Nieuwsbrief nummer 27, juni 2013

Inleiding
In een tijd waar de overheid aan het bezuinigen is, zal het geen verrassing zijn dat er ook gesneden gaat worden in subsidies. De afgelopen weken zijn er flinke bezuinigingen aangekondigd, ook op het gebied van de ondersteuning van ICT. Het zal betekenen dat bijvoorbeeld Kennisnet een flinke korting krijgt voor 2015 en volgende jaren. Hetzelfde geldt voor de subsidies die Surf krijgt vanuit OCW. Het zal zeker niet zonder gevolgen blijven voor de dienstverlening, en dus voor datgene wat we als instellingen van beide organisaties mogen verwachten. Er is ook een lichtpuntje, OCW stuurt aan op een intensieve samenwerking tussen Kennisnet en Surf. Een oude wens vanuit het mbo waar we al jaren op aandringen. Daardoor ligt er een kans dat de gevolgen mee zullen vallen.

Samenwerken is dus het devies, een onderwerp waar ik in mijn vorige inleiding al aandacht aan gaf. Daarbij beloofde ik drie boeken van Edwin Kaats voor lezers van deze nieuwsbrief. Dat zijn geworden, E. Kooij (Noorderpoort), D. Brinkman (Brinkman uitgeverij) en L. Vlemmings (Rivor). Veel plezier met lezen, de boeken komen er snel aan.

Rest mij iedereen een goede vakantie te wensen,

Jan Bartling


Conferentie Landstede Zwolle 18+19 september 2013
Op woensdag 18 en donderdag 19 september is het alweer zover:
de 28e saMBO-ICT conferentie. Ditmaal zijn we te gast bij Landstede in Zwolle.
Aan de formule is ook ditmaal niets gewijzigd: een informele woensdagavond met volop gelegenheid tot netwerken, gevolgd door een vol donderdag programma. We starten dan met een wel zeer jeugdige keynote spreker. Daarna vier rondes met interessante workshops. Laat u bijpraten over de laatste ontwikkelingen binnen saMBO-ICT, lopende projecten zoals bijvoorbeeld digitaal inschrijven of iFOV, maak kennis met de nieuwste Hoe?Zo! boekjes en luister naar inspirerende verhalen van collega’s over zaken die goed of juist niet goed zijn gegaan.
We eindigen de dag met Frank Kalshoven, een korte zoektocht op Internet naar hem zegt genoeg.
Tot ziens op 18 en/of 19 september in Zwolle!Planning Gebruikersdagen 2013-2014
Gebruikersdagen 2013-2014 vast noteren in de agenda? Dat kan, de data zijn als volgt:
30 september 2013
25 november 2013
3 februari 2014
7 april 2014
16 juni 2014
29 september 2014
24 november 2014

Voor de programma’s, verslagen en presentaties van de in de achterliggende jaren gehouden gebruikersdagen zie de categorie: Gebruikersdagen.


Verslag Virtuele Werkplekdag
Op 21 juni kwamen zo'n veertig vertegenwoordigers van ROC’s en AOC’s in Woerden bij elkaar.
Doelstelling: kennisdeling over de virtuele werkplek.
Vijf instellingen presenteerden de door hen gekozen oplossing. Na deze presentaties bood het programma ruimte om twee keer een half uur met één van de sprekers door te praten. Alle aanbieders maken gebruik van een andere virtualisatietechniek, op zich interessant, maar uiteindelijk blijkt de discussie daar niet over te gaan. Uiteindelijk gaat het over de vraag of je aan studenten al dan niet een virtuele werkplek aanbiedt.
Lees het volledige verslag op de website en bekijk de presentaties.


Impressie Qlikview gebruikersdag
De QlikView gebruikersbijeenkomst op 6 juni 2013 werd geopend door dagvoorzitter Wim Konings met uitleg over het programma: “Vanochtend 4 presentaties vanuit onderwijsinstellingen, geen perfecte verhalen, maar gewoon uit de dagelijkse praktijk. Aan het begin van de middag enkele groepsgesprekken, als vrienden onder elkaar, geen dwang om tot iets te komen, goede ideeën ontstaan in ontspannen sfeer. Tenslotte korte presentaties van de twee aanwezige leveranciers, geen gelikte verkoopverhalen, maar we hebben gevraagd of ze hun mooiste QlikViews willen laten zien. We hadden zo’n 15 mensen verwacht, maar zijn nu met z’n vijftigen! Allen hartelijk welkom.”
Lees het volledige verslag op de website.


Stand van zaken Surf
In de vorige nieuwsbrief hebben we het al aangekondigd. Er zijn twee trajecten van onderzoek uitgevoerd rondom Surf, een juridisch en kostentechnisch traject.

De resultaten van beide onderzoeken leiden tot de conclusie dat een overstap van de sector onder de huidige voorstellen nog niet eenvoudig is. Enerzijds omdat er nog juridische twijfel is. Dat betreft de vraag in hoeverre Surf in de toekomst als samenwerkingsorganisatie van instellingen in het mbo gezien kan worden. Daarnaast zijn er berekeningen met de gegevens van 7 instellingen gemaakt met betrekking tot de kosten voor instellingen. Die laten over de gehele linie een lichte verbetering in kosten zien, maar wel met uitschieters naar de hoger en lager. Voordat instellingen beslissingen nemen, zal het eerst duidelijk moeten zijn dat alle instellingen een voordeel hebben. Op die manier kan er een collectief besluit worden genomen.

De uitkomsten zijn in het bestuur besproken. Dat heeft de lijn gekozen dat we doorgaan op de huidige lijn, maar dat er op bestuurlijk niveau een aantal knopen doorgehakt moeten worden. Uitgangspunt is dat instellingen voordeel, in welke zin dan ook, moeten hebben.Hoe?Zo! BYOD en verder
De Hoe? Zo! serie is inmiddels uitgebreid met de titel BYOD. Het document moet de discussies die rondom dit onderwerp binnen de instellingen spelen, ondersteunen met structuur. Zo wordt er duidelijk onderscheid gemaakt tussen de manier waarop studenten en medewerkers met BYOD omgaan. Met betrekking tot BYOD wordt ook een duidelijk verschil gemaakt met het gebruik. Wil je als instelling studenten de gelegenheid geven gebruik te maken van wifi, of wil je meer? Welke eisen ga je stellen wanneer het een centrale rol gaat spelen bij het leren? Naast deze inhoudelijke vragen is er ook aandacht voor kosten en baten en tenslotte voor de juridische aspecten. Het is weer een publicatie geworden waar het onderwijsmanagement, informatiemanagement en de ICT-ers mee aan de slag kunnen.
De uitgave is te bestellen bij Kennisnet of als PDF te downloaden.ICT Monitor
We krijgen binnen saMBO-ICT geregeld vragen over de stand van zaken “in de mbo sector”. Instellingen willen graag weten wat de collega’s doen, maar ook of dat een beetje in lijn is met de eigen ontwikkelingen.

We gaan daarom starten met een jaarlijkse ICT Monitor. Op basis van een vragenlijst, die binnen beperkte tijd ingevuld kan worden, krijgen we als gezamenlijke instellingen een beeld van datgene waarmee elke instelling bezig is. Dat zijn bijvoorbeeld vragen naar gebruikte systemen, de infrastructuur of de inrichting van de ICT-organisatie. De gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en het resultaat is een soort “stand van zaken in het mbo”.

Het is uitdrukkelijk geen benchmark. Een beperkt aantal instellingen heeft een dergelijke benchmark de afgelopen jaren uitgevoerd. Die benchmark moet gezien worden als een logisch vervolg of verdieping van de monitor. Het kan voor een aantal instellingen juist zinvol zijn om de grote lijnen vanuit de monitor verder te verdiepen en uit te werken in een gedetailleerde benchmark.

Op de komende conferentie wordt met instellingen gekeken naar de inhoud van de monitor. Welke onderwerpen en vragen moeten volgens de verantwoordelijken binnen het mbo eigenlijk aan de orde komen? In het najaar wordt de monitor uitgevoerd, waarna we de resultaten tijdens de conferentie van januari in Doetinchem kunnen laten zien.Programma MBOcloud
Hoe gaan we onze toekomstvisie verwezenlijken?
Op 10 juni kwam de Taskforce MBOcloud bij elkaar om zich te buigen over de vraag hoe onze toekomstvisie te realiseren: ‘Een transparante competitieve marktplaats voor (cloud)diensten en leermiddelen waarbinnen oplossingen uit de markt voor instellingen, medewerkers en studenten beschikbaar komen die voldoen aan de eisen.’

Hiertoe moeten voorzieningen beschikbaar komen die de volgende proces-stappen ondersteunen:

Ter voorbereiding waren een zestal scenario’s ontwikkeld met elk een andere mix in publieke voorzieningen versus voorzieningen uit de markt. De meeste aanwezigen vanuit de instellingen gaven de voorkeur aan een scenario, waarbij het aansluiten, bestellen en betalen en leveren als een nutsvoorziening wordt aangeboden. Vanuit de instellingen (saMBO-ICT) moet een sterke regie worden gevoerd op de te ontsluiten applicaties en leermiddelen enerzijds, en de functionele werking anderzijds.

In de komende periode worden de functionele specificaties verder uitgewerkt en wordt ook gewerkt aan een onderliggende businesscase!

Andere activiteiten MBOcloud: IAAS
ROC van Amsterdam onderzoekt de mogelijkheden rond IAAS voor bijvoorbeeld een testomgeving. ROC Aventus heeft bekeken of grootschalige vervanging door IAAS een optie is. Na de zomer worden ervaringen gedeeld.

Scenario’s bekijken? Op de groepen-site van saMBO-ICT is voor instellingen meer informatie te vinden, of neem contact op met ons secretariaat.Programma iFocus op vakmanschap
Begin juni is het programmaplan iFoV op de website van saMBO-ICT gepubliceerd. U kunt het hier vinden. Kenmerkend voor het programma is dat er in onze context (politiek, wetgeving, uitvoeringswetgeving) nog veel in beweging is. Daarom wordt er in de zomermaanden aan een website gewerkt die een actueel beeld moet geven van wat er enerzijds in de context van het programma iFoV aan de hand is en anderzijds wat dit betekent voor de in het programma omschreven activiteiten. Ook de status van de activiteiten zullen hier worden gecommuniceerd.

Met Kennisnet en de MBO Raad wordt gewerkt aan het Adviespunt Onderwijstijd. Instellingen kunnen op dit Adviespunt terecht voor een aantal zaken. Zo kunnen nieuwe onderwijsconcepten worden voorgelegd waarbij ICT in het onderwijs wordt ingezet. De Minister heeft immers meerdere malen aangegeven ruimer met het begrip Begeleide Onderwijs Tijd te willen omgaan. Bij de totstandkoming van het Adviespunt is ook overleg geweest met de Inspectie over de criteria waarmee het Adviespunt de beoordeling van de ingediende concepten zal beoordelen. Ook kan men terecht voor algemene vragen over het thema onderwijstijd en ict en als laatste moet het ook de vindplaats worden van positief beoordeelde concepten waarin ICT in het onderwijs wordt ingezet.
Het Adviespunt is nog in opbouw, maar is hier al te vinden en te gebruiken.

Op 18 juni is een eerste bijeenkomst geweest in het kader van het programma iFoV met leveranciers en gebruikersgroepen. In de ochtend is door Eric Jongepier verslag gedaan van de systeemtest betreffende de nieuwe kwalificatiestructuur. Een verslag en de presentatie van Eric elders in deze nieuwsbrief.

Op de laatst gehouden gebruikersdag in Ede is de laatste stand van zaken in het programma iFoV gepresenteerd. De presentatie van Paul van Uffelen is hier te vinden.Systeemtest Herziening Kwalificatiestructuur
Begin juni is de eindrapportage van de systeemtest voor de Herziening van de kwalificatiestructuur opgeleverd. In deze rapportage wordt beschreven wat de impact is van de herziening (voor zover nu bekend is) op de processen en systemen bij onderwijsinstellingen, leerbedrijven en kenniscentra. De eindrapportage is tot stand gekomen middels een aantal bijeenkomsten en ingevulde vragenlijsten. Eind 2012 en begin 2013 zijn twee bijeenkomsten met onderwijsinstellingen, leerbedrijven, kenniscentra en het ministerie van OCW gehouden om te bepalen welke processen van de onderwijsinstellingen, kenniscentra en leerbedrijven het meeste geraakt worden door de wijzigingen die de Herziening met zich meebrengt.

Vervolgens zijn voor deze de hotspots (de kritische processen) vragenlijsten ontwikkeld die inzicht geven in de aard van de verandering/wijziging en de werkzaamheden die het aanpassen van processen en systemen met zich meebrengt. Hierbij gaat het om werkzaamheden die zowel onderwijsinstellingen als leveranciers moeten uitvoeren. Ook is een eerste kwalitatieve inschatting gegeven van doorlooptijd (voor het uitvoeren van de benodigde werkzaamheden) en kosten (voor bijvoorbeeld het aanpassen van de systemen). Onderwijsinstellingen en leveranciers hebben, vaak in samenspraak, deze vragenlijsten ingevuld.

Deze resultaten zijn verzameld en geanalyseerd en de bevindingen staan beschreven in de eindrapportage Systeemtest. Deze rapportage is samen met de bevindingen vanuit de implementatietoets en de structuur- en dossiertest aangeboden aan het bestuur van SBB. Op basis van de rapportages formuleert het bestuur van SBB een advies aan de minister, de strekking van het advies zal zijn dat er goede stappen gezet zijn voor de realisatie van de Herziening maar dat implementatie per 1 augustus 2014 te ambitieus is.

Op 18 juni is de terugkoppeling van de uitkomsten van de Systeemtest aan de leveranciers gedaan tijdens een een bijeenkomst, georganiseerd door saMBO-ICT. Op basis van deze terugkoppeling wordt gekeken op welke wijze de leveranciers en saMBO-ICT/gebruikersgroepen de handen ineen kunnen slaan om met de pijnpunten aan de slag te gaan. Op hoofdlijnen is met de aanwezige leveranciers geconcludeerd dat de noodzakelijke technische aanpassingen van de systemen goed uitvoerbaar zijn. Echter, om de aanpassingen te realiseren geven leveranciers aan dat het van het grootste belang is dat er op de kortst mogelijke termijn duidelijkheid wordt gegeven over de Herziening van de kwalificatiestructuur. Het adagium van de leveranciers is: “geef ons duidelijkheid, dan kunnen we aan de slag.” Klik hier voor de presentatie van Eric Jongepier.Vijf vragen aan.....
In onze rubriek Vijf vragen aan..... stellen we verschillende mensen uit het veld steeds dezelfde vijf vragen:
  1. Wil je jezelf even voorstellen?
  2. Wat is de meest belangrijke onderwijs- of organisatieontwikkeling voor jouw organisatie?
  3. Welke ontwikkeling op het gebied van ICT is belangrijk voor jouw organisatie?
  4. Als je vijf ton krijgt, wat doe je daar dan mee?
  5. Welke technologie zou jij voor jezelf niet kunnen missen?
De laatste bijdrage werd geleverd door Roy Dusink van Aventus.Vragen van/aan collega's
Vragen van/aanLeden kunnen zelf direct een vraag op de website plaatsen in de Vraagbaak. Hiervoor moet men wel zijn ingelogd. Ook om de vragen te bekijken is aanmelding vereist. Dit om te voorkomen dat willekeurige bezoekers vragen onder ogen krijgen die alleen voor onze leden bestemd zijn.

Laatst gestelde vragen:

Reageren gaat gemakkelijk. Reacties kunnen direct onder de vraag in de Vraagbaak geplaatst worden, zodat andere leden deze ook kunnen raadplegen.

Discussies op LinkedIn
Naast de Vraagbaak worden er de laatste tijd ook steeds meer en vaker vragen gesteld en discussies gestart in de LinkedIn groep van saMBO-ICT. Deze groep telt op moment van schrijven al 795 leden en daar komen wekelijks nieuwe aanmeldingen bij. Een groot verschil met de Vraagbaak is dat iedereen zich kan aanmelden voor deze groep, dus ook leveranciers en bedrijven. Sommige vragen kunnen dus nog steeds beter in onze Vraagbaak gesteld worden.