Nieuwsbrief nummer 25, april 2013

Inleiding
Nieuwsbrief nummer 25. In april 2010 werd nieuwsbrief nummer éénrondgezonden naar, ongetwijfeld, een stuk minder mensen dan nu het geval is. Die eerste nieuwsbrief is nog te vinden via de website en staat vol met onderwerpen die drie jaar geleden erg actueel waren, zoals logistiek, digiborden en studenten & notebooks. Maar ook inmiddels vertrouwde onderwerpen als de saMBO-ICT-conferentie en de gebruikersdagen komen aan bod. Even terugkijken is goed.

Maar terugkijken moeten we niet te lang doen. Er is voldoende werk aan de winkel om weer een goedgevulde nieuwsbrief te kunnen opleveren. In deze nieuwsbrief daarom onder andere aandacht voor Focus op Vakmanschap, de opvolger van het programma LiMBO en natuurlijk MBOcloud.

Veel leesplezier,

Jan Bartling


Gebruikersdag
Gebruikersdag25 maart jl. zijn er weer velen van u afgereisd naar Ede voor de gebruikersdag van de gezamenlijke gebruikersgroepen. Voor degenen die het ochtend deel van de gebruikersdag gemist hebben of de presentaties nog eens door willen nemen, zie Presentaties en Verslag Gebruikersdag 25 maart 2013. Van de middagbijeenkomsten zijn de verslagen zoals gebruikelijk gestuurd naar de leden van de gebruikersgroepen.

De volgende gebruikersdag staat gepland op 3 juni 2013. De bedoeling is om in het ochtend deel, uitgebreider dan afgelopen keer, stil te staan bij het programma Focus op Vakmanschap en enkele onderwijsinstellingen te laten presenteren hoe zij de Nieuwe Onderwijsovereenkomst implementeren.Kennisdeling SharePoint
Thema: SharePoint en de Cloud
Datum: 19 april 2013
Tijd: 10.00 – 15.30 uur
Locatie: Da Vinci College, Leerparkpromenade 100 in Dordrecht

De rol van SharePoint is aan het veranderen en wordt meer en meer een omgeving waarmee een organisatie zich kan profileren. SharePoint staat voor delen van kennis en informatie, waarbij de Cloud aanleiding geeft opnieuw te overwegen, wat we met deze omgeving kunnen en willen bereiken. Is de Cloud voor wat betreft SharePoint nu al een reëel alternatief, of moeten we ons voorlopig toch nog maar op een “on premisse” omgeving richten?

Kortom hoe gaat Microsoft om met de ontwikkelingen van vandaag, wat brengt SharePoint 2013 ons aan nieuwe mogelijkheden, dat zijn de thema’s die we deze dag de revue laten passeren. Daarnaast willen we graag aandacht besteden aan de overige mogelijkheden van Office365.

Een dag die veel belooft, helpt bij het uitstippelen voor de activiteiten voor de komende jaren en in elk geval stof tot nadenken oproept. Aanmelden is al mogelijk op de site. Het programma wordt ongeveer een week voor de bijeenkomst verstuurd.Netwerk Informatiemanagers
Op 25 april is de volgende netwerkbijeenkomst voor informatiemanagers. De laatste keer in Den Bosch hebben we interessante discussies gehad over de portfolio management en over de informatie-impact van het actieprogramma Focus op Vakmanschap.

Deze keer is de bijeenkomst in Utrecht en gaat het over de volgende thema’s:
 • Limbo, de onlangs gelanceerde publicaties vanuit het Limbo programma komen aan de orde:
  - Marktverkenning, hoe ziet de markt eruit en wat doen we als instellingen
  - ICT en Recht, welke juridische aspecten zijn er allemaal aan leermiddelenbeleid verbonden
  - Programma van eisen, wat moet je eisen bij leermiddelen
  - Toekomstscenario’s, welke kant gaat het op
 • Implementatie van ECK2/Limbo, hoe en wat
 • Leermiddelenbeleid, tijd voor een Hoe?Zo! publicatie?
Leermiddelen vormen een van de peilers van de onderwijskwaliteit van instellingen. Beleid rondom leermiddelen, maar ook het eenvoudiger toegankelijk maken van (digitale) leermiddelen zijn daarom van belang voor elke instelling. Maar wie is er eigenlijk verantwoordelijk binnen de instelling voor leermiddelen? Wat is een normaal bedrag voor de leermiddelen die de student moet aanschaffen? Wat is de rol van een distributeur? En wat de richting die je als instelling voorstaat?

Het zijn vragen die we samen met de informatiemanagers willen verkennen en waar mogelijk concretiseren in acties. Informatiemanagers kunnen zich via het secretariaat van saMBO-ICT of via Kennisnet aanmelden voor deze bijeenkomst.Document Management
Is er een breder onderwerp dan Document Management? Nagenoeg alle processen en bijna iedereen op een onderwijsinstelling heeft er mee te maken. In rap tempo zien we dat steeds meer documenten gedigitaliseerd worden. Maar hoe slaan we ze op zodat ze ook in de toekomst leesbaar blijven? En dat we ze terug kunnen vinden? Hoe lang moeten en hoe lang mogen we de documenten bewaren? Wie mag er bij welk document? Wat zegt de wet- en regelgeving?

Heel veel vragen. Daarom zijn saMBO-ICT en KennisNet een kort inventariserend onderzoek gestart. De resultaten daarvan zijn al op verschillende bijeenkomsten gepresenteerd, maar zijn nu ook in rapportvorm beschikbaar. Zie het bericht Document Management in het MBO - Status en Kansen met de bijlagen op de site.

Duidelijk is dat vervolgstappen nodig zijn, maar ook dat niet alles in één keer kan. Ideeën daarvoor staan beschreven in hoofdstuk 6 van het document. Samen met Kennisnet zijn we van plan om aan deze activiteiten te gaan werken, te beginnen met een beknopte referentie-architectuur en kennisdeling tussen de instellingen om de bewustwording te stimuleren van de verschillende van belang zijnde aspecten.


MBO Informatie Encyclopedie
Op de site www.informatie-encyclopedie.nl zijn definities te vinden over indicatoren die gepubliceerd moeten worden in het geïntegreerd jaardocument. Zaken als berekeningswijze, verplichting en achtergrond van de berekening komen aan de orde.

Maar naast de gepubliceerde indicatoren moeten instellingen veel meer opleveren, bijvoorbeeld personeelsgegevens. Die worden voor allerlei beleidsdiscussies gebruikt. Bij personeelsgegevens is het belangrijk om elke werknemer van de onderwijsinstelling in de juiste categorie te registreren. Tenslotte is dat de basis waarop percentages berekend worden over onderwijzend personeel en andere hoofdcategorieën. Binnenkort worden de definities van de categorieën in de encyclopedie gepubliceerd. Met de MBO Raad en een aantal deskundigen van de instellingen, zijn de definities nog eens goed onder de loep genomen. Publicatie moet de instellingen houvast geven bij het inrichten van de personeelsadministratie.

Ook na deze personeelsdefinities wordt verder gewerkt aan de informatie-encyclopedie. Op dit moment zijn de MBO Raad, saMBO-ICT en Kennisnet aan het bekijken welke indicatoren of definities als eerste aan de beurt moeten komen. Zijn er onderwerpen die zinvol zijn op in de encyclopedie op te nemen, geef ze door!


Aan het werk binnen SION
In de vorige nieuwsbrief stond vermeld wat in 2013 op de agenda staat binnen SION. Nu het april is geworden, wordt er aan alle kanten gewerkt aan de realisatie van de plannen. Twee opvallende zaken voor het MBO worden hieronder op een rij gezet:

Het digitaal aanmelden komt steeds een stap dichter bij daadwerkelijke implementatie. Op dit moment wordt de opschaling van proeftuin naar praktijk uitgevoerd. Natuurlijk lopen we daarbij tegen wat hobbels aan, maar als die zijn genomen, zullen de eerste instellingen de mogelijkheid van digitaal aanmelden van nieuwe studenten, waarbij gegevens uit BRON worden hergebruikt, aan kunnen bieden.

Een vraag die ons binnen SION bezig houdt is: welke gegevens zijn noodzakelijk om zo goed mogelijk onderwijs te bieden, en hoe kunnen we die gegevens beschikbaar stellen? Een praktisch voorbeeld hiervan is MBO Transparant. Binnen MBO Transparant presenteren instellingen straks zelf de instellingsprofielen, mét de mogelijkheid om de cijfers van een context te voorzien. Samen met instellingsvertegenwoordigers wordt gezocht naar een goede manier om deze gegevens te presenteren.

Naast deze twee onderwerpen staat er meer op de SION-agenda. Op de site van SION is een overzicht geplaatst hiervan, zie www.sionderwijs.nl.Wat is een federatie?
In het mbo kunnen we gebruik maken van twee federaties, die van Kennisnet of van Surfnet. Het feit dat er twee van deze federaties zijn lijkt wat vreemd en dat is het ook. Het bestaan van deze twee moet vooral gevonden worden in de historie. Met Surfnet en Kennisnet is afgesproken dat we naar een heldere en eenduidige oplossing op weg gaan. Maar de eerste vraag die beide organisaties vervolgens stellen: “welke functionaliteit moet een dergelijke voorziening dan hebben?” en “welke processen moeten ondersteund worden?”.

Op 21-2-2013 is er daarom een heidag georganiseerd waar vooral de functionele vraag voorop stond. Het was inhoudelijk een goede middag, waar een duidelijker beeld naar voren kwam van datgene wat een federatie moet kunnen ondersteunen. Maar ook werd duidelijk dat de realisatie van het geschetste toekomstbeeld, meer nodig heeft dan een federatieve oplossing. In feite is het een stukje van de puzzel, en moeten de andere stukjes wel passend zijn, om een complete puzzel op te leveren. Uitkomst van deze dag is een document “Verkenning functionaliteit voor ontsluiting (cloud)diensten en leermateriaal in het MBO”. Dit is te vinden op onze website en dient als startpunt om met instellingen in gesprek te gaan over leermiddelen, cloud, federaties, enz. Dus: reacties zijn gewenst!Uitbesteden examinering taal & rekenen
Zomer 2011 is in opdracht van saMBO-ICT onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en kosten van het uitbesteden centrale digitale examinering taal & rekenen (inclusief een rekenmodel tbv de kosten).
In aanvulling daarop verschijnt er binnenkort een servicedocument over de procedurele, organisatorische en technische aspecten waar rekening mee gehouden moet worden bij het afnemen van examens buiten de eigen mbo-instelling. Het document zal verspreid worden via het Steunpunt Taal & Rekenen mbo.
 Focus op vakmanschap
Er zijn redenen om het programmaplan Focus op Vakmanschap, zoals dat er nu ligt, nog eens goed tegen het licht te houden. Dit zal gebeuren in een uitgebreide workshop tijdens de CvI conferentie op donderdagmiddag 11 april en in een aparte bijeenkomst met vertegenwoordigers van de instellingen op 15 april. Doelstelling van beide bijeenkomsten is om het plan te actualiseren en bij te stellen aan de hand van de inzichten van de aanwezigen. In de laatstgenoemde bijeenkomst zal ook de klankbordgroep iFoV geformeerd worden, het is immers belangrijk om de stappen die in het programma gezet gaan worden, goed af te stemmen met de instellingen.

Inmiddels is het Programma iFoV betrokken bij een aantal activiteiten.
Meer hierover is te lezen in het uitgebreide bericht op onze website.Programma mboCloud
Wie heeft er al een cloud-strategie?
Volgende week staat de CvI conferentie in Hengelo voor velen van ons op het programma. Ook ons programma is van de partij op woensdag 10 april in ronde 2 (16:00-17:00 uur) in ruimte 2.005, de saMBO-ICT/Kennisnet-ruimte. We hopen tijdens deze sessie met managers en bestuurders in gesprek te gaan over onze visie en de aspecten van cloud die voor hen -ons inziens- van belang zijn. Lees meer over deze presentatie op de weblog van Kennisnet.

Interessant: SURF cloud-programma
Ook het hoger onderwijs kent een cloud-programma. Het is zeer aan te raden hen te volgen: vanuit dit programma zijn en worden interessante stukken opgeleverd.
Kijk eens op de homepagina van het programma of klik gelijk door naar de meest recente publicaties over veiligheid en privacy. Je kunt je op deze pagina’s ook abonneren op cloud-times, de periodieke nieuwsbrief. Ik zou zeggen: doen!

In de volgende nieuwsbrief meer over de ontwikkelingen op het gebied van de activiteiten uit de peiling van januari!Herziening kwalificatiestructuur
In het kader van de herziening van de kwalificatiestructuur is gestart met de uitvoering van de praktijktest. Onderdeel van de praktijktest is de systeemtest. Met de systeemtest gaan we de impact van de herziene kwalificatiestructuur op de processen en systemen binnen de instellingen analyseren. Tijdens de gebruikersdag van 25 maart jl is de aanpak van de systeemtest toegelicht. (Ziepresentatie)

Op basis van het eerder uitgebrachte rapport "Impactanalyse Herziening Kwalificatiestructuur" wordt met vertegenwoordigers uit de instellingen geanalyseerd welke werkprocessen binnen de instellingen worden beïnvloed door de herziening. Vervolgens gaan de gebruikersgroepen aan de slag om de doorvertaling te maken naar de noodzakelijke systeemaanpasssingen. Daarbij wordt niet alleen aandacht besteed aan de systemen zelf maar ook aan de inrichting van de systemen. Half mei worden de eerste resultaten verwacht.Dé Managementconferentie
Ook dit jaar zijn saMBO-ICT en Kennisnet weer samen vertegenwoordigd op de conferentie van het CvI. Ze hebben samen een programma opgesteld met een zestal interessante presentaties. Sturen op ict-projecten, Cloud computing in het mbo, Leermaterialen in beweging, Google en digitale leermiddelenketen, Inschrijven- ga digitaal! en Focus op vakmanschap, het zijn allemaal onderwerpen die op dit moment spelen in het veld en waar zowel saMBO-ICT als Kennisnet, ieder vanuit eigen expertise, mee bezig zijn.

Daarnaast heeft Kennisnet speciaal voor deze conferentie een themasite ingericht waar dieper op de verschillende thema's wordt ingegaan. Ga daarvoor naar: mbo.kennisnet.nl/cvi

Programma Kennisnet en saMBO-ICT
Woensdag 10 april
14.45 - 15.45: Sturen op ict-projecten
16.00 - 17.00: Cloud computing in het mbo
17.20 - 18.20: Leermaterialen in beweging
Donderdag 11 april
09.30 - 10.30: Google en digitale leermiddelenketen?
10.50 - 11.50: Inschrijven, ga digitaal!
13.15 - 15.15: Focus op vakmanschap

Het volledige programmaoverzicht is hier te vinden. Verder heeft het Consortium voor Innovatie ook voor deze conferentie weer een speciaal weblog waar meer dan 12 bloggers verslag zullen doen van de conferentie.Vijf vragen aan.....
In onze rubriek Vijf vragen aan..... stellen we verschillende mensen uit het veld steeds dezelfde vijf vragen:
 1. Wil je jezelf even voorstellen?
 2. Wat is de meest belangrijke onderwijs- of organisatieontwikkeling voor jouw organisatie?
 3. Welke ontwikkeling op het gebied van ICT is belangrijk voor jouw organisatie?
 4. Als je vijf ton krijgt, wat doe je daar dan mee?
 5. Welke technologie zou jij voor jezelf niet kunnen missen?
De laatste bijdrage werd geleverd door Nico Boom van Scalda.Vragen van/aan collega's
Vragen van/aanLeden kunnen zelf direct een vraag op de website plaatsen in de Vraagbaak. Hiervoor moet men wel zijn ingelogd. Ook om de vragen te bekijken is aanmelding vereist. Dit om te voorkomen dat willekeurige bezoekers vragen onder ogen krijgen die alleen voor onze leden bestemd zijn.

Laatst gestelde vragen:

Reageren gaat gemakkelijk. Reacties kunnen direct onder de vraag in de Vraagbaak geplaatst worden, zodat andere leden deze ook kunnen raadplegen.

Discussies op LinkedIn
Naast de Vraagbaak worden er de laatste tijd ook steeds meer en vaker vragen gesteld en discussies gestart in de LinkedIn groep van saMBO-ICT. Deze groep telt op moment van schrijven al 795 leden en daar komen wekelijks nieuwe aanmeldingen bij. Een groot verschil met de Vraagbaak is dat iedereen zich kan aanmelden voor deze groep, dus ook leveranciers en bedrijven. Sommige vragen kunnen dus nog steeds beter in onze Vraagbaak gesteld worden.