Nieuwsbrief nummer 30, november 2013

Inleiding
Maandag 25 november kwamen de verschillende gebruikersgroepen bij elkaar voor de gezamenlijke gebruikersdag in Ede. Voor deze bijeenkomst hadden zich 130 mensen aangemeld, en die waren er ook. Op dit moment zijn we weer bezig met de saMBO-ICT-conferentie in Doetinchem. We mogen er vanuit gaan dat ook die goed bezocht zal worden. Elkaar zien en spreken blijkt toch wel een heel belangrijke vorm om informatie uit te wisselen. Daar kan ook deze nieuwsbrief niet tegenop.

Wel kunnen we in een nieuwsbrief de acties duidelijk op een rijtje zetten. En ook is niet iedereen in staat om de genoemde bijeenkomsten bij te wonen. Vandaar dat deze nieuwsbrief in het kort de activiteiten benoemt en de voortgang beschrijft. Wie meer wil weten, die is van harte uitgenodigd contact op te nemen. Tenslotte zijn al onze inspanningen gericht op de mbo instellingen.

Jan Bartling


Welkom in Doetinchem - Conferentie 15 + 16 januari 2014
Op 15 en 16 januari is de 29e saMBO-ICT conferentie te gast bij Graafschap College in Doetinchem. Met een informeel avondprogramma in hartje Doetinchem starten we de conferentie voor diegene die 'Doetinchem by night' eens zelf willen ervaren. De donderdag zijn we te gast in een schitterende locatie van Graafschap College die we die dag geheel voor ons zelf hebben. Aan het programma voor die dag wordt nog volop gesleuteld, de formule blijft echter als vanouds: een tweetal keynotes en ruim 20 workshops voor en door instellingen. Begin december gaat de uitnodiging de deur uit naar onze contactpersonen en start de aanmelding.Kennisdeling Sharepoint
Thema: Implementatie SharePoint 2013
Datum: 13 december 2013
Tijd: 10.00 – 15.30 uur
Locatie: Microsoft, Evert van de Beekstraat 354, Schiphol

Microsoft, de Hogeschool van Amsterdam en het Nova College hebben al toegezegd een presentatie te willen geven. We zoeken nog 2 of 3 andere MBO instellingen die inmiddels ervaring hebben met de implementatie van SharePoint 2013 en die ervaringen willen delen. Misschien bent u dat wel! Is dat het geval, laat het ons dan zo snel mogelijk weten.
Aanmelden voor de bijeenkomst is mogelijk via dit formulier.Raet gebruikersgroep
De Raet gebruikersgroep bestaat sinds april 2012 als reactie op de ontevredenheid met betrekking tot de Raet dienstverlening en klantgerichtheid. In het afgelopen anderhalf jaar zijn er een aantal stappen gezet en is het goed om zowel achter- als vooruit te kijken. Wat is er de afgelopen periode bereikt:
 • invloed op de agenda van de gebruikersgroep bijeenkomsten;
 • er wordt een actielijst bijgehouden zodat gemaakte afspraken en actiehouders te volgen zijn;
 • er zijn diverse werk- en klankbordgroepen actief.
Op een aantal vlakken is de invloed direct zichtbaar en neemt de tevredenheid toe, op andere vlakken is meer tijd nodig. Raet heeft inmiddels aangegeven de klantparticipatie binnen de MBO-sector ook te willen inzetten binnen de andere (onderwijs) sectoren. De komende periode gaan we vooral werken aan:
 • samenstelling werkgroepen meer verdelen over de instellingen (niet overal dezelfde mensen aan tafel);
 • Generiek SLA;
 • Testomgeving;
 • Naast het huidige operationele overleg ook een tactisch/strategisch platform creëren.Gebruikersgroepen plannen en roosteren
Toeval bestaat niet. De gebruikers van twee plannings- en roostersystemen hebben besloten tot het oprichten van een gebruikersgroep.

Op 25 maart 2014 zal de gebruikersgroep Xedule opnieuw bij elkaar komen in het Leerhotel in Amersfoort. Hierbij zal Jan Brouwer van Alfa College optreden als voorzitter. Het doel is om de 2e bijeenkomst van dat jaar over te gaan naar een gebruikersgroep onder de vlag van saMBO-ICT.

De gebruikersgroep Untis is op 19 november gestart met een bijeenkomst waar 15 instellingen bij aanwezig waren. Er is tijdens die bijeenkomst zowel gesproken over de organisatie van Untis in Nederland, de producten en de gebruikerservaringen. Geconstateerd is dat het systeem voor de aanwezige scholen een zeer essentiële rol vervult. Dat vereist een gebruikersgroep die kritisch, maar ook samen met de leveranciers werkt aan oplossingen. Deze groep zal in februari weer bij elkaar komen.Examineringsprocessen
Voor de examineringsprocessen is een architectuur ontwikkeld die dient als referentie voor de instellingen. De organisatie van de examinering kan op deze manier binnen de eigen gelederen opgezet worden. De vraag is hoe de mensen en processen met behulp van ICT ondersteund worden. Dat was ook de vraag die veel mensen die een rol spelen bij de examinering hadden.

Om die reden is er een quick scan uitgevoerd bij vijf instellingen. Gekeken is per instelling hoe de processen waren ingericht. Hoe deze worden ondersteund met ict en waar de behoeften liggen. De conclusies zijn in een bijeenkomst op 19 november gedeeld met een groot aantal instellingen.

Een presentatie van de quick scan is te vinden op de website. Duidelijk is dat instellingen (nog) beter in control willen zijn rondom de voorbereidende processen en dat men verwacht dat er via workflow een betere grip op het onderwerp ontstaat.Digitale Examinering
Verschillende leveranciers van examens hebben, onder initiatief van de stichting Praktijkleren (SPL), behoefte om examenproducten eenduidig aan te bieden aan de instellingen. De (technische) distributie en het gebruik van de producten wil men graag gemeenschappelijk inrichten.
Ook aan de kant van de onderwijsinstellingen komt de vraag naar een gemeenschappelijk platform, en zeker ook, naar een eenvoudig gebruik van de examenproducten. Vanuit saMBO-ICT hebben we samen met SPL nagedacht over het systeemlandschap met betrekking tot de examinering en de route daar naartoe. Een verkenning naar de inzet van Facet (de opvolger van Examentesten voor het afnemen van de centrale digitale examens rekenen & taal) maakt deel uit van de eerder genoemde route. In de kern betreft het vooral het standaardiseren van het format waarin toetsen worden uitgeleverd door de verschillende leveranciers om daarmee aan de kant van de instellingen eenduidigheid te bewerkstelligen. Denk hierbij ook aan bijvoorbeeld een centrale examineringsbank waar alle leveranciers gebruik van kunnen maken. Leveranciers kunnen zich dan meer concentreren op het ontwikkelen van kwalitatief goede examinering en zijn niet meer bezig met het ontwikkelen en beheren van eigen IT-systemen.Vernieuwing BRON
Zowel in de BPV-keten als bij de directe teruglevering van bekostingsgegevens, is het van belang dat BRON niet meer via bestandsuitwisseling werkt, maar met berichten op basis van services. Mutaties kunnen dan direct opgevolgd worden door berichten of meldingen van DUO.

Het komende jaar zal begonnen worden met de vernieuwing van BRON, gericht op deze nieuwe manier van uitwisseling. Het eerste halfjaar zal dat vooral voorbereiding zijn, daarna kan daadwerkelijk gebouwd gaan worden. Instellingen en leveranciers willen natuurlijk graag weten wanneer het “af” is. De komende tijd zal dan ook in het teken staan van prioritering en planning.

Op veel punten is er sprake van urgentie in het mbo, er is echter ook een andere kant die instellingen zich moeten realiseren. Directe teruglevering en meldingen vragen om een andere manier van werken binnen de administraties op de instellingen. Ook aan die kant van de implementatie zal aandacht moeten zijn. Daarnaast zal er ook een agenda opgesteld moeten worden van de wijzigingen die in de administratieve pakketten moeten plaatsvinden.

De vernieuwing van BRON zal in nauwe samenwerking met de instellingen plaatsvinden. Wat dat betreft zijn er goede ervaringen met het ontwikkelen van BRON-HO. Het is de bedoeling die werkwijze ook te hanteren in het mbo. Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat we snel met de gebruikersgroepen, MBO Raad, DUO en OCW om tafel gaan om een gezamenlijke werkagenda op te stellen. Via de gebruikersgroepen moeten ook de leveranciers snel aan gaan haken. Het opstellen van die werkagenda zal nog in december plaats gaan vinden.Medewerker bericht in pilot
Al vaker is er in de nieuwsbrief geschreven over (standaard) berichtenverkeer. Tot voor kort was dit in één adem met Enterprise Service Bus. Het ging dan over procesbeschrijvingen, wiki of business-case. Na al deze nuttige maar ook erg theoretische activiteiten heeft een aantal instellingen en leveranciers de handen ineen geslagen om het gewoon 'te gaan doen'. Aventus, Da Vinci, Aeres Groep en Wellantcollege realiseren op dit moment in nauwe samenwerking met Raet, Xebic en de vereniging Red Spider een medewerker bericht volgens de eerder vastgelegde standaard in een pilot. Concreet willen we tijdens de saMBO-ICT conferentie op 16 januari in Doetinchem het volgende laten zien:
 1. Een mutatie binnen Raet leidt tot een (XML) bericht;
 2. De Xebic ESB (in zowel on-premise als SAAS variant) en de Red Spider Identity Management oplossing halen het bericht op bij Raet;
 3. Na verwerking leveren Xebic en Red Spider het bericht af bij enkele doel systemen.
Na evaluatie van de pilot zal het standaard medewerker bericht, indien noodzakelijk in aangepaste vorm, worden ondergebracht bij EduStandaard op basis van beschrijving, realisatie en beproeving.Kwalificatiestructuur
De afgelopen tijd is er flink gewerkt aan de structuur van de kwalificaties. Gelukkig wordt steeds meer duidelijk (maar helaas nog niet alles) hoe de structuur eruit ziet en worden belangrijke vragen beantwoord. Heel handig is het om op de site kwalificatiesmbo.nl via een animatie en een informatiekaart de structuur in één oogopslag te bekijken.

In december zal er samen met de instellingen opnieuw een impactanalyse worden uitgevoerd op de structuur zoals die nu bekend is. De uitkomsten zullen bepalend zijn of de implementatie in de systemen en de processen op tijd klaar kan zijn. Met andere woorden, de uitkomsten zullen ook weer de input leveren voor de gesprekken met de leveranciers.Programma MBOcloud
Het programma MBOcloud heeft in deze periode de volgende aandachtspunten:
1. de transitie van de (dienst) ICT-functie ten gevolge van de overgang naar ‘de cloud’
2. de toekomstvisie vertalen in functionele beelden
3. Businesscase MBOcloud – ten behoeve van bespreking met bestuurders


Transitie van de dienst ICT ten gevolge van de overgang naar ‘de cloud’ - update
Zoals aangekondigd is tijdens de bijeenkomst van het netwerk van informatiemanagers door Marthe Uitterhoeve van KZA een presentatie gehouden over het theoretisch kader met betrekking tot regie in de cloud. Na deze presentatie is de groep aan de slag gegaan met een brainstorm over het onderwerp. De resultaten van de brainstorm worden in het document met het theoretisch kader verwerkt en verspreid onder de informatiemanagers en de leden van de taskforce. Het stuk moet behulpzaam zijn in de eigen organisatie bij de transitie van de ICT-functie ten gevolge van de (gehele of gedeeltelijke) overgang naar ‘de cloud’. Met de publicatie van dit stuk (verwacht in januari) is onze bemoeienis met dit onderwerp nog niet gereed. Rob Smit (Novacollege) en ikzelf (Maaike Stam) zijn ook aangehaakt bij de klankbordgroep van het SURF-project ‘van Beheer naar Regie’ dat ook met dit onderwerp aan de slag is.

Toekomstvisie vertalen in functionele beelden - update
Het functioneel beeld wat de basis vormt voor de publicatie is afgelopen week besproken in de Taskforce. Vervolgens zijn de opmerkingen van de leden verwerkt in het laatste concept. Het wordt wel even gas geven in december, maar we hebben er goede hoop op dat de publicatie op tijd klaar zal zijn voor de conferentie in januari! DEn dat moet ook wel... SURF en Kennisnet hebben namelijk aangegeven een gezamenlijk project te starten dat aan de gang gaat met realisatie...!

Businesscase MBOcloud ten behoeve van bespreking met bestuurders
In samenwerking met Berenschot wordt gewerkt aan een nieuwe versie van de businesscase voor MBOcloud. Hierin wordt meegenomen hoeveel de realisatie en exploitatie van een dergelijk platform zou kunnen gaan kosten. Zowel deze businesscase als de functionele beelden MBOcloud worden besproken tijdens een bijeenkomst met een gezelschap van MBO-bestuurders eind januari. Ps. Benieuwd naar het document over de Functionele beelden? In de groepsomgeving vind je het laatste concept!Programma iFocus op Vakmanschap
Binnen het programma iFoV zijn weer de nodige stappen gezet. Zo is de Regiegroep weer bij elkaar geweest.
Er is uitgebreid stil gestaan bij het onderwerp Herziening Kwalificatiestructuur. Besloten is dat we nog in december de impactanalyse van afgelopen voorjaar verifiëren tegen de achtergrond van de besluiten van de minister. Ook zal met de groep betrokken instellingen een stappenplan/fasering worden ontworpen voor vaststelling functionele vereisten, ontwikkelen, testen en implementeren binnen de instellingen.

Ook is in de regiegroep gesproken over Macrodoelmatigheid. Tegen de achtergrond van het Berenschot rapport dathier is te vinden is vastgesteld dat instellingen van bestaande en toekomstige gegevensleveranciers gebruik kunnen maken. In het eerste kwartaal van komend jaar zullen we die leveranciers bij elkaar brengen zodat vanuit het oogpunt van de instellingen een en ander gestroomlijnd kan worden.

Het deelproject Onderwijstijd in control is gestart, evenals de ontwikkeling van de Leergang Deelnemeradministratie. Zie voor meer gedetailleerde informatie de pagina's van het programma iFoV op onze website, vanaf begin volgende week worden daar de verschillende thema's weer inhoudelijk bijgewerkt.Leermiddelenbeleid, Hoe? Zo!
Het speelveld rond leermateriaal voor het mbo is flink in beweging. De roep om opbrengstgericht te werken neemt toe en het onderwijs wordt flexibeler en individueler. Ook de maatschappelijke vraag aan het onderwijs verandert. Leerlingen, ouders en bedrijven vragen vormen van maatwerk en begeleiding die voorheen niet mogelijk waren. Tegelijk zijn er vele technologische ontwikkelingen, ook op het gebied van leermaterialen.
Tijdens de uitvoering van het programma LiMBO bleek dat het onderwijsveld veel vragen heeft rondom leermiddelenbeleid. Bijvoorbeeld op het gebied van de keuzes die je kunt maken en de gevolgen daarvan voor medewerkers en studenten. Vandaar de publicatie Hoe? Zo! Leermiddelenbeleid in het mbo. Deze is hier kosteloos te downloaden of in print te bestellen via Kennisnet.ICT bekwaamheid voor mbo docenten, elke docent ict bekwaam!
Op 10 december organiseert John Hanswijk van Kennisnet bij het CvI in den Bosch een interactieve bijeenkomst waarin wordt uitgelegd wat je als docent moet kennen en kunnen als het gaat om ict gebruik. Kennisnet heeft hiervoor een kader ontwikkeld dat wordt uitgelegd aan de hand van praktische voorbeelden. Ook gaan deelnemers zelf aan de slag om te ontdekken op welke manier ict een meerwaarde levert binnen de lessen. Na afloop van de bijeenkomst is duidelijk welke aspecten belangrijk zijn bij de persoonlijke ontwikkeling van ict-bekwaamheid.

Aanmelden kan via e-mail bij binnendienst@kennisnet.nl o.v.v. workshop ICT-bekwaamheid.
Meer informatie over dit onderwerp is te vinden bij Kennisnet.Big data in het mbo, doet u mee?
Voor een vervolg op het traject over Big data zoeken Kennisnet en saMBO-ICT mbo-instellingen die met behulp van grote hoeveelheden gegevens een bijdrage willen leveren aan het verbeteren van een proces in de organisatie. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld verbetering van het intake proces, het organiseren of begeleiden van BPV, het examineren enzovoort.

Bent u ook benieuwd welke waardevolle inzichten het werken met grote hoeveelheden gegevens uw instelling kan opleveren? Geef u dan op voor deelname aan het programma door contact op te nemen met Marius van Zandwijk van Kennisnet.
Meer informatie over dit onderwerp is te vinden bij Kennisnet.Seminar studiesucces
Het Samenwerkingsplatform Informatie Onderwijs (SION) organiseert een seminar om kennis uit te wisselen over lopende initiatieven op het gebied van voorspellen van studieresultaten van instromende leerlingen.

Slechts weinig instellingen werken met voorspellende indicatoren voor het studiesucces van aankomende leerlingen en studenten. Niettemin is het onderwerp van groot belang in alle onderwijssectoren. Inzicht in het studiesucces van aankomende studenten, biedt instellingen de mogelijkheid gericht te interveniëren. Het voorspellen van kwalitatieve aspecten van instroom krijgt een steeds grotere aandacht in de verschillende sectoren.

Op 7 januari, van 13.00-17.00 uur, wordt een seminar georganiseerd in Utrecht rond dit thema. Voorbeelden uit ons eigen mbo, maar ook van de sectoren VO en HO worden gepresenteerd. Daarnaast is er voldoende ruimte om van gedachten te wisselen over het onderwerp. Er zijn per onderwijssector 10 plaatsen. Opgeven kan via het secretariaat van saMBO-ICT (secretariaat@sambo-ict.nl). Wie het eerst komt heeft voorrang.

Meer is te vinden in de uitnodiging die te vinden is op de website.

SION is een samenwerkingsverband van de sectorraden, hun uitvoeringsorganisaties, zoals saMBO-ICT, OCW en DUO. De overkoepelende doelstelling is het verbeteren van de doorlopende leerlijnen in het onderwijs (over de sectoren heen. Om dit te bereiken, is het noodzakelijk dat instellingen hun instroom goed kunnen voorspellen, zodat zij zich op tijd kunnen voorbereiden op de onderwijsbehoefte van leerlingen en studenten.Seminar Het nieuwe mobiele werken en leren
Studenten en medewerkers van Nederlandse kennisinstellingen hebben hoge verwachtingen van de impact die mobiele technologie in de komende jaren zal hebben op hun onderwijs en onderzoek. Maar dat wil niet zeggen dat de verschillende stakeholders in de instellingen dezelfde behoeften, barrières en triggers ervaren hebben om gebruik te maken van die mobiele technologie. Het is daarom niet eenvoudig om beleid te ontwikkelen op dit gebied: welke informatie of applicaties stel je beschikbaar en hoe beveilig je die in de cloud, welke infrastructuur vraagt het ontwikkelen en gebruiken van apps voor mobiele devices, faciliteer je als instelling het gebruik van verschillende platformen en devices of juist niet? En hoe richt je een wireless infrastructuur in die voorbereid is op de toekomst?

In het seminar ‘Het nieuwe mobiele werken en leren’, georganiseerd door Surf Academy op dinsdag 10 december wordt ingegaan op deze vragen. Meer informatie over het programma en inschrijving vindt u hier.Vijf vragen aan.....
Deze keer heeft Hans Doffegnies van het Summa College de 5 vragen beantwoord:
 1. Wil je jezelf even voorstellen?
 2. Wat is de meest belangrijke onderwijs- of organisatieontwikkeling voor jouw organisatie?
 3. Welke ontwikkeling op het gebied van ICT is belangrijk voor jouw organisatie?
 4. Als je vijf ton krijgt, wat doe je daar dan mee?
 5. Welke technologie zou jij voor jezelf niet kunnen missen?Vragen van en aan collega's
Vragen van/aanLeden kunnen zelf direct een vraag op de website plaatsen in de Vraagbaak. Hiervoor moet men wel zijn ingelogd. Ook om de vragen te bekijken is aanmelding vereist. Dit om te voorkomen dat willekeurige bezoekers vragen onder ogen krijgen die alleen voor onze leden bestemd zijn.

Laatst gestelde vragen:
Reageren gaat gemakkelijk. Reacties kunnen direct onder de vraag in de Vraagbaak geplaatst worden, zodat andere leden deze ook kunnen raadplegen.

Discussies op LinkedIn
Naast de Vraagbaak worden er de laatste tijd ook steeds meer en vaker vragen gesteld en discussies gestart in de LinkedIn groep van saMBO-ICT. Deze groep telt op moment van schrijven al 795 leden en daar komen wekelijks nieuwe aanmeldingen bij. Een groot verschil met de Vraagbaak is dat iedereen zich kan aanmelden voor deze groep, dus ook leveranciers en bedrijven. Sommige vragen kunnen dus nog steeds beter in onze Vraagbaak gesteld worden.