Nieuwsbrief nummer 34, mei 2014

Inleiding
Een jaar geleden heeft de minister aangegeven flink te zullen korten op de subsidies van Kennisnet en Surf. Dat gaat gelden voor de jaren 2015 en volgende. De komende tijd zal steeds duidelijker worden wat dat voor de dienstverlening aan mbo-instellingen voor gevolg zal hebben. Ook op persoonlijk vlak zullen de kortingen gevolgen hebben. We wensen iedereen sterkte bij deze veranderingen. Het is dus een onzekere tijd met betrekking tot de ondersteuning op het gebied van ICT.

Maar de taakstellingen, zoals bezuinigingen ook genoemd worden, bieden ook aanknopingspunten om nog meer samen te werken. Tijdens de afgelopen ALV van de MBO Raad is gesproken over het aansluiten van de mbo-sector bij Surf. In de praktijk zijn onderwerpen als cloud en informatiebeveiliging intersectoraal van aard en niet erg specifiek voor het mbo. We kunnen in het mbo goed profiteren van de kennis die bij Kennisnet en Surf aanwezig is. Combineren van die kennis, kan zorgen dat we binnen het mbo goed ondersteund worden.

Groeten,

Jan Bartling


30e saMBO-ICT conferentie 17+18 september Groenhorst Barneveld
Het programma voor de conferentie krijgt steeds vaster vorm. Naast de informele woensdagavond, die vooral in het teken staat van ontmoeten, hanteren we voor de donderdag het vaste format van twee keynotes en ruim 20 workshops. Voor de programma commissie, die mee wisselt met de organiserende instelling, vormen de keynotes elke keer weer een uitdaging. Deze keer staat er in ieder geval iemand vanuit de dagelijkse onderwijspraktijk gepland en zal er vanuit die invalshoek worden ingezoomd op ICT. Uiteraard doen we weer ons uiterste best een interessant palet aan onderwerpen te bieden waaruit gekozen kan worden. Ergens half juni zal het programma en de mogelijkheid tot aanmelden via de gebruikelijke kanalen verspreid worden.Gebruikersdag 16 juni 2014
Datum: 16 juni 2014
Tijd: 09.30 – 16.00 uur
Locatie: Galvanistraat 13, Ede

16 juni lijkt nog ver weg, maar door de gebroken weken die er tussen zitten vanwege de feestdagen, is het zo zover. De programmacommissie werkt aan de volgende onderwerpen voor het gezamenlijke ochtendprogramma:
 • Update over Vernieuwing BRON
 • Gevolgen voor de informatiesystemen van scholen van de transitie van taken van Kenniscentra naar SBB
 • Beantwoording van vragen over Cursusgeld, waarvoor een inventarisatie gestart is.
Aanmelden: U kunt zich hier aanmelden.Kennisdeling SharePoint 23 mei 2014
Thema: Implementatie/migratie naar SharePoint2013
Datum: 23 mei 2014
Tijd: 09.30 – 13.00 uur
Locatie: FNV Bouw, Houttuinlaan 3, Woerden

Kennis delen met collega’s van andere mbo scholen over de implementatie en/of migratie naar SharePoint2013? Dat kan op 23 mei 2014!
Het is deze keer een verkort programma, maar echt voor en door mbo scholen. Het Deltion College, AOC de Groene Welle en Nova College zullen vertellen hoe zij de implementatie van/migratie naar SharePoint2013 aangepakt hebben en wat hun ervaringen zijn. Uiteraard is er ook ruimschoots de tijd voor het stellen van vragen en uitwisselen van ervaringen met alle aanwezigen.
Aanmelden: U kunt zich hier aanmelden.Bericht uitwisseling Facet 11 juni 2014
Datum:11 juni 2014
Tijd:14.00 – 16.30 uur
Locatie: MBO Raad, Houttuinlaan 6, Woerden

Ruim twee jaar zijn we inmiddels onderweg met de bouw en implementatie van Facet, het systeem waarmee de landelijke examens taal en rekenen (COE’s) de komende jaren binnen het MBO afgenomen gaan worden. Facet vervangt Examentester en zal naar verwachting in 2015 leidend zijn. Naast de COE’s in het mbo wordt Facet ook ingezet binnen het VO en vanaf 2015 ook in het PO.

Aanvankelijk maakte een automatische berichtenuitwisseling met de systemen van de mbo-scholen geen deel uit van de Facet scoop. Bij im- en export mogelijkheden werd uitgegaan van csv-bestanden. Met name input vanuit het veld heeft geleid tot de ontwikkeling van enkele webservices naar en vanuit Facet. Woensdag 11 juni staat er een bijeenkomst gepland met leveranciers van bij de examinering betrokken systemen waarin we elkaar bijpraten met betrekking tot:
 • het gelopen traject;
 • afstemming met DUO (gegevenswoordenboek en Edukoppeling);
 • relatie naar standaarden.
Daarnaast willen we ruim aandacht besteden aan de implementatie van de Facet berichten binnen de instellingen en richting de leveranciers. De bijeenkomst wordt georganiseerd door saMBO-ICT mede namens CvE, DUO, SION en OC&W. Indien u vragen heeft kunt u die stellen aan info@saMBO-ICT.nl.
Aanmelden: U kunt zich hier aanmelden.Aansluiting mbo bij Surf
Tijdens de ALV van de MBO Raad van afgelopen april is besloten dat de mbo-sector zich wil aansluiten bij de Surf-familie. Dat is een besluit dat werd ingegeven door strategische, juridische en kostentechnische overwegingen. De bestuurders vinden het een belangrijke stap voor de sector als geheel. Het is nu aan de Surf-familie om formeel te besluiten om het mbo als sector op te nemen.

De instellingen binnen het mbo zullen echter ook zelf nog de beslissing moeten nemen, om van de dienstverlening van Surf gebruik te maken. Dat is de individuele beslissing van elke instelling. Om instellingen te helpen bij een eventuele overgang naar Surf, zal een inrichtings- en transitieplan worden ontwikkeld. Dat beschrijft de nieuwe situatie, maar regelt ook de overgang naar het nieuwe, bijvoorbeeld op het gebied van licenties of zeggenschap. Deze plannen moeten voor de zomer gereed zijn. Deze stappen zullen worden genomen in regelmatig contact met de instellingen.Kleine instellingen
De verscheidenheid aan instellingen binnen saMBO-ICT is groot en divers. We kennen hele grote instellingen met tienduizenden studenten tot kleine instellingen met slecht een paar honderd mbo-studenten. Al deze groepen proberen we zo goed mogelijk te ondersteunen.

Op 10 april hebben we een bijeenkomst gehouden met een aantal “kleine” instellingen. We hebben vooral gesproken over de thema’s die op dit moment spelen, en de manier waarop kleinere instellingen daarmee omgaan. Uit de discussie blijken deze scholen duidelijke keuzes te (moeten) maken over wat men wel en wat men niet doet. Prioriteren is noodzaak. Ook is duidelijk dat kennis bij een beperkt aantal mensen belegd is. Dat heeft voor- en nadelen. Korte lijnen zijn handig, maar afhankelijkheid van specialisten maakt kwetsbaar. Ook werd benadrukt dat vooral kleine instellingen maximaal profiteren van saMBO-ICT als kennisdelingsplatform, ze zijn echter niet altijd in staat om een significante bijdrage te leveren richting inbreng. In het verlengde daarvan werd aangegeven dat het soms lastig is om aan alle activiteiten van saMBO-ICT deel te nemen, maar dat daarom de nieuwsbrief en de website voor deze groep van extra belang zijn.

We hebben afgesproken ook in het komende cursusjaar met deze groep scholen een aantal keer bij elkaar te komen. Mocht je als kleine instelling willen aansluiten, dan is dat zeker mogelijk. Neem dan contact op metjan.bartling@sambo-ict.nl.Bijeenkomst informatiemanagers
Op 24 april is een bijeenkomst gehouden van het netwerk Informatiemanagers. Hoewel de opkomst door de vakantieperiode wat achterbleef, is intensief gesproken over twee thema’s: de ICT Monitor en Informatiebeveiligingsbeleid.

Met betrekking tot de monitor is gesproken over de relevantie van de informatie en over definities van de gegevens. Maar ook is gesproken over de behoefte aan een handleiding, die scholen makkelijker door de vragen helpt en waar die definities met voorbeelden worden toegelicht. Ook is aandacht besteed aan de gebruikte tool. Het zou een stuk makkelijker zijn wanneer ingevulde antwoorden bewaard kunnen worden (jazeker, dat gaat de volgende keer gebeuren). Ook willen instellingen graag vroegtijdig weten wanneer de volgende enquête er komt. Al deze opmerkingen worden meegenomen in de volgende versie.

Tenslotte werd meermalen geconstateerd dat een monitor pas waarde gaat opleveren wanneer we het een aantal jaren achtereen volhouden. Dus een aanmoediging voor iedereen om dit jaar allemaal mee te doen.

Tijdens deze bijeenkomst is ook gesproken over een actieplan Informatiebeveiliging voor het mbo. Geconstateerd is het belang van het onderwerp en de noodzaak tot samenwerking. Daarbij zijn onder andere de volgende acties besproken:
 • Samenstellen van Taskforce IBB voor het MBO
 • Beschrijven van een normenkader (op basis van het huidige kader van Surf)
 • Benchmark Informatiebeveiliging voor het mbo
 • Generiek stappenplan obv Surfstappenplan en handreiking
 • Hoe? Zo! boekje Informatiebeveiliging (gereed in september)
 • Opzetten masterclasses (5x) voor mbo-scholen (najaar 2014).
Inmiddels is dit in een actieplan vastgelegd en wordt gewerkt aan de samenstelling van een taskforce.Informatiebeveiliging
Zoals aangegeven is bij het artikel rondom het netwerk Informatiemanagers, wordt gewerkt aan een actieplan voor informatiebeveiliging. Dat bestaat uit een aantal onderdelen, waarbij dankbaar gebruik wordt gemaakt van materiaal dat beschikbaar is voor het hoger onderwijs. Surf heeft op deze themasite een schat aan documenten bij elkaar gebracht, zoals een stappenplan, een kader voor een informatiebeveiligingsbeleidsplan enz.
Door allerlei maatschappelijke partijen, waaronder de overheid, wordt gevraagd hoe het staat met de beveiliging binnen de mbo-scholen. Sommigen zeggen dat het slecht is gesteld, anderen houden een positiever verhaal. Belangrijk is daarbij van welke norm, van welke meetlat, je uitgaat. Een dergelijk normenkader zal de sector, samen met bijvoorbeeld de overheid moeten opstellen. Vervolgens kan inderdaad de vraag worden gesteld of de sector deze normen haalt en hoe het met de mbo-scholen staat op het gebied van beveiliging.

Naast een normenkader geeft het actieplan aan, dat we moeten werken aan bewustwording en het vergroten van kennis op dit gebied. Scholing, publicaties en bijeenkomsten zijn daarbij de instrumenten. Collectief kan er veel geregeld worden op het gebied van informatiebeveiliging, maar uiteindelijk zijn het de instellingen zelf die actie moeten gaan ondernemen.SION
Zoals al in eerdere nieuwsbrieven is beschreven is het programma SION bezig met een aantal activiteiten die voor alle onderwijssectoren een rol spelen. Concreet zijn er twee onderwerpen de afgelopen periode expliciet aan bod geweest.

Allereerst is gewerkt aan het onderwerp “digitaal ondertekenen” van de onderwijsovereenkomst in het mbo. Bij minderjarige studenten zal een van de ouders/verzorgers mee moeten ondertekenen. Dat is zowel het geval in de oude als in de digitale situatie. Het is de bedoeling dat zowel student als de ouder met behulp van DigiD de overeenkomst tekenen. Dat wordt echter moeilijk wanneer de onderwijsinstelling niet kan en mag beschikken over het BSN van de betreffende ouder. Er is dus wetgeving nodig op dit punt. Wel is het binnenkort mogelijk om digitaal ondertekenen voor 18-jarigen te introduceren.

Een tweede punt dat al lang speelt is de identiteit van personen, voor alle processen waar geen BSN voor gebruikt mag worden. Idealiter zou een dergelijke identiteit geldig moeten zijn in de hele onderwijskolom. Dat is echter op korte termijn niet te verwachten. De wet- en regelgeving lijken dat moeilijk te maken. Wel zou het mogelijk moeten zijn om afspraken te maken over de identiteit binnen de mbo-sector. Een dergelijke “persistente identiteit mbo”, die je zou kunnen afkorten met PIM, zou gerealiseerd kunnen worden in een sectorale voorziening.Leermiddelen
Tijdens een bijeenkomst met bestuurders in januari is aandacht besteed aan het onderwerp Leermiddelen. Dat is van belang vanuit verschillend perspectief. Ten eerste zullen de instellingen vragen om leermiddelen die gebaseerd zijn op de nieuwe kwalificatiestructuur, dus gericht op de nieuwe kwalificatiedossiers en op de keuzedelen. Dat betekent ook dat er nagedacht moet worden over de eisen die de mbo-scholen stellen aan leermiddelen. Het pakket van eisen dat hier op de site te vinden is beschrijft de belangrijkste eisen. Maar wellicht wil men meer eisen stellen, bijvoorbeeld ook op de manier waarop leermiddelen zijn samengesteld of over de vorm (digitaal).

Op basis van deze bijeenkomst wordt op dit moment een inventarisatie gehouden bij de bestuurders van instellingen. Resultaat van de inventarisatie is een document met een beschrijving van de bestuurlijke en inhoudelijke prioriteiten in het mbo die consequenties hebben voor leermaterialen en leermaterialenbeleid. Ook de vraag rond de noodzaak van regievoering vanuit de sector komt aan de orde. De vraag is of er mogelijke gezamenlijke uitgangspunten en inhoudelijke eisen/wensen op het gebied van leermiddelen te formuleren zijn. Op de bijeenkomst van bestuurders op 5 juni, het Jongerius beraad, zal gesproken worden over de conclusies.


Programma MBOcloud
FO/PVE en plateauplanning
In de afgelopen periode is het functioneel beeld vertaald in een Functioneel Ontwerp/Programma van Eisen. De realisatie van het programma van eisen vindt –mits e.e.a. kan worden gefinancierd straks plaats in drie plateaus. Het eerste plateau wordt dan op tijd voor de februari-instroom van 2015 opgeleverd. Om dit mogelijk te maken is met SURFnet en Kennisnet gekeken wat op basis van bestaande functionaliteiten relatief eenvoudig in het eerste plateau mogelijk kan worden gemaakt. Een belangrijke wens, MBOcloud te ontsluiten via 1 federatie, is dermate complex van aard dat het in het eerste plateau in elk geval niet zal worden gerealiseerd. Wat er wel zal worden gerealiseerd in het eerste plateau is naar verwachting komende maand definitief bekend! We gaan in deze periode ook op zoek naar pilotscholen die in het eerste half jaar van 2015 de nieuwe mogelijkheden willen uitproberen.

Aeres groep toegetreden tot de Taskforce
Afgelopen maand is de Aeres groep (groen onderwijs) toegetreden tot de Taskforce MBOcloud. Met de Aeres groep worden nu 13 scholen in de Taskforce vertegenwoordigd: Aventus, Da Vinci College, Deltion College, Graafschap College, Noorderpoort, ROC de Leijgraaf, ROC Nova College, ROC van Amsterdam (en ROC van Flevoland), ROC van Twente, Summa College en Wellantcollege.

Meer weten over het MBOcloud-programma?
De volgende documenten zijn beschikbaar op de programma-site:
 • Folder MBOcloud 2014 – Een snel overzicht over het programma af te drukken op folderformaat
 • Functioneel Beeld MBOcloud – Toekomstvisie MBOcloud in functionele beelden, hoe werkt het voor een student, docent, etc?
 • Handreiking - Regie op de regie: Naar een veranderde dienst ICT als gevolg van de transitie naar de cloud
 • Plan van Aanpak Realisatie MBOcloud - Hoe gaan we de MBOcloud realiseren?
Geplande presentaties:
 • Dinsdag 27 mei: ECK – klantdag - presentatie IECK/MBOcloud
 • Donderdag 5 juni: op herhaling de presentatie van de CvI-conferentie in het Innovatiehuis in Den Bosch.
 • Vrijdag 20 juni: Presentatie MBOcloud op de HO Link conferentieStand van zaken iFoV thema's
Leergang deelnemeradministratie
In de vorige nieuwsbrief hebben we gemeld dat de pilot leergang voor de deelnemeradministratie een succes was. De programmacommissie heeft het geheel geëvalueerd en uiteindelijk is besloten dat saMBO-ICT de leergang komend cursusjaar nog tweemaal zal herhalen.

Herziening kwalificatiestructuur
Op 14 mei is de slotbijeenkomst gehouden waarin de voorlaatste versie van het samen met de gebruikersgroepen ontwikkelde Programma van Eisen naar aanleiding van de herziening van de kwalificatiestructuur is besproken. In deze bijeenkomst is een toelichting gegeven op de drie inhoudelijk thema’s (Administratie, Logistiek en Catalogus) en het thema koppelvlakken. De OCW regisseur heeft ook telkens de relevante context toegelicht. Zie ook dit bericht.

Procesmodel Onderwijstijd in control
Het Procesmodel Onderwijstijd in control is op 14 mei besproken met leveranciers en gebruikersgroepen en goed ontvangen. Met name de checklist waarmee instellingen kunnen toetsen in welke mate men in control is in het licht van de nieuwe urennormen, werd gewaardeerd. Het Procesmodel Onderwijstijd in control, zal ook op de Kennisdelingsdag Onderwijstijd van 21 mei bij de MBO Raad worden toegelicht. Het procesmodel is hier te vinden.

Vanuit het programma iFoV is verder bijgedragen aan activiteiten rond Examinering, Doorontwikkeling BRON en de BPV keten.Na Groei komt Bloei!
De kasjes die we uitdeelden tijdens de Groei & Bloei conferentie van het CvI hebben op veel vensterbanken goed hun werk gedaan, getuige de foto's die we ontvingen met enthousiaste reacties. Natuurlijk staan ze symbool voor iets dat klein begint, bijvoorbeeld op een conferentie waar je kennis deelt, maar dat uitgroeit naarmate je er aandacht aan blijft schenken. Omdat het onmogelijk was om alle sessies te bezoeken krijgen de TOP 10 beste presentaties nogmaals het podium in het Innovatiehuis in den Bosch. Daartoe behoort ook de presentatie van Maaike Stam en Koen van der Drift:
Plannen tot samenwerking op gebied van cloud – In het mbo.
Iedereen die deze presentatie gemist heeft kan hem alsnog volgen op donderdag 5 juni in 's-Hertogenbosch.
Aanmelden en een overzicht van alle TOP 10 presentaties vind je hier.Vijf vragen aan.....
Deze keer heeft Mike van Eck van Scalda de vragen beantwoord:
 1. Wil je jezelf even voorstellen?
 2. Wat is de meest belangrijke onderwijs- of organisatieontwikkeling voor jouw organisatie?
 3. Welke ontwikkeling op het gebied van ICT is belangrijk voor jouw organisatie?
 4. Als je vijf ton krijgt, wat doe je daar dan mee?
 5. Welke technologie zou jij voor jezelf niet kunnen missen?Vragen van en aan collega's
Vragen van/aanLeden kunnen zelf direct een vraag op de website plaatsen in de Vraagbaak. Hiervoor moet men wel zijn ingelogd. Ook om de vragen te bekijken is aanmelding vereist. Dit om te voorkomen dat willekeurige bezoekers vragen onder ogen krijgen die alleen voor onze leden bestemd zijn.

Laatst gestelde vragen:
Reageren gaat gemakkelijk. Reacties kunnen direct onder de vraag in de Vraagbaak geplaatst worden, zodat andere leden deze ook kunnen raadplegen.

Discussies op LinkedIn
Naast de Vraagbaak worden er de laatste tijd ook steeds meer en vaker vragen gesteld en discussies gestart in de LinkedIn groep van saMBO-ICT. Deze groep telt op moment van schrijven al 945 leden en daar komen wekelijks nieuwe aanmeldingen bij. Een groot verschil met de Vraagbaak is dat iedereen zich kan aanmelden voor deze groep, dus ook leveranciers en bedrijven. Sommige vragen kunnen dus nog steeds beter in onze Vraagbaak gesteld worden.