Nieuwsbrief nummer 44, september 2015

Inleiding
Dit cursusjaar is het jaar van de kwalificatiestructuur. De eerste opleidingen zijn inmiddels begonnen op basis van de nieuwe kwalificaties. Voor de overige opleidingen wordt het komende jaar vooral een voorbereidingsjaar voor de nieuwe structuur. Elke instelling zal stevige keuzes moeten maken en daarbij rekening moeten houden met de bedrijfsvoering. In dat kader is een documentopgesteld dat instellingen kan helpen.

De ontwikkeling van de structuur viel samen met de vernieuwing van SBB. Een stevige operatie, ook op het gebied van de ICT voorzieningen van SBB. Meer informatie is hier te vinden.

Ook binnen saMBO-ICT zijn we weer volop in touw na de vakantieperiode. Tenslotte staan er weer veel bijeenkomsten en activiteiten op stapel. De komende maand bijvoorbeeld: start Masterclass IBP (17-9), de Gebruikersdag (28-9), Gebruikersgroep Xedule (29-9), de saMBO-ICT-conferentie (1/2-10).

Gezien alle werkzaamheden zijn we daarom blij dat Esther Schoutema weer terug is van ouderschapsverlof. In juni is Esther bevallen van een mooie dochter.

Jan Bartling


32e saMBO-ICT conferentie 1 en 2 oktober ID College Gouda
Nu de vakantie er voor de meesten al weer opzit, komt ook de halfjaarlijkse saMBO-ICT conferentie op 1 en 2 oktober bij ID College in Gouda snel dichterbij. Het programma heeft inmiddels de definitieve vorm en inhoud gekregen en is hier te vinden.
Voor diegenen die donderdag eind van de middag al richting Gouda komen staan er twee korte keynotes gepland als aperitief richting netwerk diner. Dit diner zal verzorgd worden door ID College studenten en docenten van de opleiding Bakkerij & Horeca.
De vrijdag start traditiegetrouw met een keynote. Oege de Jong (lid CvB) neemt ons mee in de stappen die ID College de afgelopen jaren heeft gezet en de komende tijd nog gaat zetten op ICT gebied. De middag keynote zal worden verzorgd door Nico Baken (senior strateeg KPN en hoogleraar TU Delft). De hoofdmoot van het programma bestaat echter uit 24 workshops over tal van onderwerpen die momenteel spelen binnen ons mbo.
Al met al weer twee dagen om elkaar te zien, te spreken en volledig bijgepraat te worden over tal van onderwerpen. Graag tot ziens op 1 en/of 2 oktober in Gouda!Gebruikersdag 28 september 2015
Uiteraard gaat saMBO-ICT ook in het nieuwe studiejaar door met de gezamenlijke gebruikersdag rondom de SIS-en in het mbo. Op 28 september 2015 staat de eerstvolgende gepland. Het gehele ochtenddeel wordt besteed aan de vraag welke impact de Herziening van de Kwalificatiestructuur heeft op de bedrijfsvoering van de scholen. Voor de zomervakantie heeft saMBO-ICT en de HKS regieorganisatie van OCW met een werkgroep bestaande uit verschillende mbo scholen daar een document over gepubliceerd:Bedrijfsvoering keuzedelen. Binnenkort komt de werkgroep weer bij elkaar om te kijken op welke punten het document nog bijgewerkt moet worden naar aanleiding van de wijzigingen die in het wetsvoorstel zijn aangebracht door de Tweede Kamer.
De opzet is deze keer iets gewijzigd. Er zullen niet alleen plenaire presentaties zijn, maar ook enkele workshops in parallel, zodat met collega-scholen in kleinere groepen het gesprek kan worden aangegaan. Er wordt nog hard gewerkt aan het programma. Zodra dat af is, wordt deze rond gestuurd.
Aanmelden voor de gebruikersdag kan via dit formulier.Gebruikersgroep TrajectPlanner
Een aantal mbo instellingen maakt gebruik van Trajectplanner, een webbased leermanagementsysteem voor studenten en leerkrachten. Vanuit gebruikers is bij saMBO-ICT de vraag neergelegd een gebruikersgroep te gaan faciliteren waarin naast informatie vanuit de leverancier vooral aandacht wordt besteed aan kennisdeling vanuit de praktijk. De gebruikersgroep komt twee keer per jaar bij elkaar in beurtelings Deventer (thuishaven leverancier) en Woerden (saMBO-ICT). Voorafgaand aan het gebruikersoverleg komt de wijzigingengroep bijeen en worden alle openstaande wijzigingen geprioriteerd. Deze groep bestaat uit een aantal vertegenwoordigers vanuit de gebruikers. Vanuit saMBO-ICT wordt deze groep gefaciliteerd door Bert van Daalen. De eerstvolgende bijeenkomst staat gepland op 7 oktober.Ambassadeursnetwerk mbo
De volgende bijeenkomst is gepland op 6 oktober bij ROC Nijmegen. Het thema is: E-learning via een ELO. Daarnaast ook aandacht voor de MBOcloud én de mogelijkheid om korte kennis-clips te maken, iets waarin gastheer Hans Steeman zich heeft gespecialiseerd. In november ontmoeten de ambassadeurs elkaar op Dé Onderwijsdagen in Rotterdam. De voor november geplande bijeenkomst bij Landstede schuift door naar januari 2016.
Meer weten, meedoen?
Neem dan contact op met Willem Karssenberg.Netwerk Informatiemanagers
Op 15 oktober komen de Informatiemanagers weer bij elkaar. Thema van die bijeenkomst is: “Het informatieplan, ict beleid op een hoger niveau!”
Doel van de bijeenkomst is om met elkaar na te denken over de manier waarop je in de instelling de realisatie van de onderwijsplannen en ambities optimaal kunt ondersteunen met de inzet van ict. Wat is daar voor nodig en vooral ook hoe doe je dat dan? Het ict-beleidsplan naar een hoger niveau getild, meer verbonden aan de strategische beleidsplanning van de instelling.

Het is de bedoeling dat drie informatiemanagers van mbo-scholen hun eigen plannen met de deelnemers delen. Uitgangspunt voor de bijeenkomst is vooral om ervaringen te delen, ervaringen uit de instellingen zelf en daartegen afgezet ook de ervaringen van een marktpartij als Delta Consulting.Leergang Deelnemersadministratie
In de maanden voor de zomervakantie hebben we gepeild of er voldoende belangstelling is voor het opnieuw organiseren van een Leergang Deelnemersadministratie. En die blijkt er te zijn! Zelfs zoveel dat we van plan zijn om de Leergang DA in drie regio’s aan te bieden: Zwolle, Woerden en omgeving Eindhoven/Den Bosch. Tijdens de driedaagse leergang komen de volgende onderwerpen aan bod: wet&wetgevingsproces, onderwijs ontwerpen met herziene kwalificatiestructuur, aanmelden/inschrijven/uitschrijven/VSV, BPV, BRON (zowel huidig als nieuw), examinering/diplomering, communicatie&privacy en procesmanagement.
We zijn nog druk bezig met het organiseren ervan. Op korte termijn zullen we de data en locaties communiceren en de mogelijkheid tot inschrijven openen. Heeft u belangstelling en dat nog niet aan ons doorgegeven, dan kan dat nog steeds door een mail te sturen naar info@sambo-ict.nl.Masterclasses Informatiebeveiliging voor MBO-HO
Op 17 september start de derde serie masterclasses Informatiebeveiliging en Privacy. Inmiddels zijn er al 50 mbo instellingen die hebben deelgenomen of gaan deelnemen aan deze succesvolle leergang. Een drietal Hoger Onderwijsinstellingen heeft zich ook ingeschreven voor de derde groep. De vraag is dermate groot dat in januari de vierde serie masterclasses gaat starten.

Op 19 november start de eerste masterclass Privacy. Deze tweedaagse met een overnachting wordt verzorgd door een jurist, een ervaringsdeskundige en twee deskundige collega’s uit ons mbo veld. Hoewel de inschrijving nog niet gestart is zijn er al zoveel “verzoeken” voor deelname dat overwogen wordt om deze masterclass in 2 parallel groepen aan te bieden zodat er 40 belangstellenden kunnen inschrijven. De formele inschrijving start eind september.

Tot slot zijn we voornemens om in januari 2016 een masterclass Enterprise Architectuur aan te bieden. Deze zal voortborduren op de Referentie Architectuur zoals ontwikkeld door SION. De training bestaat uit 2 dagen plus overnachting en bestaat uit 4 blokken. Aan de orde komen Business, Informatie, Technische en Security architectuur. Er zal aandacht besteed worden aan BIV(C) en PIA. Voorwaarde is dat de deelnemers deelgenomen hebben aan de masterclasses IBP.
Meer weten, meedoen?
Neem dan contact op met Ludo Cuijpers.Programma MBOcloud
Het mbo neemt met MBOcloud regie op de leermiddelenketen en het gebruik van clouddiensten. MBOcloud is hét knooppunt voor toegang tot clouddiensten, leermiddelen en aanverwante artikelen voor zowel studenten als medewerkers.

In de vorige nieuwsbrief is al gemeld dat er een goede kans is op financiering van de realisatie en implementatie van een ‘productie-waardig’ platform. Zonder dat we al een definitief akkoord hebben ontvangen zijn partners SURF en Kennisnet toch aan de slag gegaan. In deze fase wordt een haalbaarheidsonderzoek en startdocument voor het project geschreven.

Vanuit saMBO-ICT zijn we op zoek naar 5 scholen die dit project samen met ons willen vormgeven en trekken. Een aantal heeft zich al aangemeld, maar er zijn nog mogelijkheden om aan te haken!
Meer weten, meedoen?
Meld je bij het programmateam: Koen van der Drift of Maaike Stam.Samenwerkingsinitiatief Virtuele Werkplek as a Service/Virtuele Applicatie as a Service
Steeds meer instellingen sluiten zich aan bij dit samenwerkingsinitiatief. We onderzoeken niet alleen de mogelijkheid van een Virtuele Werkplek as a Service, maar ook de Virtuele Applicatie as a Service wordt verder onderzocht. Zowel verschillende samenwerkingsvormen als inkopen vanuit marktpartijen wordt bekeken.
In SURF-verband wordt door het HBO naar vergelijkbare samenwerking gestreefd (Kubus-project). Komende maand starten we met de beoordeling of we hierbij kunnen en willen aansluiten.
Meer weten, meedoen?
Meld je bij Maaike Stam van het programmateam MBOcloud.Herziening Kwalificatiestructuur
In de nieuwsbrief van juni meldden we dat er hard gewerkt werd aan het bijwerken van verschillende documenten naar aanleiding van de wijzigingen in het wetsvoorstel voor de Herziene kwalificatiestructuur. Conform planning hebben we dat met hulp van heel veel mensen vanuit scholen en ook leveranciers af kunnen ronden.
Zie voor meer informatie het bericht op de site: PvE Herziening kwalificatiestructuur versie 3 beschikbaar of de themapagina Herziening kwalificatiestructuur. Daar vindt u het bijgewerkte PvE, maar ook diverse andere relevante en informatieve documenten.
De komende gebruikersdag staat ’s morgens weer helemaal in het teken van de Herziene kwalificatiestructuur. Zie voor meer informatie het bericht in deze nieuwsbrief: Gebruikersdag 28 sep 2015.Doorontwikkelen BRON
In de vorige nieuwsbrief hebben we de planning van Doorontwikkelen BRON op hoofdlijnen gedeeld, zoals deze gepresenteerd is op de gebruikersdag in juni. De realisatie door DUO ligt volledig op schema en half september zal de eerste SIS (=Student Informatie Systeem) leverancier op de werkgroep bijeenkomst laten zien wat zij al gerealiseerd hebben. Kortom er is nog veel te doen, maar het project is in volle gang. Bouwen van software is één, maar voor werkende software in de praktijk moet meer gebeuren. Daarom wordt binnenkort gestart met het maken van een plan voor de conversie van het huidige naar het nieuwe BRON. Voor het testen is een eerste versie van het Mastertestplan gemaakt, waar we in deze nieuwsbrief kort op ingaan.

Uiteraard wordt er tijdens de realisatie getest door alle partijen afzonderlijk. De partijen die tegelijk met DUO mee ontwikkelen en het resultaat op de werkgroep bijeenkomsten laten zien, testen ook al in de keten. Echter niet alle partijen doen dat. Daarom zijn er verschillende soorten testen voorzien:
  • Aansluittest: aansluiting van de SIS-en op het nieuwe BRON mbo.
  • Ketentest: focus ligt op de technisch juiste werking van de koppelingen tussen DUO en SIS, nu met alle SIS-leveranciers.
  • Conversietest: juistheid, volledigheid en bruikbaarheid van het conversieresultaat.
  • Veldtest: gericht op de processen van de ketenpartners.
Het lijkt nog ver weg, maar we melden nu al dat van alle scholen een bijdrage verwacht wordt in de conversietest (zomer 2016) en de veldtest (sep-nov 2016). Hiermee wordt beoogd dat iedereen goed voorbereid is op de livegang in januari 2017. In de eerste maanden van 2016 zullen de scholen daarover uitgebreid geïnformeerd worden.Businesscase Doorontwikkelen BRON
Wat zijn de voordelen voor de instellingen, wanneer de gegevensuitwisseling met DUO wordt vernieuwd? De vernieuwing van BRON is op verschillende momenten aan de orde geweest. De voordelen voor de instellingen werden daarbij altijd als voor-de-hand-liggend aangenomen. Voor de zomer is er een businesscase opgesteld, vanuit het perspectief van de instellingen zelf. Berenschot heeft vanuit het administratieve proces de gegevens op een rijtje gezet en de gevolgen van het vernieuwde BRON ingeschat. Deze businesscase is gemaakt samen met drie mbo-scholen. Het geeft dus een beeld van een beperkt aantal instellingen. Toch kunnen er conclusies worden getrokken over de impact op de processen binnen de instellingen.

Een van de conclusies is, dat de meeste winst is te halen wanneer de systemen aan de kant van de instelling rekening gaan houden met de nieuwe manier van uitwisselen. Als vervolg op de businesscase wordt door Berenschot een rapport ontwikkeld waarin wordt aangegeven hoe instellingen het meeste profijt kunnen hebben van de vernieuwingen. Ook hierbij is een aantal instellingen betrokken. De businesscase is op de site te vinden.Digitaal ondertekenen
Onderdeel van het SION project aanmelden en inschrijven is het digitaal ondertekenen van de Onderwijsovereenkomst. Vorig jaar heeft een werkgroep bestaande uit verschillende scholen de ideeën daarvoor op papier gezet en vervolgens heeft Kennisnet er een proefopstelling voor gebouwd. Omdat dat succesvol was, wordt nu de volgende stap gezet.
Met vijf scholen zijn saMBO-ICT, Kennisnet en SURF in gesprek om gezamenlijk een voorziening in te kopen via SURFmarket en daar een pilot mee te doen als laatste stap voor de brede implementatie. De bedoeling is dat in de pilot zowel de ondertekening van de Onderwijsovereenkomst (OOK) als van de Beroepspraktijkvormingsovereenkomst (BPVO) wordt meegenomen. Als het voor deze formele documenten, waar hoge eisen aan gesteld worden, goed werkt, is het ook breder toepasbaar, want de beoogde voorziening moet echt generiek zijn. Het is de bedoeling dat de pilot in 2015 afgerond wordt, zodat de livegang begin 2016 plaats kan vinden.
Ondertussen worden de gesprekken met onder andere het Ministerie van OCW voortgezet om knelpunten als ondertekening door minderjarigen/medeondertekening door ouders/verzorgers op te lossen.Vroege aanmelding
Op 14 september sluit de internetconsultatie met betrekking tot het wetsvoorstel “1 april aanmelding, toelatingsrecht en recht op studiekeuzeadvies in het mbo”.
Dit voorstel heeft, naast een inhoudelijke kant, ook gevolgen voor de gegevensuitiwsseling (pagina 16/17 van het voorstel). In dit geval gaat het om wederzijdse uitwisseling van een beperkt aantal gegevens tussen scholen in het voortgezet onderwijs en het mbo. In de teksten wordt nog in het midden gelaten hoe de uitwisseling vorm moet krijgen. Wel is aangegeven dat er naar verwachting een systeem moet komen om die uitwisseling te faciliteren. Het uitgangspunt is dat bestaande regionale registratiesystemen in dit informatiesysteem kunnen blijven functioneren.MBO Transparant
MBO Transparant is er gekomen als verantwoording naar de stakeholders van het mbo. Op de site verantwoorden instellingen zich over de resultaten die men heeft behaald. Als bron worden onder andere gegevens van DUO en JOB gebruikt. Daarnaast kunnen instellingen zelf informatie toevoegen aan de gepubliceerde cijfers. Inmiddels is MBO Transparant alweer een flinke periode operationeel. Wel is er de vraag, onder andere vanuit de overheid, om de gepubliceerde indicatoren uit te breiden in het kader van de kwaliteitsafspraken.

Er is een gebruikersgroep samengesteld uit diverse functionarissen binnen het mbo onderwijs (van secretarissen CvB, informatiemanagers, hoofden communicatie, kwaliteitszorg, etc). Nieuwe ontwikkelingen worden aan deze gebruikersgroep voorgelegd en het aldus verkregen advies gaat mee in de besluitvorming binnen de MBO Raad.
De website van MBO Transparant wordt door Kennisnet onderhouden en beheerd.Kernmodel onderwijsinformatie, een gemeenschappelijke informatiehuishouding
Het gebruik in verschillende sectoren van dezelfde term met verschillende betekenissen, of verschillende termen met dezelfde betekenis zorgt ervoor dat gegevensuitwisseling in het onderwijs lastig kan zijn. Het Kernmodel Onderwijsinformatie (KOI) is een model waarin betekenis, gebruik en vorm van gegevens in samenhang worden gebracht. Dat moet de basis vormen voor sectoroverstijgende gegevensuitwisseling in het onderwijs. Dat is bijvoorbeeld belangrijk bij de doorstroom van leerlingen van het voortgezet onderwijs naar het middelbaar beroepsonderwijs.

Het KOI wordt beheerd door Edustandaard. Dat is een platform waar alle private en publieke partijen samenwerken aan standaarden en referentiearchitecturen zoals ROSA. Die samenwerking krijgt gestalte in werkgroepen, in de Standaardisatieraad en in de Architectuurraad. saMBO-ICT neemt namens de mbo-sector hieraan deel. Naast het sectoroverstijgende KOI-model zijn er standaarden die specifiek relevant zijn voor het mbo (onder andere op het gebied van de uitwisseling van gegevens tussen systemen);  deze zijn te vinden op deze pagina.Peiling inzet tablets en laptops in het onderwijs
Kennisnet nodigt leraren, ict-coördinatoren en schoolleiders uit om mee te doen aan een peiling naar de inzet van tablets en laptops in het onderwijs. Doel van de peiling is om inzicht te krijgen in het gebruik van tablets en laptops en in de wijze waarop scholen de ict-infrastructuur daaromheen hebben geregeld. Het invullen van de vragenlijst kost slechts vijf minuten. Ook als je op school geen tablets of laptops gebruikt, kun je meedoen. De vragenlijst staat open tot 11 september. De resultaten van de peiling worden daarna bekend gemaakt op Kennisnet.nl.
klik om mee te doen aan de peiling naar de inzet van tablets en laptops.Privacy op school
​Zorgvuldige omgang met de gegevens en privacy van leerlingen was altijd al belangrijk. Maar door de toenemende digitalisering van het onderwijs is dit onderwerp actueler dan ooit. September staat bij Kennisnet geheel in het teken van het thema privacy.
Een maand lang zullen er hulpmiddelen aangeboden worden. Met de brochure 'Privacy in 10 stappen - een praktische handleiding voor privacy op school' kun je direct aan de slag. Speciaal voor het mbo komt er een serie artikelen en een speciale editie van 'Hoe? Zo!' over privacy.
Meer informatie over de maand van de privacy vind je hier.Dé Onderwijsdagen 2015 - Thema: Onderwijs op maat
In overleg met SURF, Kennisnet en saMBO-ICT is besloten om op dinsdag 10 november een aantal slots te reserveren voor presentaties vanuit het MBO. Decall for proposals staat nog open tot 18 september. Je kunt dus nog voorstellen indienen als je een sessie wilt geven. Een programmacommissie bepaalt welke voorstellen een plaats in het programma krijgen. Begin oktober wordt het programma voor Dé Onderwijsdagen bekend gemaakt.
Meer weten, aanmelden?
Klik hier voor meer informatie over de typen sessies.
Klik hier om een voorstel in te dienen voor een sessie.
Klik hier om je aan te melden voor de conferentie.SURFnet start met sterke authenticatie naar clouddiensten voor betere beveiliging
SURFconext is sinds begin augustus 2015 geschikt voor sterke authenticatie. Instellingen kunnen voor clouddiensten met gevoelige data voortaan een dubbele authenticatie verplicht stellen. Gebruikers loggen in met hun instellingsaccount en doen een tweede authenticatieslag met SMS, USB-sleutel Yubikey of de app tiqr.
Meer informatie is hier te vinden.
Bekijk ook het filmpje met een animatie en uitleg over deze nieuwe mogelijkheid. Neem voor vragen of meer informatie contact op met Eefje van der Harst via info@surfconext.nlScholen sluiten aan bij SURF
Op dit moment zijn 19 mbo-instellingen bij SURF aangesloten en zitten er ook nog flink wat in de procedure (actuele stand op deze webpagina). Een mbo-instelling is pas lid van de coöperatie SURF als het CvB de SURF-lidmaatschapsverklaring heeft getekend en teruggestuurd naar SURF. Dit lidmaatschap is noodzakelijk om met SURFmarket de ADVO (algemene dienstverleningsovereenkomst) af te kunnen sluiten en licenties te kunnen afnemen. Met het SURF-lidmaatschap creëert de school een inbestedingsrelatie voor diensten als internet, lichtpaden en diverse licenties die in het kernpakket van SURFnet zijn opgenomen. Zeer binnenkort staat op de SURF-website ook meer informatie over het inbesteden, het kernpakket en de spelregels.
Neem voor vragen of aanmelden contact op met Remco Rutten. Bekijk ook de pagina met veelgestelde vragen.Open bijeenkomst invulling jaarplannen 2016 Onderwijs op maat SURF
Op 5 oktober aanstaande organiseert het programma Onderwijs op Maat van SURF een open bijeenkomst voor de invulling van het jaarplan 2016. Waar moeten aandacht op gericht worden? Welke vragen zijn actueel? Met welke activiteiten komt SURF het beste tegemoet aan de wensen van de instellingen? Aan welke dienstverlening is behoefte? Ook input vanuit het mbo is belangrijk, dus wie wil is van harte welkom om mee te denken over de activiteiten voor volgend jaar.

De bijeenkomst vindt plaats in Utrecht bij SURF. Programma en aanmelden.Nieuws van SURF-organisaties voortaan in 1 gezamenlijke nieuwsbrief
Vanaf september vindt u het nieuws van het SURF-bureau en de werkmaatschappijen SURFmarket, SURFnet en SURFsara voortaan in 1 gezamenlijke nieuwsbrief.
Hoewel SURF haar verschillende nieuwsbrieven samenvoegt, blijft het mogelijk alleen nieuws te ontvangen over onderwerpen die u interessant vindt. Als u op dit moment al een of meerdere nieuwsbrieven van SURF ontvangt, dan komt de gezamenlijke nieuwsbrief automatisch. Mist u nu nieuws van SURF? Dan kunt u zich hier aanmelden.Vragen van en aan collega's
De vraagbaak vindt u in de Groepsomgeving. Iedereen die daar toegang toe heeft kan deze vragen daar zien, zelf een nieuwe vraag stellen of reageren op vragen van anderen! Naar de Vraagbaak.

Laatst gestelde vragen:
Bewerkersovereenkomst
BYOD voor medewerkers

Discussies op LinkedIn
Behalve in de Vraagbaak worden er ook vragen gesteld en 
discussies gestart in de LinkedIn groep van saMBO-ICT.
Deze groep telt op moment van schrijven 974 leden.