Nieuwsbrief nummer 5, oktober 2010

Beste lezer,

Inleiding
Alweer een nieuwsbrief? Elke zes weken komt er een uit, vol met nieuws over saMBO~ICT. Nieuws over activiteiten, bijeenkomsten en publicaties. Wanneer de verschijningsdatum eraan komt, krijg ik een seintje om een paar dingen te schrijven waar we mee bezig zijn. Mijn eerste reactie is dan, waarover dan toch?

Uit de omvang van deze nieuwsbrief blijkt maar weer dat het niet zo moeilijk is om iets te schrijven. Het is in ieder geval veel. Laat ik daarom deze inleiding maar kort houden, zodat het om de inhoud kan gaan.
Tenslotte is saMBO~ICT daarvoor in het leven geroepen!

Jan BartlingConferentie: terug- en vooruitblik
GieterijAls programma commissie kijken we terug op een geslaagde conferentie bij gastheer ROC van Amsterdam Airport in Hoofddorp. Op de website van saMBO~ICT is een aantal presentaties terug te vinden en staat een fotoverslag van de dag. Met nogmaals dank voor de gastvrije wijze waarop we werden onthaalt en de hoeveelheid verricht werk door de bij de organisatie betrokken collega’s en leerlingen van ROC van Amsterdam.

Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de conferentie in januari al in volle gang. Ditmaal worden we verwacht in de prachtige nieuwbouw locatie van ROC van Twente in Hengelo met de tot de verbeelding sprekende naam van ‘De Gieterij’. Noteer 19 en 20 januari dus alvast in de agenda!Gebruikersdagen
De vorige gebruikersdag ligt al weer even achter ons. De presentaties en een verslag van het ochtendgedeelte zijn te downloaden van Gebruikersdag 20 september 2010

De volgende saMBO~ICT gebruikersdag vindt plaats op 22 november 2010. Alle leden zijn weer welkom. Vanaf 9.30 uur voor een kop koffie/thee en om 10.00 uur begint het programma. Aanmelden kan via het formulier op deze pagina.

Voor het ochtenddeel staan in ieder geval de volgende onderwerpen op het programma: presentaties van 1 of 2 instellingen over Managementinformatie, en het al enige tijd zeer actuele onderwerp VSV door DUO. Daarnaast zijn er uiteraard de mededelingen van saMBO~ICT en actualiteiten van DUO. Ook wordt er nog gesproken met het NJI (Nederlands Jeugd Instituut) voor een korte presentatie. Zodra er meer bekend is zal de site daarvoor bijgewerkt worden. Minimaal een week voor de gebruikersdag ontvangen de deelnemers van de gebruikersgroepen de definitieve agenda.

’s Middags van ongeveer 13.00 tot 16.00 uur komen de gebruikersgroepen Edictis, EduArte, Magister, nOISe en Peoplesoft bijeen met elk hun eigen agenda.

Locatie: ROVC Zalencentrum, Galvanistraat 13 te Ede.Kennisdeling Chipcard / AAR
Vlak voor de zomervakantie heeft saMBO~ICT een bijeenkomst georganiseerd om kennis te delen over het gebruik van Chipcards. Deze bijeenkomst op 24 juni 2010 is positief ontvangen en verschillende personen hebben om een vervolg gevraagd.
Op 18 november 2010 is het zo ver. We zijn nog op zoek naar een locatie, dus daarover informeren we u later. Het programma is als volgt:

Ochtendprogramma (9.30 – 12.30 uur)
Voor de pauze 3 korte presentaties van instellingen over het thema ‘de docent’, waarbij ingegaan wordt op de vragen welke instructie docenten krijgen, welke middelen en informatie voor de docenten ten behoeve van de uitvoering beschikbaar zijn en hoe gevolgd wordt dat alle docenten volledig en juist aan- en/of afwezigheid registreren. Daarnaast zal Kennisnet met de aanwezigen in gesprek gaan over hun plan voor een onderzoek naar het gebruik van Smartphones bij aan- en afwezigheidsregistratie. Na de pauze zal in ronde tafel gesprekken met de inleiders dieper op de materie worden ingegaan.
Middagprogramma (13.15 – 15.00 uur)
Aan 2 leveranciers, Nedap en Simac, is gevraagd of zij voor hun eigen gebruikers, die lid zijn van saMBO~ICT, in willen gaan op het thema van het ochtendprogramma en op de vraag wat hun plannen voor de toekomst zijn.

Aanmelden
Reserveert u 18 november 2010 vast in uw agenda? Opgeven voor de bijeenkomst kan door middel van hetaanmeldformulier
Let op: de ochtendbijeenkomst is echt alleen bedoeld voor instellingen die lid zijn van saMBO~ICT en de middagbijeenkomst alleen voor leden van saMBO~ICT, die ook gebruiker zijn van het product van de betreffende leverancier.

Volgende bijeenkomsten
Reserveert u ook al vast de volgende kennisdelingsbijeenkomsten over Cipcards / AAR op 4 februari 2011 en 9 juni 2011 in uw agenda?DBS Referentie inrichting
Zeven leden van de gebruikersgroep EduArte hebben het initiatief genomen om gezamenlijk een referentie inrichting op te zetten voor de deelnemersbegeleidingmodule DBS. De referentie inrichting moet als basis dienen voor de inrichting van DBS en de instellingen kunnen dat aanvullen met hun instellingsspecifieke zaken.

Op 1 juli, dus vlak voor de zomervakantie kwamen de instellingen bij elkaar om kennis en ervaring uit te wisselen. Toen bleek er erg veel overlap en is het idee ontstaan. Op 22 september is men weer bij elkaar geweest en is een concreet plan gemaakt voor de aanpak. Het plan is om voor de kerst 2010 3 dagen bij elkaar te komen en in 3 werkgroepen onderdelen uit te werken in een wiki en een test-omgeving, zodat op korte termijn flinke stappen gemaakt worden. Een hele uitdaging.

De overige leden van de gebruikersgroep EduArte worden op de gebruikersmiddagen op de hoogte gehouden. Op de gebruikersmiddag op 22 november 2010 hopen we de eerste concrete resultaten te kunnen melden.Kennisdeling Sharepoint
Zoals in de vorige nieuwsbrief aangekondigd vond op 8 oktober 2010 de eerste kennisdelingssessie over Sharepoint plaats. Een groot succes. Er waren zelfs zoveel aanmeldingen dat er een aanmeldingsstop ingevoerd moest worden.

Het succes was niet alleen aan de inhoud te danken, maar ook aan de geweldige ontvangst in het nieuwe inspirerende gebouw van Microsoft in Schiphol. Voorafgaand aan de bijeenkomst was er een rondleiding, waar door nagenoeg alle aanwezigen gebruik van werd gemaakt.

Inhoudelijk werden de aanwezigen gevoed met korte presentaties over de implementatie van Sharepoint bij het Albeda College en het Alfa College. Het belang van helder belegd eigenaarschap en een goede communicatie en training werd naar voren gebracht. Ook het hoger onderwijs leverde een bijdrage: Hogeschool INHolland presenteerde in korte tijd enorm veel informatie gebaseerd op al bijna 10 jaar ervaring met Sharepoint. Het SIG vertelde hoe zij kennis en ervaring uitwisselen binnen het hoger onderwijs en hoe zij over gegaan zijn van een op het product gerichte samenwerking naar een meer op het concept van nieuwe leer- en werkomgeving gerichte samenwerking. Veel meer inhoudelijke informatie met allerlei tips is te vinden in de presentaties.

Na de pauze werd er geannimeerd doorgesproken met inleiders in ronde tafel gesprekken. Het was echt gebruikers onder elkaar. De bijeenkomst werd afgesloten met een toekomstperspectief van Microsoft in een flitsende presentatie met allerlei praktijkvoorbeelden van de nieuwste Sharepoint omgeving.

De presentaties en een foto/video impressie staan op de site onder Kennisdeling Sharepoint

Dit initiatief krijgt zeker een vervolg. Er is een programmacommissie samengesteld, die daar invulling aan gaat geven. In de volgende nieuwsbrief, maar misschien wel eerder, hoort u van ons.Oproep businesscase
BusinesscaseOp de saMBO~ICT-conferentie in Amsterdam zijn in de workshop rond alignment drie onderwerpen aan de orde geweest: scholing, positionering informatiemanagement en de businesscase. Met betrekking tot de laatste hebben we geconstateerd dat de normale modellen zo lastig toepasbaar zijn op onderwijsbeslissingen. Wat is in dat kader immers Return on Investment (ROI) ? Hoe stel je beoogde opbrengsten van ict investering vast?

Er is afgesproken dat we een pilot gaan doen bij twee of drie instellingen. In die pilot gaan we op een hele concrete manier kijken hoe de businesscase voor een bepaalde ict investering of softwarekeuze eruit zou moeten zien. Het moet gaan om een investering die de komende maanden gepland staat en waarbij zowel onderwijs management als IT management in het besluitvormingsproces betrokken zijn. Vanuit de pilots willen we komen tot een meer algemeen model dat bruikbaar is in onderwijsinstellingen.

Bij deze de oproep om je als instelling te melden voor een dergelijke case. Als je interesse hebt dan helpt het ons om kort aan te geven over welke ict investering het gaat, wie binnen de instelling wat hoopt te bereiken met de investering, wat ongeveer het investeringsbedrag is en de tijdsperiode waarbinnen de beslissing genomen moet worden.

Natuurlijk kost het wat eigen tijd, maar het helpt in ieder geval bij de besluitvorming over de ingebrachte ICT-keuze binnen de instelling. Bovendien helpt het om communicatie tussen onderwijs en it management te verbeteren. Dat levert op termijn dan weer veel op! 
Graag aanmelden voor 25 oktober 2010 via Jan Bartling (jan.bartling@sambo-ict.nl) of Jan-Kees Meindersma (J.Meindersma@kennisnet.nl).


Vervolgproject logistiek
Begin 2010 kwamen zes onderwijsinstellingen bijeen voor het verkennen van een gemeenschappelijke basis rondom het thema onderwijslogistiek. Veel instellingen worstelen met de flexibilisering van het onderwijs en de doorvertaling ervan naar de planning en organisatie van het onderwijs. De betrokken instellingen, ROC De Leijgraaf, ROC Leiden, ROC Eindhoven, ROC Mondriaan, Wellantcollege, en ROC Aventus, zagen de meerwaarde van samenwerking in het realiseren van oplossingen voor dit thema. De inhoudelijke basis van deze samenwerking werd gelegd door de onderdelen Onderwijslogistiek, roosteren en beheren middelen én de Onderwijscatalogus uit de Triple A Encyclopedie.

Het doel van de samenwerking tussen de zes instellingen was tweeledig. Enerzijds hebben de instellingen een functioneel ontwerp (FO) uitgewerkt van een systeem dat flexibel onderwijs in al zijn vormen kan ondersteunen. Anderzijds constateerden de instellingen dat alleen een systeem niet voldoende is. Daarom hebben zij een programma van eisen (PvE) opgesteld voor een organisatie-inrichting die passend is voor het ondersteunen van verschillende vormen van flexibel onderwijs. Zie ook: Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp.

Het vervolg van dit traject wordt ingezet en is erop gericht om vast te stellen of en zo ja in welke mate de op de markt beschikbare ICT-oplossingen het FO (of gedeeltes daarvan) afdekken. Hiervoor worden pilots ingericht waarbij combinaties van een instelling en een marktpartij samenwerken om systemen van de marktpartijen te testen. Het Ministerie van OCW heeft subsidie toegekend voor het faciliteren van dit vervolgtraject. 

Wilt u meer weten over het pilottraject Onderwijslogistiek of wilt u zich direct aanmelden, klik dan hier voor meer informatie en het inschrijfformulier.Stap-voor-stap: van encyclopedie naar realiteit
Wat moet je nu met zo’n Triple A encyclopedie? Het is een vraag waar menigeen mee worstelt. Hoe kun je alles wat in de encyclopedie staat nu binnen je eigen organisatie gebruiken?

De komende jaren zal vanuit saMBO~ICT de encyclopedie verder worden uitgewekt en zullen instellingen geholpen worden met de implementatie. Binnenkort starten de eerste concrete activiteiten binnen dit project:
- vervolg ‘logistiek’
- uitwerking van ‘begeleiding’
- ‘onderwijscatalogus en leermiddelen’
- saMBO~ICT-community
- ontwikkelen van de architectuurtoets
- verbreding naar VO

Deze activiteiten zullen helpen bij de implementatie binnen de eigen organisatie en zorgen dat een encyclopedie gebruikt gaan worden. Het gehele programma zal worden aangestuurd door Eric Jongepier vanuit saMBO~ICT. Daarnaast zal nauw samengewerkt worden met Kennisnet en de VO-Raad. Zo zal Kennisnet de onderdelen ‘begeleiding’ en ‘onderwijscatalogus’ voor hun rekening nemen. 

Binnenkort zullen ROC/AOC’s gevraagd worden deel te nemen aan een aantal van deze trajecten. Invoering domeinen
DomeinenIn de laatste gebruikersdag is uitgebreid stilgestaan bij de consequenties van het invoeren van de domeinstructuur. Hoewel het wetsontwerp controversieel is verklaard, moeten de instellingen wel vast rekening gaan houden met invoering. We hebben echter wel geconstateerd dat er twee elementen in de voorstellen zitten die allerlei nadelige gevolgen hebben voor het MBO.

Bij de automatische niveaubepaling krijgt een student op basis van de vooropleiding een niveau toegewezen. Dat heeft gevolgen voor bijvoorbeeld de studiefinanciering. Het kan voorkomen dat twee studenten die bij elkaar in een groep zitten, een verschillende behandeling krijgen. Daarnaast zijn er een aantal administratieve hobbels die het bepalen van het automatische lastig of onmogelijk maken.

De duurbegrenzing beperkt de duur dat een student in een domein of kwalificatiedossier ingeschreven kan zijn. Langer kan wel, maar wordt niet bekostigd. Dat betekent dat studenten, die om legitieme redenen langer dan een jaar over het domeinprogramma doen, niet meer worden bekostigd. Het inschrijven in een kwalificatiedossier kan dan een oplossing zijn, maar doet geen recht aan de feitelijke situatie.

Tijdens de bijeenkomst is toegezegd dat wij aandacht zullen vragen over deze problemen. Meer informatie is te vinden op de website van saMBO~IT bij “Gebruikersgroepen->Gebruikersdagen->20 september 2010Digitaal examen taal en rekenen
Samen met het College voor Examens en Kennisnet heeft saMBO~ICT het initiatief genomen om een white paper te schrijven over de digitale en centrale examinering taal en rekenen. Dit examen wordt verplicht in 2013, maar in de aanloop daar naartoe zijn er verschillende (pre)pilots en voorbeeldexamens. Bij het onderwerp komen veel vragen naar boven, technisch, organisatorisch en met betrekking tot middelen en ruimtes. Het white paper moet hier een antwoord op geven en de instellingen helpen bij de implementatie. Het is in ieder geval gereed in april 2011.

Daarnaast is saMBO~ICT gevraagd in de vorm van expert meetings mee te denken over de opvolger van Examentester. De opdracht tot bouw van deze opvolger moet nog door OC&W gegeven worden en naar verwachting zal de oplevering op z’n vroegst in 2013 plaatsvinden. Met DUO (opdrachtnemer) en College voor Examens (opdrachtgever) denken we nu al vast na over met name de logistieke uitvoering en zetten we vraagtekens bij de visie dat de huidige uitvoering van digitale examinering binnen het Voortgezet Onderwijs als uitgangspunt voor de uitvoering binnen het Beroepsonderwijs wordt genomen.Trendrapportage
The Horizon reportIn het voorjaar van 2011 komt de eerste saMBO~ICT trendrapportage uit.
In dat rapport, gericht op onderwijsmanagers, zullen de belangrijkste trends in het MBO en op het gebied van ICT worden benoemd en uitgewerkt. Het moet leiden tot een document dat instellingen kunnen gebruiken om het beleid voor de komende jaren tegen het licht te houden. Voor onderwijsmanagers moet het een middel zijn om het ICT beleid van de eigen sector of afdeling te kunnen bepalen.

We hebben Pieter Vorstenbosch en Wilfred Rubens gevraagd om het project op te zetten. Het is niet alleen schrijven, het gaat er ook om dat velen in het land betrokken worden bij het benoemen en uitwerken van de ideeën. Ook Stephanie Ottenheijm van Kennisnet zal aan dit project meewerken.

Als voorbeeld wordt het jaarlijkse “Horizon Report” van Educause genomen. In dat rapport worden de belangrijkste trends niet alleen genoemd, maar is ook veel materiaal te vinden over voorbeelden, pilots en nuttige websites.Publicaties
beleidsplanPublieksversie beleidsplan
saMBO~ICT werkt volgens een beleidsplan voor de periode 2010-2012. Het volledige stuk staat op de website, maar er is inmiddels ook een publieksversie waarin de belangrijkste zaken die saMBO~ICT de komende jaren gaat aanpakken staan beschreven. Het document kangedownload worden van de site, maar kan door de onderwijsinstellingen ook worden opgevraagd bij het secretariaat.

Whitepapers
Geregeld komen er nieuwe publicaties uit die we samen met Kennisnet hebben ontwikkeld. De nieuwste is een boekje over Digiborden. Voor welke vraagstukken kom je te staan,waar moet je rekening mee houden en hoe pas je een digibord goed toe binnen het onderwijs? Vragen waar het boekje “Digiborden. Hoe? Zo!” een antwoord op geeft. Heel nuttig dus om te gebruiken binnen de eigen organisatie, bijvoorbeeld om het in een gesprek tussen onderwijs en ICT over een goede implantatie te hebben.

Vier in Balans
De Vier in Balans Monitor is een jaarlijkse uitgave van Kennisnet en geeft inzicht in de stand van zaken met betrekking tot ict gebruik in het onderwijs. Daarbij is vooral aandacht voor de opbrengsten van ict in het onderwijs.

Overigens zijn er veel publicaties die kunnen helpen bij verschillende onderwerpen. Wanneer je tegen iets aanloopt, of het nu cloud computing of duurzaamheid is, kijk eerst eens even op de site bestellen.kennisnet.nl en download of bestel.Online Educa 2010
Online Educa 2010Elk jaar wordt in Berlijn de Online Educa gehouden, een internationale conferentie rond het thema Leren en ICT. Deze keer wordt de conferentie gehouden van 1–3 december in het Hotel InterContinental in Berlijn.

Dit jaar willen we het bezoeken van de conferentie graag ondersteunen. Dat doen we, het Consortium voor InnovatieKennisnet en saMBO~ICT door aanwezig te zijn op de conferentie en het organiseren van een diner en een ontbijt voor de deelnemers aan de conferentie. We willen op die manier gelegenheid bieden om elkaar te ontmoeten en ervaringen te delen.
Wanneer je naar de conferentie gaat, dan horen we dat graag en zullen je uitnodigen voor het diner op woensdag en het ontbijt op vrijdagochtend. Aanmelden kan via  dit formulier.

We hopen je begin december te ontmoeten in Berlijn!

Jan Bartling. saMBO~ICT
Jan-Kees Meindersma, Kennisnet
Annemarie Hoevenaars en Addy de Zeeuw, Consortium voor InnovatieVragen van/aan collega's
Regelmatig komen er vragen binnen van collega's aan collega's. Wij plaatsen die gelijk na binnenkomst op de website in de rubriek Vragen van/aan collega's.
Hieronder een kort overzicht van wat er de afgelopen periode is binnengekomen. Klik voor meer informatie:
  • Koppeling aan VSV-loketZijn er ROC's die een koppeling hebben gerealiseerd, of aan het realiseren zijn, tussen het systeem van aan- en afwezigheidsregistratie, en het VSV-loket van DUO? Daarbij gaat het ... 
  • Rapportages die uitval voorspellenEén van de redenen voor ROC's om de aan- en afwezigheid goed te registreren is om uitval te voorkomen.Bij Leeuwenborgh Opleidingen zijn we nu ook bezig om een ... 
  • Een HRM/PMIS systeem dat goed draaitBeste collega’s,In het komende kalenderjaar start Rijn IJsel met het onderzoek, de selectie en implementatie van een nieuw personeelssysteem. Bij wie van jullie draait een HRM/PMIS systeem ...
Denk aan terugkoppeling:
De vrager van informatie verplicht zich tot een terugkoppeling aan de informatieverstrekkers. Iedereen die informatie geeft naar aanleiding van deze vragen, mag dus informatie terug verwachten van de informatievrager in de vorm van een overzicht, document, samenvatting, eigen ervaringen of het verdere verloop van een activiteit.