Nieuwsbrief nummer 42, mei 2015

Inleiding
Niet al het werk dat we binnen saMBO-ICT doen is direct zichtbaar voor iedereen. In verschillende bredere programma’s neemt het mbo deel. Soms samen met medewerkers van saMBO-ICT, maar ook vaak met een vertegenwoordiging van instellingen. De deskundigheid die we als sector kunnen inbrengen is essentieel voor een resultaat waar de scholen ook mee uit de voeten kunnen. In hetjaarverslag 2014 is er veel over te vinden.

Eén van de programma’s waar we als sector aan bijdragen is SION, de samenwerking tussen alle onderwijssectoren en de overheid. Op de website staat onder het kopje “Programma’s” onder andere een voortgangsrapportage.

Onze nieuwsbrief is bedoeld om onze scholen over de verschillende dossiers te informeren. Maar dat is natuurlijk niet het enige kanaal. Via telefoon, mail en op bijeenkomsten willen we jullie als leden graag deelgenoot maken van de activiteiten die we ondernemen. Dus wanneer er vragen zijn naar aanleiding van een artikel, schroom niet en neem contact op!

Jan Bartling


Jaarverslag 2014
Op de Algemene Ledenvergadering van de MBO Raad is eind april verantwoording afgelegd over het jaar 2014. Hoewel een jaarverslag vooral vertelt wat geweest is, biedt het toch een mooi overzicht van wat we allemaal gedaan hebben in de samenwerking binnen de sector mbo.

Het jaarverslag is te vinden op de website van saMBO-ICT, onder “overige publicaties” en hier te downloaden.Gebruikersdag 8 juni 2015
Op de komende Gezamenlijke Gebruikersdag op 8 juni 2015 hebben we vooral aandacht voor het onderwerp Doorontwikkelen BRON. Vanuit verschillende hoeken zal dit project belicht worden: vanuit OCW, DUO en een vertegenwoordiging van de scholen die meedraaien in de werk- en de projectgroep. Uiteraard hebben we tijdens de Gebruikersdag ook weer even aandacht voor het nieuws van saMBO-ICT en de actualiteiten van DUO. ’s Middags komen de gebruikersgroepen Edictis, EduArte, Magister en PeopleSoft bij elkaar.

Neem aan dat deze bijeenkomst al in uw agenda staat. U kunt zich hier aanmelden.Ambassadeursnetwerk mbo
De volgende bijeenkomst is op dinsdag 9 juni bij ROC Leeuwenborgh in Sittard. Het thema is deze keer: Gepersonaliseerd leren! Hoe dan?
Het programma is bekend en de aanmeldingen komen al binnen, waarbij een aantal ambassadeurs afgesproken heeft elkaar de avond ervoor reeds te ontmoeten in het hotel dat op dezelfde locatie staat als die van Leeuwenborgh.

Volgens dit overzicht zijn er op dit moment zeven mbo-instellingen zonder ambassadeur. Verder zijn we voor de bijeenkomsten in het najaar nog op zoek naar gastcolleges. Interesse? Neem dan contact op met Willem KarssenbergKennisdelingsbijeenkomst Office 365
Thema: Office365 in het onderwijs
Datum: 29 mei 2015
Tijd: 9.30 – 16.00 uur
Locatie: Microsoft, Evert van de Beekstraat 354, Schiphol

Deze dag staat geheel in het teken van Office365 en het gebruik daarvan in het onderwijs. Dat is dus inclusief Sharepoint dat een onderdeel is van Office365. Naast bijdragen vanuit Microsoft zelf opnieuw veel voorbeelden uit de praktijk, gepresenteerd vanuit verschillende instellingen.
Het programma is te vinden op onze website en aanmelden kan via dit formulier. Er is nog plaats.QlikView gebruikersbijeenkomst 4 juni 2015
De programmacommissie heeft het programma al bijna rond. Diverse onderwerpen zullen de revue passeren: Nprint, QlikSense, koppelingen, maar ook hoe QlikView gezien moet worden in het geheel van het applicatielandschap. Als hoogtepunt van de dag houden we weer een uurtje ‘toon de QlikView waar je trots op bent’. Hierin laten de aanwezige scholen aan hun collega-scholen hun mooiste QlikView zien, ongetwijfeld levert dat gesprekstof en inspiratie op.

Inmiddels heeft zich al een flink aantal mensen zich aangemeld, maar er kunnen er nog wel een paar bij. U kunt zich hier aanmelden.Raet Gebruikersgroep en Onderwijsdag
Raet heeft besloten de Gebruikersdagen binnen de sector onderwijs in een nieuw jasje te gieten. In plaats van overleg per onderwijs soort (hbo – mbo- vo –po) is besloten dit te bundelen in een plenair ochtend - en een gescheiden middagdeel.

De saMBO-ICT Raet gebruikersoverleg agenda commissie heeft input geleverd voor het MBO middagdeel. Meer informatie met betrekking tot de eerste Raet Onderwijs dag op 19 mei 2015 treft u hier.


Examenleveranciers – Atos traject
Al eerder is in onze nieuwsbrief geschreven over de samenwerking tussen een aantal examenleveranciers op het terrein van digitaal examineren binnen het MBO. Veel examens worden nu nog afgenomen op papier. De afgelopen jaren is diverse keren aangetoond hoe kwetsbaar dit is en is de behoefte ontstaan dit te digitaliseren. Alhoewel in de kern alle examenleveranciers hetzelfde examenproces ondersteunen, is er veel variëteit in de wijze waarop. Tijdens de verkennende sessies in 2014, stonden vooral het ambitie niveau en de scoop centraal. Digitaal examineren is naast een technisch, vooral een implementatie vraagstuk. Bij de afname komen beide vraagstukken samen. Reden temeer om ook te kijken naar het invoeringstraject van de landelijke taal- en rekentoetsen via (nu) Examentester en (straks) Facet. Eind 2014 is er groen licht gekomen voor een vervolgtraject. saMBO-ICT fungeerde in dit traject als opdrachtgever namens 8 examenleveranciers en de MBO Raad. Na een offerte- en selectietraject is de opdracht gegund aan Atos Consulting. De opdracht bestond uit drie op te leveren resultaten met betrekking tot de afname omgeving van digitale (kwalificerende) examens:
  1. Een gezamenlijk Functioneel Ontwerp (FO);
  2. Een analyse van de verschillen tussen dit FO en Facet;
  3. Aanbevelingen aan de examenleveranciers voor vervolgstappen.
Alhoewel het rapport nog niet opgeleverd is lijkt Facet nagenoeg alle eisen en een groot deel van de wensen uit het FO te ondersteunen. Daarmee lijkt de droom om met één systeem binnen het mbo alle digitale (examinerende) toetsen te kunnen afnemen weer een stapje dichterbij te komen. Er zal echter nog wel een aantal (formele) horden genomen moeten worden om dit tot realiteit te maken.Vervroegde aanmelding
De minister wil de begeleiding van leerlingen bij de overgang naar het mbo verbeteren. Dat moet bijdragen aan het oplossen van de problemen met uitval van leerlingen bij de overgang naar het mbo. Eén van de voorgestelde maatregelen is het invoeren van een verplichte aanmelddatum van 1 april voorafgaand aan het schooljaar in het mbo. Het is de bedoeling dat deze verplichting in de wet wordt vastgelegd.

Invoering van de 1 april aanmelding in het mbo leidt tot een informatievraag: wie heeft welke informatie nodig, om vanaf 1 april de gewenste (betere) begeleiding van leerlingen bij de overgang naar het mbo uit te kunnen voeren?
En de vervolgvraag is hoe deze informatie kan worden gegenereerd. Met andere woorden, welke mogelijke ICT-voorzieningen kunnen hiervoor worden ingezet. Deze notitie behelst de resultaten van een verkenning naar mogelijke ICT-voorzieningen ten behoeve van de 1 april aanmelding in het mbo.

Vanuit saMBO-ICT is meegedacht over voorzieningen die nodig zijn om de uitwisseling van gegevens tussen scholen te kunnen faciliteren. Uitgangspunten bij een ontwerp is het minimaliseren van de uitwisseling van data en een minimale belasting van instellingen. Het moet, met andere woorden, passen in de administratieve processen die vo- en mbo-instellingen nu ook al hanteren.Informatiemodel Onderwijsaanbod
Vanuit de sectoren wordt al langere tijd aangegeven dat het handig zou zijn om eenduidig de onderstructuur van een onderwijsinstelling te kunnen vastleggen. In het kader van SION is op dit terrein het nodige voorwerk verricht en zijn modellen ontwikkeld die bruikbaar moeten zijn voor de scholen.

Nu er in het mbo gewerkt wordt aan het programma Doorontwikkelen BRON, is er ook de mogelijkheid om de onderstructuur goed te definiëren en (voor zover noodzakelijk) mee te nemen in de ontwikkeling van BRON door DUO.

De werkgroep OA heeft inmiddels op basis van het werk van SION een informatiemodel Onderwijsaanbod (OA) gemaakt. Dit model is nodig voor de verdere realisatie van de vernieuwing van het onderwijsaanbod. Het model is gebaseerd op verschillende geïnventariseerde informatiebehoeftes vanuit de processen toezicht, verzuim, verantwoording, voorzieningenplanning, bekostigen, enzovoort. De informatiebehoefte heeft dan vrijwel altijd te maken met 4 kijkrichtingen, namelijk het WIE, WAAR, WAT en HOE.
  • WIE betreft de organisatorische eenheden
  • WAAR betreft een fysieke locatie (geografische aanduiding)
  • WAT betreft de producten oftewel de opleidingen
  • HOE betreft de vormgeving van het onderwijsproces
Op de site is een communicatieversie te vinden van het ontwerp van OA. Deze is nog in een 0.9 versie. In juni komt versie 1.0 beschikbaar met onder andere voorbeelden uit de verschillende onderwijssectoren.Instellingstoets
De meeste beleidstrajecten hebben gevolgen voor de informatievoorziening binnen de onderwijsinstellingen. Wanneer op die manier naar de iAgenda, die bijna een jaar geleden is gepubliceerd, wordt gekeken komt er nogal veel op de instellingen af. Toch is vaak de vraag wat de gevolgen zijn voor de instellingen en dan specifiek op het terrein van de processen en de systemen. Dat zicht ontbreekt teveel in de besluitvorming. Vandaar dat het initiatief wordt genomen om bij beleidstrajecten een instellingstoets uit te gaan voeren.

Die moet de gevolgen op instellingen gaan bekijken van de impact op het gebied van transitie en implementatie en naar de structurele gevolgen van een maatregel. Het gaat dan niet alleen om kosten, maar ook om keteneffecten en de organiseerbaarheid. Bij de instellingstoets zullen experts van instellingen worden betrokken. Afhankelijk van het onderwerp kan worden gekozen tussen een expert-achtige benadering, bijeenkomsten met instellingen of een internet-consultatie. Soms zal het nuttig zijn een combinatie van deze aanpak in te zetten. In de nabije toekomst zal er met een methodiek voor deze toets worden gepilot, zodat duidelijk wordt of het instrument een waardevolle toevoeging is voor de besluitvorming bij beleidstrajecten.Digitaal Ondertekenen
Kennisnet en SURF ontwikkelen samen de dienst EduSign voor de onderwijssectoren. Met deze dienst wordt het mogelijk om documenten digitaal te ondertekenen. Het gaat in het mbo dan om bijvoorbeeld de onderwijsovereenkomst en de BPVO. In het ontwerp blijken er toch wel een aantal knelpunten te zijn die opgelost moeten gaan worden, zodat het goed kan gaan werken. Er zijn voor het mbo in feite twee belangrijke thema’s.

Het eerste knelpunt is dat op dit moment het voor 16 en 17 jarigen het noodzakelijk is dat documenten mede worden ondertekend door de ouders. Op papier blijkt dat geen groot probleem, digitaal levert dat een probleem op met betrekking tot de ouders. Om met DigiD te kunnen ondertekenen is immers het BSN van ouders nodig, en die mag de instelling niet registreren. De oplossing is simpel, zorg dat 16 en 17 jarigen zelf mogen ondertekenen.

Ook het ondertekenen door stagebedrijven is een issue. De overheid kent een zogenaamd stelsel die ondertekening door bedrijven mogelijk maakt: eHerkenning. Het is een soort DigiD voor bedrijven. In die zin is bijna vanzelfsprekend om het te gaan gebruiken voor de BPVO. Probleem is echter dat eHerkenning niet breed wordt gebruikt en dat een groot deel van onze 230.000 stagebedrijven het niet hebben. Gezocht wordt daarom naar andere oplossingen, die wel rechtsgeldig zijn.

Het is de bedoeling dat de voorziening in 2015 breed beschikbaar komt voor alle instellingen.Programma MBOcloud
Pilots vervangen door laboratoriumsessies!
De in de vorige nieuwsbrief aangekondigde pilots zijn helaas niet haalbaar gebleken. Het lukte niet om tijdig het benodigde digitaal materiaal ‘ECK-proof’ te ontsluiten. Een grote teleurstelling voor project, programma en deelnemende scholen en partners. Hoe nu verder? Ons doel blijft te komen tot een productieversie waarmee in januari kan worden gewerkt (in de vorm van een soft-launch).
  1. Om de functionele eisen verder aan te scherpen en ‘demonstrator’ te verbeteren testen we de demonstratiesoftware van MBOcloud met studenten en docenten bij in elk geval het Albeda College, het Deltion College en het Da Vinci College.
  2. In het najaar wordt een aantal regionale presentaties ingepland. We willen de demonstrator bij zo veel medewerkers van zoveel mogelijk instellingen voor het voetlicht brengen om zo het draagvlak en de bekendheid van het initiatief verder te vergroten. Bestuurders, IT-(beleids) medewerkers, onderwijsmanagers en docenten zijn allen welkom.
  3. De regiobijeenkomsten (een bijeenkomst van mbo-bestuurders met bedrijfsvoering in de portefeuille) van juni of september worden benut om MBOcloud specifiek bij bestuurders onder de aandacht te brengen. Afhankelijk van een financiële bijdrage van het ministerie van OCW wordt hier ook de financiering van de realisatie van MBOcloud aan de orde gesteld.
Samenwerkingsinitiatief ROC Midden-Nederland rondom virtualisatie
ROC Midden Nederland heeft een nieuwe oplossing en aanpak gekozen voor het beschikbaar stellen van applicaties voor medewerkers en studenten (BYOD) op basis van Microsoft RDS, Unidesk en MS Hyper-V. Samen met SURF wordt onderzocht of deze oplossing binnen hun SURFcloud-propositie een dienst zou kunnen zijn voor (met name) MBO en HBO instellingen. Los van dit initiatief willen we vanuit de Taskforce samenwerking op dit gebied onderzoeken en faciliteren. Hiervoor is een bijeenkomst ingepland op 22 mei a.s. Je kunt je hiervoor nog aanmelden bij Maaike.

Meer weten, meedoen?
Meld je bij het programmateam: Koen van der Drift of Maaike Stam.Eerste conferentie Informatiebeveiliging en Privacy in het mbo krijgt vervolg.
Na de eerste en zeker ook succesvolle conferentie Informatiebeveiliging en Privacy (IBP) voor het mbo was het al snel duidelijk: Er is duidelijk behoefte om rond dit complexe thema kennis te blijven uitwisselen en delen. In het najaar zal dan ook een vervolg bijeenkomst worden georganiseerd. Daarin zullen dan ook de vervolgstappen van het IBP programma van de taskforce mbo worden besproken want er moet nog wel wat gebeuren. Rond Privacy zal er bijvoorbeeld nog een toetsingskader worden ontwikkeld en ook de set aan handleidingen en handreikingen zal dan weer zijn uitgebreid.

Op dit moment loopt er een tweede ronde masterclasses rond het thema met 20 nieuwe deelnemers uit het mbo veld. In het najaar zal er nog een derde ronde masterclasses worden georganiseerd in samenwerking met het hoger onderwijs. Kortom, het programma is volop actief om informatiebeveiliging en privacy voor de mbo sector hanteerbaar en controleerbaar te maken. Meer informatie vindt u hier op de sites van saMBO-ICT en Kennisnet. Verslag en presentaties van de eerste conferentie vindt u hier.Herziening Kwalificatiestructuur (iFoV)
De herziening vraagt voorbereiding op meerdere vlakken, zoals ook bleek uit de vorige nieuwsbrief waarin we vooral ingegaan zijn op de verschillende plaatsenwaar informatie over HKS te vinden is.

Onlangs is daar de Procesarchitectuur Herziening bij gekomen. In deze ondersteuningstool, ontwikkeld in opdracht van het Servicepunt Invoering Herziening Kwalificatiestructuur (IHKS), staan in één integraal model alle processen die voor alle organisatieniveaus van belang zijn bij de invoering van de herziene kwalificatiestructuur. Iedere mbo-school kan een eigen invulling van de benoemde processen uit de PH maken. Daarvoor hebben de ambassadeurs IHKS van de mbo-scholen, dé contactpersonen van het Servicepunt IHKS, de inlogcode ontvangen. In een aantal workshops begeleidt het servicepunt het proces van inrichting.

Welke leermiddelen gebruik je voor keuzedelen? Hoe ontwikkel je die, ontsluit je die en hoe houd je ze actueel? Het is duidelijk dat de nieuwe keuzedelen ook op dit gebied de nodige vragen oproept. De regieorganisatie HKS van OCW en de GEU (Educatieve Uitgeverijen) organiseren daarom een bijeenkomst om aan de antwoorden op deze vragen te werken. Wellicht heeft u daar ook interesse in? Zie voor meer informatie en aanmelding: De Uitdaging: Leermiddelen voor Keuzedelen.Interessepeiling Leergang Deelnemersadministratie
Na de pilot in het voorjaar van 2014, heeft saMBO-ICT in het studiejaar 2014-2015 drie keer een ronde van de Leergang Deelnemersadministratiegeorganiseerd. Op dit moment bezinnen we ons op de vraag of saMBO-ICT de Leergang DA komend studiejaar weer moet gaan aanbieden. Voor het beantwoorden van die vraag is het uiteraard belangrijk te weten of er behoefte aan is bij de scholen. Als er veel belangstelling voor is, kunnen we het wellicht weer regionaal aanbieden en zo de reistijden enigszins beperken.

Graag horen we via een mail naar info@sambo-ict.nl wie er belangstelling heeft voor de Leergang DA in het komende studiejaar. Voor de zomervakantie willen we dan bepalen of saMBO-ICT de Leergang DA weer gaat aanbieden, dus als u belangstelling heeft, horen we dat graag uiterlijk half juni.De ICT Monitor mbo 2014 is beschikbaar!
De nieuwe ICT Monitor mbo 2014 is uit. Deze monitor geeft een helder beeld van de ict organisatie, haar activiteiten, plannen en kosten in de mbo scholen. De monitor is voor de tweede keer gemaakt en geeft een zeer consistent beeld t.o.v. 2013. De benchmark in de monitor geeft nu het beeld weer op basis van 55% van de mbo instellingen.

De meest in het oog springende conclusies zijn de sterk centraal ingerichte ict organisatie in het mbo veld, het gegeven dat ict steeds hoger op de agenda van het school management staat en de sterke ontwikkelingen met betrekking tot cloud computing. Aan de applicatiekant is te zien dat veel markten een sterke marktleider hebben met een marktaandeel van boven de 60%. 

Deze ict monitor is een aanvulling op de Vier in Balansmonitor van Kennisnet die binnenkort verschijnt. Waar de Vier in Balansmonitor zich vooral richt op het gebruik van ict in het hele onderwijsproces gaat het bij de mbo monitor vooral om de inrichting van de ict organisatie en de bijbehorende infrastructuur en is ze ook uitsluitend gericht op het mbo onderwijs.

De monitor wordt gemaakt en beschikbaar gesteld door saMBO-ICT en Kennisnet in samenwerking met Berenschot.Transitie SBB en LeerbedrijfID
Wetsvoorstel overgang wettelijke taken kenniscentra aangenomen.
Op 14 april heeft de Eerste Kamer ingestemd met de wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs. Hiermee gaan de wettelijke taken van de 17 kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven over naar SBB. De overdracht van taken en verantwoordelijkheden kan nu volgens planning op 1 augustus 2015 plaatsvinden. Een belangrijke mijlpaal in het traject van transitie waarin de kenniscentra en SBB zich al enkele jaren bevinden.

Een gevolg van deze wijziging is dat 17 afzonderlijke registers van leerbedrijven op 1 augustus samengaan in één nieuw register dat SBB gaat beheren. Dit betekent één ingang voor het zoeken van leerbedrijven maar ook één ingang voor het aanmelden en registreren van leerbedrijven. Deze samenvoeging heeft consequenties voor de uitwisseling met de ketenpartners. Het betekent dat er een andere code komt waarmee gegevens van leerbedrijven uitgewisseld kunnen worden. De leerbedrijfID vervangt de “oude” code leerbedrijf. De nieuwe leerbedrijfID is korter en compacter. Alle partijen die uitwisselen met het systeem Stagemarkt van SBB krijgen de kans om zich tijdig voor te bereiden. Vanaf 1 augustus 2015 krijgen ze een jaar te tijd om over te gaan naar de nieuwe codering van leerbedrijven. DUO is vanaf 1 augustus gereed om uit te kunnen wisselen op basis van de oude code ofwel de nieuwe leerbedrijfID. Ter ondersteuning van dit proces stelt SBB een conversietabel beschikbaar.

Voor meer informatie kunt u de brochure downloaden of kijk eens op de site van SBB voor de laatste ontwikkelingen.Open space sessies SURFnet
Praat mee over effectievere tools voor open en online onderwijs.
Welke tools hebben onderwijsinstellingen nodig om aan de slag te kunnen met open en online onderwijs.
SURFnet wil samen met de onderwijsinstellingen in kaart brengen of en welke gedeelde behoeftes er zijn naar instellingsoverstijgende dienstverlening die het volgen, geven of organiseren van open en online onderwijs effectiever of handiger maken. Bekijk ook de flyer.

We nodigen daarom een brede groep betrokkenen van universiteiten, hogescholen en mbo-instellingen uit om hier samen over na te denken. Uw mening, uw vragen en uw ideeën tellen. Praat en denk mee! Kom naar één van onze Open Space sessies op 26 mei of 3 juni 2015.
Meer informatie en aanmelden via: www.surf.nl/openspace.Nieuws over aansluiten bij SURFmarket
Het mbo kan bij SURFmarket softwarelicenties en clouddiensten afnemen met de best mogelijke voorwaarden. Sinds er is aangekondigd dat mbo instellingen gebruik kunnen maken van de dienstverlening van SURFmarket, heeft een groot aantal mbo instellingen contact opgenomen. Tot nu toe hebben 20 mbo instellingen toegang gevraagd tot het licentieportfolio op www.SURFmarket.nl. Dit portfolio groeit elke maand en bestaat nu uit het aanbod van 39 verschillende ICT-aanbieders.

SURFspot
Medewerkers en studenten van mbo instellingen kunnen in de toekomst gebruik gaan maken van SURFspot. Drie mbo instellingen testen momenteel hoe de aansluiting in zijn werk gaat, wat er voor nodig is en tegen welke problemen ze aanlopen. Daarna bekijken we of het aanbod op SURFspot klopt en volledig is. Microsoft en Adobe licenties zijn voor de eindgebruikers voorlopig nog uitsluitend via SLIM beschikbaar. Zodra het aansluitproces met de drie instellingen succesvol is doorlopen, nodigen we de mbo instellingen die bij SURFmarket zijn aangesloten uit om aan te sluiten op SURFspot.

Meer informatie?
Bent u ook nieuwsgierig naar de toegevoegde waarde van SURFmarket voor het mbo? Kijk voor meer informatie oponze website. Voor een kennismakingsgesprek of vragen neemt u contact op met Maaike Hazewinkel viamaaike.hazewinkel@surfmarket.nl.Seminar Het serverlandschap nu en straks: de roadmap
De servermarkt is in ontwikkeling. Binnen onderwijsinstellingen verandert de vraag qua server- en netwerktechnologie. Beschikbaarheid, betrouwbaarheid en opslagcapaciteit zijn centrale thema’s. Tijdens het seminar op dinsdag 9 juni 2015 geven serverleveranciers u een toelichting over hun visie hierop aan de hand van hun roadmap.

De aanleiding voor dit seminar is te vinden in de aanbesteding LaPAS voor servercomponenten. Tijdens deze bijeenkomst willen we inhoudelijk een stap verder gaan en de kennis en ervaring breder delen dan alleen met de betrokken instellingen die deelnamen als vragende partij in de aanbesteding. Het seminar is gericht op personen die zich bezig houden met servers en datacenters, system engineers, floormanagers, beheerders en ICT-architecten vanuit universiteiten, hogescholen, mbo-scholen en UMC’s. Deelnemers aan de LaPAS-aanbesteding zijn nadrukkelijk uitgenodigd om het seminar bij te wonen. Evenals personen die zich bezighouden met inkoop en aanbestedingen binnen een onderwijsinstelling.

Meer informatie, met link om gratis in te schrijven voor op SURFnet aangesloten mbo-instellingen, vindt u hier.Vragen van en aan collega's
De vraagbaak is verhuisd naar de Groepsomgeving. Iedereen die daar toegang toe heeft kan deze vragen daar zien, zelf een nieuwe vraag stellen of reageren op vragen van anderen! Naar de Vraagbaak.

Laatst gestelde vragen:
Wachtwoord Selfservice voor ouders
Gegevens ophalen middels BSN

Discussies op LinkedIn
Behalve in de Vraagbaak worden er ook vragen gesteld en 
discussies gestart in de LinkedIn groep van saMBO-ICT.
Deze groep telt op moment van schrijven 974 leden.Tenslotte
Met een goede analyse van “big data” in de wolken.
Moeten we wel de “cloud” in willen? Kan dat in de huidige omstandigheden? Waar gaat het eigenlijk precies over en maakt dat het MBO beter? De specialistische kennis die nodig is om iets zinnigs te kunnen doen met de sterk gegroeide hoeveelheid data is hét item waar we komende jaren mee aan de slag gaan. De constatering dat de data die in onze systemen geboren worden na een proces van zorgvuldige bewaking en borging voor innovaties kunnen gaan zorgen is een nieuwe ontluikende realiteit. Een vak apart. Dat wel. Daar hoeven we het niet lang over te hebben.

Het aanvullen en verfijnen van alle data die we in het MBO via onze leerlingen maar ook via stagebedrijven en andere contacten in onze systemen op kunnen slaan, bieden grote mogelijkheden. Op gestructureerde wijze de gegevens benaderen gaat veel goede ideeën opleveren voor verbetering van allerlei processen. In het onderwijs zijn dat vooral didactische mogelijkheden maar ook op het gebied van bedrijfsvoering zijn er mooie kansen. Door aan de hand van de data de MBO leerling te analyseren en te positioneren wordt de kennis over de wijze van leren door de leerling anno 2015 veel groter. Daarop anticiperen kan dan leiden tot een rijkere ervaring. Hoe meer data beschikbaar zijn voor marketing en onderwijsinnovatie, hoe relevanter de communicatie. Relevant voor de leerling zodat hij er meer waarde uit haalt, maar ook voor de schoolorganisatie. Want door inzet van die kennis die af te leiden is uit de data is er een grotere kans op conversies en neemt de gemiddelde waarde in kennistoename per leerling toe. In dat licht zijn de pogingen om te komen tot het vaststellen van een studiewaarde een aardig voorbeeld van de koppositie van het MBO op dit terrein.

Als meer leerlingdata positieve invloed kunnen hebben op de resultaten, dan is het logisch om niet alleen te investeren in het bereiken van nieuwe contacten, maar ook in het verrijken en inzetten van data van die contacten.

Maar is dit allemaal zinvol en haalbaar?
Voordat we met zijn allen starten met het vergaren en aanvullen van data is het belangrijk dat we inventariseren welke profieldata de resultaten positief beïnvloeden. Sorteren op instroom en daaraan prioriteit geven op basis van te behalen mogelijke studiewaarde is daar een voorbeeld van. Let daarbij op eenvoud en op de kosten om te kunnen verzamelen. Ontwikkelingen zullen steeds sneller gaan, let daarom ook op houdbaarheid op korte termijn versus lange termijn. Onlangs las ik in een vakblad de volgende utspraak; van “big data naar big idea” , de uitdaging voor de komende jaren wordt daar heel compact samengevat.

Los van dit alles hebben we ook nog rekening te houden met de huidige situatie. Op de meeste scholen een geavanceerd netwerk met eigen opslag faciliteiten. Gecombineerd met goede wifi-voorzieningen waar de leerling met zijn appjes doorheen beweegt. Zorgvuldige afbouw van het een en ombouw naar het ander zijn daarbij van groot belang.

Cor van Gerven