Nieuwsbrief nummer 39, januari 2015

Inleiding
Voor de kerstvakantie hadden we als redactie een bijeenkomst om de onderwerpen te bespreken van deze nieuwsbrief. Een raar gevoel om half december het te hebben over een nieuwsbrief die bijna een maand later wordt gemaakt. Maar laten we eerlijk zijn: in de tussentijd gebeurt er (gelukkig) niet veel. Het is een tijd van even pas op de plaats, verdiende rust en uitkijken naar 2015.

Wel heb ik even gedacht tijdens oud en nieuw dat saMBO-ICT nu exact vijf jaar bestaat. Ik heb het met de nodige mensen terloops over dat eerste lustrum gehad. Veel van hen kunnen het niet geloven, het lijkt al zoveel langer. Ik vat het op als compliment, de afgelopen jaren is de samenwerking binnen het MBO bijna vanzelfsprekend geworden. Dat is mooi!

Een nieuw jaar, met een paar personele wisselingen. In het bestuur is een vacature ontstaan na het vertrek van Olaf van Nugteren. Hij is inmiddels begonnen als bestuurder bij Hogeschool Zuyd. Ook hebben we het vertrek te melden van Paul van Uffelen als programmamanager iFoV binnen saMBO-ICT. Voor beiden geldt dat ze een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de activiteiten van saMBO-ICT. Daarnaast kunnen we Marjolein Jansen, lid van het College van Bestuur van de STC-Group, verwelkomen als bestuurslid bij saMBO-ICT. Zij is tevens bestuurslid bij de MBO Raad. 

Ik had er natuurlijk mee moeten beginnen, maar het is niet minder gemeend: ik wens iedereen een gezond en goed 2015!

Jan Bartling


Horizon College Heerhugowaard - proloog
De 31e saMBO-ICT conferentie zal plaatsvinden op  donderdag 29 en vrijdag 30 januari bij het Horizon College in Heerhugowaard. We starten donderdagavond met een keynote door Guido Wallagh (partner-adviseur bij Inbo) waarin 'toekomst bestendig bouwen' centraal staat, gevolgd door een rondleiding op de locatie Heerhugowaard. Uiteraard denken we ook aan de 'ínwendige mens' tijdens een werk-diner. Het diner wordt verzorgd door de Horeca opleidingen van het Horizon College en de werkcomponent wordt opgepakt door Eric Jongepier (eigenaar-adviseur Hutspot). Eric laat ons nadenken over de ICT inrichting die past bij het door Guido geschetste 'toekomst bestendige gebouw'.

De vrijdag starten we traditie getrouw met een keynote. Kennisnet doet al jaren onderzoek naar ICT in het onderwijs, Toine Maes en Alfons ten Brummelhuis praten ons helemaal bij over het onderzoek en resultaten van 4W . Daarna starten de workshops in vier rondes van zes stuks. Naast de gebruikelijke thema's als 'Even bijpraten, MBO Cloud en iFoV is er ook aandacht voor doorontwikkelen BRON, de vernieuwingen rond BPV en natuurlijk Informatie beveiliging. De tweede keynote wordt gegeven door Rob Poels (Twynstra-Gudde). Rob heeft onderzoek gedaan naar de wijze waarop de toegevoegde waarde van ICT vergroot en gemeten kan worden. We sluiten de dag met een borrel en de overdracht  aan het ID-College. Het programma is nagenoeg klaar en hier te vinden.Gebruikersdag 2 februari 2015
Ook in 2015 organiseert saMBO-ICT weer de gezamenlijke gebruikersdagen rondom de pakketten Edictis, EduArte, Magister en PeopleSoft en wel op de volgende data: 2 februari, 13 april, 8 juni, 28 september en 23 november.

Op 2 februari richten we ons vooral op het thema BPV. Door het overdragen van wettelijke taken van Kenniscentra naar SBB verandert er van alles. Zo wordt het Code Leerbedrijf vervangen door een echt betekenisloze LeerbedrijfID en wordt het aanvragen van de accreditatie verder geautomatiseerd. Ook de herziening van de kwalificatiestructuur raakt BPV. Kortom genoeg te bespreken. Voor 13 april denkt de programmacommissie aan het thema Herziening kwalificatiestructuur.

Aanmelden voor de gebruikersdag van 2 februari 2015 is reeds mogelijk via de website.Kennisdeling O365/Sharepoint 3 december 2014
Woensdag 3 december 2014 was de kennisdeling O365/SharePoint, georganiseerd door saMBO-ICT in samenwerking met Microsoft.
We zijn van “Kennisdeling SharePoint” naar “Kennisdeling O365/SharePoint” gegaan. Een kleine naamsverandering, mede veroorzaakt door de gebeurtenissen om ons heen. Of het nu door de naamsverandering of de woensdag i.p.v. vrijdag is gekomen, de belangstelling was groot. Het aantal belangstellenden liep op tot boven de honderd en het hospitality team trok aan de noodrem, zoveel mensen konden n.l. niet in de zaal.!!! We hebben zelfs belangstellenden moeten afwijzen. Achteraf jammer, want er waren ook een aantal “No Shows”. Dat is natuurlijk teleurstellend voor de afgewezen laatkomers. Het was een heel goed bezochte bijeenkomst met 6 boeiende presentaties en een heel enthousiast gehoor. Daarnaast hebben we drie nieuwe leden voor de programma commissie kunnen noteren. Samenwerken moet tenslotte !!!

Lees het volledige en uitgebreide verslag van Rob Smit op onze website. (Waarvoor dank!)Ambassadeursnetwerk MBO
Op 20 januari is er weer een bijeenkomst van het mbo ambassadeursnetwerk.
Deze keer zijn we te gast bij Nimeto in Utrecht waar we ontvangen worden door Bert Meulenkamp. Hij heeft ook het thema van de bijeenkomst aangedragen:
Slim faciliteren van de student 3.0

Naast Bert zelf zullen ook drie andere ambassadeurs uit de doeken doen hoe dit op hun instelling gestalte krijgt. Natuurlijk behoort ook een rondleiding door het gebouw van Nimeto tot het programma. Het is altijd leuk en leerzaam om een kijkje bij elkaar in de keuken te krijgen!Netwerk Informatiemanagers
De bijeenkomst van 20 november had een sterk interactief programma. De deelnemers werden ondergedompeld in een fictief bedrijf. In het rollenspel moesten directie, middenmanagement en uitvoering goed samenwerken. Vooral in de discussie aan het eind kwamen de belangrijkste vragen aan de orde, zoals de plek en de rol van de informatiemanager. Daarbij werden vooral casussen met elkaar gedeeld en bleek ook dat informatiemanagement sterk situationeel is. Wat bij de een werkt, heeft bij een ander niet tot resultaat geleid.

Op 12 februari is de volgende bijeenkomst. Die staat in het teken van goed opdrachtgeverschap. In de praktijk blijken opdrachtgevers niet altijd de rol goed te begrijpen. Na het definiëren van het project en het aanstellen van een projectleider lijken veel opdrachtgevers zich terug te trekken van het project. Maar wat is de rol dan wel? Waar gaat de opdrachtgever over, en waar de projectleider? Hoe kun je als informatiemanager een goede invulling van opdrachtgeverschap te stimuleren? Tijdens de netwerkbijeenkomst krijgen de deelnemers een soort mini-cursus opdrachtgeverschap. De bedoeling is om te bezien hoe men daar in de eigen instelling verder mee kan gaan.Programma MBOcloud
Het programma onderkent drie pijlers waarop het toekomstig succes rust:
 • Realisatie – er moet een werkend platform zijn;
 • Markt – er moeten voldoende marktpartijen (willen) aanhaken
  met voldoende aanbod;
 • Scholen – er moeten voldoende scholen zijn die mee willen doen;
De nadruk ligt op dit moment met name op de pijlers Realisatie en Markt.

Realisatie
De realisatie ligt in handen van het pilot-project onder leiding van projectmanager Hedwig van Vuuren (Kennisnet). 1 februari a.s. wordt de gerealiseerde demonstratiesoftware voor MBOcloud opgeleverd. Gebruik makend van de EduRep-catalogus kan een leermiddelenlijst worden samengesteld. De leermiddelen op deze lijst kunnen daadwerkelijk worden besteld en betaald. Tijdens de saMBO-ICT conferentie wordt de software gedemonstreerd! Komt Dat Zien! (Ronde 3, 14:30-15:15 uur)

Markt
Naast de marktpartijen die via de pilotscholen worden aangedragen, probeert het programma diverse aanbieders te interesseren voor deelname. Zowel distributeurs, kenniscentra, uitgevers als leveranciers van clouddiensten worden benaderd. We willen ook gevirtualiseerde softwarepakketten via MBOcloud ontsluiten. Op 5 februari a.s. wordt eenbijeenkomst georganiseerd voor organisaties die (digitale) leermiddelen voor het mbo maken zoals uitgevers en kenniscentra. Het is van belang dat niet alleen grote, maar ook kleine aanbieders betrokken raken bij MBOcloud.

Agenda & Mijlpalen MBOcloud:
13 januari 2015 – Taskforce overleg
30 januari 2015 – saMBO-ICT conferentie, presentatie MBOcloud en leermiddelen in ronde 3, 14:30 – 15:15 uur
1 februari 2015 – Demonstratiesoftware MBOcloud gereed
5 februari 2015 – bijeenkomst voor organisaties die (digitale) leermiddelen ten behoeve van het mbo maken
1 mei 2015 – start Pilot MBOcloudAanbieden en ontsluiten leermiddelen voor het mbo met MBOcloud
Het programma MBOcloud streeft ernaar een publieke voorziening te (laten) realiseren waarin software en (digitale) leermiddelen uit de markt voor zowel studenten als medewerkers beschikbaar komen én worden ontsloten. MBOcloud maakt op dit moment samen met Kennisnet en SURF de stap van papier naar werkelijkheid.

Om u te informeren over de ontwikkelingen rond MBOcloud wordt een bijeenkomst georganiseerd op donderdag 5 februari 2015 van 13:00 – 16:00 uur bij Kennisnet  in Zoetermeer. Deze bijeenkomst is bedoeld voor alle organisaties die voor het mbo (digitale) leermiddelen maken en leveren zoals bijvoorbeeld uitgevers en kenniscentra. Tijdens de bijeenkomst komen de volgende onderwerpen aan bod:
 • Wat is MBOcloud?
 • De relatie met het iECK-programma
 • Aansluiten op MBOcloud
 • Demonstratiesoftware MBOcloud
U kunt zich aanmelden via deze link. Klik hier voor de volledige uitnodiging.Optimalisatie BPV Keten
In de vorige nieuwsbrief is al aangekondigd dat er gewerkt wordt aan de vernieuwing van de BPV-keten. De betrokken partijen kiezen samen voor het centraliseren van de registratie van BPV-gegevens. Op één punt in ieder geval de kerndata vastleggen, zodat alle partijen kunnen beschikken over actuele data (in sync zijn).
Berenschot heeft de afgelopen weken gewerkt aan de een opdracht die het volgende op moet gaan leveren:
 1. een functionele ontwerpschets van de voorziening;
 2. een globaal technisch ontwerp;
 3. een businesscase gericht op de ontwikkel en de exploitatiefase;
 4. voorstel voor de governance van de ontworpen voorziening;
 5. begroting van ontwikkelkosten en voorstellen voor de financiering.
Het is vooral de bedoeling dat er begin 2015 een besluit wordt genomen door SBB, MBO Raad, saMBO-ICT en de overheid om deze nieuwe inrichting van de keten te gaan ontwikkelen en te implementeren. Zodra meer bekend is over planning en besluitvorming, zal dat via de nieuwsbrief en/of de website worden gemeld.MBO Transparant
De nieuwe website MBO Transparant geeft inzicht in de onderwijsresultaten van alle mbo-scholen in Nederland. De website is een centrale digitale ‘vindplaats’ waar onder andere het studiesucces en de financiële prestaties van mbo-scholen terug te vinden zijn.

Bezoekers kunnen op MBO Transparant cijfers van verschillende mbo-instellingen met elkaar vergelijken en de toelichting van die instellingen lezen. Het gaat dan om cijfers over bijvoorbeeld het aantal voortijdige schoolverlaten, diplomaresultaat en studenttevredenheid.

Op de site zijn alle scholen te vinden, mét de gegevens uit hun geïntegreerde jaardocumenten (GJ) en met een toelichting daarop. Feiten en cijfers over de prestaties van roc’s, aoc’s en vakinstellingen worden op de website op een overzichtelijke manier gepresenteerd. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de studentenvakbond JOB.Conferentie Architectuur
Op 24 april wordt de conferentie ‘Digitale informatiehuishouding in het onderwijs’ gehouden bij Congrescentrum Domstad in Utrecht.

De afgelopen jaren is binnen het Samenwerkingsplatform Informatie Onderwijs (SION) door de onderwijsraden, OCW en DUO gewerkt aan de ontwikkeling van een Referentie Architectuur voor het onderwijs, genaamd de ROSA. Met de ROSA wordt gewerkt aan een gemeenschappelijke informatiehuishouding binnen het onderwijs waardoor benodigde gegevens op een efficiënte manier digitaal uitgewisseld kunnen worden tussen onderwijssectoren onderling of tussen onderwijssectoren en andere onderwijsondersteunende partijen, zoals DUO, uitgevers, etc.

Tijdens de conferentie wordt de visie op de gemeenschappelijke informatiehuishouding gedeeld met de verschillende ketenpartijen en maar is er natuurlijk ook ruimte voor input vanuit de deelnemers aan de conferentie. De conferentie richt zich op iedereen die betrokken is bij ict-projecten of -diensten die gericht zijn op informatie-uitwisseling tussen verschillende organisatie binnen het onderwijsdomein. Maar ook overige geïnteresseerden van zowel onderwijsinstellingen of andere organisaties met affiniteit voor dit onderwerp zijn van harte welkom. Inschrijven kan via deze pagina.Een nieuw jaar, handen uit de mouwen!
Het jaar is begonnen, met een strak meerjarenplan en een ambitieus jaarplan 2015 gaan we bij Kennisnet vol goede moed en elan het nieuwe jaar in. Voor het mbo staat er weer heel veel op het programma. Alle activiteiten worden in nauwe samenwerking met saMBO-ICT gedaan uiteraard. Die vraagsturing is intussen volledig doorgevoerd.

Wat staat er op de agenda? Eigenlijk te veel om op te noemen, maar denk aan programma’s als het Informatiebeveiligingsbeleid (IBB), waarbij nu ook het aspect van de Privacy een belangrijke rol gaat krijgen. Of aan het project Online Leren in Balans (online leren als integraal onderdeel bij de heroriëntatie op de kwalificatiestructuur). Daarnaast continueren we de projecten die in het kader van SION worden uitgevoerd, de doorstroommonitor, digitaal ondertekenen, aansluiting vo-mbo, verlichting administratieve lasten en doorontwikkelen BRON.

We werken in 2015 natuurlijk verder aan: ontwikkeling MBO-Cloud, MBO Transparant, de ICT Monitor mbo, iECK en de regie op de leermiddelenketen, ict-bekwaamheid. En aan het programma Groen als specifieke ondersteuning voor het groene onderwijs dat onder het ministerie van EZ valt. Om de belangrijke verbinding met de scholen te behouden gaan we ook door met de netwerken van de informatiemanagers en de ict in onderwijs ambassadeurs, samen met saMBO-ICT. We zijn ervan overtuigd dat we ook dit nieuwe jaar weer als Kennisnet een goede bijdrage kunnen leveren aan het optimaal benutten van ict in het mbo onderwijs.
Leo BakkerOverstap naar SURF
De afgelopen maanden sluiten ook de instellingen zich stukje bij beetje aan bij SURF. Vanzelfsprekend begint een dergelijk traject met een gesprek waar met elke instelling de zaken op een rijtje worden gezet. Vervolgens wordt een traject gevolgd, waarbij ook licenties en producten worden afgenomen bij SURFmarket en SURFnet.

Met betrekking tot licenties werkt SURFmarket hard aan het aanpassen van het productenportfolio voor het MBO. Het lijstje van “verschillen” wordt kleiner naarmate er meer afspraken worden gemaakt met de leveranciers. Zoals bekend blijven de contracten van Microsoft en Adobe de komende jaren nog via SLBdiensten lopen, ook voor de instellingen die zijn aangesloten bij SURF. Dat geldt overigens ook voor nieuwe producten, die niet in de contracten zitten. Er is, met andere woorden, een afspraak dat instellingen producten van de genoemde vendoren afnemen via het oude kanaal.

Medewerkers en studenten van instellingen die bij SURF zijn aangesloten kunnen bij SURFspot terecht. In maart wordt de nieuwe “winkel” geopend en kunnen studenten en medewerkers via dit kanaal bestellen. Voor producten van Microsoft en Adobe worden ze verder geleid naar SLBdiensten.Examenleveranciers
Voor de MBO-scholen is examinering een belangrijk onderwerp. Veel van de beroepsgerichte examens worden ingekocht bij examenleveranciers, die in toenemende mate gebruik willen maken van gedigitaliseerde examens. Vanuit de examenleveranciers is de vraag naar voren gekomen of het mogelijk is om op het terrein van de digitale examens samen te werken. Het scheelt in de kosten, maar maakt de beheersbaarheid ook groter. Voor de MBO-scholen is meer eenvormigheid in de afname van examens vanzelfsprekend ook wenselijk.

In het afgelopen jaar zijn er gesprekken gevoerd tussen examenleveranciers onderling en met saMBO-ICT en de MBO Raad en is er een concreet begin gemaakt met de verkenning van de mogelijkheid tot samenwerken. Inmiddels hebben acht examenleveranciers besloten om verdere stappen te gaan ondernemen, waar saMBO-ICT en de MBO Raad graag hun medewerking aan willen verlenen. Uiterlijk 1 mei zal het volgende opgeleverd worden:
 • een gezamenlijk Functioneel Ontwerp (FO);
 • een analyse van de verschillen tussen dit FO en Facet;
 • aanbevelingen aan de examenleveranciers voor vervolgstappen.
saMBO-ICT treedt op als gemandateerd opdrachtgever voor deze opdracht.Checklist overdracht gegevens
Veel instellingen wisselen na de aanmelding van een student regionaal gegevens uit tussen de vooropleiding en de school waar de student zich heeft aangemeld. Het gaat er bij deze VO-MBO-uitwisseling om, dat studenten op hun nieuwe school goed begeleid kunnen worden. Om deze uitwisseling te faciliteren is er enige tijd geleden in het kader van SION een standaard gegevensset gedefiniëerd die op verschillende plaatsen inmiddels is geïmplementeerd. Meer over deze digitale gegevensset ten behoeve van overstap- of doorstroomdossier (uitwisseling VO-MBO) is te vinden op: edustandaard.

Bij het regionaal uitwisselen komen echter naast inhoud ook al snel vragen aan de orde rondom privacy en beveiliging van gegevens. Instellingen zullen tenslotte zelf de afweging moeten maken op welke manier en met welke inhoud de gegevens tussen scholen worden uitgewisseld. Een belangrijke vraag is natuurlijk ook welke rol de student zelf of zijn ouders spelen in de uitwisseling. Om scholen hierbij te ondersteunen is een checklist ontwikkeld voor de instellingen die hier mee te maken hebben. Deze checklist is te vinden op de site van saMBO-ICTInformatiebijeenkomst ECK
Al 150.000 mbo-studenten krijgen eenvoudig toegang tot digitaal leermateriaal. Doet uw school komend jaar ook mee?
Veel scholen herkennen de problemen in het gebruik van digitaal leermateriaal: toegang tot digitaal leermateriaal kost veel tijd en energie, vouchers raken kwijt en het klaarzetten van het materiaal in de elektronische leeromgeving is een hele klus. Afgelopen schooljaar hebben negentien scholen een bestelomgeving voor het bestellen van leermateriaal geïmplementeerd, waarbij ze gebruik gemaakt hebben van de ECK-standaard.

Om toe te lichten wat hierbij komt kijken, organiseren Kennisnet en saMBO-ICT op 22 januari 2015 een bijeenkomst. Deze duurt van 14.00 uur tot 16.00 uur en vindt plaats bij Kennisnet. Aanmelden kan via dit formulier.Regeldrukagenda Onderwijs: Minder regels, beter onderwijs
Tijd, geld en energie in het onderwijs moeten gericht zijn op het geven van goed onderwijs. Regels zijn daarbij nodig, maar teveel regels of onduidelijke regels kunnen zorgen voor een hoge werkdruk en goed onderwijs in de weg staan. Een gezamenlijke actie van leraren, schooldirecteuren, besturen, sectorraden, werknemersorganisaties en het ministerie van OCW moet daar verbetering in brengen. Daarvoor is er nu een plan van aanpak, de Regeldrukagenda Onderwijs 2014-2017.

De Regeldrukagenda Onderwijs 2014-2017 geeft een overzicht van regels die het ministerie wil gaan afschaffen, verbeteren of vereenvoudigen.Groepsomgeving saMBO-ICT
Vanaf nu is het mogelijk om direct met e-mail adres en wachtwoord in te loggen op de Groepsomgeving van saMBO-ICT. Eerder moest eerst ingelogd worden op onze website. Die koppeling hebben we nu losgelaten. Het voordeel hiervan is dat de Groepsomgeving veel makkelijker en sneller benaderd kan worden.

Daarnaast is het nu mogelijk om zelf e-mail adres en wachtwoord aan te passen. Verder kan er nu een "deeplink" gemaakt worden naar berichten en pagina's in de Groepsomgeving. Uiteraard moet men dan wel de juiste rechten hebben...
We hopen dat dit het gebruik van de Groepsomgeving nog verder zal bevorderen.Vragen van en aan collega's
De vraagbaak is verhuisd naar de Groepsomgeving. Iedereen die toegang heeft tot de Groepsomgeving van saMBO-ICT kan deze vragen daar zien en zelf een nieuwe vraag stellen of reageren op vragen van anderen! Naar de Vraagbaak.

Discussies op LinkedIn
Behalve in de Vraagbaak worden er ook vragen gesteld en 
discussies gestart in de LinkedIn groep van saMBO-ICT.
Deze groep telt op moment van schrijven 974 leden.