Nieuwsbrief nummer 46, november 2015

Inleiding
Op 10 november was ik op Dé Onderwijsdagen bij de dag voor het mbo. Er was dit jaar voor gekozen om het hoger onderwijs te combineren met onze sector. Wat opviel was de kruisbestuiving tussen de sectoren. Mensen gingen niet naar de workshop van de ‘eigen’ sector, maar bezochten de bijeenkomsten vooral op onderwerp. Een succes dat richting geeft voor 2016. Een jaar waar overigens ook de CvI-conferentie in Groningen wordt georganiseerd en natuurlijk onze eigen conferenties. Doordat elk evenement een specifiek eigen karakter en doelgroep heeft, vullen de conferenties elkaar mooi aan, in plaats van te concurreren.

Conferenties, gebruikersdagen en kennisdelingsbijeenkomsten zijn belangrijke bronnen om te bepalen wat de koers moet zijn van saMBO-ICT. Daarnaast is de iAgenda, die met deze nieuwsbrief op de site wordt gepubliceerd, zo’n belangrijk element. De richting die we als saMBO-ICT inslaan is vastgelegd in een nieuw meerjarenplan voor de jaren 2016-2018.

Met ingang van december zal Marjolein Jansen vertrekken uit het bestuur van saMBO-ICT, waar zij de MBO Raad vertegenwoordigde. Zij is benoemd tot lid van het College van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en verlaat dus ook onze sector. Er zal binnenkort een vervanger worden benoemd, waarbij de bestuurlijke brugfunctie tussen MBO Raad en saMBO-ICT vorm krijgt.

Jan Bartling


33e saMBO-ICT conferentie Assen
Om alvast te noteren in de agenda: 4 en 5 februari 2016
33e saMBO-ICT conferentie Drenthe College, TT-instituut te Assen.
Het is de programmacommissie er alles aan gelegen om op deze unieke locatie ook een uniek programma te presenteren. Naast de bekende workshops en keynotes zal er ook een aantal doe-activiteiten op het programma staan. Uiteraard waar mogelijk in de relatie onderwijs-TT Circuit. We beschikken tijdens de conferentie over de volledige TT-instituut locatie van Drenthe College, liggend op een steenworp van het internationaal bekende circuit.
De saMBO-ICT conferenties staan in het teken van ontmoeten en informeren. Voor deze conferentie zijn we nog op zoek naar instellingen die een of meerdere workshops willen verzorgen. Uw inzending kan tot uiterlijk 2 december verstuurd worden naar info@sambo-ict.nl. De programmacommissie beoordeelt de ingezonden voorstellen en besluit welke presentaties/workshops zullen worden gehouden.
De inschrijving start direct na de kerstvakantie, waarbij de uitnodiging daarvoor wordt verstuurd naar de saMBO-ICT contactpersonen.saMBO-ICT gebruikersdagen
Na het nieuws van saMBO-ICT en de Actualiteiten van DUO, was het thema op 23 november 2015 Doorontwikkelen BRON. Eerst werden we meegenomen door de Product Backlog, de eisen- en wensenlijst. Wat daar al van gerealiseerd is en wat nog gedaan moet worden. Daarbij was ook aandacht voor de gewijzigde informatiestromen m.b.t. BPV tussen de scholen, DUO en SBB. Vervolgens kregen we een uitgebreide demo van het gerealiseerde. In EduArte werden verschillende toevoegingen en wijzigingen gedaan, die op de nieuwe manier, dus middels berichten, in BRON te zien waren. Ook werd er getoond hoe een spontane mutatie vanuit DUO naar EduArte gestuurd werd. Bouwen van software is belangrijk, maar voor het dan geïmplementeerd is op de scholen moeten er nog heel wat activiteiten plaatsvinden. Daarom lichtte de programma manager Doorontwikkelen BRON het concept implementatieplan toe. De presentaties van deze ochtend vindt u op onze site.

Voor de volgende gebruikersdag hebben we al weer verschillende ideeën. Gezien de actualiteit zullen het veelal onderwerpen zijn die een relatie hebben met Herziening kwalificatiestructuur en/of Doorontwikkelen BRON.
Gebruikersdagen 2016: 1 februari, 11 april, 13 juni, 3 oktober en 28 november.Ambassadeursnetwerk mbo
Op 10 november hebben veel mbo ambassadeurs gebruik gemaakt van de mogelijkheid om Dé Onderwijsdagen te bezoeken, waar dit jaar ook voor het mbo veel te halen (maar ook te brengen) was.
De volgende keer ontmoeten de deelnemers elkaar op woensdag 27 januari 2016 bij Landstede in Zwolle.
Meer weten, meedoen?
Neem dan contact op met Willem Karssenberg.Kennisdeling Office 365
Het programma voor de kennisdelingsbijeenkomst Office 365 op 9 december bij ROC Mondriaan is rond en te vinden op onze website. Zoals te zien is het mooi uitgebalanceerd met opnieuw veel bijdragen vanuit de instellingen zelf! Het gaat deze keer wat minder over O365 in de klas, maar meer over hoe O365 je kan helpen om jouw onderwijs te organiseren. Lijkt misschien een beetje saai, maar het tegendeel is waar.
Aanmelden voor deze bijeenkomst kan nog tot 2 december via dit formulier.Netwerk Online Leren in Balans komt weer bijeen
Het is alweer even geleden en er is veel gebeurd in de afgelopen tijd op het vlak van Online Leren. Tijd om weer een keer met het netwerk online leren bijeen te komen om al die dingen uit te wisselen en nieuwe ontwikkelingen te bespreken.
Op donderdag 10 december komen we weer bijeen van 14.00 – 16.30 uur op het station in Utrecht.
Er zijn diverse ontwikkelingen te bespreken, op Dé Onderwijsdagen liet het MBO Utrecht al zien wat er bij hen gebeurt rond keuzedelen. We hebben met enkele nieuwe instellingen en Cisco contact over een mooie manier van Online Leren, ook dat willen we graag laten zien.
En heel belangrijk, we hebben op 10 december ook de publicatie klaar over de verschillende cases van Online Leren die we in beeld gebracht hebben. Kortom, voldoende reden om nog dit jaar elkaar te ontmoeten.
Als je erbij wilt zijn, meld je dan even aan bij l.bakker@kennisnet.nl. En mocht je zelf een bijdrage willen leveren dan kan dat natuurlijk ook. Op ons platform Online Leren in Balanshouden we je op de hoogte van de ontwikkelingen.2e saMBO-ICT IBP conferentie
Doorn was op 11 november de inspirerende omgeving voor de tweede Informatiebeveiliging en privacy (IBP) conferentie. Een veertigtal collega’s waren aanwezig en werden meegetrokken, middels een aantal presentaties, in de uitdagingen en mogelijke oplossingen op ons vakgebied. Na een inleiding door Leo en Ludo nam de keynote spreker, Arjen Kamphuis, ons mee in het schemergebied van privacy. De rol van criminele organisaties maar ook die van overijverige overheden werd uitvoerig besproken. Het tweede gedeelte stond in het teken van best practices en toekomstige inbedding van IBP in onze sector.

De conferentie werd door de deelnemers beoordeeld met het cijfer 7,5. Een prima resultaat, maar geen reden om stil te blijven staan. Het aantal deelnemers viel tegen. Wellicht had dit te maken met het feit dat november een “volle” conferentie maand is. Er wordt over nagedacht om in de toekomst nog maar één conferentie te organiseren en vanaf 2017 dit samen met SURF op te pakken. Ook is het wenselijk de collega’s die verantwoordelijk zijn voor IBP in de mbo instellingen de mogelijkheid te bieden hun ervaringen te delen met het veld. Dit alles met maar één doel:
De toekomstige conferenties nóg aantrekkelijker maken.Programma MBOcloud
Het mbo neemt met MBOcloud regie op de leermiddelenketen en het gebruik van clouddiensten. MBOcloudHUB is hét knooppunt voor toegang tot clouddiensten, leermiddelen en aanverwante artikelen voor zowel studenten als medewerkers. SURF neemt de realisatie van de MBOcloudHUB -in samenwerking met Kennisnet- voor haar rekening. SURF is voornemens de nieuw te ontwikkelen functionaliteit en bijbehorende dienstverlening als dienst aan te bieden aan haar leden.

Het project gaat nu elk moment van start. Dat moet ook wel, want de eerste implementaties staan voor komend voorjaar en zomer op de rol. Binnen het project zijn twee belangrijke componenten te onderscheiden; de realisatie en het marktmeesterschap. De HUB wordt gerealiseerd in Magento. Magento is het opensource webwinkel-platform waar ook SURFspot op draait. Het kunnen samenstellen en delen van leermiddelenlijsten wordt toegevoegd aan ditzelfde platform. Daarnaast moeten goede onderliggende afspraken met leveranciers van leermiddelen worden gemaakt, dit vindt plaats onder het kopje ‘marktmeesterschap’. Het project wordt in direct overleg met een klein aantal initiatief nemende scholen gerealiseerd.
Meer weten, meedoen?
Meld je bij het programmateam: Koen van der Drift of Maaike Stam.


 
Doorontwikkelen BRON
Zoals op de Gebruikersdag op 23 november in Ede getoond, vordert de bouw van het nieuwe BRON gestaag. Hoog tijd daarom om na te denken over de implementatie ervan, want dat vraagt veel van veel partijen. De projectgroep, waarin naast OCW, DUO, SBB, MBO Raad en saMBO-ICT ook 5 scholen zitten, heeft op 3 november nagedacht over de te ondernemen activiteiten. Mede op basis daarvan is een implementatie-/communicatieplan opgesteld. De hoofdlijn daarvan is als volgt:
  • Naast het informeren van iedereen die het verhaal van Doorontwikkelen BRON mbo horen wil, gaan we werken met één vaste contactpersoon per school. Iemand die zowel voldoende autoriteit heeft om zaken binnen de school gedaan te krijgen als ook kennis van de materie heeft. Via de MBO Raad willen we komen tot een lijst van contactpersonen van de scholen.
  • Per fase zullen er regionale bijeenkomsten worden gehouden voor de genoemde contactpersonen. Dit gebeurt regionaal, zodat de groepen klein gehouden kunnen worden en de reisafstand enigszins beperkt. Op deze bijeenkomsten zal het draaiboek voor de volgende fase besproken worden.
  • Daarnaast zal in het eerste kwartaal van 2016 elke school bezocht worden door een lid van het implementatieteam om de implementatie van Doorontwikkelen BRON per school door te spreken. Deze afspraak wordt gemaakt met de contactpersoon, maar uiteraard zullen daar collega’s van de contactpersoon bij aansluiten.
Voor degenen die de planning niet meer helemaal scherp op het netvlies hebben, herhalen we het plaatje dat we eerder in de nieuwsbrief plaatsten:iAgenda
In 2014 is een eerste versie van de iAgenda verschenen, een lijst met acties die voor een groot deel voortkwamen uit beleidspunten vanuit de overheid en de sector. Alle onderdelen van de lijst hebben in meer of mindere mate gevolgen voor de informatievoorziening en/of ICT. Deze lijst met meer dan negentig punten heeft veel stof doen opwaaien. Wie de lijst tot zich liet doordringen, zag hoeveel werk er de komende jaren op de sector afkomt.

Inmiddels is er een nieuwe, tweede versie uitgekomen. Die is opgesteld in samenwerking tussen OCW, DUO, MBO Raad en saMBO-ICT. Deze nieuwe lijst maakt onderscheid tussen wet- en regelgeving, experimenten, verkenningen en initiatieven die vanuit de sector zelf komen. Wie de twee versies vergelijkt ziet dat bepaalde onderdelen zijn verdwenen, omdat ze bijvoorbeeld niet gerealiseerd gaan worden. Ook zijn onderdelen geclusterd, omdat ze vrijwel niet als afzonderlijke thema’s gezien kunnen worden. Al met al is de lijst korter en overzichtelijker geworden en bevat 42 (deel)onderwerpen. Het werk dat de komende jaren op ons afkomt zal er niet veel minder door zijn geworden, wel is er meer inzicht en overzicht. De iAgenda is te vinden op onze website.Meerjarenplan 2016 - 2018 saMBO-ICT
Het nieuwe meerjarenplan van saMBO-ICT is een leidraad voor de activiteiten in de komende drie jaar. In het plan is een analyse opgenomen van de belangrijkste ontwikkelingen in maatschappij, technologie en onderwijs. Vanuit die analyse is een aantal thema’s en doelen geformuleerd, waar we als mbo sector de komende jaren aan willen werken. Het is geen spoorboekje met een strak tijdschema, maar meer een leidraad voor de reis die we willen maken.

De doelstellingen geven vooral richting aan de activiteiten. Essentieel in het behalen van de doelen is samenwerking binnen de sector, maar ook met onze partners in allerlei samenwerkingsverbanden. In de organisatie van saMBO-ICT zal de komende jaren niet veel veranderen. Een kleine kern van medewerkers onderneemt, stuurt en verbindt initiatieven, deskundigheid en activiteiten met elkaar. Daarbij gaat het vooral over de vraag vanuit instellingen en de organisatie van netwerken waarbij de deskundigheid binnen de scholen worden gebundeld.
Het meerjarenplan is te vinden op onze website.Rapport Berenschot
In het voorjaar is een rapport uitgebracht met de businesscase van Doorontwikkelen BRON vanuit het perspectief van de instelling. In dat rapport werd geschetst wat er minimaal aan besparingen te realiseren zou zijn en werd er ook een maximaal scenario aangegeven.
Het rapport gaf aanleiding om na te gaan wat die scenario’s nou zouden beteken voor de instellingen en de gebruikte systemen.

In de afgelopen maanden is dat nader verkend, samen met een aantal deskundigen van instellingen. Berenschot heeft dit traject begeleid en de resultaten in dit rapport verwoord. In het document wordt onderscheid gemaakt tussen drie mogelijkheden, brons, zilver en goud. Het is bedoeld om de discussie bij de verschillende gebruikersgroepen te voeden. De vraag daarbij is, hoe de mogelijkheden van Doorontwikkelen BRON het best benut kunnen worden?Implementatie Onderwijsaanbod (OA)
Met het model Onderwijsaanbod (OA) kan een instelling worden beschreven met behulp van organisatie-eenheden, locaties en opleidingen. De afgelopen periode is er een validatietoets gedaan bij verschillende instellingen. Daarbij blijkt telkens dat het model hanteerbaar is voor de scholen.

De implementatie van het nieuwe OA betekent dat zowel DUO als de instellingen de gegevens over opleidingen en instellingen registreren volgens het informatiemodel OA. DUO registreert een aantal gegevens centraal in het nieuwe register OA. Instellingen registreren een aantal gegevens decentraal in de eigen administratiesystemen.

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de planvorming voor invoering binnen het mbo, dat als eerste sector deze nieuwe methodiek gaat gebruiken. De implementatie start in 2016 met (bestuurlijke) afspraken binnen de sector over de inrichting van OA. Ook zal er een analyse moeten plaatsvinden met betrekking tot de impact op andere dan het domein van de studentenadministratie, zoals HRM, Financiën en BPV. Ook wordt voorbereid op een realisatie van de registratie in 2017. Instellingen kunnen dan (een deel) van OA gaan registreren in een register OA bij DUO.

De invoering van OA is een flinke toevoeging aan het project Doorontwikkelen BRON. Het heeft daarnaast een flinke impact op de instellingen. Maar daarnaast biedt het de instelling ook veel voordelen, zeker wanneer OA bij meerdere domeinen wordt gebruikt. Berichtgeving over het vervolg zal regelmatig in deze nieuwsbrief voorbijkomen.Seminar Meldplicht datalekken
Op dinsdag 8 december 2015 organiseert SURFacademy het seminar Meldplicht datalekken: de toepassing voor het onderwijs.
In dit seminar komt o.a. aan bod welke verplichtingen de meldplicht datalekken met zich mee brengt en wat de mogelijke gevolgen daarvan zijn. Tevens informeren enkele leveranciers u over de opties die er op ICT-gebied zijn.
Deze bijeenkomst is interessant voor contactpersonen software en cloud, inkopers, ICT-beheerders en juristen van onderwijsinstellingen. Ook medewerkers van mbo-instellingen zijn van harte welkom.
Klik hier voor meer informatie, programma en aanmeldformulier.Licentieportfolio SURFmarket uitgebreid tot 63 ICT aanbieders
Het licentieportfolio van SURFmarket voor het MBO is uitgebreid en bestaat nu uit het aanbod van 63 verschillende ICT-aanbieders. De afgelopen tijd kwamen daar licenties bij voor onder andere: ABBYY, Caspersuite, DISC Mathtype, Edugroepen, IBM Connections, Kaspersky, McAfee, Presentations2Go, Quarantainenet, SLTN VMware en URKUND.


Meer informatie?
Nieuwsgierig naar de toegevoegde waarde van SURFmarket voor het MBO?
Neem dan contact op met Maaike Hazewinkel of Rene Schouten.Vragen van en aan collega's
De vraagbaak vindt u in de Groepsomgeving. Iedereen die daar toegang toe heeft kan deze vragen daar zien, zelf een nieuwe vraag stellen of reageren op vragen van anderen! Naar de Vraagbaak.

Laatst gestelde vragen:
Discussies op LinkedIn
Behalve in de Vraagbaak worden er ook vragen gesteld en 
discussies gestart in de LinkedIn groep van saMBO-ICT.
Deze groep telt inmiddels al 1000+ leden.
Tenslotte een dringend verzoek aan leveranciers om onze LinkedIn groep niet te gebruiken als reclamemedium. Reageren op vragen is natuurlijk prima...