Nieuwsbrief nummer 31, januari 2014

Inleiding
Namens alle medewerkers van saMBO-ICT wil ik onze lezers een mooi 2014 wensen. Ieder heeft daarbij natuurlijk eigen verwachtingen en voornemens. Vanuit saMBO-ICT zullen we ons ook dit jaar weer inzetten om instellingen in het mbo te ondersteunen bij de samenwerking in de sector. We beginnen ieder jaar traditioneel met de januari-conferentie van saMBO-ICT.

Het gebeurt niet elke dag dat die conferentie wordt gehouden in je eigen geboorteplaats, Doetinchem. De tijd heeft ook daar niet stil gestaan, al kijken de Achterhoekers misschien wat nuchterder naar de hypes die jaarlijks langskomen.

Die nuchterheid is ook nodig bij het onderwerp Informatiebeveiligingsbeleid. Dat onderwerp zal de komende jaren sterke aandacht verdienen. Doordat instellingen toenemend in ketens- of met applicaties in de cloud werken, is actie op dit onderwerp nodig. In overeenkomsten, gedrag, technologie en audits lopen instellingen tegen de noodzaak aan. De komende conferentie staat daarom voor een belangrijk deel in het teken van dit thema. De invalshoeken zijn divers, van technologie tot de juridische kant van de zaak.

Het wordt vast weer een nuttige en interessante conferentie in de prachtige omgeving van de Achterhoek. Al is dat laatste wellicht ingegeven door persoonlijke motieven…

Groeten,

Jan Bartling


29e saMBO-ICT Conferentie 15 + 16 januari Doetinchem
Enkele dagen na het verschijnen van deze nieuwsbrief vindt de 29e saMBO-ICT conferentie plaats, ditmaal zijn we te gast bij Graafschap College Doetinchem. Kennis uitwisselen en ontmoeten staan als vanouds weer centraal. Als rode draad in keynotes en workshops is Informatiebeveiligingsbeleid gekozen. Zowel de theoretische kant (wet- en regelgeving) als de praktische kant (implementatie) komen aan bod.

Het programma geeft een beeld van de vele onderwerpen tijdens de conferentie. Uiteraard komen alle presentaties na afloop weer beschikbaar komen via onze website. Belangstelling gewekt, maar nog niet aangemeld? Speciaal voor de nieuwsbrief lezers is de inschrijftermijn verlengd naar uiterlijk maandag 13 januari 2014. Aanmelden kan hier, zolang de link nog werkt.Gebruikersdag 3 februari 2014
Het programma voor de volgende gebruikersdag op 3 februari 2014 is nagenoeg rond. Zoals gewoonlijk beginnen we met nieuws van saMBO-ICT en DUO. Vervolgens gaan we in op de ideeën voor Vernieuwing BRON MBO naar voorbeeld van BRON HO. De tijd na de pauze besteden we aan het iFoV programma. We worden bijgepraat over de verschillende onderdelen van het programma en gaan uitgebreid in op de Herziening van de kwalificatiestructuur. Allen weer hartelijk welkom. U kunt zich hier vast aanmelden.

Overige gebruikersdagen in 2014: 7 april, 16 juni, 29 september en 24 november.VAVO Kennisdelingsbijeenkomst 28 januari 2014
Dit studiejaar verloopt voor het eerst de bekostiging van het VAVO op basis van de gegevens in BRON. Op 28 januari van 10.00-12.30 uur wordt een bijeenkomst georganiseerd in samenwerking met de ketenpartners MBO Raad, Inspectie van Onderwijs, saMBO-ICT en DUO. Tijdens deze bijeenkomst brengen we u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen met betrekking tot het aanleveren en de bekostiging VAVO en horen we ook graag van u wat uw bevindingen zijn. De organisatie is in handen van DUO. Gisteren heeft DUO de uitnodigingen verstuurd naar de contactpersonen VAVO/BRON. Mocht u betrokken zijn bij de levering van gegevens voor VAVO aan BRON en geen uitnodiging ontvangen hebben, meldt u dan aan via uw DUO relatiebeheerder.ICT en Recht
In september is het Hoe?Zo! boekje ICT en Recht uitgekomen. Inmiddels is deze voor de vierde keer herdrukt dus er is veel vraag naar. Dat is niet verwonderlijk, omdat instellingen steeds meer te maken krijgen met juridische vragen. Het gaat dan om vragen rondom privacy en sociale media, maar ook over contracten, overeenkomsten en ketenverantwoordelijkheden.

Deze onderwerpen zijn ook aan de orde gekomen op de middag die door Kennisnet en saMBO-ICT is georganiseerd op 10 december. Een flink aantal mensen uit de mbo-instellingen is op deze middag bijgepraat door Job Vos en Arnoud Engelfriet, de auteurs van het boekje. Ook was er veel gelegenheid om vragen te stellen over onderwerpen die bij de individuele instellingen spelen.

Gezien het succes van deze middag staat er ook in het voorjaar van 2014 een bijeenkomst gepland met instellingen rondom dit thema.Examinering
Rondom examinering is een aantal zaken aan de hand. In de vorige nieuwsbrief is aandacht besteed aan de ondersteuning van de examenprocessen binnen de instellingen. Een aantal instellingen heeft inmiddels stappen ondernomen, maar veel zijn nog niet zover en hebben behoefte aan een generiek programma van eisen. Dat kan dan binnen de eigen organisatie dienen als referentiekader. Dit programma van eisen zal de komende maanden ontwikkeld worden met input van examendeskundigen en informatiemanagers. Een tweede vraagstuk rondom examinering heeft betrekking op het leveren van (digitale) examens door examenleveranciers. Deze hebben, op initiatief van de Stichting Praktijkleren, aangegeven graag te willen samenwerken om te komen tot een centrale examenbank. Voor instellingen is het van belang dat digitale examens middels één systeem kunnen worden afgenomen. De wensen zijn er, het gaat de komende tijd vooral om de realisatie. Samenwerken in de keten is hier van belang.Programma MBOcloud
Het programma MBOcloud heeft in deze periode de volgende aandachtspunten:
1. de transitie van de (dienst) ICT-functie ten gevolge van de overgang naar ‘de cloud’
2. de toekomstvisie vertalen in functionele beelden
3. Businesscase MBOcloud-hub ten behoeve van bespreking met bestuurders
4. saMBO-ICT Conferentie 16 januari in Doetinchem


1. Transitie van de dienst ICT ten gevolge van de overgang naar ‘de cloud’ - update
Het document met het theoretisch kader met betrekking tot regie in de cloud van Marthe Uitterhoeve van KZA is afgelopen maand afgerond. Het stuk moet behulpzaam zijn in de eigen organisatie bij de transitie van de ICT-functie ten gevolge van de (gehele of gedeeltelijke) overgang naar ‘de cloud’. Het document is zowel op de groeps-site als op de website van saMBO-ICT te vinden. Ook de tijdens deze bijeenkomst gegeven presentatie vind je daar.

2. Toekomstvisie vertalen in functionele beelden (de MBOcloud-hub) - update
Tijdens de conferentie wordt het document ‘functioneel beeld MBOcloud’ als a5-boekje uitgereikt. Ook is er een nieuwe MBOcloud folder gemaakt. Ben je nieuwsgierig? Je kunt beide documenten nu al op de groepssite vinden!

3. Businesscase MBOcloud-hub ten behoeve van bespreking met bestuurders - update
Eind januari staat er een bijeenkomst met bestuurders op de agenda. Tijdens dit overleg wordt de businesscase van de MBOcloud hub besproken. Niet alleen wordt er ingegaan op de financiële aspecten (wat kost het om e.e.a. te realiseren en te exploiteren), ook wordt een voorstel gedaan hoe de governance eruit zou kunnen zien. SURF en Kennisnet hebben aangegeven bij voldoende (bestuurlijk) draagvlak een gezamenlijk project te starten dat aan de gang gaat met realisatie van ons functioneel beeld van MBOcloud, de MBOcloud-hub..!

4. saMBO-ICT conferentie 16 januari in Doetinchem
Nieuwsgierig geworden naar wat er speelt rondom MBOcloud? Wat is nu eigenlijk de MBOcloud-hub? 16 januari a.s. gaan we hier nader op in tijdens onze presentatie in ronde 1.iFoV: Impactanalyse Processen en systemen - herziening Kwalificatiestructuur
De minister heeft eind december het model van de nieuwe kwalificatiestructuur vastgesteld en de kenniscentra gevraagd de kwalificatiedossiers conform op te leveren. Tevens heeft de minister een regieorganisatie in het leven geroepen die alle activiteiten afstemt die nodig zijn om in augustus 2015 met de proefimplementaties te kunnen starten. Met als input deze informatie is op 19 december in Amersfoort de Impactanalyse herziening Kwalificatiestructuur Processen en systemen geactualiseerd. De rapportage verschijnt binnenkort op de website. Eric Jongepier zal de laatste stand van zaken op de conferentie toelichten.Programma iFocus op Vakmanschap
In december is ook een eerste schema opgeleverd met processen en systemen die een roc moet inrichten om rond de nieuwe normen Onderwijstijd in control te zijn. Dit schema wordt afgestemd met de MBO Raad en zal binnenkort worden gepubliceerd. Ook rond het onderwerp Onderwijstijd is een aparte workshop op de conferentie georganiseerd. Inmiddels is ook de opzet voor de leergang Deelnemeradministratie gereed. Doelstelling is om deze als pilot voor ervaren en leidinggevende medewerkers in maart/april voor de eerste keer te organiseren.

Meer nieuws over het programma iFoV is te vinden op onze website.Presentatie eindrapport Document management in het mbo op saMBO-ICT conferentie
Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen hebben nieuwe mogelijkheden doen ontstaan op het gebied van document management. Naast vragen over nieuwe mogelijkheden, bestaan ook vragen over de wettelijke kaders. De ontwikkelingen bieden daarnaast enorme kansen voor de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en de bedrijfsvoering. Voor digitale documenten bestaat een grote diversiteit aan systemen en op dit ogenblik bestaat een groot deel van de archieven nog uit papier.

Kennisnet, saMBO-ICT en de FSR (het facilitair samenwerkingsverband van de ROC’s) werken al geruime tijd samen om instellingen te helpen hun documentmanagement en archivering beter in te richten en te digitaliseren. Het afgelopen jaar is veel energie gestoken in de ontwikkeling van concrete instrumenten die instellingen in de praktijk kunnen toepassen. Deze instrumenten zijn inmiddels ontwikkeld en in verschillende bijeenkomsten getoetst en besproken. Dit heeft geresulteerd in het eindrapport Document management in het mbo.

Tijdens de 29e saMBO-ICT conferentie wordt het eindrapport besproken en gepresenteerd aan de bezoekers van de workshop, gegeven door Henk-Jan van Ginkel en Bas Kruiswijk.Trendrapport 2014/2015
Welke technologietrends hebben de komende vijf jaar impact op het onderwijs? Kennisnet Innovatie verkent continu nieuwe technologietrends en onderzoekt hoe deze een antwoord kunnen vormen op actuele onderwijsvraagstukken. Kennisnet heeft samen met onderzoeks- en adviesbureau Gartner negen technologieën geïdentificeerd die voor het Nederlandse onderwijs het meest relevant zijn. Deze technologieën zijn gebundeld in het Kennisnet Trendrapport 2014/2015, het technologiekompas voor het onderwijs.

Hype cycle, volwassenheid en adoptie
Elke technologie is geplaatst op de Gartner hype cycle, waarop te zien is of een technologie heel nieuw en onbekend is, of al verder in ontwikkeling. Ook is te zien welke verwachtingen er heersen rondom die trend op het gebied van acceptatie en impact op de maatschappij of het onderwijs. Verder staan de sterke en zwakke punten per technologie beschreven en komen de kansen en bedreigingen voor het onderwijs aan bod.Marktplaatsmbo gaat stoppen
Vanaf half januari 2014 zal het niet meer mogelijk zijn om nieuwe documenten te uploaden naar de Marktplaatsmbo. Half februari zal de website niet meer bereikbaar zijn.
Alle uploaders zullen een e-mail ontvangen waarin wordt gevraagd of hun geplaatste content mag worden hergebruikt op andere websites voor het mbo onderwijs.

Voor meer informatie zie de brief van Jan van Zijl.MBO@SURFnet nieuws
In 2012 hebben saMBO-ICT en SURFnet het kostenverdeelmodel 2013-2016 voor MBO-instellingen afgestemd. Dit kostenverdeelmodel is gebaseerd op de omvang van een MBO-instelling in aantal deelnemers, zodat hiermee de kosten verdeeld worden naar draagkracht. De gewijzigde aantallen deelnemers per instelling voor 2014 zijn inmiddels vastgesteld en leiden tot een paar verschuivingen. Zo vallen de kosten voor afname van SURFnet dienstverlening in 2014 voor drie middelgrote MBO-instellingen lager uit door de dalende aantallen deelnemers: deze MBO-instellingen komen daarmee in een lagere staffel terecht. Voor het overige verandert er niets.

SURFnet geeft aan dat er op dit moment 36 instellingen zijn aangesloten. Dat is 69% van het aantal mbo-studenten. Via de gebruikersgroep SURFnet is er vanuit saMBO-ICT geregeld overleg met SURFnet.Vijf vragen aan.....
Deze keer heeft Ludo Cuijpers van ROC Leeuwenborgh de 5 vragen beantwoord:
  1. Wil je jezelf even voorstellen?
  2. Wat is de meest belangrijke onderwijs- of organisatieontwikkeling voor jouw organisatie?
  3. Welke ontwikkeling op het gebied van ICT is belangrijk voor jouw organisatie?
  4. Als je vijf ton krijgt, wat doe je daar dan mee?
  5. Welke technologie zou jij voor jezelf niet kunnen missen?Vragen van en aan collega's
Vragen van/aanLeden kunnen zelf direct een vraag op de website plaatsen in de Vraagbaak. Hiervoor moet men wel zijn ingelogd. Ook om de vragen te bekijken is aanmelding vereist. Dit om te voorkomen dat willekeurige bezoekers vragen onder ogen krijgen die alleen voor onze leden bestemd zijn.

Laatst gestelde vragen:
Reageren gaat gemakkelijk. Reacties kunnen direct onder de vraag in de Vraagbaak geplaatst worden, zodat andere leden deze ook kunnen raadplegen.

Discussies op LinkedIn
Naast de Vraagbaak worden er de laatste tijd ook steeds meer en vaker vragen gesteld en discussies gestart in de LinkedIn groep van saMBO-ICT. Deze groep telt op moment van schrijven al 915 leden en daar komen wekelijks nieuwe aanmeldingen bij. Een groot verschil met de Vraagbaak is dat iedereen zich kan aanmelden voor deze groep, dus ook leveranciers en bedrijven. Sommige vragen kunnen dus nog steeds beter in onze Vraagbaak gesteld worden.