Nieuwsbrief nummer 3, juni 2010

Beste lezer,

Inleiding
Na een lange winter wordt het weer mooier, de zomer komt eraan!

Veel van ons zullen dus langzaam maar zeker gaan denken aan vakantie, lekker weg, rust, even geen werk. Maar het zijn voor mij ook altijd de maanden om nog eens even na te denken over het afgelopen jaar en vooruit te kijken naar de uitdagingen van het komende jaar.

Het lijkt alsof het langzaam voortkruipt richting zomervakantie, maar niets is minder waar. De eindsprint is ingezet met heel veel activiteit, afronding en besluitvorming. Een overzicht is in deze dikke nieuwsbrief te vinden. Ik hoop bij al die activiteit velen de hand te kunnen drukken en een fijne vakantie te wensen, maar eerst nog even hard aan het werk!

Ik wens iedereen alvast een fijne vakantie!

Jan BartlingConferentie overdracht Triple A naar saMBO~ICT
24 Juni overdrachtsconferentie Triple A naar saMBO~ICT "van voorzet naar scoren"

Het thema door samenwerking nog sterker staat centraal binnen de organisatie saMBO~ICT. Op het gebied van ICT willen we binnen het MBO door samenwerking resultaten bereiken. Dat wordt gedaan door belangenbehartiging, het delen van kennis en door concrete activiteiten en projecten. De route voor de komende drie jaren is vastgelegd in een beleidsplan. De kerngedachte is dat er beter gebruik gemaakt wordt van beschikbare kennis en samengewerkt wordt aan de ontwikkeling die plaatsvindt binnen de MBO sector.

Een ontwikkeling die de afgelopen jaren een belangrijke rol heeft gespeeld is het ontwikkelingstraject van Triple A Ontwerp & Onderzoek. Dit traject heeft geleid tot een referentiearchitectuur bestaande uit de Encyclopedie van de functionele ontwerpen. Met de Encyclopedie heeft Triple A een prachtige voorzet gegeven; het is nu aan saMBO~ICT om te gaan scoren.

De Overdracht
Op 24 juni geeft saMBO~ICT vorm en inhoud aan haar ambitie. De ambitie is geformuleerd in het beleidsplan waarbij de Triple A architectuur mede de inhoudelijke basis vormt. Het gedachtegoed wordt formeel overgedragen en saMBO~ICT laat zien wat haar ambitie voor de toekomst is. Naast de overdracht wordt een interessante en prikkelende aanzet gegeven voor de vervolgactiviteiten voor het ontwikkelingstraject Onderwijslogistiek en wordt aandacht besteed aan het Prototype voor roosteren.

Prototype Roosteren
Triple A Ontwerp & Onderzoek heeft een 'prototype roosteren' ontwikkeld dat inzicht geeft in de mogelijkheden om het roosterproces te ondersteunen. De aanleiding is het functioneel ontwerp voor de Onderwijslogistiek: roosteren en beheren middelen. Het daarin uitgewerkte roosterproces beschrijft hoe het mogelijk is om een rooster te realiseren op basis van individuele leervragen van deelnemers, met een optimale inzet van middelen. U krijgt een toelichting op het 'prototype roosteren' dat is ontwikkeld.

Functioneel ontwerp Onderwijslogistiek
Op 16 juni ronden zes onderwijsinstellingen het functioneel ontwerp voor Onderwijslogistiek af. Bovendien leveren zij een programma van eisen voor de organisatie op, omdat een systeem alleen niet voldoende is voor een complete oplossing. Beide producten zijn uitgewerkt aan de hand van vier 'scenario's' die verschillende vormen van flexibilisering vertegenwoordigen. De resultaten van dit traject worden aan u gepresenteerd en er zal een interessante aanzet gegeven worden voor de vervolgactiviteiten en uw rol daarin.

Het programma ziet er als volgt uit:
13.00 – 13.30    Formele overdracht Triple A Ontwerp & Onderzoek naar saMBO~ICT, door:
                        Marcel Nollen (vice-voorzitter Triple A en lid College van Bestuur van het Albeda College) en
                        Ben Geerdink (bestuursvoorzitter saMBO~ICT en lid College van Bestuur van ROC Mondriaan)
13.30 – 14.00    Laatste update Triple A Ontwerp & Onderzoek, producten en afronding programma
14.00 – 14.30    Update ontwikkeltraject Onderwijslogistiek
14.30 – 14.45    Pauze
14.45 – 15.30    Ambitie en beleidsplan saMBO~ICT
15.30 – 16.30    Borrel

Er zijn veel activiteiten die op één moment bij elkaar komen. Tijdens deze leuke, nuttige en inhoudelijke middag, worden producten aangeboden die door samenwerking tot stand zijn gekomen.
Wilt u deze middag meemaken? Dan bent u van harte welkom op:

Donderdag 24 juni in het stadion van ADO Den Haag,
Haags Kwartier 55, Den Haag.

Het nieuwe stadion van ADO Den Haag is gelegen in de kromming van het Prins Clausplein, langs de rijkswegen A4 en A12. Door de centrale ligging, de ruime parkeergelegenheid en de uitgebreide openbaar vervoer voorzieningen is het stadion uitstekend bereikbaar.

Middels dit formulier kunt u zich aanmelden voor deze bijeenkomst.24 juni 2010 Kennisdeling rond chipkaart
Er is bijna geen onderwijsinstelling die helemaal niet met chipkaarten werkt. Voor vele doeleinden worden ze gebruikt. Enkele onderwijsinstellingen hebben aangegeven graag kennis te willen delen op dit gebied. Daarom is door middel van een kleine enquête de behoefte gepolst en zijn ideeën verzameld. Op 24 juni 2010 van 9.00 tot 12.30 uur organiseert saMBO~ICT een eerste bijeenkomst om kennis te delen. Het is de bedoeling dat er 3 presentaties gehouden worden, waarin aandacht besteed wordt aan de brede inzetbaarheid van chipkaarten, presentie/absentieregistratie m.b.v. chipkaarten en moderne technieken als opvolger van de traditionele chipkaarten. Deze bijeenkomst is alleen bestemd voor leden van saMBO~ICT. Aanmelden voor de bijeenkomst kan door het invullen van dit formulier.
Omdat op 24 juni ’s middags de overdracht van Triple A naar saMBO~ICT plaatsvindt bij ADO Den Haag, vindt ook deze bijeenkomst plaats in het stadion van ADO Den Haag, Haags Kwartier 55, Den Haag. Op deze manier is een bezoek aan beide bijeenkomsten makkelijk te combineren.22e saMBO~ICT Conferentie bij ROC van Amsterdam
Binnenkort wordt de 22e saMBO~ICT conferentie gehouden. Anders dan we gewend zijn op de vrijdag.
De precieze datum is vrijdag 17 september 2010, plaats: ROC van Amsterdam, locatie Hoofddorp.

Op donderdag is er een avondprogramma dat alleen toegankelijk is voor deelnemers van de MBO-instellingen.
De conferentie vindt plaats in de bijzondere omgeving van de luchtvaart. De Keynote-spreker die we voor deze avond op het oog hebben zal ingaan op de gevolgen van de IJslandse aswolk op logistieke- en ict-gerelateerde processen van bijvoorbeeld de bagage-afhandeling.
Als keynote-spreker op de vrijdag zal mevrouw Dr. Tracey Wilen-Daugenti van de University of Phoenix een inleiding houden over de toekomst van het onderwijs en de invloed van technologie daarop. Ze is een expert op dit gebied en heeft in de Verenigde Staten een reputatie opgebouwd in de media, de wetenschappelijke wereld en via diverse boeken en publicaties.Impressie 20 en 28 mei bijeenkomsten Logistiek
Begin 2010 zijn zes instellingen bijeengekomen voor het verkennen van een gemeenschappelijke basis rondom het thema onderwijslogistiek. Gebaseerd op de boekjes Onderwijslogistiek, roosteren en beheren middelen én de Onderwijscatalogus uit de Triple A Encyclopedie, zagen deze instellingen de meerwaarde van samenwerking bij verdere uitwerking als opmaat naar het realiseren van oplossingen voor de onderwijslogistiek. Dit ontwikkeltraject leidt tot een functioneel ontwerp voor de onderwijslogistiek en een programma van eisen voor de organisatie.
Op 20 mei zijn de eerste resultaten gepresenteerd aan het onderwijsveld. In het congrescentrum Figi en Grandcafe Le Baron te Zeist verwelkomde saMBO-ICT zo’n 45 geïnteresseerden. Tijdens deze bijeenkomst werd ingegaan op de methode waarmee de zes instellingen toewerken naar een functioneel ontwerp en een programma van eisen voor de organisatie. Beide producten worden namelijk uitgewerkt aan de hand van vier ‘scenario’s’ die verschillende vormen van flexibilisering en individualisering van het onderwijs vertegenwoordigen. Deze scenario’s zijn niet bedoeld als ‘modelscholen’ maar fungeren tijdens het traject als denkmodel. Na afloop van de bijeenkomst werd de Wiki Onderwijslogistiek open gesteld. Op deze wiki is meer (inhoudelijke) informatie over het ontwikkeltraject te vinden en geïnteresseerden kunnen tot de opleveringen op 16 juni de ontwikkelingen blijven volgen.
In navolging op de informatiebijeenkomst vond op 28 mei in Woerden een marktconsultatie plaats. Voor deze bijeenkomst waren marktpartijen uitgenodigd die zich bezig houden met de ontwikkeling van ICT-toepassingen op het gebied van onderwijslogistiek. Het doel van deze bijeenkomst was het delen van de tussenresultaten en het uitwisselen van informatie over bestaande oplossingen en nieuwe ontwikkelingen in de markt. Naast een informatief onderdeel was er ook ruimte om met de 30 verschillende organisaties in gesprek te treden.
Tijdens beide bijeenkomsten was de opkomst aanzienlijk en is enthousiast gereageerd op de gepresenteerde inhoud. Op 16 juni leveren de instellingen het functioneel ontwerp en het programma van eisen op en tijdens de formele overdracht van Triple A naar saMBO-ICT op 24 juni wordt dieper in gegaan op dit eindproduct. Meer informatie over deze bijeenkomst vindt u op onze website.Gebruikersdag 26 mei
Op 26 mei 2010 vond er weer een gebruikersdag van saMBO~ICT plaats in Ede. s’Ochtends zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen: diploma- en jaarresultaat, gemeenschappelijke taal tussen ELO en studenten-administratie, afschaffing 4e handtekening en inkijktool BRON.
Tijdens het middaggedeelte hebben de gebruikersgroepen EduArte, Magister en nOISe een eigen bijeenkomst gehouden. Ook deze dag was weer goed bezocht. De deelnemers kunnen binnenkort nog een kleine enquête verwachten ter evaluatie van de drie gehouden gebruikersdagen en als voorbereiding op de twee volgende gebruikersdagen van dit jaar.

Voor een korte impressie van de dag, het downloaden van de agenda en de presentaties verwijs ik u door naar het verslag op de website.IGEA 2011
In de vorige nieuwsbrief meldden we u dat IGEA 2011, een gezamenlijke aanbesteding van desktops en notebooks, van start ging.
In de achterliggende tijd is hard gewerkt aan het opstellen van een aanbestedingsdocument met alle randvoorwaarden. Dit document zal op 10 juni 2010 worden vastgesteld. De publicatie staat gepland op 23 juni 2010. Tot die tijd kunt u zich nog aanmelden en meedoen. Onlangs heeft de Aeres Groep zich aangesloten bij IGEA 2011.
Twee andere onderwijsinstellingen hebben hun belangstelling kenbaar gemaakt, maar moeten nog beslissen of zij zich definitief aanmelden. Voor meer informatie over dit initiatief tot gezamenlijke aanbesteding kunt u terecht op onze siteTraject Open Source en Open Standaarden
Wat moet je nu met Open Source en Open Standaarden? Een aantal jaren geleden was er enthousiasme en een kritische houding, je was voor of tegen.

Inmiddels weten we beter, het gaat niet om voor of tegen, maar om een goede afweging. Daarbij moet er verschil gemaakt worden tussen Open Source (applicaties) en Open Standaarden (uitwisseling van gegevens). Op beide terreinen is het verstandig om na te denken wat je rol als onderwijsinstelling zou moeten zijn.Dat wordt ingegeven door een aantal vragen:
  • Kunnen de studenten hun verslagen in Open Document File formaat inleveren?
  • Wordt in de ICT Opleidingen aandacht besteed aan Open Source?
  • Wat is er anders aan een Open Source product?
  • Hoe ga je om met de verplichting om beleid te ontwikkelen op dit gebied?
Elke instelling zal na moeten denken over hoe er omgegaan wordt met deze vragen en de antwoorden moeten formuleren. Daarvoor is kennis over deze onderwerpen nodig en die is niet bij iedereen paraat. Vandaar dat we het initiatief vanuit Kennisnet, NOiV (Nederland Open in Verbinding) en saMBO~ICT willen nemen om een leidraad te bieden aan instellingen. 

In juni worden een aantal geïnteresseerden uitgenodigd om in een brainstromsessie na te gaan welke vraagstukken samenhangen met Open Source en Open Standaarden. Uiteindelijk moet dat leiden tot een publicatie en een voorlichtingstraject in het najaar. Uitgangspunt is daarbij dat instellingen in staat zijn zelf beleid te formuleren en keuzes te maken. Introductie Licentiecommissie
De Licentiecommissie bestaat sinds begin dit jaar in een nieuwe samenstelling en graag willen we vertellen wie we zijn, wat we doen en waar we mee bezig zijn.

Wie is de Licentiecommissie?
De licentiecommissie is het orgaan die licentie ontwikkelingen, vraagstukken en problematiek op de voet volgt en als vertegenwoordiger vanuit het MBO werkveld fungeert richting SLBdiensten.

Wat doet de Licentiecommissie voor jou?
- Behartigt de belangen van de MBO-instellingen m.b.t. licenties.
- Formuleert eisen m.b.t. licenties voor het afsluiten van licenties door de instellingen.
- Verkent de mogelijkheden tot het efficiënter en effectiever gebruik van licenties in het MBO werkveld.
- Organiseert themaconferenties rondom vragen die spelen binnen de MBO-instellingen.

Wie zitten er in de Licentiecommissie?
Antonio Alvarez (ROC Leeuwenborgh)
Roy Dusink (ROC Aventus)
Cynthia Mulder (Horizon College)
Pieter Oosterhof (SLBdiensten)
Charles Stork (SLBdiensten)
Rob Vos (Deltion College) (voorzitter)

Waar zijn we mee bezig?
De afgelopen maanden hebben gebrainstormd over wat we willen bereiken met de Licentiecommissie en hoe we dit willen gaan aanpakken. Een belangrijk onderwerp daarin zijn de eigen laptops van de studenten. Er heerst momenteel veel onduidelijkheid m.b.t. licenties en virtualisatie/streaming van software in combinatie met de eigen laptops van studenten. Willen we de komende jaren iets kunnen veranderen aan de huidige licentiestructuren dan zullen we gezamenlijk een vuist moeten maken naar de leveranciers. Daarvoor willen we een leidraad opstellen, waarin we aangeven waaraan licenties moeten voldoen en waarmee SLBdiensten richting de leveranciers gaat.

Hoe zijn we bereikbaar?
Voor de zomervakantie zullen we een pagina (site) inrichten op de saMBO~ICT website. Tegen die tijd kun je vragen stellen aan Rob Vos of Roy Dusink. Rob is bereikbaar op 06-21205267 of rvos@deltion.nl en Roy is bereikbaar op 06-22206737 of r.dusink@aventus.nl.
Roy Dusink
Initiatief kennisdeling Sharepoint
Eerste bijeenkomst gepland op donderdag 14 oktober 2010 (locatie n.t.b.)
Op de vraag van Maaike Stam (informatiemanager ROC van Amsterdam) over behoefte aan kennisdeling rondom Sharepoint hebben meer dan 20 instellingen positief gereageerd. Reden genoeg om vanuit saMBO~ICT inhoud te geven aan dit initiatief.
Er is vooralsnog gekozen voor een eerste bijeenkomst op donderdag 14 oktober a.s. waarbij gestart wordt met het thema 'Implementatie'. De bedoeling is - maar de eerste bijeenkomst moet hiervoor aanleiding geven - om vier keer per jaar bij elkaar te komen. Steeds met een verschillend hoofdthema zodat die medewerkers kunnen worden afgevaardigd die geïnteresseerd zijn in dat specifieke thema. Daarnaast wordt gedacht aan een kennisdelingswebsite (gebaseerd op... Sharepoint! (surfgroepen?!))

Coördinatie vanuit saMBO~ICT: Henk-Jan van GinkelPublicatie over aan- en afwezigheidsregistratie
Onlangs heeft Kennisnet (in samenwerking met saMBO~ICT en MBO 2010) een boekje gepubliceerd over de inrichting van aan- en afwezigheidsregistratie (AAR) in het MBO. AAR is voor veel ROC’s en AOC’s een hoofdpijndossier: de Inspectie, en in navolging daarvan de accountant, stellen steeds hogere eisen, maar het is notoir moeilijk om e.e.a. goed te organiseren en overal in de organisatie de benodigde discipline af te dwingen.

In het boekje komen de belangrijkste aspecten aan bod: de relevante regelgeving (leerplicht en onderwijstijd), waarom instellingen het zelf willen (vooral om uitval te bestrijden), de verschillende manieren om AAR in te richten, de processen die daarbij van belang zijn, de ICT-ondersteuning die nodig is en de valkuilen die er zijn.

Het boekje is geschreven door Martijn Pittens en Jaap de Mare. Het kan worden aangevraagd bij Kennisnet of kan worden gedownload van Marktplaats MBO.Vragen van/aan collega's
Regelmatig komen er vragen binnen van collega's aan collega's. Wij plaatsen die gelijk na binnenkomst op de website in de rubriek Vragen van/aan collega's.
Hieronder een kort overzicht van wat er de afgelopen periode is binnengekomen. Klik voor meer informatie:
Denk aan terugkoppeling:
De vrager van informatie verplicht zich tot een terugkoppeling aan de informatieverstrekkers. Iedereen die informatie geeft naar aanleiding van deze vragen, mag dus informatie terug verwachten van de informatievrager in de vorm van een overzicht, document, samenvatting, eigen ervaringen of het verdere verloop van een activiteit.