Nieuwsbrief nummer 26, mei 2013

Inleiding
Tijdens de conferentie van september 2012 werd een van de keynotes verzorgd door Edwin Kaats, schrijver van het boek “Leren samenwerken tussen organisaties”. Een boek dat gaat over de factoren die de samenwerking kunnen bevorderen of die juist blokkeren. Het zijn juist ook de elementen waar we binnen saMBO-ICT aandacht aan proberen te geven. In de keynote kwam naar voren dat het op persoonlijk vlak samenwerken, werken aan gedeelde ambities, maar ook recht doen aan verschillen en belangen, elementen zijn die noodzakelijk zijn om samen te kunnen werken. Het verhaal van het boek en de keynote, is daarmee het verhaal van saMBO-ICT.

Het is daarom leuk om te zien dat het boek is uitgeroepen tot managementboek van het jaar. Als stimulans voor goede samenwerking verloten we daarom drie boeken onder de lezers van deze nieuwsbrief. Tenslotte is het ook voor ons op deze manier een beetje feest.
Jan Bartling


28e saMBO-ICT Conferentie
Woensdag 18 en donderdag 19 september zal de 28e saMBO-ICT conferentie plaatsvinden. Ditmaal zijn we te gast bij ROC Landstede in Zwolle. Met een informele woensdagavond bijeenkomst en een gevarieerd programma van key-notes en workshops op de donderdag gaan we er samen weer een mooi evenement van maken.

Op deze conferentie staat ‘ict en onderwijs’ centraal, maar zullen ook de gebruikelijke onderdelen als: even bijpraten vanuit saMBO-ICT en Kennisnet, Focus op vakmanschap: de impact op systemen, MBO-Cloud, Digitaal inschrijven en ondertekenen OOK, etc. niet ontbreken. In de loop van juni start de inschrijving via de gebruikelijke kanalen en zal ook het programma beschikbaar komen.Gebruikersdag
GebruikersdagDatum: 3 juni 2013
9.30 – 12.30 uur gezamenlijk ochtendprogramma
13.15 – 16.00 uur gebruikersgroepbijeenkomsten
Locatie: Galvanistraat 13 te Ede

Tijdens het gezamenlijke ochtenddeel van de gebruikersdag wordt door de programmamanager iFOV uitgebreid ingegaan op het programma iFOV (Focus op Vakmanschap). Ook komt de nieuwe onderwijsovereenkomst deze keer weer aan bod, maar niet zoals de vorige keer vanuit de MBO Raad of saMBO-ICT, maar door een instelling vanuit de praktijk. Wellicht wordt er nog een interessant onderwerp aan het programma toegevoegd. Uiteraard is er ook aandacht voor de mededelingen van saMBO-ICT en DUO. ’s Middag komen de gebruikersgroepen Campus Solutions, Edictis, EduArte en Magister weer bijeen. Het volledige programma volgt uiterlijk een week voor 3 juni. Aanmelden is reeds mogelijk.QlikView gebruikersbijeenkomst
Datum: 6 juni 2013
Tijd: 10.00 – 15.00 uur
Locatie: FNV Bouw, Houttuinlaan 3 in Woerden

Op dit moment gebruiken reeds 17 MBO instellingen QlikView. Regelmatig vinden die elkaar om kennis, ideeën en qlikviews uit te wisselen. Een goed voorbeeld daarvan is het initiatief van het Graafschap College, het Nova College en Aventus om samen de zogenaamde resultatenbox op basis van de MBO informatie encyclopedie te ontwikkelen. Deze is nu klaar en in gebruik genomen.

De volgende stap die we als samenwerkende instelling willen organiseren is een Gebruikersdag QlikView. Onder de bekende vlag van saMBO-ICT is deze gepland op donderdag 6 juni 2013. De dagindeling is als volgt:
 • Een plenaire ochtendsessie waarin een aantal presentaties met fraaie en innovatieve qlikviews te zien zullen zijn.
 • Een middagsessie waarin we onderscheid maken tussen de ontwikkelaars en de managers. Het idee is om met de ontwikkelaars technische aspecten te bespreken en met de managers de implementatiestrategie, samenwerkingsvormen etc.
Alle leden van saMBO-ICT die QlikView gebruiken of willen gaan gebruiken zijn welkom. U kunt zich hier aanmelden.Virtuele werkplek dag
Datum: 21 juni 2013
Tijd: 10.00 – 15.30 uur
Locatie: FNV Bouw, Houttuinlaan 3 in Woerden

Een aantal instellingen heeft de ‘werkplek’ gevirtualiseerd. Studenten en medewerkers kunnen, vaak device onafhankelijk, de werkplek van de instelling benaderen en de applicaties gebruiken. Andere instellingen zijn nog niet zover maar overwegen of onderzoeken de inzet van een virtuele werkplek. saMBO-ICT organiseert op veler verzoek op 21 juni van 10.00 – 15.30 uur een dag ten behoeve van beide groepen. De vorm die we hiervoor willen hanteren, lijkt sterk op die van de SharePoint Kennisdelingsdagen. Instellingen die al een ‘virtuele werkplek’ hebben, presenteren achtereenvolgens kort hun oplossing en de bijbehorende voor- en nadelen. Ook wordt in beeld gebracht wat het aanbod van hen aan de andere instellingen is: gaat het om kennisdeling, is de oplossing over te nemen, kan er samen worden opgetrokken? Zijn hieraan kosten verbonden? Aansluitend kan men verder met elkaar in gesprek in de vorm van ronde tafels met de presentatoren.

Alle leden van saMBO-ICT zijn welkom. U kunt zich hier aanmelden.Digitaal inschrijven MBO
Al verschillende keren hebben we u geïnformeerd over het SION project digitaal inschrijven MBO. Binnen dit project wordt gewerkt aan verschillende aspecten van het inschrijven van deelnemers bij MBO instellingen. Ook deze keer kort de stand van zaken van de verschillende onderdelen:
 • Hergebruik BRON gegevens in Digitaal Aanmeld Formulier
  In het voorjaar van 2012 is in een Proof of Concept (PoC) het idee uitgewerkt. Eind 2012 is dit bij DUO omgezet in een voor productie geschikte oplossing. Begin 2013 zijn verschillende instellingen en leveranciers gestart met de aansluiting. In de eerste week van mei hadden de eerste partijen de aansluiting werkend in een testomgeving. Wellicht kan één van de partijen het laten zien op de komende gebruikersdag. Belangrijk nieuws aan het juridische front is dat het Ministerie van OCW groen licht gegeven heeft voor het gebruik van deze functionaliteit voor deelnemers die nog geen 18 jaar zijn. Zij mogen deze aanmelding zelf met eigen DigiD uitvoeren. Dit is belangrijk nieuws, omdat een flink deel (ongeveer 50%) van de deelnemers die zich aanmeldt, op het moment van aanmelden nog geen 18 jaar is.
   
 • Digitaal ondertekenen van de Onderwijsovereenkomst
  Ondertussen wordt gewerkt aan mogelijkheden voor het digitaliseren van het vervolg van het inschrijfproces. Met name de digitale ondertekening van de Onderwijsovereenkomst (OOK) vraagt daarbij de aandacht. Er wordt gestreefd naar een generieke oplossing, die niet alleen bruikbaar is voor de OOK, maar ook voor andere documenten die ondertekend moeten worden, bijvoorbeeld de BPVO. Om een natte handtekening te kunnen vervangen moet aan de nodige voorwaarden worden voldaan. Voordat er oplossingen gebouwd worden is duidelijkheid over de juridische haalbaarheid ervan noodzakelijk. Daar wordt dan ook met de verschillende betrokkenen aan gewerkt.
   
 • Overdracht gegevens van VO naar MBO instellingen
  Bij het inschrijven van deelnemers bij MBO instellingen zijn niet alleen gegevens van belang die uit BRON te halen zijn, de zogenaamde ‘harde’ gegevens. Ook gegevens die overgedragen worden van de vorige school/instelling zijn belangrijk. Hiervoor zijn in de achterliggende jaren verschillende landelijke, maar vaak ook regionale initiatieven ontstaan. In het streven naar standaardisatie op dit vlak wordt geïnventariseerd waar bij de MBO instellingen behoefte aan is en hoe de verschillende initiatieven hierin voorzien.Uitbreiding MBO informatie-encyclopedie
De site www.informatie-encyclopedie.nl is recent aangepast en aangevuld met nieuwe informatie.

Nu zijn ook definities te vinden over personeelsgegevens. Die worden voor allerlei beleidsdiscussies gebruikt. Bij personeelsgegevens is het belangrijk om elke werknemer van de onderwijsinstelling in de juiste categorie te registreren. Tenslotte is dat de basis waarop percentages berekend worden over onderwijzend personeel en andere hoofdcategorieën.

MBO Informatie Encyclopedie is een initiatief van de MBO Raad en saMBO-ICT.Stand van zaken Surf
Het is even stil geweest rondom de ontwikkelingen met Surf. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er niets is gebeurt. Er wordt nu op twee lijnen verder gewerkt:
 • Een kostenonderzoek moet duidelijk maken of de MBO-instellingen voordelig uit zijn. Daarvoor zijn de gegevens van zeven representatieve instellingen gebruikt om daarvan een duidelijk beeld te krijgen. Aan Surf is gevraagd om op basis van de (geanonimiseerde) gegevens een kostenoverzicht te maken. Dat overzicht is op een haar naar klaar, er zijn alleen nog enkele onduidelijkheden die helder gemaakt moeten worden. Vervolgens zal er met de zeven instellingen die hebben deelgenomen, een middag worden gepland waar de resultaten worden gedeeld.
 • Een twee spoor is het juridische vraagstuk van aanbesteding en inbesteding. Uit een eerste juridische adviesaanvraag zijn vooral vragen naar voren gekomen rondom de sterkte van de zeggenschap op de Surf-organisatie. Duidelijk is ook dat juridische vraagstukken, geen exacte wetenschap is, maar vooral ook heeft te maken met bestuurlijke keuzes.
Beide trajecten worden ook voorgelegd aan het bestuur van saMBO-ICT, dat zich op 23 mei a.s. zich hierover zal buigen.Hoe?Zo! op de rol
De Hoe? Zo! serie wordt in september uitgebreid met drie nieuwe uitgaven:
 1. ICT en Recht
 2. Leermiddelen
 3. BYOD
Rondom juridische zaken speelt er veel in de ICT, zaken rondom privacy, het uitwisselen van gegevens, sociale media en data in de cloud. Alle onderwerpen hebben juridische aspecten waar veel mensen binnen instellingen tegenaan lopen. Deze worden in dit boekje thematisch behandeld.
Ook bij leermiddelen speelt bijvoorbeeld privacy. Daar is een mooi document over uitgekomen dat op de site te vinden is. Daarnaast is er een marktverkenning, een programma van eisen en zijn er toekomstscenario’s. Maar wat doe je ermee binnen je instelling? Hoe formuleer je leermiddelenbeleid en hoer organiseer je de inkoop van leermiddelen/ Dat komt in dit boekje aan de orde, een praktische gids om te komen tot goed beleid en een adequate organisatie.
Leermiddelen en het zelf kiezen van eigen devices hebben veel met elkaar van doen. Tenslotte moet je goed nadenken over de gevolgen van Bring Your Own Device (BYOD) voor het gebruik van elektronische leermiddelen. Welke eisen moeten gesteld worden en hoe ga je er als onderwijsorganisatie mee om? Daarnaast is BYOD een soort eindfase, welke tussenvormen zijn er nog meer? Wat zijn voors en tegens?Programma SION
Het programma SION, het samenwerkingsverband van alle onderwijssectoren, werkt op dit moment aan een aantal belangrijke issues. Er wordt gewerkt aan een gezamenlijke referentie-architectuur, een doorstroommonitor, horizontale verantwoording, aanmelden en inschrijven enz. Voor deze nieuwsbrief even aandacht voor twee ontwikkelingen.

Er is binnen SION een project gestart rondom IAA (Identificatie-Authenticatie-Autorisatie). Bij dat project gaat het om de behoefte van instellingen om dit goed te regelen. Dan komen al snel de domeinen leermiddelen, gegevens-uitwisseling en ondertekening van formele documenten aan de orde. Het gaat dan om gegevens van studenten en ouders. Aan de andere kant is er ook behoefte aan identificatie van organisatieonderdelen, bijvoorbeeld bij het rapporteren van gegevens. Beide komen aan bod in dit project. Zoals gezegd, het is niet de bedoeling om helemaal opnieuw te beginnen, maar te starten met wat er al is, zoals BSN, DigiD, de leermiddelenketen, enz. Ook wat we in het kader van ESB doen, wordt in het project meegenomen. Voor meer informatie, mail naar info@sambo-ict.nl.

Een tweede traject is het project MBO Transparant. Er wordt hard gewerkt aan de totstandkoming van een website van MBO Raad, AOC Raad en saMBO-ICT die de instellingsprofielen van de inspectie overbodig moet maken. Het grote verschil met die publicatie is, dat op onze gezamenlijke site de instellingen zelf eigen informatie kunnen toevoegen. Dat kan bijvoorbeeld een verklaring zijn waarom de resultaten zo goed zijn, of een toelichting bij gegevens die zicht geven op een juiste interpretatie. Na de zomer moet een eerste versie gereed zijn.Programma iECK
Het afgelopen jaar is veel gepubliceerd over het programma LiMBO. Het programma heeft drie pilots en een serie documenten opgeleverd, maar is dit voorjaar afgerond. Aan het eind van zo’n programma wordt nagedacht over wat er nog meer moet gebeuren, wat in de reguliere stroom opgepakt kan worden, enz. Duidelijk werd dat er behoefte was om de pilots sterk te verbreden en daarnaast de standaarden die in LiMBO zijn gebruikt aan te laten sluiten bij bestaande standaarden van het ECK (Educatieve Content Keten). Genoeg te doen om een vervolg te rechtvaardigen. Om die reden is het programma iECK gestart, dat moet zorgen voor ondersteuning van instellingen, uitgevers en distributeurs bij de implementatie van digitaal bestellen, betalen en leveren van content (dus eigenlijk de verbreding van LiMBO). Inmiddels zijn er zo’n tien instellingen die een traject zijn gestart en die geholpen gaan worden door het programma iECK. Het programma dient om de verworvenheden van ECK te combineren met LiMBO. Daaruit moet een actuele set standaarden uitkomen en een roadmap van de implementatie. Interessant is dat ook binnen dit programma een unieke identificatie een belangrijke rol lijkt te gaan spelen. Iets wat weer aansluit bij SION.Programma MBOcloud
Hoe gaan we onze toekomstvisie verwezenlijken?
Tijdens onze sessie op de CvI conferentie hebben we onze toekomstvisie met de groep gedeeld: We willen een transparante en competitieve marktplaats voor (cloud)diensten (laten) creëren waarbinnen oplossingen uit de markt beschik-baar komen voor medewerkers en studenten die voldoen aan de eisen. Uit de zaal kwam na toelichting al snel de vraag ‘Wanneer is het klaar?’.
De vraag waar de Taskforce echter eerst voor staat is, wie gaat het realiseren:
Eén marktpartij? Meerdere marktpartijen? SURFnet/Kennisnet/SLBdiensten?

Komende maand buigt de Taskforce zich over mogelijke scenario’s en hoopt hier een keuze in te maken op weg naar realisatie voor alle MBO-instellingen. Meer weten? Op de groepen-site van saMBO-ICT is voor instellingen meer informatie te vinden, of neem contact op met ons secretariaat.Programma Focus op vakmanschap
Begin april is er weer een werkconferentie geweest rond de nieuwe kwalificatiestructuur. Vanuit het programma iFoV wordt bijgedragen aan de praktijktest van de nieuwe KS door het uitvoeren van een systeemtest. De resultaten worden thans besproken met oa SBB, MBO Raad, DUO en OCW.
Het programma iFoV is aan de orde geweest in een goed bezochte workshop op de CVI conferentie in Hengelo en in een speciaal georganiseerde bijeenkomst met een aantal scholen. De daar ontvangen aanvullingen en aanscherpingen zijn verwerkt.
Door de programmamanager iFoV is ten behoeve van de Regiegroep iFoV een gedetailleerd schema gemaakt waarin alle stappen van beleidsidee (OCW) tot feitelijk geïmplementeerde maatregel (op instellingen) staan beschreven. Doel is onder meer om te bezien in welke stappen de inbreng vanuit de instellingen effectiever ingepast kan worden.

Er is op een tweetal instellingen een pilot uitgevoerd met een instrument voor impactanalyse FoV-IV/IT. Op een bijeenkomst die op 16 mei is gehouden, zijn de resultaten gepresenteerd van de eerste toepassingen, en is het instrument gelanceerd op de website van saMBO-ICT. Verder werden kennis en ervaring uitgewisseld over de manier waarop de instellingen omgaan met de consequenties van FoV op de informatievoorziening. Bij deze bijeenkomst waren bestuurders, programmamanagers FoV en informatiemanagers uitgenodigd. Circa 40 personen hebben actief aan deze bijeenkomst deelgenomen.

Als laatste valt te melden dat in het kader van de financiering van het programma iFoV, het concept programmaplan met een positief resultaat is besproken met oa het management van de directie BVE.Enterprise Service Bus (ESB)
De trouwe lezer van de nieuwsbrief heeft zich wellicht afgevraagd hoe het staat met het ESB traject waar al enkele eerdere nieuwsbrief berichten aan waren gewijd. Om het geheugen, waar nodig, even op te frissen: een vijftal ROC’s heeft zich samen met Kennisnet en onder begeleiding van Twynstra Gudde gestort op het vertalen van een canoniek gegevens model naar standaard berichten op het gebied van medewerkers, facturering en resultaten. Inmiddels zijn deze berichten klaar en staan we voor de volgende stap, namelijk het uittesten en uitventen ervan. De berichten zijn verwerkt in een wiki, voorzien van een interactie patroon en opgeleverd als XSD.

De komende periode gaat vooral over het uitventen en beheren ervan. Tijdens de 28e saMBO-ICT conferentie in Zwolle zal één en ander gepresenteerd worden.Herziening kwalificatiestructuur
Zoals al eerder in deze nieuwsbrief vermeld wordt op dit moment de Praktijktest uitgevoerd om tot een gedegen advies te komen over de invoering van de herziene kwalificatiestructuur. De systeemtest (als onderdeel van de praktijktest) levert belangrijke inzichten over de mate waarin systemen aangepast moeten worden als gevolg van de herziening maar ook over de inspanningen die verricht moeten worden door de instellingen om deze aangepaste systemen opnieuw in te richten.
Op basis van de eerste resultaten van de praktijktest is in een tussen-rapportage aan OCW aangegeven dat een volledige implementatie per 1 augustus 2014 zeer ambitieus is. Daarbij moet gesteld worden dat het nog "maar" om een tussenrapportage gaat. In juni wordt de definitieve rapportage vastgesteld. Tot die tijd wordt er nog volop gewerkt door de verschillende gebruikersgroepen en key-users om zoveel mogelijke informatie te genereren. In juni weten we echt hoe we ervoor staan.Campus Challenge 2013: HBO en MBO
Door middel van de “Campus Challenge 2013” wil SURFnet de verdere ontwikkeling van de campus infrastructuur bij HBO en MBO stimuleren. SURFnet wil MBO instellingen (die zijn aangesloten op SURFnet) gelegenheid bieden om in aanmerking te komen voor een bijdrage aan innovatie in de campus infrastructuur. SURFnet heeft daarvoor een bedrag van één miljoen euro beschikbaar.

Op 23 mei organiseert SURFnet nog een Q&A sessie om van gedachten te wisselen over mogelijke onderwerpen voor voorstellen voor deze Campus Challenge. Voor elk thema zullen experts aanwezig zijn om de vragen van de instellingen te beantwoorden. Als u geïnteresseerd bent in deze Q&A sessies, kunt u zich aanmelden door een email te sturen naar CampusChallenge-SURFnet@surfnet.nl.
Meer informatie treft u aan in dit document.Vijf vragen aan.....
In onze rubriek Vijf vragen aan..... stellen we verschillende mensen uit het veld steeds dezelfde vijf vragen:
 1. Wil je jezelf even voorstellen?
 2. Wat is de meest belangrijke onderwijs- of organisatieontwikkeling voor jouw organisatie?
 3. Welke ontwikkeling op het gebied van ICT is belangrijk voor jouw organisatie?
 4. Als je vijf ton krijgt, wat doe je daar dan mee?
 5. Welke technologie zou jij voor jezelf niet kunnen missen?
De laatste bijdrage werd geleverd door Monique Mulders van ROC Rivor.Vragen van/aan collega's
Vragen van/aanLeden kunnen zelf direct een vraag op de website plaatsen in de Vraagbaak. Hiervoor moet men wel zijn ingelogd. Ook om de vragen te bekijken is aanmelding vereist. Dit om te voorkomen dat willekeurige bezoekers vragen onder ogen krijgen die alleen voor onze leden bestemd zijn.

Laatst gestelde vragen:

Reageren gaat gemakkelijk. Reacties kunnen direct onder de vraag in de Vraagbaak geplaatst worden, zodat andere leden deze ook kunnen raadplegen.

Discussies op LinkedIn
Naast de Vraagbaak worden er de laatste tijd ook steeds meer en vaker vragen gesteld en discussies gestart in de LinkedIn groep van saMBO-ICT. Deze groep telt op moment van schrijven al 795 leden en daar komen wekelijks nieuwe aanmeldingen bij. Een groot verschil met de Vraagbaak is dat iedereen zich kan aanmelden voor deze groep, dus ook leveranciers en bedrijven. Sommige vragen kunnen dus nog steeds beter in onze Vraagbaak gesteld worden.