Nieuwsbrief nummer 29, oktober 2013

Inleiding
Afgelopen week kwam het bericht, dat SION door kan voor de komende twee jaar. In deze tijd van bezuinigingen en krimp is dat feit opmerkelijk. In SION werken we met de andere onderwijssectoren (van PO tot WO) samen aan digitalisering en vereenvoudiging van gegevensuitwisseling en –levering. Doel is om minder tijd en energie kwijt te zijn met administratieve rompslomp, zodat we ons kunnen richten op onderwijs. Daar zijn we tenslotte voor!

Maar naast SION is er natuurlijk meer. We besteden aandacht in deze nieuwsbrief aan bijeenkomsten en de programma’s iFoV en MBOcloud. Wat steeds duidelijker wordt is dat veel onderwerpen op de een of andere manier een relatie met elkaar hebben. Dat geldt binnen een onderwijsinstelling, maar ook met betrekking tot de landelijke ontwikkelingen. Het is een mooie uitdaging om het overzicht te bewaren, en de juiste dingen op het juiste moment te doen.

Jan Bartling


Welkom in Doetinchem - Conferentie 15 + 16 januari 2014
Wie aanwezig is geweest op de 28e saMBO-ICT conferentie bij ROC Landstede in Zwolle zal het kunnen beamen, het was weer een feestje! Voor wie het gemist heeft of nog even wil nagenieten, klik hier voor de presentaties,  foto's en video-impressie.
De afsluiting in Zwolle betrof de overdracht naar het Graafschap College waar we 15 en 16 januari te gast zullen zijn in Doetinchem tijdens de 29e saMBO-ICT conferentie. Of de schapen dan ook op het dak van de school zullen lopen zult u met eigen ogen kunnen aanschouwen. Binnenkort start de programma commissie met de voorbereidingen. Reserveer de data vast in uw agenda!Gebruikersdag 25 november 2013
De programmacommissie heeft voor de gebruikersdag van 25 november 2013 heeft de volgende onderwerpen op de wensenlijst:
een pilot instelling over FACET, terugmelding Bekostigingsgegevens, Inhoudelijke toelichting programma SION, Focus op Vakmanschap en Herziening Kwalificatiestructuur. Heeft u ideeën of andere input voor de programmacommissie gebruikersdagen, stuur die dan naar info@sambo-ict.nl. De vooraankondiging met aanmeldmogelijkheid kunt u begin november  verwachten.Programma MBOcloud
Het programma MBOcloud heeft voor de komende periode twee belangrijke aandachtspunten:
1. de toekomstvisie vertalen in functionele beelden
2. de transitie van de dienst ICT ten gevolge van de overgang naar ‘de cloud’

Toekomstvisie vertalen in functionele beelden - update
De ‘functionele beelden’ vorderen gestaag: de user-stories zijn bijna gereed en ook de use-cases naderen de eindfase. Na goedkeuring door de Taskforce wordt hiervan een publicatie gemaakt die tijdens de volgende saMBO-ICT conferentie in januari wordt uitgedeeld!

Transitie van de dienst ICT ten gevolge van het gebruik van clouddiensten - update
Zoals genoemd in de vorige nieuwsbrief is tijdens de bijeenkomst van het platform van informatiemanagers in september een cloudgame gespeeld. We hebben hier in een sessie tijdens de conferentie verslag van gedaan. (Ziepresentatie) Wat viel het meeste op? De game ging over een IT-club (voor een space centre en astronauten in een raket) die voor grote vraagstukken stond: zowel op het gebied van strategische verandering als op het gebied van regulier onderhoud en incidenten. Het was een cloud game. de ‘cloudleverancier’ nam ook deel aan de game. Je zou verwachten dat de IT-club iets met cloud ging doen dan? Dat bleek niet vanzelf te gaan. Als vanzelf richtte men zich op de interne IT en probeerde men de problemen intern op te lossen. Pas toen er een programma was gestart en er iemand was vrijgemaakt om de mogelijkheden van de cloud te onderzoeken en vorm te geven, gebeurde er iets. Op een leuke manier hebben we ervaren dat veranderen echt niet vanzelf gaat. Zelfs niet met een groep van bijna 30 informatiemanagers! Tijdens de volgende bijeenkomst van het platform van informatiemanagers op donderdag 21 november a.s. besteden we tijd aan het theoretisch kader rond de transitie naar Cloud. Benieuwd? Meld je aan! (Alle MBO-informatiemanagers en leden van de taskforce MBOcloud zijn van harte uitgenodigd!)Programma iFocus op Vakmanschap
Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de website van het programma twee-richting verkeer ondersteunt. We kunnen er niet omheen dat het programma zich ontwikkelt in een omgeving die constant in beweging is. Dat komt doordat op een aantal punten de wetgeving nog niet af is. En ook doordat er andere partijen zijn zoals SBB, SION en DUO die binnen het domein van het programma activiteiten ontwikkelen; zelfstandig of met het programma. Het programma is daardoor ook in beweging, immers activiteiten worden opgestart, sommige voorgenomen activiteiten vervallen of worden anders ingericht dan initieel in het programmaplan van juni 2013 werd voorzien. En niet in de laatste plaats is het mogelijk dat de instellingen uiteindelijk toch andere vragen of behoeften blijken te hebben dan in de eerste helft van 2013 bekend was toen het plan werd geschreven. Het is dus belangrijk dat ook de instellingen richting geven aan de uitvoering van het programma. De website moet daarbij helpen.

Op de website van het Programma iFoV worden bij de thema's enerzijds de relevante ontwikkelingen in de omgeving van het programma getoond. Anderzijds wordt de voortgang van de activiteiten van het programma vermeld. Waar dat aan de orde is worden bij deze berichten relevante publicaties geplaatst.

Het is de vraag aan de instellingen om bij de thema's aan te geven of er speciale opmerkingen, vragen of aanwijzingen zijn. Zodoende kunnen we met elkaar richting geven aan de opzet en de uitvoering van het programma.
Graag jullie reacties dus bij de thema's.

De meest recente berichten vinden jullie bij de thema's BedrijfsvoeringBekostigingHerziening KSOnderwijstijd enStudieloopbaaninformatie.Digitaal ondertekenen
In een brief van de minister van OCW aan de Tweede Kamer van 8 juli is aangegeven dat de komende jaren een aantal maatregelen worden genomen om de regeldruk voor het onderwijs te verminderen. Digitaal aanmelden en het afschaffen van de vierde handtekening op de praktijkovereenkomst maken deel uit van het pakket aan maatregelen. Wat interessant is, is dat het ook mogelijk gaat worden om formele documenten, zoals de onderwijsovereenkomst, digitaal te ondertekenen. In het kader van het SION programma zijn inmiddels afspraken op hoofdlijnen gemaakt, waaraan een dergelijke digitale handtekening moet voldoen.

Globaal komt het erop neer dat de instelling een digitale versie van de overeenkomst naar een derde partij stuurt, met de e-mailgegevens van de ondertekenaars. Vervolgens worden de partijen gevraagd om met een betrouwbaar middel, zoals DigiD, een handtekening te plaatsen. Wanneer dat is gedaan, wordt het document met de handtekeningen “bevroren” en teruggeleverd aan de partijen die hebben ondertekend. Gekozen wordt dus om het te regelen met behulp van een derde partij, de “trusted third party”.

Deze weg zal nog verder ingevuld moeten worden. Een werkgroep met MBO-instellingen is inmiddels daarmee bezig. Voordat het praktijk wordt zullen een aantal uitdagingen moeten worden opgelost, zoals de ondertekening door ouders. In het najaar van 2013 zal in een pilot worden bekeken waar de instellingen straks mee te maken krijgen.Webservice Digitaal aanmelden
Met enige regelmaat informeren we u over de voortgang van de implementatie van de webservice, waarmee GBA-, vooropleiding, diploma- en overige resultaatgegevens uit BRON rechtstreeks ingelezen kunnen worden in het digitaal aanmeldformulier van de instelling. DUO is klaar voor de aansluiting van instellingen en enkele instellingen hebben inmiddels een succesvolle aansluiting op de testomgeving van DUO gerealiseerd. De in productiename volgt naar verwachting in de komende weken.

Inmiddels is het voor DUO een speerpunt geworden, mede omdat het onderwerp opgenomen is in een brief naar de Tweede Kamer. Speciale aandacht vraagt de aansluiting van instellingen die hun kernregistratiesysteem en aanmeldmodule hosten in een multi tenant SAAS omgeving (=meerdere instellingen op 1 serverstraat in de cloud). In het SION project is samen met DUO een oplossing bedacht waarbij de instellingen zelf geen beveiligingscertificaat aan hoeven te vragen, maar waarbij de leverancier dat doet. DUO werkt samen met de leverancier van EduArte aan de realisatie van deze oplossing. Het streven is deze oplossing op korte termijn beschikbaar te hebben.MBO Transparant
De maatschappij en politiek vraagt van de sector dat we transparant zijn over de resultaten die we als mbo behalen. Tot op heden hebben we het aan anderen overgelaten om te publiceren wat men belangrijk vond. Het gevolg was en is dat we als instellingen niet altijd tevreden zijn met de manier waarop dat gebeurt en het gebrek aan nuance in de publicaties.

In het kader van SION is het project MBO Transparant in de laatste fase van ontwikkeling. Komende maand zal er een website beschikbaar komen waar niet alleen cijfers worden gepubliceerd, maar waar ook instellingen het eigen verhaal kunnen vertellen. Daar zal de komende maanden vooral de aandacht moeten liggen. Daarnaast zal MBO Transparant een plek moeten krijgen in de organisatie van de MBO Raad. Dat is de plek waar dit publicatiemiddel onderhouden en verder ontwikkeld moet worden.MBO Informatie Encyclopedie
De informatie-encyclopedie (www.informatie-encyclopedie.nl) is uitgebreid met de functiecategorieën van het U-WEB en gerelateerd aan de sub- en hoofdcategorieën van de benchmark. Met deze uitbreiding moet het eenvoudiger worden om het personeelssysteem in te richten op deze rubrieken. Daarnaast is het voor personeelsfunctionarissen makkelijker om precies te bepalen hoe een bepaalde functie ingedeeld moet worden. Uiteindelijk doel is dat er meer eenheid en transparantie komt in de publicaties die over het personeel van mbo instellingen worden uitgebracht. Deze aanpassing van de encyclopedie is weer samen met instellingen, de MBO Raad en Kennisnet gerealiseerd.Surf
We krijgen geregeld vragen over de stand van zaken met betrekking tot de aansluiting van het mbo bij Surf. De afgelopen periode is het even rustig geweest aan het front, het was even onduidelijk hoe de (forse) bezuinigingen bij Surf gaan uitpakken. Inmiddels zijn de gesprekken weer opgepakt. Dat is vooral belangrijk voor de instellingen die komend jaar te maken hebben met aflopende contracten voor hun verbindingen.

Met Surf is afgesproken dat er drie zaken verder worden uitgewerkt:
- het is niet mogelijk dat de kosten voor instellingen van licenties kunnen stijgen na aansluiting bij Surfmarket;
- juridisch moeten enkele vragen beantwoord worden;
- duidelijk moet worden hoe de sector invloed heeft op de dochters Surfnet en Surfmarket.
Op deze drie punten worden deze maand stappen genomen, zodat er in november meer duidelijkheid zou moeten zijn.ICT Monitor
Welke toepassingen worden gebruikt in het mbo? Hoe hebben andere instellingen hun informatiemanagement geregeld? Waar investeren mijn collega-instellingen eigenlijk in? Waar sta ik ten opzichte van de gehele mbo sector?

Op deze vragen willen instellingen graag een antwoord hebben. saMBO-ICT wordt hiervoor geregeld benaderd en met korte enquêtes proberen we de antwoorden snel terug te leveren. Ook komt een aantal onderwerpen niet aan bod omdat die niet te vangen zijn in een korte vragenlijst.

Dat is de reden dat we dit jaar gestart zijn met een de ICT Monitor. Om antwoorden te kunnen geven, is het nodig om eerst instellingen te bevragen. Aan elke instelling is een vragenlijst voorgelegd via de contactpersonen van saMBO-ICT. De vragen zijn met een groep instellingen vooraf besproken, dus moeten ook echt een antwoord geven op de eigen vragen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer twee uur, ervan uitgaande dat men de antwoorden snel paraat heeft. Wanneer ongeveer 2/3 van de instellingen de vragenlijst invult, ontstaat een goed beeld van de mbo sector.

Tijdens de saMBO-ICT conferentie in januari zullen we de resultaten presenteren aan de sector. Hopelijk kunnen we dan een goed beeld schetsen van de sector en kunnen instellingen nagaan waar ze ten opzichte van collega’s staan.Implementatie ECK groot succes, tijd voor de volgende stap!
Veel scholen herkennen de problemen in het gebruik van digitaal leermateriaal: Toegang tot digitaal leermateriaal kost veel tijd en energie, vouchers raken kwijt en het klaarzetten van het materiaal in de ELO is een hele klus.

Afgelopen schooljaar hebben vijf MBO-scholen (ROC Kop van Noord-Holland, Nova College, ROC ter AA, Da Vinci College en het Horizon College) een bestelomgeving voor het bestellen van leermateriaal geïmplementeerd, waarbij ze gebruik gemaakt hebben van de ECK-standaard (voorheen Limbo).

De ECK standaard is een set afspraken rondom de distributie en toegang van leermateriaal en het uitwisselen van toetsmateriaal en leerresultaten. De standaard m.b.t. distributie en toegang wordt met behulp van het iECK programma geïmplementeerd door scholen, distributeurs, software-leveranciers en uitgeverijen. Dankzij deze standaard kan het bestellen, betalen en de toegang tot het leermateriaal vlekkeloos verlopen.

Hoe werkt dat in de praktijk? Een student gaat vanuit de ELO naar de bestelomgeving, waar het leermateriaal wordt getoond dat de student dat jaar nodig heeft. Na het bestellen en betalen is het digitale leermateriaal direct beschikbaar in de elektronische leeromgeving van de student. Vanuit de ELO kan de student het leermateriaal gebruiken zonder dat deze nogmaals gebruikersnaam en wachtwoord hoeft in te voeren.

De grote uitgevers en distributeurs ondersteunen de implementatie van de ECK standaard. De volgende stap is dat er meer scholen mee gaan doen. Dit levert meer draagvlak, meer implementaties en dus veel meer gebruiksgemak voor docenten en leerlingen op. Een goedwerkende bestelomgeving en eenvoudige toegang tot leermateriaal is wat leerlingen verwachten. Meer informatie is te vinden op onze website.Nieuwe publicaties
Kennisnet en saMBO-ICT brengen regelmatig nieuwe publicaties uit.
Onlangs verschenen er weer twee:

Big Data, van hype naar actie
Hoe meer je over je studenten weet, hoe beter je je onderwijs op hen kunt afstemmen. Dankzij de automatisering beschikt elke schoolorganisatie over een steeds uitdijende massa gegevens. Maar ook het internet kan een nuttige bron zijn. In die gegevens zitten waardevolle inzichten verstopt. ‘Big Data’ is de verzamelnaam voor ontwikkelingen en technieken die helpen bij het vinden van patronen en inzichten in grote hoeveelheden gegevens.
Lees verder...

Het teamperspectief, informatie voor teams in het mbo
Teams hebben een sleutelpositie bij het realiseren van goed onderwijs. Om die sleutelpositie waar te maken hebben zij informatie nodig voor drie doelen: operationeel sturen, verantwoorden en verbeteren van het onderwijs. In deze publicatie wordt beschreven welke informatie de teamleiders of het team nodig hebben om de (operationele) verantwoordelijkheid voor het onderwijs waar te maken. Wat kan dat teamperspectief bijdragen aan sturen in mbo-scholen? Lees verder...
 


ICT en recht, Hoe? ZO!
Kennisnet en saMBO-ICT hebben in september de publicatie Hoe? Zo! ICT en recht gelanceerd. De ruime belangstelling voor dit thema heeft ons doen besluiten op 10 december 2013 van 13 tot 17 uur in Woerden een gratis workshop hierover aan te bieden. In deze workshop wordt verder ingegaan op zaken als privacy, etc. maar vooral zullen we ingaan op vragen die u heeft op het gebied van ict en recht. Daarnaast worden ook enkele praktijkvoorbeelden behandeld die u helpen bij juridische vragen in uw instelling (bijv. gebruik van cloud, gegevensuitwisseling, social media, educatieve content, leermiddelenbeleid en BYOD). Sprekers zijn Job Vos van Kennisnet en Arnoud Engelfriet, bekend internet jurist.

U kunt zich aanmelden door het sturen van een e-mail aan binnendienst@kennisnet.nl o.v.v. ICT en recht. U ontvangt na aanmelding een bevestiging en aanvullende informatie over de bijeenkomst. Meer informatie over ict en recht vindt u hier.ICT bekwaamheid voor mbo docenten, elke docent ict bekwaam!
Op 10 december organiseert John Hanswijk van Kennisnet bij het CvI in den Bosch een interactieve bijeenkomst waarin wordt uitgelegd wat je als docent moet kennen en kunnen als het gaat om ict gebruik. Kennisnet heeft hiervoor een kader ontwikkeld dat wordt uitgelegd aan de hand van praktische voorbeelden. Ook gaan deelnemers zelf aan de slag om te ontdekken op welke manier ict een meerwaarde levert binnen de lessen. Na afloop van de bijeenkomst is duidelijk welke aspecten belangrijk zijn bij de persoonlijke ontwikkeling van ict-bekwaamheid.

Aanmelden kan via e-mail bij binnendienst@kennisnet.nl o.v.v. workshop ICT-bekwaamheid. Meer informatie over dit onderwerp is te vinden bij Kennisnet.Professionaliseren voor (HR)managers en beleidsmedewerkers
Professionaliseren is een belangrijke taak voor (HR) managers en beleidsmedewerkers. Naast het pedagogisch en didactisch handelen wordt ict steeds belangrijker. Door een juiste inzet van ict kan hij zijn onderwijs efficiënter en aantrekkelijker maken. Maar wat moet de docent dan kennen en kunnen? Kennisnet heeft voor (HR) managers en beleidsmedewerkers het kader ict bekwaamheid ontwikkeld die als basis dient om ict vaardigheden integraal op te nemen in de HR- cyclus. In een bijeenkomst op 3 december wordt het kader uitgelegd en gaat u zelf aan de slag om het kader toe te passen in uw eigen school.

Aanmelden kan via e-mail bij binnendienst@kennisnet.nl o.v.v. workshop Professionaliseren voor managers. Meer informatie over dit onderwerp is te vinden bij Kennisnet.Vijf vragen aan.....
Deze keer heeft Rob Smit van ROC Nova College de 5 vragen beantwoord:
  1. Wil je jezelf even voorstellen?
  2. Wat is de meest belangrijke onderwijs- of organisatieontwikkeling voor jouw organisatie?
  3. Welke ontwikkeling op het gebied van ICT is belangrijk voor jouw organisatie?
  4. Als je vijf ton krijgt, wat doe je daar dan mee?
  5. Welke technologie zou jij voor jezelf niet kunnen missen?Vragen van en aan collega's
Vragen van/aanLeden kunnen zelf direct een vraag op de website plaatsen in de Vraagbaak. Hiervoor moet men wel zijn ingelogd. Ook om de vragen te bekijken is aanmelding vereist. Dit om te voorkomen dat willekeurige bezoekers vragen onder ogen krijgen die alleen voor onze leden bestemd zijn.

Laatst gestelde vragen:

  • In de afgelopen zes weken zijn er geen nieuwe vragen gesteld.
Reageren gaat gemakkelijk. Reacties kunnen direct onder de vraag in deVraagbaak geplaatst worden, zodat andere leden deze ook kunnen raadplegen.

Discussies op LinkedIn
Naast de Vraagbaak worden er de laatste tijd ook steeds meer en vaker vragen gesteld en discussies gestart in de LinkedIn groep van saMBO-ICT. Deze groep telt op moment van schrijven al 795 leden en daar komen wekelijks nieuwe aanmeldingen bij. Een groot verschil met de Vraagbaak is dat iedereen zich kan aanmelden voor deze groep, dus ook leveranciers en bedrijven. Sommige vragen kunnen dus nog steeds beter in onze Vraagbaak gesteld worden.