Nieuwsbrief nummer 28, september 2013

Inleiding
Het is weer voorbij, die mooie zomer. Dus weer lekker aan het werk met nieuwe acties en onderwerpen. Er is veel te doen.

De zomerperiode is een mooie tijd om eens te reflecteren over het werk, over de activiteiten waarmee we bezig zijn. En natuurlijk ook de periode van relativering, andere dingen zijn (tijdelijk) belangrijker dan datgene waar we ons normaal gesproken druk over maken.

Maar te lang stilzitten in de zomer is natuurlijk ook niet goed. Voor veel instellingen is het ook de periode dat de voorbereidingen voor het nieuwe cursusjaar plaatsvinden. Daarbij speelt ICT een vaak essentiële rol. Overigens een rol die vaak niet opgemerkt wordt. En dat is maar goed ook, ICT moet faciliteren en niet in het middelpunt van de belangstelling staan. In dat laatste geval is er vaak iets aan de hand…

Jan Bartling


Welkom in Zwolle - Conferentie 18+19 september 2013
Inmiddels nadert woensdag 18 en donderdag 19 september met rasse schreden. Op beide dagen wordt de 28e saMBO-ICT conferentie georganiseerd. Ditmaal zijn we te gast bij Landstede in Zwolle.

Het programma is inmiddels definitief. We starten woensdag aan het eind van de middag met een informele "netwerk" avond onder het genot van een natje en een droogje. De donderdag laat de vertrouwde formule zien met twee keynotes en een 20 tal workshops. Met Tim van de Werf als jongste keynote spreker ooit trappen we af, zoek maar eens op MyBellApp. De inhoud van de diverse workshops is weer zeer divers en maakt hopelijk de keuze per ronde niet te lastig. Gelukkig zijn alle presentaties na de conferentie terug te vinden op de website.

We eindigen de dag met een keynote van Frank Kalshoven, bekend van o.a. zijn columns en als oprichter van De Argumentenfabriek.

Het volledige programma met uitgebreide workshopomschrijvingen en andere informatie is gepubliceerd op een voor smartphones en tablets geoptimaliseerde website zodat wie dat wil alle actuele informatie makkelijk bij de hand heeft. Scan de QR code linksonder!

Inschrijven voor de woensdag en/of donderdag kan nog tot en met 13 september via dit inschrijfformulier. De eerlijkheid gebiedt te vermelden dat er voor de woensdagavond nog maar beperkt plekken beschikbaar zijn.

Welkom in Zwolle 18 en/of 19 september!Gebruikersdag 30 september 2013
De volgende gezamenlijke gebruikersdag van de gebruikersgroepen Edictis, EduArte, Magister en PeopleSoft Campus Solutions zal worden gehouden op 30 september 2013.

’s Morgens is er zoals gewoonlijk een gezamenlijk programma.
’s Middags houden de gebruikersgroepen hun eigen bijeenkomsten.

Aan de inhoud van het programma wordt nog gewerkt.
Zodra het programma rond is komt het via deze link beschikbaar.
Aanmelden is reeds mogelijk via het aanmeldformulier.Programma MBOcloud
Het programma MBOcloud heeft voor de komende periode twee belangrijke aandachtspunten:
1. de toekomstvisie vertalen in functionele beelden
2. de transitie van de dienst ICT ten gevolge van de overgang naar ‘de cloud’

Toekomstvisie vertalen in functionele beelden
'Het (laten) creëren van een transparante en competitieve marktplaats voor (cloud)diensten waarbinnen oplossingen uit de markt beschikbaar komen voor (instellingen,) medewerkers en studenten die voldoen aan de eisen.’

Dat is in het kort onze toekomstvisie. Om deze helderder voor ogen te krijgen, wordt de visie uitgewerkt in functionele beelden. Zowel in woord als in beeld wordt beschreven en getoond hoe e.e.a. voor de eindgebruiker moet gaan werken. Om dit te realiseren hebben we gekozen voor het schrijven van zogenaamde user stories. In de user stories wordt vanuit het oogpunt van verschillende gebruikers beschreven hoe met de nieuwe omgeving wordt gewerkt. De user stories worden naar verwachting eind deze maand afgerond en vervolgens in de taskforce bekrachtigd.

Transitie van de dienst ICT ten gevolge van het gebruik van clouddiensten
Het gaan gebruiken van clouddiensten is in de kern een sourcingsvraagstuk. Bepaalde taken worden niet meer door de eigen ICT-organisatie uitgevoerd, maar buiten de deur bij de IAAS-, PAAS- of SAAS-leverancier. Een ICT-organisatie zal zich meer op regie en minder op beheer gaan richten. Om gezamenlijk meer grip op deze materie te krijgen wordt gezamenlijk opgetrokken met het platform van informatiemanagers en met het SURFproject ‘van Beheer naar Regie’. De eerstvolgende bijeenkomst van het platform van informatiemanagers (12 september a.s.) wordt een zogenaamde ‘cloudgame’ gespeeld. De taskforce neemt hieraan deel en deelt het geleerde tijdens de volgende saMBO-ICT conferentie op 19 september!Programma iFocus op Vakmanschap
Eind september wordt een bijeenkomst belegd waarin we met instellingen willen onderzoeken hoe deze het beste ‘in control’ kunnen komen nu de nieuwe regels rond onderwijstijd vast staan. Het betreft een forse wijziging ten opzichte van de huidige situatie. Duidelijk is hoe de Inspectie dit wil beoordelen. Echter, een Quick Scan levert op dat instellingen dit onderwerp nog niet geheel doorzien en dat er geen applicaties beschikbaar zijn die instellingen voldoende ‘in control’ brengen.
Eind juni is het Adviespunt onderwijstijd dat samen met Kennisnet werd ontwikkeld definitief operationeel geworden. Instellingen die willen weten of hun nieuw ontwikkelde didactische concept met inzet van digitale hulpmiddelen formeel onder de nieuwe definitie van Begeleide Onderwijstijd valt, kunnen deze website een advies aanvragen.
Het rapport van de Systeemtest betreffende de nieuwe kwalificatiestructuur waar we in de vorige nieuwsbrief over schreven, is aangevuld met een plan van aanpak. Zodra de minister uitspraken heeft gedaan over de ‘hotspots’ in het genoemde rapport, kunnen we met dit plan vanuit iFoV een vervolgproject starten dat de functionele vereisten op moet leveren van de gebruikte systemen binnen de instellingen.

In het kader van bekostiging is er de afgelopen tijd door verschillende partijen aangegeven dat instellingen behoefte hebben aan terugkoppeling van bekostigingsgegevens op individueel en geaggregeerd niveau door DUO. Welke gegevens dit precies zijn, waar ze voor gebruikt worden en hoe instellingen de gegevens teruggekoppeld willen krijgen, is nog niet bij de instellingen verkend. De regiegroep Focus op Vakmanschap - iFoV, waarin OCW, DUO, MBO Raad en saMBO-ICT samenwerken, heeft aangegeven het belangrijk te vinden deze informatiebehoefte vanuit de instellingen helder te krijgen. Doel van het onderzoek is om de behoefte van instellingen aan terugkoppeling van bekostigingsgegevens op individueel en geaggregeerd niveau door DUO, in kaart te brengen. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen informatie die instellingen moeten hebben om hun bedrijfsvoering of onderwijskundig beleid goed vorm te kunnen geven en informatie die voor deze of andere doeleinden gewenst wordt. Op 25 september zijn de saMBO-ICT gebruikersgroepen uitgenodigd om dit samen met DUO, OCW/dBVE en de MBO Raad te verkennen.SION IAA
Instellingen zijn eigenlijk elke dag bezig met issues rondom identificatie, authenticatie en autorisatie. Dat geldt voor de eigen systemen, maar ook in de uitwisseling met de overheid, uitgevers, exameninstanties, enz. Identificatie speelt daarbij op twee niveaus, de identificatie van het individu en de identificatie van (delen van) onderwijsorganisaties. Over beide gebieden zijn geen bindende afspraken gemaakt en dat leidt soms tot lastige situaties, bijvoorbeeld de onmogelijkheid om BSN te gebruiken of onduidelijkheid over de organisatie-eenheden waarover gerapporteerd moet worden.

Binnen het programma SION is een deelproject IAA ingericht. Dat moet komend najaar een aantal resultaten opleveren:
 1. Identificatie personen
  Er moet een besluit worden genomen door de onderwijssectoren om al dan niet aan te sluiten bij het landelijke eID stelsel. Niet aansluiten zal betekenen dat de onderwijssector zich moet richten op het ontwikkelen van een eigen nummer- en ID-stelsel voor het onderwijs.
 2. Identificatie instellingen
  Het begrip ‘organisatorische eenheid’ moet breder en scherper gedefinieerd worden om te komen tot een verbetering van de huidige registratie(s). Hiervoor worden de huidige registraties in kaart gebracht worden en worden voorstellen gedaan om eenduidige identificatie mogelijk te maken. Die moet aansluiten bij de werkelijkheid van de instellingen.
Zodra er meer informatie beschikbaar is, wordt deze op de website gepubliceerd.Documentmanagement
Even de activiteiten die saMBO-ICT en Kennisnet in samenwerking met de FSR ontplooien met betrekking tot het onderwerp Documentmanagement op een rij:
 • Vorig jaar zomer is met een werkgroep een taxonomie en een adviesnotitie opgesteld.
 • Begin dit jaar is een onderzoek naar de stand van zaken van Document-management in het mbo gedaan en nagedacht over de gewenste vervolg activiteiten.
 • Op dit moment wordt gewerkt aan het opstellen van een referentie-architectuur voor Documentmanagement en een korte beschrijving van de verschillende aanpakken, waarmee het onderwerp opgepakt wordt binnen de instellingen. Het resultaat hiervan zal gepresenteerd worden op de saMBO-ICT conferentie op 19 september 2013 in Zwolle.
 • Binnenkort bespreken we met een aantal instellingen of er behoefte is aan en mogelijkheden zijn om te komen tot een generiek Document Structuur Plan (DSP), wat de instellingen als basis kunnen gebruiken voor het opstellen van hun eigen DSP.
 • In ieder geval zijn we van plan om al de verzamelde informatie te bundelen in een toegankelijke inhoudelijke brochure.
Voor meer informatie en de resultaten van genoemde activiteiten, zie het thema Documentmanagement op onze site.Netwerk Informatiemanagers
Het afgelopen schooljaar is het netwerk “Informatiemanagers mbo” ontstaan. De reacties op de bijeenkomsten maken duidelijk dat hier behoefte aan is, dus hebben saMBO-ICT en Kennisnet besloten voor het komende jaar weer vier bijeenkomsten te plannen. Tijdens deze bijeenkomsten zullen twee issues centraal staan: de veranderende IT organisatie en de rol van de informatiemanager. Het netwerk staat open voor ieder die binnen de eigen onderwijsorganisatie de rol van informatiemanagers invult.

De bijeenkomsten zijn gepland op een donderdagmiddag van 14.00 tot 20.00 uur, waarbij er aan het eind een borrel en dinerbuffet georganiseerd wordt om voldoende gelegenheid te geven tot onderling netwerken. De data zijn 12 september, 21 november, 13 februari en 24 april.

Het onderwerp van de bijeenkomst in september is Cloud Services. De vraag is wat de invloed zal zijn op de werkwijze van informatiemanagers en hoe de IT ondersteuning binnen de instelling is georganiseerd. Die vragen komen aan de orde bij een boeiende game rondom deze thematiek.

Aanmelden voor dit netwerk van informatiemanagers kan via binnendienst@kennisnet.nlDé ONDERWIJSDAGEN
Wat: Dé Onderwijsdagen bieden inzicht in de trends en ontwikkelingen op het gebied van ict binnen het hele onderwijsveld. Dit jaarlijkse congres maakt duidelijk hoe samenwerking en innovatie tot resultaten kunnen leiden. Dé Onderwijsdagen worden georganiseerd door Kennisnet en SURF.

Voor wie: Dé Onderwijsdagen is een ontmoetingsplek voor beleidsmakers en professionals uit het gehele onderwijsveld op het gebied van ict-innovatie.
Wanneer: Dinsdag 12 en woensdag 13 november 2013
Waar: WTC Rotterdam
Meer informatie: www.deonderwijsdagen.nlWebsite vernieuwd
De zomermaanden zijn bij uitstek geschikt om eens kritisch te kijken naar onze website. Omdat het aantal bezoekers dan wat minder is kan er in alle rust gekeken worden naar inhoud en opmaak. Dit heeft erin geresulteerd dat er het nodige veranderd is in de navigatie, inhoud en layout van de website. Met name de thema-pagina’s zijn bijgewerkt en het navigatiemenu is uitgebreid. Dit alles om bezoekers nog sneller naar de gezochte informatie te kunnen loodsen. Ook de zijkolommen zijn aangepast.

Natuurlijk zijn we benieuwd wat onze bezoekers hiervan vinden! Breng een bezoekje aan www.sambo-ict.nl en laat ons weten wat u aanspreekt of wat u eventueel nog mist!Vijf vragen aan.....
Peter HettemaDeze keer heeft Peter Hettema van Rijn IJssel de vragen in onze rubriek Vijf vragen aan..... beantwoord:
 1. Wil je jezelf even voorstellen?
 2. Wat is de meest belangrijke onderwijs- of organisatieontwikkeling voor jouw organisatie?
 3. Welke ontwikkeling op het gebied van ICT is belangrijk voor jouw organisatie?
 4. Als je vijf ton krijgt, wat doe je daar dan mee?
 5. Welke technologie zou jij voor jezelf niet kunnen missen?Vragen van en aan collega's
Vragen van/aanLeden kunnen zelf direct een vraag op de website plaatsen in de Vraagbaak. Hiervoor moet men wel zijn ingelogd. Ook om de vragen te bekijken is aanmelding vereist. Dit om te voorkomen dat willekeurige bezoekers vragen onder ogen krijgen die alleen voor onze leden bestemd zijn.

Laatst gestelde vragen:

Reageren gaat gemakkelijk. Reacties kunnen direct onder de vraag in de Vraagbaak geplaatst worden, zodat andere leden deze ook kunnen raadplegen.

Discussies op LinkedIn
Naast de Vraagbaak worden er de laatste tijd ook steeds meer en vaker vragen gesteld en discussies gestart in de LinkedIn groep van saMBO-ICT. Deze groep telt op moment van schrijven al 795 leden en daar komen wekelijks nieuwe aanmeldingen bij. Een groot verschil met de Vraagbaak is dat iedereen zich kan aanmelden voor deze groep, dus ook leveranciers en bedrijven. Sommige vragen kunnen dus nog steeds beter in onze Vraagbaak gesteld worden.