Nieuwsbrief nummer 36, september 2014

Inleiding
We hebben allemaal een verhaal over de vakantie. Of die nu gaan over mooie vakanties in verre oorden, of een verregende vakantie in Frankrijk (dat was bij mij helaas het geval). Zo net na de vakantie zijn we gewend om elkaar inkijkjes te geven in het privéleven van elkaar. Het ontmoeten van elkaar is een belangrijk aspect in het werk.

Wij vinden het belangrijk om tijdens activiteiten ook informele tijd te hebben voor elkaar. Daarom organiseren we vaak op de woensdag, voorafgaand aan de conferentie, een wat meer informeel programma. Het zijn belangrijke momenten om de band met collega’s te versterken. Al is het natuurlijk ook mooi om te horen hoe innovatie de groene sector concurrerend houdt…

Groeten,

Jan Bartling


30e saMBO-ICT conferentie 17+18 september Groenhorst Barneveld
Nog even en dan is het al weer zover, de 30e saMBO-ICT conferentie bij Groenhorst in Barneveld. Het programma, dat te vinden is op deze website, kenmerkt zich woensdagavond door een wat informeel karakter. De donderdag laat een vol en gevarieerd programma zien. Naast de gebruikelijke updates van lopende zaken zijn er tal van workshops voor en door instellingen. Ook qua keynotes is er gezocht naar variëteit: woensdagavond laat Corné Kocks ons kennismaken met de innovatieve 'Groene sector'. Donderdagochtend neemt Sara Albone het stokje van hem over en kijken we door de bril van een docent (Sara is MBO Leraar 2013) naar o.a. ICT. Na het lunchbuffet vertelt Paul Rullmann, voorzitter SURF ons ongetwijfeld wat SURF het MBO te bieden heeft. Graag zien wij u 17 en/of 18 september bij Groenhorst in Barneveld.Gebruikersdag 29 september 2014
De eerste gebruikersdag van dit studiejaar vindt plaats op 29 september. Voor het programma denken we aan de volgende onderwerpen: FACET, Generieke cijfers en Afnemers BRON. Uiteraard zullen ook de actuele onderwerpen iAgenda en herziening Kwalificatiestructuur aan de orde komen. Het programma wordt uiterlijk een week van tevoren verstuurd.
Aanmelden is al mogelijk met het aanmeldformulier op de site.

De gebruikersdagen van het komende jaar kunt u vast in uw agenda te zetten. De planning is als volgt:
 

24 november 201413 april 201528 september 2015
2 februari 20158 juni 201523 november 2015Leergang DA najaar 2014
Na een succesvolle pilot van de Leergang Deelnemersadministratie in het voorjaar van 2014, biedt saMBO-ICT de Leergang DA in het najaar 2014 twee keer aan. Uiteraard zijn de lessons learned uit de pilot gebruikt om de Leergang DA te verbeteren. Het programma is nagenoeg gelijk gebleven, maar nu verspreid over 4 i.p.v. 3 dagen, zodat er meer tijd per onderwerp is. Om reistijden te beperken is de locatie op verschillende plaatsen in het land:
- in Zwolle op 20 okt, 29 okt, 6 nov en 14 nov;
- in ’s-Hertogenbosch op 17 nov, 28 nov, 8 dec en 17 dec.

Zie deze flyer voor meer informatie.

Inschrijven kan door middel van dit aanmeldformulier. Alleen voor leden van saMBO-ICT, maximaal 2 deelnemers per school en maximaal 15 deelnemers per leergang.
Herziening kwalificatiestructuur
Voor de zomervakantie is het Programma van Eisen opgeleverd. Daarmee is de basis gelegd voor de start van de realisatie ervan in de processen en systemen van de scholen. Ook voor deze fase stimuleert en organiseert saMBO-ICT samenwerking tussen de betrokken leveranciers en gebruikersgroepen. De aanpak hiervan is in deze memo beschreven.

De komende tijd gaan we van start met de oplevering van de volgende versie van het PvE, waarin een update komt van het hoofdstuk over de koppelvlakken. Daarnaast inventariseren we de vragen die bij leveranciers ontstaan bij het realiseren van het PvE en gaan we op zoek naar de antwoorden daarop. Afstemmen met andere betrokken partijen, zoals OCW, MBO Raad, DUO en SBB, zowel inhoudelijk als planning technisch, is daarbij van groot belang.

Effectiviteit en efficiëntie proberen we te bereiken door het inzetten van verschillende middelen: informatiebijeenkomsten, conference calls en een groep in de groepsomgeving van de saMBO-ICT site. Met de direct betrokkenen zullen we continue inventariseren waar behoefte aan is en hoe we onderlinge samenwerking kunnen faciliteren. Het uiteindelijke doel is dat de scholen hun processen en systemen tijdig klaar hebben voor de herziene kwalificatiestructuur.

Zie voor meer informatie de themapagina Herziening Kwalificatiestructuur op de saMBO-ICT site en de sitewww.herzieningmbo.nl.
iAgenda
Voor de zomer is een eerste versie gepubliceerd van de iAgenda. Een overzicht van alle (beleids)maatregelen en bijbehorende gevolgen voor het informatielandschap van instellingen. Er zijn vooral positieve reacties op gekomen, omdat het een agenda is die we kunnen gebruiken binnen de instellingen, maar ook in de relatie naar de overheid. De meest gehoorde opmerkingen was: “het is wel heel erg veel!”.

De partijen die de eerste versie hebben opgesteld zullen een vervolgversie van de iAgenda gaan uitbrengen. Een aantal onderwerpen kan worden geclusterd, de impact binnen instellingen moet duidelijker naar voren komen en er mist nog een aantal onderwerpen, bijvoorbeeld uit het bestuursakkoord. Wanneer er inhoudelijke opmerkingen zijn over de iAgenda, schroom dan niet om deze door te geven via ons secretariaat. De verzamelde opmerkingen zijn dan input voor de volgende versie.
ICT Monitor
Afgelopen jaar is de door de instellingen de eerste ICT Monitor ingevuld. De resultaten zijn gepubliceerd tijdens de januari-conferentie in Doetinchem. De resultaten gaven een inkijkje bij instellingen op het gebied van ICT. We hebben beloofd om deze ICT Monitor elk jaar te houden en dus ook in 2014.

Eind oktober krijgen de contactpersonen bij instellingen de oproep om de ICT Monitor voor hun instelling in te vullen. Ten opzichte van 2013 zijn er een aantal zaken veranderd:

 • de tool is anders ingericht: tussenresultaten kunnen worden opgeslagen en uiteindelijk beslist de instelling om de ingevulde monitor op te sturen;
 • er komt een handleiding bij de ICT Monitor, zodat duidelijk wordt wat er met bepaalde termen bedoeld wordt;
 • bij de uitnodiging worden de resultaten van 2013 meegezonden, zodat invullen makkelijker wordt;
 • er zijn nieuwe thema’s, zoals cloud, architectuur en scholing;
 • er is een verbinding gemaakt met de Bve benchmark van de MBO Raad, zodat dezelfde definities worden gebruikt.
In september/oktober zal een klankbordgroep van instellingen samen met Kennisnet en Berenschot de vragen en de tool beoordelen. Instellingen zal worden gevraagd om de monitor in de maand november in te vullen, zodat de resultaten en de analyse bekend worden in januari. Naarmate de ICT Monitor vaker wordt ingevuld, zullen toenemend trends zichtbaar worden. Het vraag een investering in tijd bij instellingen, maar het resultaat is zeer nuttig.Programma MBOcloud
Realisatie plateau 1 MBOcloud gestart!
In opdracht van SURF en Kennisnet is deze zomer een projectteam realisatie MBOcloud gestart met Hedwig van Vuuren als projectmanager voor het te ‘bouwen’ deel van MBOcloud. Naast deze realisatie wordt er komende tijd op meer terreinen aan de weg getimmerd: er wordt overlegd met zowel uitgevers als distributeurs van (digitale) leermiddelen; er wordt een lijst samengesteld met via SURFconext te ontsluiten cloudapplicaties (waar SURFnet mee aan de slag gaat); er wordt een lijst samengesteld met niet-cloudapplicaties die we ook via cloud ontsloten willen zien (en vervolgens contact gezocht met mogelijke aanbieders); kortom: we zijn gestart!

Samenstelling Taskforce MBOcloud
De volgende scholen zijn in de taskforce vertegenwoordigd: Aeres groep, Albeda College, Aventus, Da Vinci College, Deltion College, Drenthe College, Graafschap College, Koning Willem 1 College, Noorderpoort, ROC de Leijgraaf, ROC Midden Nederland, ROC Mondriaan, ROC Nova College, ROC van Amsterdam (en ROC Flevoland), ROC van Twente, ROC West-Brabant, Summa College en Wellantcollege.

Meer weten over het MBOcloud-programma?
De volgende documenten zijn beschikbaar op de programma-site:

 • Folder MBOcloud 2014 – Een snel overzicht over het programma af te drukken op folderformaat
 • Functioneel Beeld MBOcloud – Toekomstvisie MBOcloud in functionele beelden, hoe werkt het voor een student, docent, etc?
 • Handreiking - Regie op de regie: Naar een veranderde dienst ICT als gevolg van de transitie naar de cloud
 • Plan van Aanpak Realisatie MBOcloud - Hoe gaan we de MBOcloud realiseren?
 • Programma van Eisen MBOcloud – Welke eisen stellen we aan MBOcloud?
 • MBOcloud Op weg naar realisatie (uitgave beschikbaar vanaf de a.s. saMBO-ICT conferentie, met o.a. aandacht voor de plateauplanning MBOcloud)Programma van eisen voor examenprocessen mbo
Examinering is een complex proces met vele processtappen, handelingen en documenten. Vanwege de beheersbaarheid van het examineringsproces zetten mbo-scholen steeds meer ICT-systemen als ondersteuning in. In nauwe samenwerking tussen Kennisnet, het Servicepunt examinering mbo, saMBO-ICT, enkele mbo-scholen en Capgemini is een referentiekader voor een programma van eisen voor alle examenprocessen in het mbo geschreven.

Doel van het document is een brug slaan tussen de inhoudelijke kennis van examenfunctionarissen en de meer ict gerelateerde kennis van de informatiemanagers of it-managers binnen een mbo-school. Het document geeft een referentiekader weer, het is zeker geen blauwdruk. Het kader is een hulpmiddel dat de wensen en eisen weergeeft die vanuit het functionele perspectief van de examenprocessen van een school gesteld kunnen worden aan de ict-systemen die deze processen ondersteunen. Wensen en eisen die een rol spelen bij de mogelijke aanschaf van dergelijke systemen, bij de inrichting ervan en/of bij het op elkaar laten aansluiten van ict-systemen.

Als zodanig kan het document heel goed dienen als leidraad bij het gesprek tussen de examenfunctionarissen en de informatiemanager over functionele wensen en ict kaders.
Taskforce Informatiebeveiligingsbeleid mbo van start!
In de zomer is de taskforce Informatiebeveiligingsbeleid (IBB) formeel gestart. Deze groep heeft tot taak het actieplan IBB, dat saMBO-ICT voor de zomer heeft opgesteld, uit te voeren. Dit plan omvat een tiental concrete acties die erop gericht zijn om het informatiebeveiligingsbeleid in het mbo veld beter op de kaart te zetten en zodoende te versterken.
De beoogde resultaten van het plan zijn zeer divers van aard, een korte opsomming:

 • inzicht verkrijgen in de stand van zaken met betrekking tot IBB binnen het mbo, op basis van een benchmark;
 • ontwikkelen van een mbo normenkader zodat duidelijk is waartegen het beleid en de genomen maatregelen moeten worden getoetst;
 • aanbieden van masterclasses met als doelhet niveau van IBB binnen het mbo te verhogen door (o.a.) stafmedewerkers verder te trainen;
 • ontwikkelen van tooling zoals handreikingen, quick scans en stappenplannen;
 • presenteren van beleidsinstrumenten die als format voor een mbo beleidsplan kunnen worden gehanteerd;
 • stimuleren van kennisdeling en uitwisselen van ervaringen, publicaties, posters en flyers, met behulp van een uitwisselplatform voor virtuele ontmoeting;
 • vergroten van het draagvlak door verhoging van de bestuurlijke inbedding (een Hoe? Zo! boekje over Informatiebeveiligingsbeleid).
Hoe? Zo! publicatie
Kortom, een scala aan activiteiten. Deze week gaan diverse werkgroepen aan de slag om de activiteiten ook daadwerkelijk op te starten. In de zomer is al hard gewerkt aan de Hoe? Zo! publicatie die op de komende saMBO-ICT conferentie zal worden gepresenteerd. De taskforce is een gezamenlijk initiatief van saMBO-ICT, Kennisnet en SURF. In de taskforce zijn ook een negental instellingen vertegenwoordigd en wordt voorgezeten door Hans Doffegnies, Facilitair directeur van het Summa College. Op de websites van saMBO-ICT en Kennisnet zal de voortgang worden gepubliceerd zodat een ieder daar kennis van kan nemen.

Meer weten, neem contact op met Leo Bakker (l.bakker@kennisnet.nl) of Ludo Cuijpers (l.cuijpers@leeuwnet.nl). Of kom naar de presentaties op de saMBO-ICT conferentie in Barneveld.
BRON en examinering
Al enkele jaren zijn we langzaam aan het wennen dat rekenen, taal en straks ook Engels (deels) landelijk wordt geëxamineerd via de computer. Vanaf december 2014 wordt er ook gestart met het aanleveren van de behaalde resultaten aan DUO via BRON. Een representatieve werkgroep bestaande uit instellingen, MBO-raad, Steunpunt taal en rekenen MBO, OC&W, DUO en saMBO-ICT komt al enige tijd maandelijks bij elkaar om deze aanlevering functioneel en technisch voor te bereiden. Alhoewel de aanlevering klein begint (Nederlands niveau-4) wordt deze zo ingericht dat toekomstige examenresultaten ook verwerkt kunnen worden.
Netwerk Informatiemanagers
In dit cursusjaar hebben we weer een aantal bijeenkomsten gepland van het netwerk Informatiemanagers. Ze worden gehouden op 9 oktober, 20 november, 12 februari en 18 april.

De bijeenkomsten worden georganiseerd in samenwerking met Kennisnet. Op de eerste bijeenkomst komen de iAgenda en het (meerj)arenplan van Kennisnet aan de orde.
Meld u aan voor het programma Big Data
In december 2014 starten we de tweede keer het programma Big Data. Bent u projectleider bij een MBO-instelling en wilt u werken aan de verbetering van uw onderwijs of organisatie op basis van objectieve data? Dan kan het programma big data u daarbij ondersteunen.

MBO-instellingen werken in het kader van Focus op vakmanschap aan doelmatigheid in de organisatie. Voorspellende stuurinformatie kan daarbij helpen. Het onderzoeken van verbanden in de organisatie met behulp van grote sets data leidt tot objectiever sturen. Daarom hebben saMBO-ICT en Kennisnet het initiatief genomen voor het programma Big Data.

In het programma gaan we in op onderwerpen als het definiëren van scherpe vraagstellingen, data-analyse, privacywetgeving en intervenieren op basis van uitkomsten. Experts geven ons input op deze onderwerpen, tegelijkertijd gaan we de kennis meteen vertalen naar eigen projecten. Ook zullen we in de programmadagen ruimte hebben om van elkaar te leren door middel van intercollegiale consultatie.

Het programma is bedoeld voor projectleiders van MBO-instellingen, bijvoorbeeld: projectleider VSV, proceseigenaar intakeproces, maar ook projectleider informatiemanagement. De deelnemers dienen een project onderhanden te hebben waarin de input van het programma kan worden toegepast.

Meer informatie en ook ervaringen van eerdere deelnemers vindt u via mbo.kennisnet.nl.
U kunt zich aanmelden voor het programma bij Marius van Zandwijk, senior adviseur Kennisnet
(telefoon: 0800 – 321 22 33, e-mail: m.vanzandwijk@kennisnet.nl)
SBB reorganiseert databestand met leerbedrijven
Per 1-8-2015 worden de wettelijke taken van de kenniscentra overgebracht naar één samenwerkingsorganisatie SBB. De 17 databases van de kenniscentra worden daarom samengevoegd in één database. Dit is een forse ingreep waar alle ketenpartners van de BPV direct mee te maken krijgen.

Nu kan bijvoorbeeld een bouwonderneming erkend zijn door Fundeon (voor de bouw), ECABO (op de administratie) en Kenwerk (voor de catering op kantoor). Deze bouwonderneming staat dus drie keer in Stagemarkt. SBB wil zoveel mogelijk de leerbedrijven uniek in de database plaatsen. De bouwonderneming heeft straks dus nog maar één codeleerbedrijf met verschillende erkenningen. Ook wordt door de samenvoeging het BRIN-nummer in de huidige codering overbodig. Daarnaast hebben deskundigen al vaker aangedrongen op het betekenisloos maken van de codering van leerbedrijven. Verwarring over welke code je moet gebruiken zal straks sterk afgenomen zijn. Daarmee creëren we een solide basis om leerplaatsen en erkenningen eenduidig, uniform uit te wisselen.

Voorbereiding
De voorbereidingsgroep met het onderwijsveld, DUO, saMBO-ICT, pakketleveranciers, kenniscentra en SBB is voor de zomer bijeen geweest. Hun opdracht is de aanpak en impact te inventariseren en te adviseren over een nieuwe, toekomstbestendige codering van leerbedrijven. Eind september verwerkt de voorbereidingsgroep alle reacties op de impact en stelt zij de definitieve aanpak vast. Op o.a. de gebruikersdagen ontvangen gebruikers meer informatie hierover.
BVE-congres 2014
De Dienst Uitvoering Onderwijs, MBO Raad, saMBO-ICT, Kennisnet, SBB en het Ministerie van OCW organiseren samen op dinsdag 4 november 2014 het jaarlijkse BVE-congres in het leerhotel Het Klooster in Amersfoort.
In het plenaire gedeelte wordt in vogelvlucht inzicht gegeven in de laatste ontwikkelingen rondom wet- en regelgeving in het mbo. Daarna volgen workshops die gericht zijn op 3 peilers; Beleid, Uitvoering en Techniek. Een workshop kan op één van de peilers gericht zijn maar ook op meerdere. Naast informatie-uitwisseling is het congres uiteraard ook bedoeld om elkaar te ontmoeten.
Rond half september verschijnt het volledige programma. U kunt zich dan ook aanmelden voor workshops.Alert Online
SURFnet is op dit moment een lespakket aan het ontwikkelen op het gebied van online security. De inhoud van dit online pakket is gericht op docenten. Belangijke aandachtspunten zullen onder andere informatiebeveiliging in de klas en social media zijn. SURFnet zal voor geïnteresseerde instellingen een les van 1 uur verzorgen. Deze les wordt op locatie gegeven voor groepen van maximaal 25 docenten en belangstellenden. Graag stellen we ook uw instelling in staat om kosteloos gebruik te maken van dit aanbod.

Het lespakket wordt officieel gelanceerd tijdens de landelijke security campagne Alert Online. Deze campagne loopt van 27 oktober tot en met 7 november aanstaande. Klik hier voor meer informatie.

Na de introductie bij Alert Online wordt het pakket beschikbaar gesteld via CyberSave Yourself zodat de instellingen hier ook zelf mee aan de slag kunnen. Cybersave Yourself is een landelijke website voor het hoger onderwijs waar gebruikers van instellingsnetwerken algemene informatie, tips en trucs vinden om veilig met hun computer en instellingsnetwerk om te gaan.

Mocht uw instelling geïnteresseerd zijn om gebruik te maken van dit lespakket, neem dan contact op met Alf Moens van SURFnet. Alf is te bereiken via alf.moens [at] surfnet.nl
'Stokjes' gezocht
Op 17 en 18 september a.s. vindt de 30e saMBO-ICT conferentie plaats. Alhoewel niet altijd het geval staat het getal 30 hier echt voor de 30e keer dat het georganiseerd wordt -in een frequentie van twee keer per jaar- en spreken we dus over minimaal 15 jaar conferentie geschiedenis. De organisatie wordt vormgegeven door een steeds wisselende programmacommissie en vindt plaatst op een bij saMBO-ICT aangesloten instelling met een programma van en door instellingen. Het bij een ander in de keuken kijken is dus niet figuurlijk, maar letterlijk. Voor de komende jaren is de programmacommissie op zoek naar instellingen die het stokje willen overnemen. Als u de uitdaging tot het houden van een saMBO-ICT conferentie, ondersteund door een enthousiaste programmacommissie, binnen de muren van uw instelling eens wilt verkennen maken we daar graag een afspraak voor. Een email naar ons secretariaat is daarvoor voldoende.
Vijf vragen aan.....
Deze keer heeft Steven Verstraten van Aeres Groep de vragen beantwoord:

 1. Wil je jezelf even voorstellen?
 2. Wat is de meest belangrijke onderwijs- of organisatieontwikkeling voor jouw organisatie?
 3. Welke ontwikkeling op het gebied van ICT is belangrijk voor jouw organisatie?
 4. Als je vijf ton krijgt, wat doe je daar dan mee?
 5. Welke technologie zou jij voor jezelf niet kunnen missen?Vragen van en aan collega's
Vragen van/aanLeden kunnen zelf direct een vraag op de website plaatsen in de Vraagbaak. Hiervoor moet men wel zijn ingelogd. Ook om de vragen te bekijken is aanmelding vereist. Dit om te voorkomen dat willekeurige bezoekers vragen onder ogen krijgen die alleen voor onze leden bestemd zijn.

Laatst gestelde vragen:

Reageren gaat gemakkelijk. Reacties kunnen direct onder de vraag in de Vraagbaak geplaatst worden, zodat andere leden deze ook kunnen raadplegen.

Discussies op LinkedIn
Naast de Vraagbaak worden er de laatste tijd ook steeds meer en vaker vragen gesteld en discussies gestart in de LinkedIn groep van saMBO-ICT. Deze groep telt op moment van schrijven al 945 leden en daar komen wekelijks nieuwe aanmeldingen bij. Een groot verschil met de Vraagbaak is dat iedereen zich kan aanmelden voor deze groep, dus ook leveranciers en bedrijven. Sommige vragen kunnen dus nog steeds beter in onze Vraagbaak gesteld worden.