Nieuwsbrief nummer 8, februari 2011

Beste lezer,

Inleiding

saMBO-ICT mobiel
Wanneer deze nieuwsbrief uitkomt, zit half Nederland in de bergen van of is zich aan het voorbereiden op het carnaval. Ik probeer me voor te stellen hoe de nieuwsbrief tijdens de vakantie wordt gelezen op de iPhone, de Android of op een Phone 7. Tenslotte wil iedereen ook tijdens een vakantieperiode graag op de hoogte blijven. Dat is, gezien de inhoud van de nieuwsbrief, niet meer dan logisch.
In de afgelopen periode zijn er veel succesvolle bijeenkomsten geweest, gebruikersdag, conferentie en gebruikersdagen van AAR en Sharepoint. Er is veel belangstelling voor, deelnemers horen op die bijeenkomsten niet alleen de laatste ontwikkelingen, maar ontmoeten elkaar en delen elkaars ervaringen en kennis. Daarmee zijn dit soort bijeenkomsten de basis van saMBO-ICT. Elke bijeenkomst wordt voorbereid door een enthousiaste programmacommissie die grotendeels wordt gevormd door mensen uit de instellingen. Bij deze wil ik ze allemaal bedanken voor hun inzet waardoor deze bijeenkomsten mogelijk zijn.

Vorige week was er belangrijk nieuws met de publicatie van het actieplan MBO van het Ministerie van Onderwijs. Het bevat veel plannen waar de instellingen de komende jaren op moeten inspelen. Een van de zaken waar we in ieder geval mee te maken krijgen is de centrale examinering. Om de instellingen bij de implementatie te helpen, hebben we de examineringsprocessen op een rijtje gezet.
Op personeelsvlak is te melden dat Willem Karssenberg per 1 maart in dienst treedt van saMBO-ICT. Hij zal zich blijven bezighouden met de digitale  communicatie. Via saMBO-ICT zal hij ook de samenwerking met het Consortium voor Innovatie en Kennisnet vormgeven. Wat dat betreft is het een voorzetting van het werk dat Willem al deed voor saMBO-ICT.

Met betrekking tot de communicatie gebruiken we verschillende kanalen, naast de 900 abonnees van de nieuwsbrief zijn er ook bijna 300 mensen actief binnen LinkedIn en ruim 200 op Twitter. De website had in de afgelopen periode zo'n 4000 unieke bezoekers. Deze gegevens staan onder andere in het jaarverslag 2010, dat te vinden is op de site.

Tenslotte wil ik iedereen oproepen om mee te werken aan de enquete rondom de educatieve content. In het artikel "zes instellingen hebben een droom" staat de link naar deze enquete. Van harte aanbevolen!

Veel leesplezier,
Jan Bartling


Conferentie: terug- en vooruitblik
Florijn College BredaDe conferentie van 19 en 20 januari is ervaren als een warm welkom in Twente. De sfeer was ontspannen en de ontmoetingen en interactie talrijk. Veel enthousiasme was er ook bij de rondleidingen in het prachtige locatie De Gieterij in Hengelo.

Op de website van saMBO-ICT zijn de presentaties terug te vinden en staat een fotoverslag van de dag. De programmacommissie bedankt het ROC van Twente voor het gastvrije onthaal en voor al het werk verzet door de bij de organisatie betrokken medewerkers en studenten van het ROC van Twente.

ROC West-Brabant heeft de eer om de volgende editie van de saMBO-ICT conferentie te verzorgen. Inmiddels worden de voorbereidingen voor dit evenement in september al getroffen. Op 14 en 15 september nodigen zij u dan ook graag uit op een van de instituten, de mooie locatie Het Florijn College in Breda. 

Samen met u, docenten en studenten wil ROC West-Brabant de handen ineenslaan en innovatie binnen het onderwijs verder proberen te stimuleren. Met de leidraad ‘Innovatie in de klas’, de inzet van studenten en de betrokkenheid van docenten hoopt ROC West-Brabant op een interactieve editie in september!Actieplan MBO
Een belangrijk document voor de komende jaren is het actieplan van OCW “Focus op Vakmanschap 2011-2015”. Het plan bevat een hele serie maatregelen die de komende jaren worden genomen om het mbo te versterken.

Belangrijke maatregelen zijn het opheffen van de drempelloze instroom en het compact maken van opleidingen daar waar dat kan en verbetering van de aansluiting van vmbo op mbo en van mbo op hbo. Gedurende de kabinetsperiode wordt de marktwerking in educatie opgeschort en brengt het voorbereidend algemeen vormend onderwijs (vavo) terug naar het mbo.

De grote ‘maar’ zit in de 30-plusmaatregel. Van de 60.000 deelnemers van 30 jaar en ouder volgen ongeveer 23.000 een opleiding in de zorg en een kleine 20.000 een opleiding in de techniek. Sectoren die juist vragen om goed opgeleide, gemotiveerde werknemers. 

In het actieplan ook aandacht voor bedrijfsvoering als aspect dat beter zal moeten in de komende jaren. Dat kan niet zonder het doelmatig inzetten van ICT middelen.
Het gehele document is hier te downloaden.


Jaarverslag 2010 saMBO-ICT
In het eerste jaar van saMBO-ICT zijn er veel activiteiten uitgevoerd, is de organisatie neergezet en zijn de nodige producten ontwikkeld. Het inhoudelijke jaarverslag van 2010 zet alles nog eens op een rijtje.

In april zal het financieel jaarverslag behandeld worden in de algemene vergadering van de MBO Raad.

Het jaarverslag is te vinden op de site van saMBO-ICT.


Overleg Colo
Naar aanleiding van de contacten met Colo is besloten om regulier met Colo te overleggen over de gegevensuitwisseling rond stage en de kwalificatie- structuur. Het is duidelijk dat aan de kant van de instellingen nogal eens problemen worden geconstateerd. In het reguliere overleg met Colo kunnen klachten en wensen vanuit de instellingen worden ingebracht en kunnen afspraken gemaakt worden over onderhoud en versiebeheer.

Aan de voorzitters van de gebruikersgroepen is gevraagd om iemand af te vaardigen voor de eerste bijeenkomst op 24 maart aanstaande.Vraagsessie informatiemanagement
Medio februari is een sessie georganiseerd rond de thema’s “alignment” en “informatiemanagement”. Beide zijn het termen die inmiddels bij veel instellingen in de belangstelling staan. Als probleem wordt echter geconstateerd dat de positie van de informatiemanager en het afstemmen van de behoeften van de lijnorganisatie en de ICT mogelijkheden, soms nog een zoektocht is. Tijdens de sessie is er met een brede groep lijn-, informatie en IT-managers over gesproken onder leiding van Twijnstra Gudde. Dit alles moet leiden tot een publicatie gericht op lijnmanagers. In feite moet het voor deze groep helder worden hoe informatiemanagement kan helpen bij het krijgen van de ICT-functionaliteit die nodig is.

Op de site van saMBO-ICT is een van de presentaties te zien die als basis diende voor het boekje.Examinering rekenen en taal
In de drie voorgaande nieuwsbrieven is er geschreven over de rol van saMBO-ICT bij het meedenken over de opvolger van Examentester. Examentester is het product waar momenteel de pre-pilots mee worden afgenomen. De opvolger hiervan (met de inmiddels tweede werktitel CES Computer Examen Systeem) zal naar verwachting in 2013-2014 ingezet kunnen worden. De aanbesteding voor een deel ervan is begin februari gestart. In deze nieuwsbrief  presenteren we het resultaat van onze inbreng en de daaruit voortgekomen vervolgactie.

Tijdens de expertmeetings constateerden we het gemis aan de beschreven (generieke) processen onder CES. Dit heeft geresulteerd in een aantal bijeenkomsten waarin dit gemis is omgezet in deze beschrijving, waarbij de reeds bestaande Procesachitectuur Examinering als basis is gebruikt. Daarnaast zijn er enkele uitvoerings scenario’s geschetst en hebben we de doorlooptijd gevisualiseerd. Dit in nauw overleg met College voor Examens omdat er nog steeds een aantal onduidelijkheden zijn.
Het eindresultaat daarvan treft u hier.

In het document is een aantal aannames gedaan, omdat eind januari er nog steeds een aantal zaken niet helemaal helder zijn, met name op het vlak van geldigheidsduur van het behaalde resultaat, de planning van de afname momenten en de doorlooptijd ervan.

Vervolgactie: begin februari is het product met een begeleidende brief aangeboden aan de de MBO Raad. Over het resultaat daarvan wordt in een volgende nieuwsbrief gecommuniceerd.

Het College voor Examens, Steunpunt taal en rekenen mbo en de MBO Raad organiseren in samenwerking met de Netwerk Academy twee keer een regionale werkconferentie pilotexamens Nederlandse taal en rekenen mbo.Deze conferenties vinden plaats op 21 april in Zwolle (Windesheim) en op 10 mei in Eindhoven (Aristo).
Meer informatie en aanmelden via de website.Kennisdeling Sharepoint 18 maart 2011
De vorige bijeenkomst, op 28 januari 2011, stond in het teken van ‘Sharepoint, inrichting en ontwerp’. Wilt u nog even terugblikken ga dan naar saMBO-ICT/Sharepoint/28 januari 2011. Daar staan het programma, de presentaties, foto’s en een filmpje.

De voorbereidingen voor de volgende bijeenkomst op 18 maart 2011 zijn al weer in volle gang. Het thema is: ‘Sharepoint, Marketing en Communicatie’.
We zijn nog op zoek naar een geschikte locatie voor deze bijeenkomst!

Sharepoint is bij uitstek ook een platform voor interne communicatie. Op deze kennisdelingsdag zoomen we in op dit thema en hopen we van elkaar te leren en elkaar te inspireren door enkele verantwoordelijken voor communicatie aan het woord te laten. Maar communicatie binnen Sharepoint is niet alleen voorbehouden aan een centrale afdeling: personalisatie, laagdrempelig nieuws en mededelingen maken het interessant voor iedereen. En daarmee is het dus ook een implementatie-, beheer- en governancevraagstuk. Kortom genoeg om met elkaar over na te denken.

U bent weer van harte welkom. Vergeet vooral ook niet om uw collega’s van de afdeling communicatie mee te vragen. Ook zij zijn hartelijk welkom. De complete en definitieve agenda wordt uiterlijk een week voor de bijeenkomst verstuurd. U kunt zich hier al vast aanmelden.
Gebruikersdag 28 maart 2011
Op de agenda staan deze keer:
 • Het actieplan mbo van de minister;
 • Stagefonds 2011;
 • Gegevensencyclopedie;
 • En uiteraard enkele actuele ontwikkelingen vanuit de overleggen met OCW en DUO.
Het actieplan mbo van de minister heeft al heel wat los gemaakt. Op de komende gebruikersdag zullen we hier op ingaan. Het zal niet mogelijk zijn om alle vragen te beantwoorden, maar het is van belang om op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen, want die gaan ongetwijfeld van invloed zijn op de informatiesystemen van de instellingen.
Voor het onderwerp Stagefonds 2011 zal een vertegenwoordiging van het Ministerie van VWS langs komen om de voortgang te bespreken. Uiteraard is het daarbij mogelijk om uw vragen aan hen voor te leggen. Heeft u al vragen of issues, die u vooraf met hen wilt communiceren, stuur die dan naarhenkjan.van.ginkel@sambo-ict.nl.
Op de managementconferentie georganiseerd door het CvI, zal de eerste versie van de gegevensencyclopedie die gemaakt is door Kennisnet, MBO Raad en saMBO-ICT worden gepresenteerd. Op de gebruikersdag wordt ons hier al een voorproefje van gegeven.

U bent weer van harte welkom. De complete en definitieve agenda wordt uiterlijk een week voor de bijeenkomst verstuurd. U kunt zich hier al vast aanmelden.Dé Managementconferentie in Domburg
© Dennis WisseVeel mensen hebben zich weer ingeschreven voor de managementconferentie van 6 en 7 april in Domburg. Ook saMBO-ICT zal daar met een eigen huisje aanwezig zijn. Samen met Kennisnet worden zes workshops verzorgd:
 • Hoe gebruiken docenten ict in het MBO?
 • Centrale examinering, een organisatorische uitdaging!
 • Informatie encyclopedie; de indicatoren in uw jaarverslag
 • Visieontwikkeling; visie op onderwijs en ict
 • Triple A voor uw docenten
 • Trends in onderwijs en ict, wat moet je ermee als manager?
Elke workshop wordt tweemaal gedaan, de eerste keer in de vorm van een presentatie, de ronde erna als verdiepingssessie. Dan wordt met de deelnemers in kleiner verband verder gesproken over het onderwerp.
Hier zijn het programma en de presentaties beschikbaar. Vanuit de licentiecommissie
De themaconferentie dag van 8 december 2010 was met ruim 70 deelnemers goed bezocht. Het werd ervaren als een nuttige dag waarin vooral ’s middags veel gediscussieerd werd. Het is wel duidelijk geworden dat veel MBO instellingen worstelen met de vraag of software, aangekocht door een ROC/AOC, ook op laptops van studenten mag worden geïnstalleerd. Er wordt gezocht naar wat wel of niet mag binnen de bestaande licentievormen. En wie regelt en/of houdt dit bij? Welke software gebruiken we nu eigenlijk in MBO land en zijn daar overzichten van? Speelt SLBdiensten daar een rol in of gaat iedere ROC/AOC dit zelf regelen? En uiteraard niet te vergeten, wat gaat het kosten? Een rekenmodel per gebruiker, per gebruik, per instelling etc. etc?

Voorop staat dat onderwijs niet duurder mag worden. Daarnaast is er een wens om de licenties flexibeler te kunnen gebruiken. De licentiecommissie heeft toegezegd, met een overzicht te komen welke software/licenties gebruikt wordt binnen de ROC’s/AOC’s. Hiervoor zijn de eerste stappen ondernomen en een basislijst wordt op dit moment samengesteld. Uiteraard nog niet compleet maar met hulp van jullie allemaal gaat dat zeker lukken. We zullen jullie dan ook de komende maanden gaan benaderen om de lijst met software/licenties aan te leveren, zodat wij deze op de website (al dan niet gesloten) van saMBO~ICT kunnen publiceren.ROC6 over een droom die werkelijkheid lijkt te worden
Een student schrijft zich in op een ROC en wil thuisgekomen meteen zijn leermaterialen bestellen. Hij logt in op de leeromgeving van zijn nieuwe school en ziet daar alle door hem te bestellen materialen keurig klaarstaan. Sommige van deze materialen moeten betaald worden, andere zijn gratis. Hij selecteert de materialen en kiest voor een leverancier als Van Dijk, BOL.com, de boekhandel om de hoek of de uitgever zelf en rekent op een manier af naar keuze. Meteen na betaling staan de digitale leermiddelen klaar in zijn persoonlijke Elektronische Leeromgeving. Hij kan er meteen mee beginnen; eenmaal in de ELO aangekomen is inloggen op het materiaal niet nodig. De boeken worden kort daarna aan hem geleverd. 

Spreekt bovenstaande tekst -geknipt en geplakt uit een blogbericht van JanJaap Vroom (Deltion College)- je aan, lees dan verder. 

In het MBO-onderwijs worden grote problemen ervaren bij de distributie van digitale content. Meerdere wachtwoorden, verschillende procedures, niet of te laat beschikken over het gewenste materiaal etc. Een zestal ROCs (ROC6) hebben de handen ineengeslagen. Er is contact gezocht met een aantal partijen die een rol spelen binnen dit proces en er zijn enkele business-modellen opgesteld. Ook zijn Kennisnet en saMBO-ICT aangehaakt en is er daarnaast binnen Deltion College een pilot gestart om vanuit de ELO, zonder verder inloggen, de beschikking te krijgen over het benodigde leermateriaal (boeken, leermiddelen, digitale content…).
Vanuit saMBO-ICT ondersteunen we dit initiatief van harte met een tweetal concrete zaken: 
 • een enquête
 • beschrijven van het content distributieproces vanuit het Triple A procesmodel
Met de enquête willen we de uitgangssituatie met betrekking tot de omgeving (ELO-Portal-etc.) van waaruit content distributie plaats vindt binnen instellingen zo compleet mogelijk krijgen. Met beschrijven van het proces leggen we een fundament onder de noodzakelijke scenario’s. 

Met betrekking tot de procesbeschrijving zitten we nog in de voorbereidingsfase. De enquête is al klaar en treft u hieraan. Het zou fijn zijn als zoveel mogelijk scholen deze enquête invullen! Uiteraard worden de resultaten teruggekoppeld aan alle instellingen.White paper CRM
Kennisnet heeft zich verdiept in de ‘state of affairs’ van CRM-systemen in het MBO.
Enkele leveranciers is gevraagd naar hun ervaringen en inzichten met betrekking tot het besluitvormings-, selectie- en implementatieproces van CRM-systemen door het MBO. Daarnaast is een survey uitgezet onder ICT-managers van de MBO-instellingen. Deze heeft zich gefocusseerd op de vragen of men een CRM-systeem heeft en, zo ja, welke ervaringen men hiermee heeft in termen van doelen, deliverables en gebruikerstevredenheid.

De informatie is beschreven en vertaald naar kritische factoren voor een instelling om te komen tot een succesvolle implementatie van een CRM-systeem. Deze publicatie zal binnenkort verschijnen en zal tevens dienen als onderlegger voor een vervolgstap: een groepsdiscussie op 2 maart a.s. met beslissers en beïnvloeders over CRM uit de instellingen.
De input die dit geeft zal verwerkt worden in een Hoe? Zo!-publicatie over CRM in het MBO, gericht op de al eerder genoemde beslissers en beïnvloeders, en dat over een maand of twee het licht zal zien.Gezocht: innovatieve ICT-experimenten voor het onderwijs
Vanaf nu kunnen instellingen projectvoorstellen indienen voor de Innovatieregeling 2011 van het SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma. Het programma wil hiermee innovatieve ICT-experimenten stimuleren die een onderwijskundig relevant probleem oplossen. Deelnemende Nederlandse instellingen, van basisschool tot en met universiteit, maken met hun projectvoorstel kans op een stimuleringsbijdrage van maximaal € 10.000,-. 

De thema’s 
SURFnet en Kennisnet stellen een flexibele en gevarieerde online leer- en werkomgeving centraal in het Innovatieprogramma. Om onderwijsinstellingen te laten bijdragen aan zo’n online leer-en werkomgeving, zijn in het Innovatieprogramma innovatieregelingen opgenomen die tot doel hebben om onderwijsinstellingen zelf aan de slag te laten gaan met innovaties. Hiertoe kunnen instellingen projectvoorstellen indienen die moeten aansluiten op de volgende thema’s: Leren op afstand/Online samenwerken, Augmented reality, Nieuwe videotoepassingen of 4K-video.
De voorwaarden en aanvraagprocedure zijn te vinden op www.innovatieregeling.nl. Hier vindt u ook inspirerende voorbeelden van projecten uit voorgaande jaren. Sluitingsdatum voor het indienen van projectvoorstellen is 1 april 2011.
Lees meer op www.innovatieregeling.nlVragen van/aan collega's
Regelmatig komen er vragen binnen van collega's aan collega's. Wij plaatsen die gelijk na binnenkomst op de website in de rubriek Vragen van/aan collega's.
Hieronder een kort overzicht van wat er de afgelopen periode is binnengekomen. Klik voor meer informatie:
 • Specificatie koppeling Gronos / vsv-loket
  Tijdens de kennisdelingsdag Chipcard / AAR is kort gesproken over het idee van een koppeling tussen Gronos en het Verzuimloket van DUO....
 • Alternatief voor Autodesk Inventor
  Op het Hoornbeeck College maakt het team werktuigbouwkunde gebruik van Autodesk Inventor. Al jaren is het een strijd tussen ICT en het team werktuigbouwkunde over de juiste configuratie van de hardware en software....
 • inkoop- en bestelondersteuningsprogramma
  De afdeling inkoop en I&A van het Deltion College is op zoek naar een partij die ons kan begeleiden bij het opstellen van een programma van eisen voor een nieuw aan te schaffen inkoop- en bestelondersteuningsprogramma....
 • Ervaring met proces management tools
  We zijn bij ROC ID College druk bezig met het inrichten van procesgericht werken....
 • Ouders informeren over studievoortgang
  In het Horizon College willen we graag ouders informeren over de af/aanwezigheid en studievoortgang van zoon/dochter, die jonger is dan18 jaar....
 • Registratiesysteem hardware
  Binnen het ROC Zeeland, afdeling FZ en ICT willen we overgaan naar een andere registratievorm van onze hardware en tevens onze ruimtes gaan registreren....
 • Verdelingsmethodiek ICT middelen
  Zoals al eerder aangegeven zijn we binnen Deltion op zoek naar een goede en rechtvaardige verdelingsmethodiek van het aantal ICT middelen....
 • People Soft Finance en E-Procurement
  Bij het ROC Nijmegen zijn we aan het onderzoeken of we nog gebruik willen blijven maken van de software pakketten People Soft Finance en E-Procurement ten behoeve van onze inkoop en financiële werkprocessen....
 • Governanceplan voor SharePoint omgeving
  Wij staan aan de vooravond van een SharePoint implementatie en hebben een goed Governanceplan voor onze nieuwe SharePoint omgeving nodig....
 • Meerjaren ICT beleidsplan
  De ICT afdeling van het ROC Zeeland (sinds kort samengevoegd met de afdeling FZ) moet haar meerjarenbeleidsplan herzien, periode 2011-2013. Het probleem is dat moeilijk te beschrijven valt wat er aan ICT moet veranderen....
Een vraag insturen:
Wilt u een vraag stellen aan uw collega's via saMBO-ICT?
Stuur uw vraag naar het secretariaat en wij zorgen voor distributie! 

Denk aan terugkoppeling:
De vrager van informatie verplicht zich tot een terugkoppeling aan de informatieverstrekkers. Iedereen die informatie geeft naar aanleiding van deze vragen, mag dus informatie terug verwachten van de informatievrager in de vorm van een overzicht, document, samenvatting, eigen ervaringen of het verdere verloop van een activiteit.