Nieuwsbrief nummer 32, februari 2014

Inleiding
Het lijkt alweer een tijd geleden, de saMBO-ICT conferentie in Doetinchem. Maar wanneer je terugdenkt aan die twee dagen, komt een gevoel van tevredenheid weer terug. Het was een warme, leuke, inspirerende bijeenkomst. Op die momenten zie je dat saMBO-ICT een levend netwerk is, waar mensen elkaar opzoeken, kennis delen en elkaar niet als concurrenten zien. De mensen binnen het mbo laten elk zien een passie te hebben voor onze mooie sector.

Begin april vindt een andere conferentie plaats met een andere doelgroep. Dan is de CvI conferentie in Den Bosch. We hopen daar aan onderwijsmanagers en docenten te laten zien, wat technologie doet met de beroepen zoals we die nu kennen. Is de automonteur van straks nog wel dezelfde als die we nu hebben? Wat doet 3D printen met de maakindustrie? Wat hebben allerlei sensoren voor effect op de gezondheidszorg? En wat zullen nieuwe ontwikkelingen voor gevolgen hebben voor de voedselindustrie?

Het zijn mooie vragen waar elke instelling mee te maken krijgt. Vragen die eisen stellen aan het onderwijs, maar ook aan de ondersteuning daarvan. Echte vragen dus voor informatiemanagers en ICT verantwoordelijken.

Groeten,

Jan Bartling


Evaluatie Conferentie Doetinchem
De 29e saMBO-ICT conferentie bij Graafschap College in Doetinchem op 15 en 16 januari ligt inmiddels al weer enige weken achter ons. Na afloop vroegen we de aanwezigen een (digitale) evaluatie in te vullen, waar 73 personen (40%) gehoor aan heeft gegeven. U gaf ons de volgende ‘rapportcijfers’:
 • Wat is uw totaalbeeld van de inhoud van de conferentie? : 7,9
 • Wat is uw totaalbeeld van de organisatie rond de conferentie?: 8,4
 • Wat is uw totaalbeeld van de catering rond de conferentie: 8,4
Dan zijn we daar best trots op! Met dank aan de programma commissie, de collega’s van Graafschap College en natuurlijk alle leerlingen die deze conferentie tot een succes hebben gemaakt! Op onze website kunt u de presentatiesvinden. Binnenkort start de programma commissie met de voorbereidingen van de 30e conferentie. Op 17 en 18 september zijn we te gast bij Groenhorst in Barneveld.Gebruikersdag rond kernregistratiesystemen
Op 3 februari was het weer volle bak. Blijkbaar leven de onderwerpen die op het programma stonden echt: Vernieuwing BRON, Focus op Vakmanschap en Herziening kwalificatiestructuur. Alle presentaties van de ochtend staan natuurlijk op de site.

Op 7 april 2014 staat de volgende gebruikersdag gepland. Het programma moet nog vastgesteld worden, maar in grote lijnen denken we aan meer informatie over Vernieuwing BRON MBO, cursus- en lesgeld, ervaring met de nieuwe OOK, wat moet er van de zorgparagraaf in de OOK? We streven er naar om weer enkele instellingen te laten presenteren.Gebruikersgroep Untis
Dinsdag 19 november is een aantal ROC's op uitnodiging van saMBO-ICT bijeengekomen naar aanleiding van enige onrust bij instellingen over de continuïteit bij Untis Nederland. Tijdens dit overleg heeft Untis Nederland de situatie uitgebreid toegelicht. Door de aanwezige instellingen is het verzoek gedaan tot het organiseren van een tweede bijeenkomst en het oprichten van een gebruikersgroep Untis. Deze bijeenkomst vindt plaats op woensdag 12 maart 2014 bij saMBO-ICT in Woerden. Het programma en de mogelijkheid tot aanmelden kunt u vinden op onze website.Kennisdelingsbijeenkomsten
Informatie- en archiefmanagement​ 27 maart 2014
Zie voor meer informatie de vooraankondiging op onze website.

QlikView 13 mei 2014
Voor alle QlikView gebruikers van de MBO scholen, organiseren we weer een gebruikersbijeenkomst op 13 mei 2014.
Nadere informatie volgt, maar kunt u de datum vast reserveren in uw agenda.
Locatie: Vergadercentrum Domstad in Utrecht.

SharePoint/Office365 23 mei 2014
op de komende kennisdelingsbijeenkomst rond SharePoint/Office365 komen de volgende twee onderwerpen aan bod: Implementatie/migratie SharePoint2013 en Yammer. Reserveer 23 mei 2014 er vast voor. Nadere info volgt.CvI conferentie GROEI & Bloei
saMBO-ICT is, naast Kennisnet, een van de conferentiepartners van de CvI-conferentie in Den Bosch. Het thema van de conferentie is Groei en Bloei. In de Galloway-zaal zullen we laten zien wat de effecten zijn van technologie op beroepen. Vier instellingen zullen heel tastbaar laten zien wat de elektrische auto, drones, sensoren en 3D-printing voor gevolgen zullen hebben voor de autobranche, landbouw, gezondheidszorg en de maakindustrie. Via korte presentaties kunnen de aanwezige onderwijsmanagers en docenten meer leren over de manier waarop instellingen dit oppakken in de opleidingen.

Daarnaast is de Galloway-zaal ook een ontmoetingspunt voor saMBO-ICT en Kennisnet. Door presentaties over de projecten en programma’s die we doen. Maar ook door een gezellige plek te creëren waarbij deelnemers aan de conferentie elkaar kunnen ontmoeten. Tenslotte staat het delen van kennis, ervaring en persoonlijk contact centraal tijdens de conferentie. Kom onze speciale ruimte dus vooral bezoeken.

Themapagina bij Kennisnet
Bezoek in de komende periode tot aan GROEI & Bloei ook regelmatig de speciale themapagina die Kennisnet heeft opgezet voor deze conferentie. Daar komen naast het laatste nieuws vanuit saMBO-ICT en Kennisnet over onze bijdragen aan de conferentie ook columns te staan, zoals deze van Jan Bartling: Mijn vrouw is beter in tuinieren...
GROEI & Bloei weblog
Verder zullen diverse edubloggers uit het mbo weer verslag doen op het weblog van het CvI.Toets- en examenleveranciers
Veel examens binnen de instellingen worden geleverd door externe partijen. Er is vanuit instellingen en examenleveranciers een behoefte om meer met digitale examens te gaan werken. Dat heeft bij de examenleveranciers de vraag opgeworpen of er meer samengewerkt kan worden. Op die manier kan gekomen worden tot een gezamenlijke infrastructuur. Er zijn in eerste instantie vier clusters onderscheiden, het maken van examens, de opslag van examens, het afnemen van digitale examens en tenslotte de analyse en resultaten.

saMBO-ICT heeft vanuit de examinering (het afnemen van examens) belang bij deze ontwikkeling, met als uitgangspunt het zo generiek mogelijk maken ervan. Met enkele partijen is hierover gesproken met als resultaat een bijeenkomst voor examenleveranciers op woensdag 9 april (13.00 – 17.00 uur bij saMBO-ICT in Woerden).
Doelstelling van deze bijeenkomst: samen met (digitale) toets- en examenleveranciers komen tot een gezamenlijk toekomst beeld inclusief de verkenning tot samenwerken. Binnenkort wordt de uitnodiging verstuurd. Geen uitnodiging ontvangen, klik dan hier om u aan te melden.Examinering (programma van eisen)
In het najaar van 2013 is onderzoek gedaan naar de systeemondersteuning van de interne examenprocessen. Bij vijf instellingen is een analyse uitgevoerd en vervolgens besproken met de verantwoordelijken voor deze processen van veel instellingen. Conclusie van een breed aantal instellingen, was dat die systeemondersteuning beter kan. Er is vooral sprake van een sterk verbrokkeld landschap, waardoor risico’s ontstaan in de uitvoering. Resultaten van deze quick scan zijn te vinden op de website.

De komende maanden zal gewerkt gaan worden aan een gezamenlijk programma van eisen voor deze examenprocessen. Dat moet voor de zomer leiden tot een resultaat waar instellingen vervolgens zelf mee aan de slag kunnen. De pve is dus geen blauwdruk, elke instelling zal vanuit de eigen architectuur moeten bekijken hoe de examenprocessen het best ondersteund kunnen worden. In de aanpak van deze uitdaging wordt begonnen met een kleine groep instellingen, daarna worden tussenresultaten gedeeld met een grotere groep instellingen. Voor de zomer moet het product klaar zijn.Leergang Deelnemersadministratie
Toen we het idee lanceerden om een Leergang Deelnemersadministratie te ontwikkelen, bleek daar veel belangstelling voor te zijn. Inmiddels is het idee omgezet naar werkelijkheid. Samen met 6 instellingen en een extern deskundige, hebben we een driedaagse leergang opgezet. De leergang zal in pilot vorm gehouden worden op 20 maart, 26 maart en 1 april 2014 voor 15 deelnemers van 15 verschillende instellingen. Daarna wordt geëvalueerd en waar nodig wordt de leergang aangepast. Het is de bedoeling dat de leergang DA in het najaar van 2014 meerdere keren aangeboden wordt.

De leergang heeft de volgende doelstelling:
De deelnemers zijn zich na afloop bewust van de achtergronden waartegen zij hun taken uitvoeren. Enerzijds (her)kennen zij het externe kader, zoals wetgeving en andere partijen. Anderzijds zijn zij ook bekend met het interne kader zoals afstemming met het onderwijs, functioneel beheer, planning- en control cyclus enzovoorts.

Door de wisselende werkvormen streven we na dat niet alleen van de inleider geleerd wordt, maar ook van elkaar. Het gaat dus niet alleen om theorie, maar vooral ook om de praktijk. Middels een digitale werkomgeving wordt gezorgd voor de mogelijkheid om alle gebruikte presentaties, achtergrondinformatie en dergelijke nog eens door te nemen.Programma MBOcloud - En dan nu: aan de slag!
Er is sinds de vorige nieuwsbrief veel gebeurd: zowel de taskforce als een aantal bestuurders als SURF en Kennisnet willen concreet aan de slag met de realisatie van MBOcloud (de MBOcloud-hub) Er is ondertussen een ‘kwartiermaker’ (Koen van der Drift) aangesteld voor de eerste fase van het project. In de maanden tot de zomervakantie moet onder zijn aansturing een grote klus worden geklaard:
 • Verankering op bestuurlijk niveau
 • Afronding Businesscase incl. governance
 • Uitwerking/vertaling functioneel beeld naar een programma van eisen
 • Routekaart realisatie/implementatie
Meer weten over het MBOcloud-programma?
De volgende documenten zijn beschikbaar op de programma-site
 • Folder MBOcloud 2014 – Een snel overzicht over het programma af te drukken op folderformaat
 • Functioneel Beeld MBOcloud – Toekomstvisie MBOcloud in functionele beelden, hoe werkt het voor een student, docent, etc?
 • Handreiking - Regie op de regie: Naar een veranderde dienst ICT als gevolg van de transitie naar de cloud
Geplande presentaties:
 • Kennisnet Ambassadeursbijeenkomst 20 maart 2014. Presentatie MBOcloud.
 • CvI-conferentie: presentatie MBOcloud op donderdag 3 april in Ronde 5.Bijeenkomst Netwerk Informatiemanagers 13 februari j.l. in het kader van cloud
De laatste bijeenkomst van het netwerk van informatiemanagers stond wederom (en voorlopig voor het laatst) in het teken van de ‘cloud’.

Twee onderwerpen zijn de revue gepasseerd:
 • Implementatie van het juridisch normenkader cloud services HO
  Binnen het cloudprogramma in het hoger onderwijs is gekeken waaraan cloudservices juridisch gezien moeten voldoen willen instellingen deze kunnen inzetten en wettelijk gezien hun verantwoordelijkheid nemen. Geconcludeerd werd dat dit binnen het MBO net zo goed nodig is (en hoog tijd!). Het stuk behoeft voor implementatie binnen de instellingen verduidelijking. Waar moet bijvoorbeeld een ELO aan voldoen? Waar een leermiddel waarin voortgang wordt bijgehouden? Voldoen de meest gebruikte cloudapplicaties er wel aan? To be continued!
   
 • MBOcloud implementatie – wanneer wordt het voor jouw instelling interessant?
  Na toelichting van MBOcloud en de MBOcloud-hub kregen we de volgende tips/opdracht mee:
  • Kies voor een groot effect: applicatie(s) met veel gebruikers.
  • Kijk naar aanbieden gevirtualiseerde apps?
  • Kijk naar aanbieden virtuele werkplek?
  • Applicaties voor Taal en Rekenen?
  • Quick win: iECK-scholen en leveranciers
  • Let op: licentie-/afrekenmodellen
Bij Kennisnet staan alle bestanden die gebruikt zijn tijdens de bijeenkomst.Programma iFoV - Herziening Kwalificatiestructuur
Op 10 maart vindt een bijeenkomst plaats voor de gebruikersgroepen en leveranciers. In die bijeenkomst zal vanuit het ministerie van OCW en saMBO-ICT de stand van zaken rond de herziening van de kwalificatiestructuur worden toegelicht. Twynstra Gudde is vanuit het iFoV programma gevraagd om programma’s van eisen te schrijven voor de eerder in de impactanalyses gevonden hotspots waarbinnen wijzigingen op zullen treden. Zij presenteren tijdens de sessie hun plan van aanpak en het beoogde resultaat. Tevens is er gelegenheid tot het stellen van vragen en het kenbaar maken van de verwachtingen, zodat we daar in de uitwerking van de programma’s van eisen rekening mee kunnen houden. De Programma's van eisen zullen medio mei beschikbaar komen, zodat deze vanaf dat moment gebruikt kunnen worden bij de dialoog tussen leveranciers en hun gebruikers voor het aanpassen van de applicaties.
Voor het tot stand komen van de programma’s van eisen is de inbreng van de gebruikersgroepen van cruciaal belang. Hiervoor zal een aantal werksessies in worden gericht. De invulling van de werksessies, het aanleveren van informatie én de te nemen stappen na het opleveren van de programma’s van eisen zullen ook besproken worden op 10 maart.


Document Management
Eindrapport beschikbaar
Het de vorige keer aangekondigde eindrapport document management is opgeleverd en beschikbaar op onze site. Het rapport bevat informatie over de stand van zaken van document management op de instellingen, maar ook concrete instrumenten om er op de instellingen mee aan de slag te gaan.

Bijeenkomst 27 maart 2014
Op 27 maart 2014 wordt in samenwerking met de FSR een bijeenkomst georganiseerd over document management. Belangrijke onderdelen van het programma vormen een toelichting op de referentie architectuur voor document management en op het model DSP dat in het eindrapport document management opgeleverd is. Daarna zullen enkele externe experts een inleiding verzorgen. Hier kunt u meer informatie vinden en zich aanmelden.

Hoe?Zo! boekje komt er aan
Na de afronding van het eindrapport met detailinformatie voor experts, zijn we direct begonnen met het schrijven van een Hoe?Zo! boekje over document management. Hoe?Zo! boekjes zijn, zoals u wellicht weet, gericht op de doelgroep bestuurders en managers. De planning is dat we dit boekje uitbrengen op de CvI conferentie op 2 en 3 april 2014.Roadmap iECK
Het programma Implementatie ECK (iECK) is de opvolger van het LiMBO-programma. Met dit programma wordt samen met uitgevers, distributeurs en systeemleveranciers, gezorgd voor een verdere implementatie van de afgesproken standaarden. Doel van het geheel is het vereenvoudigen van de leermiddelenketen, zodat de studenten en docenten een aanzienlijke verbetering ervaren.

Het iECK programma heeft met schoolbestuurders en leveranciers een mbo-programmagroep gevormd en hebben de implementatie stappen beschreven die de komende jaren gezet zullen worden. Die stappen bestaan uit het komen tot een persistente mbo-identiteit tot aan het uitwisselen van leergegevens met uitgevers. De roadmap laat al deze acties zien in de tijd. Op de site is de roadmap te vinden.

Naast de implementatie van standaarden is het programma ook gericht op de procedurele implementatie bij scholen zelf. Daar is een sterke verbreding van het programma te zien. Doel is dat er in 2014 meer dan vijftien instellingen gebruik maken van de iECK standaarden. Dat moet instellingen minder gedoe opleveren, maar ook administratieve lasten verlichten t.a.v. het gebruik van (digitale) leermiddelen.Vijf vragen aan.....
Deze keer heeft Henk Kuiper van het Friesland College de vragen beantwoord:
 1. Wil je jezelf even voorstellen?
 2. Wat is de meest belangrijke onderwijs- of organisatieontwikkeling voor jouw organisatie?
 3. Welke ontwikkeling op het gebied van ICT is belangrijk voor jouw organisatie?
 4. Als je vijf ton krijgt, wat doe je daar dan mee?
 5. Welke technologie zou jij voor jezelf niet kunnen missen?Vragen van en aan collega's
Vragen van/aanLeden kunnen zelf direct een vraag op de website plaatsen in de Vraagbaak. Hiervoor moet men wel zijn ingelogd. Ook om de vragen te bekijken is aanmelding vereist. Dit om te voorkomen dat willekeurige bezoekers vragen onder ogen krijgen die alleen voor onze leden bestemd zijn.

Laatst gestelde vragen:
Reageren gaat gemakkelijk. Reacties kunnen direct onder de vraag in de Vraagbaak geplaatst worden, zodat andere leden deze ook kunnen raadplegen.

Discussies op LinkedIn
Naast de Vraagbaak worden er de laatste tijd ook steeds meer en vaker vragen gesteld en discussies gestart in de LinkedIn groep van saMBO-ICT. Deze groep telt op moment van schrijven al 924 leden en daar komen wekelijks nieuwe aanmeldingen bij. Een groot verschil met de Vraagbaak is dat iedereen zich kan aanmelden voor deze groep, dus ook leveranciers en bedrijven. Sommige vragen kunnen dus nog steeds beter in onze Vraagbaak gesteld worden.