Nieuwsbrief nummer 38, november 2014

Inleiding
Er staan veel ontwikkelingen voor de komende jaren op stapel. Het aantal beleidsmaatregelen is groot, de iAgenda maakt dat inzichtelijk voor de instellingen. Veel van de maatregelen vanuit Focus op Vakmanschap of andere beleidsvoornemens hebben een zogenaamde i-component. Het betekent dat er aanpassingen voor nodig zijn in de informatieketens. De uitwisseling met BRON moet dan worden aangepakt of er moeten registraties plaats gaan vinden binnen de instellingen. Wanneer we kijken naar de iAgenda is het voor iedereen duidelijk dat er grote problemen gaan ontstaan bij de uitvoering. Prioriteiten stellen is dan noodzakelijk. Samen met de MBO Raad vragen we aandacht voor dit knelpunt. Beleid moet niet stranden in de uitvoering, niemand heeft daar belang bij.

Een belangrijke serie onderwerpen zit ook in het Actieplan Focus op Vakmanschap. We werken daar als saMBO-ICT aan binnen het programma iFoV. Met dat programma bereiden we de instellingen en leveranciers voor op de maatregelen, zoals de kwalificatiestructuur of BPV. De afgelopen jaren heeft Paul van Uffelen als programmamanager het programma getrokken. Paul heeft aangegeven vanaf 1 januari a.s. zich te willen richten op andere zaken. Door wie hij wordt opgevolgd is op dit moment nog niet duidelijk.

We merken dat saMBO-ICT meerwaarde oplevert voor de instellingen in het MBO. Volle bijeenkomsten, leergangen die snel “uitverkocht” zijn en de aanpak van onderwerpen die ertoe doen. Basis is en blijft het uitwisselen van kennis en ervaring. Het is dan ook aardig om te zien hoe anderen buiten onze directe kring dit opmerken. Dat heeft inmiddels geleid tot de aansluiting van de eerste particuliere instelling, het TIO.

Jan Bartling


Horizon College Heerhugowaard - proloog
Op donderdag 29 en vrijdag 30 januari 2015 zal de 31e saMBO-ICT conferentie plaatsvinden. Deze keer zijn we te gast bij Horizon College op de locatie Heerhugowaard. De programmacommissie is eind oktober gestart met de voorbereidingen en zal weer alles in het werk stellen om de bezoekers een gevarieerd programma aan te bieden. Het hart daarvan wordt gevormd door 24 workshops voor en door instellingen. De uitvraag daarvoor is half november verstuurd naar onze contactpersonen. Indienen kan nog tot uiterlijk 2 december via het saMBO-ICT secretariaat. Begin december zal de officiële aanmelding starten en streven we er naar een -nagenoeg- volledig programma te kunnen presenteren.25e saMBO-ICT Gebruikersdag
Op 24 november 2014 begonnen we de gebruikersdag met gebak, omdat het de 25e was. Meer aandacht hebben we daaraan overigens niet besteed, want op het programma stond zoveel inhoud dat de tijd omvloog. Na de gebruikelijke korte updates vanuit saMBO-ICT en DUO, was het tijd voor het thema Privacy en de gevolgen daarvan voor de gegevens in de systemen, zoals het tijdig moeten schonen ervan. De presentaties en enkele achtergrond documenten staan uiteraard op onze website. De presentaties van alle 25 gebruikersdagen zijnhier te vinden.

De gebruikersdagen voor 2015 zijn gepland: 2 februari, 13 april, 8 juni, 28 september en 23 november. Voor 2 februari wordt gedacht aan de onderwerpen BPV en Herziening Kwalificatiestructuur.Gebruikersgroepen
Er komen steeds meer gebruikersgroepen bij. Dat is een positieve ontwikkeling, omdat binnen de gebruikersgroepen kennis wordt gedeeld, maar ook omdat deze gebruikersgroepen steeds weer een bron zijn voor nieuwe ontwikkelingen en collectie vragen.

Voor de organisatie van saMBO-ICT geeft het wel een uitdaging. Zoveel groepen ondersteunen is een zware aanslag op de beperkte capaciteit. Soms vragen groepen alleen om het verzenden van de uitnodiging en een locatie, soms is zwaardere ondersteuning nodig. Daarnaast is het een vraagstuk voor saMBO-ICT hoe we de verbinding tussen de verschillende groepen kunnen realiseren. Wat is er gemeenschappelijk en wat doe je binnen een gebruikersgroep?

Hiernaast een overzicht van alle gebruikersgroepen onder de vlag van saMBO-ICT:
KernregistratieEduArte
Magister
Campus Solutions
Edictis
HRMRaet
LogistiekXedule
Untis
Aan- en AfwezigheidPresto
ManagementrapportageMIP
Qlikview
DiversSharepoint/Office 365
SLBdiensten
SURF
Vereniging Red SpiderKennisdeling Office 365/Sharepoint 3 december 2014
Thema: Office 365/Sharepoint
Datum: 3 december 2014
Tijd: 09.30 – 16.00 uur
Locatie: Microsoft, Evert van de Beekstraat 354, Schiphol

De programmacommissie heeft een aantrekkelijk programma samengesteld met veel verhalen uit de praktijk. Naast 3 voorbeelden uit het MBO ook twee ervaringen uit het PO en HO. Daarnaast twee bijdragen van Microsoft over Yammer in het onderwijs en Privacy & Security.

Het volledige programma is te vinden op deze pagina. Aanmelden kan nog via dit formulier, maar met al 90 aanmeldingen zijn er nog maar 10 plaatsen beschikbaar...Ambassadeursnetwerk MBO
Op 20 november jongstleden hebben meer dan 30 ambassadeurs uit het MBO elkaar ontmoet bij ROC Leiden tijdens de eerste bijeenkomst die georganiseerd werd onder de paraplu van saMBO-ICT. Natuurlijk was er veel aandacht voor "Het Leids Onderwijsmodel", maar er werd ook gepraat over de toekomst van dit netwerk. Duidelijk is dat de bijeenkomsten in een behoefte voorzien, dus we gaan er zeker mee verder! Natuurlijk blijft er aandacht voor nieuws vanuit saMBO-ICT en Kennisnet, maar de deelnemers willen toch vooral ook een kijkje in elkaars keukens met zoveel mogelijk ruimte in het programma voor uitwisseling van ideeën en ervaringen. De volgende gelegenheid hiervoor is op 20 januari 2015 bij Nimeto in Utrecht.

Verslagen van de laatste bijeenkomst zijn te vinden op het platform van de ambassadeurs.Informatiemanagement
De bijeenkomst van informatiemanagers op 20 november was een echte werkbijeenkomst. Met de aanwezige groep van ongeveer 25 informatiemanagers werd een “spel” gedaan onder leiding van KPN. In het spel kreeg de groep de opdracht om als reclamebureau opdrachten van klanten uit te voeren. In de spelopzet werd gewerkt met een hiërarchische structuur, die de nodige uitdagingen bood. Het spel was vooral bedoeld om de discussie rondom de positionering van informatiemanagement te voeden. Aan het eind van de bijeenkomst werd niet alleen geëvalueerd welke inzichten het had opgeleverd, maar werd ook stevig gesproken over de rol en mogelijkheden die informatiemanagement biedt. De modellen van Maes en Benson werden tegen het licht van de game gehouden.

De volgende bijeenkomst is op 12 februari en zal in het teken staan van “de opdrachtgever”.Werkgroep Uitwisselen generieke examenresultaten mbo
Vanaf dit studiejaar (2014-2015) gaat de taaltoets meetellen voor het diploma van mbo-4. Een jaar later volgen mbo-2 en mbo-3. Vanaf november vinden de eerste centrale examens plaats voor Nederlands mbo-4. In de WEB is opgenomen dat de resultaten worden geregistreerd in BRON in verband met onder andere toezichttaken van de inspectie en voor opname in het diplomaregister.

Dit betekent dat BRON en de kernregistratiepakketten tbv bekostiging aangepast moeten worden om de resultaten van de taaltoets te registreren en aan te leveren. Het aanleveren van de resultaten geldt voor het bekostigd en niet bekostigd onderwijs.

De afgelopen maanden hebben instellingen (Bron en Examinering experts), leveranciers, Steunpunt taal en rekenen mbo, DUO, OCW, MBO Raad en saMBO-ICT in de vorm van de multidisciplinaire werkgroep ‘Uitwisselen generieke examenresultaten’ besproken welke gegevens aangeleverd gaan worden en op welke manier dat moet. Op dit moment zijn DUO en de leveranciers bezig met de aanpassingen die hiervoor nodig zijn.

Maart 2015 komt de werkgroep nog één keer bij elkaar ter afsluiting. Vanuit saMBO-ICT bedanken we alle werkgroep leden voor hun inbreng en betrokkenheid!SURF naar een andere structuur
SURF is tot op heden een stichting. Hoewel de stichting “eigendom” is van de instellingen in het hoger onderwijs, voldoet de vorm niet meer optimaal. Vanuit de Europese inbestedingsregels is de zeggenschap van de inbestedende organisaties over de uitvoerende organisaties cruciaal. Uit juridisch advies dat SURF heeft ingewonnen blijkt dat dit het best gegarandeerd wordt via een coöperatieve vereniging. Deelnemers in een stichting hebben wettelijk niet vanzelfsprekend voldoende zeggenschap over de activiteiten van de stichting. Bij een coöperatieve vereniging zijn de leden eigenaar van de onderneming en hebben zeggenschap over de organisatie(s) waar zij hun diensten beleggen. De coöperatie komt op voor de materiële belangen van de leden door overeenkomsten met ze af te sluiten.

Deze wijzigingen maken een sterkere zeggenschap mogelijk vanuit de verschillende sectoren. Wel zal de komende tijd, samen met de sectoren in het hoger onderwijs, worden gekeken hoe we dat gaan vormgeven. Tenslotte gaat het erom dat de coöperatie de producten en diensten levert die voor de verschillende sectoren van belang zijn. Een goede vraagarticulatie is dan van belang.Programma MBOcloud: Pijlers voor toekomstig succes
Het programma onderkent drie pijlers waarop het toekomstig succes van MBOcloud rust:
 • Realisatie – er moet een werkend platform zijn
 • Markt – er moeten voldoende marktpartijen (willen) aanhaken
 • Scholen – er moeten voldoende scholen zijn die mee willen doen.
Over het aantal geïnteresseerde MBO-instellingen mogen we niet klagen! Er zijn nu al meer dan 20 scholen bij de Taskforce aangesloten! Vijf ervan zijn betrokken bij de realisatie van de pilot.

De realisatie (pilot start voorjaar 2015) is vorige maand gestart onder leiding van projectmanager Hedwig van Vuuren (Kennisnet). Er is een startbijeenkomst geweest met de vijf scholen betrokken bij de pilot MBOcloud: Albeda College, Deltion College, Drenthe College, Nova College en Summa College. Belangrijke mijlpaal: op 1 februari is een demonstratieversie van de software gereed. (Komt dat zien tijdens de saMBO-ICT-conferentie!)

Naast de marktpartijen die via de pilotscholen worden aangedragen, probeert het programma diverse aanbieders te interesseren voor deelname. Zowel distribiteurs, kenniscentra, uitgevers als leveranciers van clouddiensten worden benaderd. We willen bijvoorbeeld ook gevirtualiseerde softwarepakketten via MBOcloud ontsluiten! Heb je nog tips? Geef het door aan maaike.stam@sambo-ict.nl.Programma iFoV in 2015
Onder de oorspronkelijke raamtoezegging 2012-2015 van het ministerie van OCW is ook voor 2015 subsidie aangevraagd voor de uitvoering van een aantal thema's. Onder invloed van het herfstakkoord van 2013 zal het subsidiebedrag voor 2015 wel weer lager zijn dan in 2014.
De belangrijkste iFoV thema's - onder voorwaarde van goedkeuring van de subsidieaanvraag - in 2015:
 • Bedrijfsvoering: BPV Keten ontwikkeling
 • Examinering: Facilitering 'zoektocht' naar 1 player voor alle examenproducten en ondersteuning uitwisseling gegevens
 • Herziening Kwalificatiestructuur: Ondersteuning en monitoring aanpassing systemen instellingen
 • Onderwijstijd: Onderzoek Onderwijstijd en Herziening Kwalificatiestructuur en inrichting Kenniskring Onderwijslogistiek
 • Professionalisering: Vervolg Programma van Eisen ICT ondersteuning Bekwaamheidsontwikkeling en Ondersteuning kennis- en vaardigheidsontwikkeling eDidactiek
De huidige programmamanager Paul van Uffelen die het programma iFoV de afgelopen twee jaar gemiddeld 2 dagen per week coördineerde, heeft aangegeven in 2015 niet meer beschikbaar te zijn. Besloten is om als opvolger een deeltijd programmamanager te zoeken vanuit de instellingen.Optimalisatie BPV Keten (iFoV thema Bekostigingsinformatie)
In de vorige nieuwsbrief is al aangekondigd dat er gewerkt wordt aan de vernieuwing van de BPV-keten. De betrokken partijen kiezen samen voor het centraliseren van de registratie van BPV-gegevens. Op één punt in ieder geval de kerndata vastleggen, zodat alle partijen kunnen beschikken over actuele data (in sync zijn).
Berenschot heeft de afgelopen weken gewerkt aan de een opdracht die het volgende op moet gaan leveren:
 1. een functionele ontwerpschets van de voorziening;
 2. een globaal technisch ontwerp;
 3. een businesscase gericht op de ontwikkel en de exploitatiefase;
 4. voorstel voor de governance van de ontworpen voorziening;
 5. begroting van ontwikkelkosten en voorstellen voor de financiering.
Het is vooral de bedoeling dat er begin 2015 een besluit wordt genomen door SBB, MBO Raad, saMBO-ICT en de overheid om deze nieuwe inrichting van de keten te gaan ontwikkelen en te implementeren. Zodra meer bekend is over planning en besluitvorming, zal dat via de nieuwsbrief en/of de website worden gemeld.Herziening kwalificatiestructuur (iFoV thema Herziening KS)
Ten behoeve van de aanpassing van processen en systemen heeft saMBO-ICT een Programma van Eisen (PvE) gemaakt in het kader van de invoering van de Herziene kwalificatiestructuur. Versie 2 is nu beschikbaar. Er is ook een artikelvan de werkgroep ‘Casuïstiek keuzedelen’ beschikbaar, waarin uitgebreid uitleg gegeven wordt over keuzedelen.

Versie 1.0 van het PvE is in juni 2014 gepubliceerd. In de periode tot november 2014 heeft de verdere uitwerking van enkele inhoudelijke onderwerpen, betrokkenheid van DUO en de ontwikkeling van het wetgevingstraject geleid tot deze versie 2.

Dit PvE is bedoeld als handreiking aan gebruikers(groepen) en leveranciers van applicaties, zodat zij in goed overleg kunnen bepalen welke aanpassingen in de processen en systemen nodig zijn als gevolg van de herziening van de kwalificatiestructuur.Programma van Eisen ICT ondersteuning bij Bekwaamheidsontwikkeling (iFoV thema Professionalisering)
In het derde kwartaal is gestart met het ontwikkelen van een procesmodel waarin de activiteiten tot uitdrukking komen betreffende de bekwaamheidsontwikkeling van personeel. Dit model is in november verder verfijnd en aangevuld. Onlangs is het model aan de orde geweest in de MBO15 Focusgroep HR en daarin is het model goed ontvangen. Met hulp van de daar aanwezige HR managers worden nu de deelnemers gezocht die in een volgende sessie de IT eisen en wensen gaan definiëren ter ondersteuning van de in het model genoemde activiteiten: Bijvoorbeeld Personeelsadviseurs, Informatiemanagers, Functioneel Beheerders van applicaties die op HR afdelingen worden gebruikt. Deze vervolgsessie zal plaatsvinden tussen nu en medio januari. Indien er geïnteresseerde lezers zijn om aan de bedoelde sessie deel te nemen, dan kunnen zij zich melden bij Paul van Uffelen (paul.van.uffelen@sambo-ict.nl).Op weg met de examenleveranciers (iFoV thema Examinering)
De afgelopen maanden is overleg gevoerd met examenleveranciers, vertegenwoordigers van instellingen, het ministerie en MBO- en AOC Raad. Uitkomst van deze gesprekken is dat er welwillend wordt aangekeken tegen een onderzoek om na te gaan in welke mate Facet ook een geschikte afspeler kan zijn van beroepsgericht examenmateriaal dat in de markt wordt ontwikkeld en wordt afgenomen door de instellingen. Hiervoor is het nodig te weten welke (functionele) eisen door de examenleveranciers worden gesteld aan een dergelijk systeem.
Op dit moment wordt gewerkt aan een opdrachtformulering voor een te selecteren partij om het volgende voor 1 mei 2015 op te leveren:
 1. een gezamenlijk functioneel ontwerp;
 2. een analyse van de verschillen tussen dit FO en Facet;
 3. aanbevelingen aan de leveranciers voor vervolgstappen.
Het is de verwachting dat eind januari deze opdracht kan worden verstrekt.
Vanuit het Programma iFoV zal saMBO-ICT fungeren als gemandateerd opdrachtgever.SION (iFoV thema Bedrijfsvoering)
Komend jaar is het laatste jaar van het programma SION in de huidige vorm. Voor het komend jaar staan er vanuit het perspectief van het MBO een aantal belangrijke ontwikkelingen op het programma.
Allereerst moeten de plannen om een digitale handtekening te kunnen gebruiken, omgezet worden in een voorziening waar alle instellingen gebruik van kunnen maken. Het tekenen met behulp van DigiD moet dan mogelijk worden bij formele documenten die we binnen het MBO gebruiken.
Daarnaast wordt gewerkt aan oplossingen met betrekking tot een persistente identiteit van personen (studenten en medewerkers) die gebruikt kan gaan worden in allerlei processen waar geen BSN gebruik mag worden. Het gaat dan dus ook om bijvoorbeeld MBOcloud of de stage.
Naast de identiteit van personen zal het fenomeen “onderstructuur van instellingen” worden aangepakt. Daarbij wordt een concept ontwikkeld waarbij instellingen, indien gewenst, de structuur van de eigen instelling kunnen vastleggen bij gegevens. Dat moet leiden tot betere ondersteuning bij processen zoals toezicht, maar ook bij leermiddelen. Een werkgroep is daar nu hard mee aan de slag in het MBO.
Maar ook wordt nog gewerkt aan de ROSA-architectuur, aan de doorstroommonitor en een aantal acties rondom aanmelden en inschrijven. Tenslotte wordt gekeken hoe de samenwerking die de afgelopen jaren is ontstaan tussen de verschillende onderwijssectoren, voortgezet kan worden na de programmaperiode.
Ook volgend jaar zal saMBO-ICT vanuit het programma iFoV bijdragen aan deze onderwerpen in de rol van meedenker, maar ook in de rol van aanjager voor de MBO sector.Taskforce IBB zet door!
Door de taskforce Informatiebeveiligingsbeleid zijn weer behoorlijk wat stappen in het programma gezet die van belang zijn voor alle scholen:
 • De eerste masterclass is gestart, de tweede is ook alweer volgeboekt.
 • Er is een tool aangeschaft waarmee scholen aan de slag kunnen om de stand van zaken van het IBB kunnen meten en waarmee ook een benchmark voor de sector kan worden gemaakt. In de masterclass wordt daar ook aandacht aan besteed en er wordt in januari een pilot gedaan op het Noorderpoort College.
 • Er is een voorlopig stappenplan gemaakt waarmee de voorlopers op de mbo scholen aan de slag kunnen om gestructureerd de informatiebeveiliging binnen de instelling op te gaan zetten, ook die wordt met de deelnemende scholen besproken.
 • Er wordt een werkgroep Privacy ingesteld die de specifieke aspecten rond privacy mede in relatie tot de informatiebeveiliging in kaart gaat brengen.
Kortom, veel activiteit en veel voortgang, we houden u op de hoogte.
Namens de Taskforce, Ludo Cuijpers en Leo Bakker.Actieve Masterclass IBB binnen de mbo sector groot succes
De 1e masterclass IBB is op 20 november van start gegaan in het Carlton hotel in Utrecht. De cursus was binnen 14 dagen volgeboekt. De 20 deelnemers kwamen uit het hele land met een forse afvaardiging uit Friesland en geen deelname uit Limburg. De AOC’s waren met 2 collega’s aanwezig, de vakscholen met 1 en de ROC’s waren met 17 deelnemers fors vertegenwoordigd.

De eerste dag werden de IB ervaringen vanuit het hoger onderwijs met de cursisten gedeeld. Alf Moens, de geestelijk vader van het IB binnen het hoger onderwijs, presenteerde de ontwikkelingen en deelde een aantal ervaringen met de groep. Hans van der Wal, security officer Saxion, presenteerde het Ib beleid van Saxion dat binnen het Nederlandse onderwijs te boek staat als een best practice.
Lees het uitgebreide verslag van Ludo Cuijpers (voorzitter werkgroep taskforce Kennisdeling) op onze website.Meerjarenplan Kennisnet
Ict laten werken voor het onderwijs, dat is waar Kennisnet voor staat.
In het meerjarenplan 2015-2018 beschrijft Kennisnet op basis van de ambities van het onderwijs de inspanningen voor de komende jaren. De thema’s die daarbij centraal staan zijn eigentijdse leermiddelen, een slimme organisatie van het onderwijs en meer rendement uit ict.
Het jaarplan 2015 beschrijft de concrete activiteiten en inspanningen die Kennisnet in 2015 zal ondernemen om ict te laten werken voor het onderwijs.

In het mbo werkt Kennisnet daarbij uiteraard nauw samen met saMBO-ICT.
Het jaarplan en meerjarenplan zijn beschikbaar op kn.nu/meerjarenplan.eduroam bij de MBO Raad
Sinds enige tijd is eduroam nu ook beschikbaar bij de MBO Raad voor iedereen die over een account beschikt. Vanuit saMBO-ICT komen we steeds vaker op instellingen waar gebruik wordt gemaakt van eduroam, maar zelf hadden we geen account, lastig dus. De oplossing bleek te zijn door vanuit de MBO Raad zelf ook eduroam te gaan aanbieden! Het mes snijdt daarmee aan twee kanten: iedereen die vanuit saMBO-ICT en de MBO Raad het land in gaat kan er gebruik van maken, maar ook al die mensen die vanuit de instellingen in Woerden komen vergaderen. Voor Jan-Willem van Vaneveld was het een mooie uitdaging om de nieuwe routers goed geconfigureerd te krijgen, maar dat had hij zo voor elkaar!Vijf vragen aan.....
Deze keer heeft Jan-Willem van Vaneveld van de MBO Raad de vragen beantwoord:
 1. Wil je jezelf even voorstellen?
 2. Wat is de meest belangrijke onderwijs- of organisatieontwikkeling voor jouw organisatie?
 3. Welke ontwikkeling op het gebied van ICT is belangrijk voor jouw organisatie?
 4. Als je vijf ton krijgt, wat doe je daar dan mee?
 5. Welke technologie zou jij voor jezelf niet kunnen missen?


Vragen van en aan collega's
Vragen van/aanLeden kunnen zelf direct een vraag op de website plaatsen in de Vraagbaak. Hiervoor moet men wel zijn ingelogd. Ook om de vragen te bekijken is aanmelding vereist. Dit om te voorkomen dat willekeurige bezoekers vragen onder ogen krijgen die alleen voor onze leden bestemd zijn.

Reageren gaat gemakkelijk. Reacties kunnen direct onder de vraag in deVraagbaak geplaatst worden, zodat andere leden deze ook kunnen raadplegen.

Discussies op LinkedIn
Naast de Vraagbaak worden er ook vragen gesteld en discussies gestart in de LinkedIn groep van saMBO-ICT. Deze groep telt op moment van schrijven 964 leden. Een groot verschil met de Vraagbaak is dat iedereen zich kan aanmelden voor deze groep, dus ook leveranciers en bedrijven.