectieven hier een belang bij hebben zoals:
 • Consultancy bureau’s (advisering, awareness, implementatie, architectuur, audits)
 • Technische ondersteuning (reviews en tests, inrichting, architectuur)
 • Onderwijs leveranciers: educatieve uitgevers en distributiehuizen, administratiesystemen, planningstools, ….
 • Accountancy bureau’s (audits, verklaringen)
 • IBP tooling (monitoring en management, assessment, awareness, apps, …..)
De bijeenkomst is op vrijdagmiddag 26 februari van 14.00 – 17.00 uur bij saMBO-ICT in Woerden.
U kunt zich via dit formulier aanmelden.
Digitaal Ondertekenen
Zoals in de vorige nieuwsbrief gemeld, gaat saMBO-ICT in 2016 actief verder met het project Digitaal ondertekenen. In deze fase wordt door de deelnemende instellingen (ROC Horizon College, Wellantcollege, ROC de Leijgraaf en MBO Utrecht) ervaring opgedaan met het gebruik van testopstellingen van de geselecteerde online dienst: Ondertekenen.nl van leverancier Evidos (zie ook: www.evidos.nl/producten/ondertekenen-nl).
Conform aansluitprocedure van Logius vindt dit plaats in de Preproductieomgeving. Indien een instelling gebruik gaat maken van de Productieomgeving van Logius moeten zij binnen 2 maanden een DigiD-assessment laten uitvoeren. In dit assessment is het Norea-normenkader uitgangspunt. Een groot deel van dit assessment betreft de opstelling van Evidos en zijn in het door Evidos met SURFmarket gesloten bemiddelingscontract afgedekt. Toch resteren er ook eisen waaraan de instelling moet voldoen. Om aan die eisen te voldoen kan het nodig zijn om processen of procedures aan te passen of te implementeren. Om de instellingen in staat te stellen om zo concreet mogelijk de haalbaarheid van DigiD te beoordelen, maakt een ervaren DigiD-auditor voor de instellingen inzichtelijke aan welke eisen voldaan moet worden en welke mogelijkheden er zijn om daarbij efficiënt van generieke oplossingen gebruik te maken.
Doorontwikkelen BRON
Op 21, 26 en 28 januari vonden de Regiobijeenkomsten Doorontwikkelen BRON plaats in respectievelijk Zwolle, Woerden en Eindhoven. De opkomst was zeer goed, 60 van de 66 bekostigde scholen waren met 1 of 2 personen aanwezig. In het ochtenddeel van deze bijeenkomsten werd het Implementatieplan doorgesproken. Daarbij is niet alleen informatie gezonden naar de scholen, maar ook informatie opgehaald, die belangrijk is voor de verdere uitwerking van de plannen, bijvoorbeeld in de draaiboeken voor Veldtest en Aansluiten. In het middagdeel is het Draaiboek conversie tot in detail doorgesproken, zodat de scholen aan de slag kunnen met het Data op orde traject. Gelukkig zijn er veel scholen met relatief weinig meldingen. Ook die bespreking heeft nuttige informatie opgeleverd, waardoor er op 2 februari een aangescherpte versie van het Draaiboek conversie is uitgebracht en de inhoud van de meldingsbestanden iets veranderd is.

Inmiddels zijn de leden van het Implementatieteam gestart om alle scholen te bezoeken. Doel van deze bezoeken is om na te gaan of de algemene informatie uit het Implementatieplan en de regiobijeenkomsten nog vragen oplevert voor de specifieke situatie van elke school.

De pagina Doorontwikkelen BRON is inmiddels beschikbaar op de site van saMBO-ICT. U vindt daar onder andere: de presentatie van de regiobijeenkomsten, het Implementatieplan, het Draaiboek conversie en voor mensen die de details van de nieuwe uitwisseling willen weten ook het Programma van Eisen.
Optimalisatie BPV keten
Tegelijk met Doorontwikkelen BRON wordt een begin gemaakt met de optimalisatie van de informatieketen rond BPV. Het doel van deze optimalisatie is om te zorgen dat partijen binnen de BPV-keten beter kunnen beschikken over de benodigde en meest actuele gegevens. Belangrijk uitgangspunt hierbij is de rolzuiverheid van de partijen die gegevens aan elkaar leveren. Via de huidige BRON uitwisseling kan men leerbedrijven identificeren (= LeerbedrijfID achterhalen) en verifiëren of het leerbedrijf geaccrediteerd is. Dit kan ook door de white label koppeling van SBB in te zetten. DUO heeft formeel geen rol in het identificeren en verifiëren van leerbedrijven, dus wordt dat onderdeel niet meer opgenomen in het Doorontwikkelde BRON. Alle scholen zullen dus - als ze gebruik willen maken van een geautomatiseerde identificatie en/of verificatie - gebruik moeten maken van de white label koppeling van SBB. Om dat optimaal mogelijk te maken wordt deze white label koppeling verbeterd en omgebouwd naar dezelfde technische standaard (Edukoppeling) als de nieuwe BRON uitwisseling. De nieuwe white label koppeling wordt ook uitgebreid een mutatieservice. SBB levert aan de school de verandering in de erkenning bij die leerbedrijven waar de school studenten geplaatst heeft. Bijvoorbeeld een intrekking van een accreditatie. Zie voor de details van de berichten het Programma van Eisen white label 2.0.

Bovenstaande levert nog wel de vraag op hoe gemanaged gaat worden dat de kwaliteit van de informatie over BPV in BRON goed op orde blijft. In het huidige BRON wordt dat meegenomen in het Dashboard. Omdat DUO deze gegevens niet meer heeft, zal dat niet meer gaan. De MBO Raad en SBB hebben afgesproken hiervoor samen met een oplossing te komen. Dit zal in de komende tijd verder uitgewerkt worden.
Afspraken uitgevers
In het po en vo is afgelopen jaar een convenant afgesloten tussen de sectoren en de uitgevers dat vooral gericht is op privacy. De afspraken maken het mogelijk om een aantal privacy-aspecten collectief te regelen, zowel aan de kant van instellingen, als aan de kant van de uitgevers en distributeurs. Inmiddels is er ook overleg geweest met de uitgevers binnen de sector mbo. Ook in het mbo willen we naar een set van afspraken. Daarbij gaan we uit van het volgende:
 • in het mbo kennen we normen/toetsingskaders IBP, daar moeten de afspraken op aansluiten;
 • die collectiviteit zou bijvoorbeeld kunnen leiden tot uniforme bewerkers-overeenkomsten of het gezamenlijk en uniform regelen van audits op instellingen;
 • een convenant zou moeten gaan over leermiddelen, toets- en examenproducten;
 • voor andere systemen (bv. SIS-en of Begeleiding) bestaan gebruikersgroepen, dat is in principe de route om dit soort zaken te regelen;
 • punt van aandacht is het leermiddelenlandschap in het mbo met veel partijen die niet allemaal zijn aangesloten bij een collectief.
Inmiddels worden de eerste stappen ondernomen met Kennisnet, MBO Raad, de GEU en saMBO-ICT. In het voorjaar willen we de set afspraken kunnen voorleggen aan de instellingen.
Ict-monitor mbo 2015
Steeds meer mbo-instellingen ontwikkelen beleid op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. Dit is een van de opvallende uitkomsten uit de Ict-monitor mbo 2015, het onderzoek van Kennisnet en saMBO-ICT naar de inzet van ict in het mbo.

De Ict-monitor mbo 2015 maakt voor instellingen inzichtelijk hoe zij zich op het gebied van ict verhouden tot andere instellingen. De monitor is tot stand gekomen dankzij de medewerking van 27 mbo-instellingen die een digitale vragenlijst hebben ingevuld over hun ict-organisatie, -innovatie, -infrastructuur, -applicaties, -formatie, en -kosten.
De monitor is voor de derde achtereenvolgende keer uitgezet in het mbo en tot stand gebracht in samenwerking met saMBO-ICT en Berenschot. In totaal hebben nu 48 mbo-instellingen aan de monitor meegedaan.
Vakmanschap in de 21e eeuw, ondernemend en duurzaam beroepsonderwijs
De arbeidsmarkt is volop in beweging. Dat komt mede door de inzet van nieuwe technologie. Nieuwe beroepen ontstaan, andere verdwijnen. Vakkennis en werkzaamheden veranderen steeds sneller. Aan het mbo-onderwijs de uitdaging om hier proactief op in te spelen.

In de publicatie 'Vakmanschap in de 21e eeuw, duurzaam en ondernemend beroepsonderwijs' worden acht praktijkvoorbeelden beschreven. Docenten, bestuurders en opleidingsmanagers vertellen openhartig over hun successen en uitdagingen. Wat kwamen zij tegen bij het vormgeven van onderwijs dat aansluit op de arbeidsmarkt van nu? Welke ontwikkelingen zijn relevant bij het vormgeven van het onderwijs van nu.
Samen met het onderwijs van horen naar zien
In het mbo wordt volop gebruik gemaakt van ict. Om de kwaliteit van het leren te verbeteren, om studenten voor te bereiden op de beroepen van de toekomst en om het onderwijs effectief en efficiënt te organiseren. Kennisnet en saMBO-ICT geven inzicht in hoe ict wordt gebruikt in het mbo en brengen de toekomst in beeld.

Daarbij is het van belang om niet alleen te dromen, maar de mogelijkheden en beperkingen ook daadwerkelijk te zien. Wat weten we inmiddels over wat werkt, en wat niet... en hoe benutten we deze kennis? En waarmee moeten we rekening houden als het gaat om zaken als privacy en de beveiliging van informatie?

Op Dé Conferentie voor Onderwijsvernieuwing en ICT in Groningen gaan saMBO-ICT en Kennisnet graag met u in gesprek over hoe we ict laten werken voor het onderwijs en welke ondersteuning we het onderwijs bieden. Dat doen we in een afwisselend programma, waarbij ruimte is voor dromen, maar bovenal voor zien. Wat is nu allemaal al mogelijk en wat kan er straks!

Aanmelden | Programma | WeblogSURF peilt interesse naar gezamenlijke aanbesteding telefonie
Op 29 januari werd bekend dat onderwijs- en onderzoeks-instellingen zijn uitgesloten van deelname aan de overheids-aanbesteding voor telefonie 'OT2017'. Dit houdt in dat de SURF-leden die deelnamen aan de eerdere aanbesteding 'OT2010' uiterlijk per april 2017 een alternatief moeten hebben voor de huidige telefonie-contracten. SURF peilt tot 1 maart a.s. de belangstelling voor een aanbesteding in SURF-verband voor telefonie-diensten. Dit biedt de leden van SURF niet alleen de gelegenheid om gezamenlijk goede inkoopvoorwaarden te bedingen, het is tevens een kans om de aanbieders te stimuleren om diensten te leveren die goed aansluiten bij de innovaties die plaatsvinden op het gebied van mobiele en draadloze toepassingen. Bij voldoende belangstelling zal SURF na 1 maart een bijeenkomst organiseren om met de deelnemende instellingen de vervolgstappen te bepalen. Deze aanbesteding staat alleen open voor instellingen die al lid zijn van de vereniging SURF.
Als uw instelling wil deelnemen maar uw instelling is nog geen lid van vereniging SURF, neem dan contact op met Remco Rutten, adviseur MBO.
Klik hier voor meer info over de SURF Aanbestedingskalender.
SURFnet koppelt ICT start-ups aan onderwijsinstellingen met Start-up Podium 
Om beter aan te sluiten bij de student van nu werken onderwijsinstellingen aan het vormgeven van onderwijs op maat met behulp van ICT. Start-ups die zich bezighouden met innovatieve ICT-technologieën kunnen een belangrijke impuls geven aan vernieuwing binnen onderwijsinstellingen. SURFnet wil met het Start-up Podium de weg tussen ICT start-ups en het onderwijs verkorten. De start-ups hebben al een toepassing, maar nog weinig tot geen afnemers en staan op het punt te groeien.

Op de website startuppodium.surf.nl presenteren de start-ups hun idee middels een korte pitch. Docenten, beleidsmedewerkers, (project)managers en anderen die binnen onderwijsinstellingen zijn betrokken bij onderwijsinnovatie, kunnen pitches liken. Bovendien kunnen onderwijsinstellingen die direct met een start-up in zee willen, rechtstreeks met hen in contact komen. Indien er veelbelovende initiatieven bij zijn die mooie kansen bieden voor het onderwijs, gaat SURFnet in gesprek met betreffende start-ups over mogelijke dienstverlening voor het onderwijs.
Vragen van en aan collega's
De vraagbaak vindt u in de Groepsomgeving. Iedereen die daar toegang toe heeft kan deze vragen daar zien, zelf een nieuwe vraag stellen of reageren op vragen van anderen! Naar de Vraagbaak.

Discussies op LinkedIn
Behalve in de Vraagbaak worden er ook discussies gestart en vragen gesteld in de LinkedIn groep van saMBO-ICT.
Deze groep telt inmiddels al 1000+ leden.
Tenslotte een dringend verzoek aan leveranciers om onze LinkedIn groep niet te gebruiken als reclamemedium. Reageren op vragen is natuurlijk prima...