Nieuwsbrief nummer 47, januari 2016

Inleiding
Het team van saMBO-ICT wil iedereen via deze nieuwsbrief een goed en gezond 2016 wensen. Voor saMBO-ICT begint 2016 met een volle agenda, er staat veel te gebeuren in het komende jaar. Het wordt het jaar van de implementatie van Doorontwikkelen BRON in het mbo. Het Cloud-programma gaat nu de ontwikkelfase in. Het onderwerp Informatiebeveiliging en Privacy zal binnen de instellingen opgepakt moeten worden. Maar ook komen onderwerpen als vervroegd aanmelden en de brede inzet van Facet aan de orde.

We realiseren ons echter ook dat al die zaken ook binnen de instellingen opgepakt moeten worden. Alsof we niks te doen hebben... Er is vrijwel geen onderwerp waarbij een informatievraagstuk niet aan de orde is. Dat vraagt iets van de deskundigheid van de informatiemensen binnen de instellingen. Gelukkig biedt saMBO-ICT de nodige netwerken om kennis te verdiepen of van elkaar te leren. Het is een (schrale) troost om te bedenken dat het anders een nog zwaardere opgave zou zijn.
Ik wens daarom iedereen ook een leerzaam jaar toe,

Jan Bartling
 

 
33e saMBO-ICT conferentie Assen
Dinsdag 5 januari is de uitnodiging tot aanmelden verstuurd naar de saMBO-ICT contactpersonen. Op enkele workshops na is hetprogramma rond.

De donderdag staat vooral in het teken van de unieke locatie: het Drenthe College TT-Instituut, liggend op een steenworp van het internationaal bekende TT-Circuit. Onder het genot van een hapje en een drankje worden we deelgenoot gemaakt van de rijke race traditie, versterkt door de inspirerende omgeving van het TT-Instituut.

De vrijdag starten we met een keynote door Jef Steas. Jef is geen onbekende in onderwijsland en weet zijn toehoorders met een onmisbaar Vlaams accent te inspireren en tot nadenken aan te zetten. Daarna starten de vier rondes met workshops. Lopende programma’s worden daarin afgewisseld met actuele onderwerpen waar instellingen hun ervaringen over willen delen. In een drietal parallelle sessies met ‘doe activiteiten’ wordt de relatie gelegd met het TT-Circuit en het thema Mobiliteit en Innovatie. Tijdens de tweede keynote gaan we luisteren naar Wim Veen. Ook Wim is geen onbekende binnen de onderwijssector. De dag eindigt met de overdracht van de organisatie naar ROC Nijmegen en afsluitende borrel voor het weekend reces.
Namens de programmacommissie graag tot ziens op 4 en/of 5 februari in Assen.saMBO-ICT gebruikersdagen
Ook in 2016 gaan we door met de gezamenlijke gebruikersdagen van de gebruikersgroepen Edictis, EduArte, Magister en PeopleSoft. De dagen staan gepland op 1 februari, 11 april, 13 juni, 3 oktober en 28 november.

Op 1 februari 2016 gaan we verder waar we op 23 november 2015 gebleven zijn, namelijk met het implementatieplan voor Doorontwikkelen BRON. Het idee is om daar nu dieper op in te gaan en ook op het Data op orde/proefconversie traject. Daarnaast willen we graag nog iets van Doorontwikkelen BRON Bekostiging op het programma en ook het nieuwe Model BPVO van de MBO Raad, maar dat zijn zaken die nog niet helemaal rond zijn. In ieder geval is het wel weer de bedoeling om aandacht te besteden aan het nieuws van saMBO-ICT en de Actualiteiten van DUO.
Aanmelden is al mogelijk via dit aanmeldformulier.Gebruikersgroep OnderwijsOnline

Vorig jaar zijn gebruikers van OnderwijsOnline zelf gestart met een gebruikersgroep. OnderwijsOnline is een digitaal platform voor (online) leren en samenwerken (ELO). Inmiddels is deze gebruikersgroep al enkele keren bijeen geweest en werd saMBO-ICT de vraag gesteld of deze de organisatie op zich wilde nemen. Gezien de omvang van de groep is afgesproken de bijeenkomsten te organiseren op dezelfde dagen waarop ook de Gebruikersgroep Trajectplanner plaatsvinden. OnderwijsOnline wordt geleverd door dezelfde leverancier als het studenteninformatie- en volgsysteem Trajectplanner. De overleggen zullen beurtelings plaats vinden in Woerden bij saMBO-ICT en in Deventer bij de leverancier.Ambassadeursnetwerk mbo

Op woensdag 27 januari 2016 is de volgende netwerkbijeenkomst van de mbo ambassadeurs bij Landstede in Zwolle.
In het programma aandacht voor "leren van alle kanten" en dan met name de manier waarop Landstede daar vorm aan geeft. Daarnaast is er natuurlijk ook voldoende tijd en aandacht voor uitwisseling van vragen, kennis en ideeën.
Meer weten, meedoen?
Neem dan contact op met Willem Karssenberg.Programma MBOcloud
Het mbo neemt met MBOcloud regie op de leermiddelenketen en het gebruik van clouddiensten. MBOcloudHUB is hét knooppunt voor toegang tot clouddiensten, leermiddelen en aanverwante artikelen voor zowel studenten als medewerkers. SURF neemt de realisatie van de MBOcloudHUB -in samenwerking met Kennisnet- voor haar rekening. SURF is voornemens de nieuw te ontwikkelen functionaliteit en bijbehorende dienstverlening als dienst aan te bieden aan haar leden.

Subsidietoekenning eindelijk binnen! De start van het project moest eind vorig jaar toch nog worden uitgesteld omdat de beloofde subsidie nog niet ‘binnen’ was. Dat is nu gelukkig wel het geval. Wat deze vertraging betekent voor de planning van het project is op dit moment nog niet duidelijk. Het programmateam heeft zich in deze fase gestort op de voorzet voor een exploitatiemodel en het ‘marktmeesterschap’. Wat verwachten we in het kader van MBOcloud van SURFmarket? Hoe(veel) gaan we betalen voor MBOcloud en welke bijdrage vragen we van aansluitende leveranciers? To be continued…
Meer weten, meedoen?
Meld je bij het programmateam: Koen van der Drift of Maaike Stam.
Informatiebeveiliging en Privacy in mbo sector wordt vervolgd!
In haar laatste bijeenkomst van de taskforce Informatiebeveiliging en Privacy in december 2015 is een vervolgtraject besproken en geaccordeerd om het thema IBP in de mbo sector ook de komende jaren op de agenda te houden. De resultaten van de taskforce zijn overgedragen aan saMBO-ICT en met het instellen van een nieuwe gebruikersgroep IBP door saMBO-ICT zal het thema voor de komende jaren geborgd zijn.
De gebruikersgroep zal worden geleid door mensen uit een drietal instellingen: Hans Hoogduin (ID College), Martien van Beekveld (Summa College) en Bram Bogers (ROC Tilburg), aangevuld met vertegenwoordigers van de staande organisaties die de gebruikersgroep zullen faciliteren en ondersteunen: Jan Barting (saMBO-ICT), Alf Moens (SURF) en Leo Bakker (Kennisnet). Zij zullen gezamenlijk de agenda en benodigde resultaten bepalen van de activiteiten rond IBP in het mbo en de IBP community mbo vorm geven waarin kennisdeling en kennisontwikkeling centraal staat.
Alle resultaten van de taskforce zijn te vinden in het Framework IBP voor het mbo.Benchmark Informatiebeveiliging in het mbo is uit!

Als afronding van het programma van de taskforce Informatiebeveiliging en Privacy in het mbo heeft de taskforce de benchmark IBP gelanceerd. De benchmark laat zien hoe de informatiebeveiliging in de mbo sector is geregeld en op welk niveau van volwassenheid de sector momenteel staat. Deze benchmark waaraan 19 instellingen deelnamen kan gezien worden als een nulmeting voor de sector van waaruit belangrijke stappen gemaakt kunnen worden om het niveau van beveiliging in de sector te verbeteren.
De benchmark is hier beschikbaar.Bedrijvenbijeenkomst Informatiebeveiliging en Privacy in het mbo
saMBO-ICT organiseert in samenwerking met Kennisnet en SURF een bijeenkomst voor bedrijven die op één of andere wijze zijn betrokken bij Informatiebeveiliging en Privacy (IBP) in het mbo. Er is veel vraag vanuit bedrijven naar overleg met saMBO-ICT in dit kader. Men wil diensten of producten afstemmen op de aanpak die in het mbo wordt gehanteerd en op de vraag die hieruit voortkomt. Ook leven er vragen ten aanzien van de mogelijke ontwikkeling van nieuwe diensten of producten die hierbij aansluiten. Vandaar het initiatief al die bedrijven uit te nodigen om kennis te maken met de ontwikkelingen rond IBP in het mbo en de gelegenheid te geven om daar ook vragen over te stellen. Het gaat dan om bedrijven die vanuit verschillende perspectieven hier een belang bij hebben zoals:
 • Consultancy bureau’s (advisering, awareness, implementatie, architectuur, audits)
 • Technische ondersteuning (reviews en tests, inrichting, architectuur)
 • Onderwijs leveranciers: educatieve uitgevers en distributiehuizen, administratiesystemen, planningstools, ….
 • Accountancy bureau’s (audits, verklaringen)
 • IBP tooling (monitoring en management, assessment, awareness, apps, …..)
De bijeenkomst is op vrijdagmiddag 26 februari van 14.00 – 17.00 uur bij saMBO-ICT in Woerden.
U kunt zich via dit formulier aanmelden.iFoV en iAgenda 2016
Ook in 2016 zijn er weer de nodige acties rondom Focus op Vakmanschap en de beleidspunten uit de iAgenda. Het programma dat saMBO-ICT daarvoor uitvoert kent verschillende elementen. De grootste onderdelen betreffen de implementatie van Onderwijsaanbod (structuur instellingen), de kwalificatiestructuur, enz. Maar ook zal er weer het nodige gebeuren op het gebied van professionalisering.
De afgelopen jaren is de Leergang Deelnemersadministratie met succes uitgevoerd. Inmiddels zijn tientallen mensen van instellingen geschoold. Het is een goed moment om weer eens stil te staan bij de inhoud en de vorm van de leergang. In 2016 zullen we de leergang onder de loep nemen en met een verfrist aanbod komen.
Onderwijslogistiek is een belangrijk onderwerp voor de mbo-scholen. We zien een verschuiving van het roosteren naar een meer geïntegreerde (meerjaren)planning. Met de verandering is het ook duidelijk dat er nieuwe deskundigheid gevraagd wordt. In het iFoV programma zal daarom bekeken worden op welke wijze we een leergang kunnen aanbieden op het gebied van onderwijslogistiek.Herziening Kwalificatiestructuur
De ingangsdatum van de Herziene Kwalificatiestructuur komt al dichtbij. Veel scholen zijn op grote of kleine schaal gestart met deelname aan het Vrijwillig jaar. saMBO-ICT gaat ook in 2016 door met het ondersteunen van de scholen en leveranciers, al moet het echte werk natuurlijk op de scholen zelf gebeuren. Wat dat betreft is het goed om te zien dat verschillende gebruikersgroepen in samenwerking met de leverancier actief aan de slag zijn met het onderwerp.
In de achterliggende tijd hebben we onder andere de gevolgen van de herziening verwerkt in de Triple A @ncyclopedie. De komende weken werken we aan:
 • Bespreking van concept model BPVO en bijbehorend servicedocument met vertegenwoordigers van leveranciers en gebruikersgroepen;
 • Bijdrage aan hKS ambassadeurs dag van de MBO Raad;
 • Risicoanalyse hKS binnen Doorontwikkelen BRON;
 • Workshop over hKS op saMBO-ICT conferentie;
 • Informatiebijeenkomst voor leveranciers en vertegenwoordigers van gebruikersgroepen;
 • Diverse beantwoording van vragen.
Zie ook de themapagina Herziening Kwalificatiestructuur op onze site. Uitvoering van onze activiteiten doen we in goede afstemming met Regie Herziening MBO, MBO Raad, SBB en DUO.MBO Transparant
De site mbotransparant.nl laat per instelling de nodige gegevens zien, zoals de (financiële) resultaten. Bij die resultaten is het mogelijk om een eigen toelichting toe te voegen, zodat de cijfers van een context voorzien kunnen worden. De website wordt beheerd door Kennisnet in opdracht van de MBO Raad en saMBO-ICT. Rondom de site is een breed samengestelde gebruikersgroep ingesteld die de MBO Raad ondersteunt bij de inrichting en verdere ontwikkeling van de site.
In de gebruikersgroep zitten mensen met verschillende achtergronden, zoals kwaliteitszorg, communicatie en informatievoorziening. Binnenkort is er een bijeenkomst van deze gebruikersgroep waar de verdere ontwikkeling van MBO Transparant aan de orde komt. Er zullen nieuwe kengetallen worden toegevoegd die bijvoorbeeld een beeld geven van de overhead bij onderwijsinstellingen in het mbo. Een eerste stap daarbij is het definiëren van deze kengetallen en deze neer te zetten in de informatie encyclopedie: informatie-encyclopedie.nl.Digitaal Ondertekenen
Sinds 2013 wordt er vanuit SION gewerkt aan een generieke oplossing voor digitaal ondertekenen. Digitaal ondertekenen kan in het MBO leiden tot aanzienlijke lastenbesparingen. In 2014 is met MBO-instellingen een proefopstelling ontwikkeld. Op basis hiervan is een ontwerp gemaakt dat voldoet aan de eisen voor de ondertekening van de onderwijsovereenkomst (OOK) en de beroepspraktijkovereenkomst (POK). OCW heeft ingestemd met het gebruik van DigiD als betrouwbaar middel om de identiteit van studenten vast te stellen bij het ondertekenen van OOK en de POK. Vanaf medio 2015 is door SURF een inkooptraject gestart, omdat gebleken is dat de markt bruikbare oplossingen kan leveren die voldoen aan het ontwerp dat vanuit SION was opgeleverd.
Met 4 MBO-instellingen is in oktober 2015 een leverancier geselecteerd om een testopstelling te leveren. De eerste ervaringen laten zien dat de implementatie van digitaal ondertekenen meer voeten in aarde heeft dan eerst werd gedacht. Zo krijgt een instelling bij de aansluiting op DigiD te maken met de doorlooptijd die nodig is om administratieve zaken (kvk-uittreksels) en technische zaken (PKI-overheid) te regelen in het aansluitproces met Logius, de leverancier van DigiD. In 2016 begint een nieuwe projectleider, die zich bezig gaat houden met het implementeren van Digitaal ondertekenen bij de 4 MBO-instellingen, maar ook een soort routeboek gaat maken dat toekomstige implementaties soepeler moet laten verlopen. Opschaling naar meer instellingen wordt dan snel mogelijk.Doorontwikkelen BRON
In de vorige nieuwsbrief las u over de hoofdlijnen van het Implementatieplan Doorontwikkelen BRON, dat toen nog in wording was. Inmiddels is het document gereed, u vindt het hier. Het Ministerie van OCW heeft deze brief naar alle mbo scholen gestuurd als start van de betrokkenheid van alle mbo scholen bij het project Doorontwikkelen BRON. In december hebben we in samenwerking met de MBO Raad alle scholen om een contactpersoon gevraagd voor dit project. Binnen twee weken hadden bijna alle scholen een naam aan ons doorgegeven. Dank voor deze uitstekende medewerking.

De komende weken gaan we aan de slag met:
 • Regiobijeenkomsten, waarin met alle contactpersonen het implementatieplan en het draaiboek voor ‘data op orde/proefconversies’ doorgenomen wordt. De contactpersonen worden hier via e-mail voor uitgenodigd.
 • Op de gebruikersdag van 1 februari en de saMBO-ICT conferentie op 5 februari lichten we het implementatieplan en het draaiboek voor data op orde/proefconversies toe voor ieder die het horen wil.
 • Half januari openen we op de saMBO-ICT site een pagina met informatie over het project.
 • Het implementatieteam start met het bezoeken van alle scholen om per school de projectactiviteiten en wat daarbij van de school verwacht wordt, door te spreken. Het doel is om alle scholen in het eerste kwartaal van 2016 te bezoeken.


De Triple A @ncyclopedie is vernieuwd
De digitale versie van de Triple A encyclopedie wordt door veel scholen als referentiekader gebruikt. Sinds de introductie is er nogal wat veranderd. Inmiddels is er de herziene kwalificatiestructuur, wordt BRON vernieuwd en zijn er tal van nieuwe inzichten ontstaan in projecten en onderzoeken. Voldoende reden voor actualisatie, die in twee fases wordt gedaan. In de eerste fase zijn de volgende onderwerpen verwerkt in de nieuwe Triple A encyclopedie:
 • Herziening kwalificatiestructuur
 • Doorontwikkeling BRON
 • Procesarchitectuur examinering
 • Procesmodel leermateriaal en MBO Cloud
 • Onderwijstijd
 • Terminologie en begrippenlijst herzien, door verouderde termen te vervangen en de begrippen in overeenstemming te brengen met de begrippenlijsten van Herziening MBO, MBO Raad en SBB.
In de tweede fase die medio 2016 volgt zal een aantal onderwerpen worden meegenomen die nu nog sterk in ontwikkeling zijn. Denk bijvoorbeeld aan aanmelden, de verdere uitwerking van de doorontwikkeling van BRON en de digitale overdracht van deelnemergegevens.Brochure ‘Online Leren in de mbo praktijk’ staat online!
Vlak voor de kerstvakantie is op een bijeenkomst van het netwerk online leren de brochure Online Leren in de mbo praktijk gelanceerd.
In deze fraaie brochure wordt uitgebreid ingegaan op het inzetten van online leren in allerlei situaties waarbij mbo scholen naar nieuwe manieren van het organiseren van onderwijs moeten overgaan. Een zestal praktijkbeschrijvingen laat zien hoe scholen hier invullen aan geven. In de brochure wordt verder beschreven welke aspecten allemaal van belang zijn als je online leren wilt inzetten. Ook is er een handig rekenschema toegevoegd zodat scholen ook naar de betaalbaarheid van de online oplossingen kunnen kijken. De brochure is te vinden op kennisnet.nl.
Meer informatie vind je ook op het de site van het netwerk Online Leren in Balans.Informatiebijeenkomst Distributie en toegang ECK
Digitaal leermateriaal is een belangrijk middel om gevarieerd en gepersonaliseerd onderwijs mogelijk te maken. Eenvoudige toegang tot dit materiaal en een open markt voor digitale leermiddelen is randvoorwaardelijk: geen gedoe met vouchers en een goede aansluiting van webshops en informatiesystemen. De ECK-standaard Distributie en toegang biedt de mogelijkheid om digitaal materiaal eenvoudig aan te schaffen bij verschillende leveranciers. Ook zorgt de ECK-standaard voor snelle toegang tot het digitale materiaal vanuit de door u gekozen omgeving.
Op donderdag 21 januari a.s. organiseert het ECK-project Distributie en toegang mbo een informatiebijeenkomst voor mbo-scholen. Tijdens deze bijeenkomst kunnen scholen zich laten informeren over de mogelijkheden van de ECK-standaard Distributie en toegang en wordt er in groepjes kennis en ervaring gedeeld.. Klik hier voor meer informatie en aanmelden.Leden SURF profiteren van nieuwe cloudstrategie
SURF gaat in 2016 meerdere diensten lanceren op basis van de vorig jaar vernieuwde cloudstrategie (zie Cloudstrategie SURF). Deze strategie zorgt voor het gezamenlijk inkopen en regisseren van clouddiensten met de ondersteuning van SURF in een community cloud.
Instellingen die lid zijn van SURF kunnen community clouddiensten afnemen van SURF waarbij de aanbestedingsplicht door SURF is overgenomen. Voorbeelden van diensten die in de pijplijn zitten zijn veilige Exchange e-mail omgeving (UMC’s), KUBUS/IaaS (virtuele systemen met opslag uit de cloud) en webhosting (voor grote en kleine websites).
Uw instelling kan hiervan alleen profiteren als uw instelling lid is geworden van de coöperatie SURF. Uw instelling is lid van SURF als de naam van uw instelling op deze lijst voorkomt. De lijst met veelgestelde vragen over het lidmaatschap van de coöperatie vindt u hier.  Er zijn geen extra kosten voor het lidmaatschap van toepassing. Meer informatie? Remco Rutten, adviseur MBO.Vragen van en aan collega's
De vraagbaak vindt u in de Groepsomgeving. Iedereen die daar toegang toe heeft kan deze vragen daar zien, zelf een nieuwe vraag stellen of reageren op vragen van anderen! Naar de Vraagbaak.

Discussies op LinkedIn
Behalve in de Vraagbaak worden er ook discussies gestart en vragen gesteld in de LinkedIn groep van saMBO-ICT.
Deze groep telt inmiddels al 1000+ leden.
Tenslotte een dringend verzoek aan leveranciers om onze LinkedIn groep niet te gebruiken als reclamemedium. Reageren op vragen is natuurlijk prima...