Nieuwsbrief nummer 24, februari 2013

Inleiding
Aan het begin van het jaar is het weer tijd om het jaarverslag te schrijven. Op zo’n moment trekt het afgelopen jaar als een film aan je voorbij. Lijsten met acties, projecten en programma’s komen erin te staan. Heb ik niets vergeten?

Afgelopen week zijn er vier documenten verschenen in het kader van LiMBO. Die gaan over de leermiddelenmarkt, de juridische kaders, de eisen die gesteld kunnen worden aan leermateriaal en de mogelijk keuzes voor instellingen en de mbo sector. Leermiddelen hebben natuurlijk ook een sterke relatie met de beroepen waar we in ons onderwijs de studenten voor opleiden.

En daar gaat veel in veranderen, de nieuwe structuur van kwalificaties. Die structuur gaat veel betekenen voor de inhoud van het onderwijs, maar ook voor informatie en systemen. Het is belangrijk die gevolgen inzichtelijk te krijgen. Dat is gedeeltelijk gedaan in een analyse die korte tijd geleden is gepubliceerd op onze site. Een stap verder is een echte praktijktoets, die komende maanden wordt uitgevoerd. Ingezet beleid wordt daarmee voorzien van invoerings-consequenties op het gebied van informatie en systemen. Dat is belangrijk om beleid uitvoerbaar te krijgen.

En dat jaarverslag, ik hoop dat mensen het gaan lezen. Komende week moet het op de site staan. Iets om naar uit te kijken? Veel leesplezier,

Jan Bartling


Gebruikersdag 25 maart 2013
GebruikersdagDatum: 25 maart 2013
09.30 – 12.30 uur gezamenlijk ochtendprogramma
13.15 – 16.00 uur gebruikersgroepbijeenkomsten
Locatie: Galvanistraat 13 te Ede

Het hoofdthema voor het gezamenlijk ochtendprogramma is 'Optimaliseren van het inschrijfproces'. Aan het eind van de ochtend zal ook nog aandacht besteed worden aan het programma Focus op Vakmanschap, wat een volgende keer uitgebreider aan de orde zal komen.

De precieze invulling van het programma is nog niet rond, maar er zal zeker gesproken worden over de vragen rond de nieuwe Onderwijsovereenkomst, bestaande uit Algemene voorwaarden en Opleidingsblad. Naast informatie vanuit de werkgroep van saMBO-ICT/MBO Raad is het de bedoeling om een presentatie van een instelling die hier actief mee bezig is op het programma te zetten. Verder is het de bedoeling om de stand van zaken rondom het digitaal inschrijven mbo en het ondertekenen van de OOK met DigiD naar voren te brengen.BVE Congres DUO op 2 april 2013
Op dinsdag 2 april 2013 zal voor de zesde maal het jaarlijkse BVE-congres in Leerhotel Het Klooster in Amersfoort worden gehouden. Dit keer organiseert de Dienst Uitvoering Onderwijs deze dag samen met saMBO-ICT, MBO Raad, SBB, Kennisnet en het Ministerie van OCW. Het is dé gelegenheid om het laatste nieuws te horen, informatie uit te wisselen, in te gaan op actuele ontwikkelingen en natuurlijk om te netwerken. Ook dit jaar verwachten we weer veel bezoekers. Zowel bestuurders en directies van BVE-Instellingen als hoofden van Centrale Studentenadministraties, administratief- en beleidsmedewerkers en applicatie-beheerders. Ook vertegenwoordigers van de diverse softwareleveranciers zijn aanwezig. Tenslotte zullen dit jaar de niet-bekostigde BVE-instellingen worden uitgenodigd. Onderwerpen als Focus op Vakmanschap, Onderwijstijd, het digitale aanmeld- en inschrijfproces en digitaal examineren zullen de revue passeren. Vanzelfsprekend zal er ook een verrassende spreker acte de présence geven. Wij hopen u allen op 2 april te verwelkomen!Gebruikersgroepen gaan samen verder…
Lange tijd hebben de Gebruikersgroep (Tribe) KRD en Eduarte naast elkaar bestaan. De eerste betrof uitsluitend het Kern Registratie Systeem en de andere de overige Eduarte modules. Alhoewel beide groepen waar mogelijk samenwerkten, was er toch de wens om uit vooral praktisch oogpunt samen te gaan. Met het vertrek van Jan Schrevel als voorzitter van de Eduarte gebruikersgroep is dit proces in een stroomversnelling gekomen met als resultaat de samenvoeging in januari jongstleden. Bert van Daalen is gekozen tot voorzitter van het nieuwe overleg, Bert was al voorzitter van de (Tribe) KRD groep. Omdat de gebruikersgroep een groot functioneel gebied bestrijkt zijn er speciale afspraken gemaakt over de samenstelling en werkwijze om nog tot enig constructief vergaderen te kunnen komen.CES wordt Facet
Inmiddels is er een naam bedacht voor de opvolger van Examentester, het programma waarmee de centraal ontwikkelde (digitale) examens taal & rekenen worden afgenomen. Lang werd daar de werknaam CES (Computer Examen Systeem) voor gebruikt, inmiddels is de officiële naam bekend ‘Facet’.

Recentelijk is ook de eerste officiële communicatie rond Facet beschikbaar gekomen in de vorm van een (beknopte) functionele beschrijving en een overzicht van systeem eisen. In tegenstelling tot Examentester kan met Facet zowel on- als offline worden geëxamineerd. De eerste veldtesten binnen het MBO met Facet worden april 2013 uitgevoerd door een vijftal instellingen met zo’n 600 examen kandidaten met de intentie tot opschaling in de eerste afname periode 2013-2014. Vooralsnog zullen Examentester en Facet een poosje naast elkaar gebruikt gaan worden zodat iedereen eerst ervaring met Facet kan opdoen. Er zal dus geen sprake zijn van een big-bang scenario. Examentester zal nog tot 2015 in gebruik zijn, daarna neemt Facet het stokje over. De beide genoemde documenten zijn terug te vinden op onze website.ESB doorstart - Standaardberichten
In de nieuwsbrief van januari 2013 stond al geschreven dat een vijftal instellingen (Aeres, Da Vinci college, ROC van Twente, Aventus en Wellantcollege) samen de handschoen hebben opgepakt tot het opleveren van een setje standaard berichten met betrekking tot deelnemers (waar nodig aanvullen van bestaand materiaal), medewerkers, resultaten en facturering. Naast de XSD’s (XML Schema Definitie) zal ook het interactie patroon worden gepubliceerd. Zoals gebruikelijk wordt er gewerkt in een wiki. Het traject wordt uitgevoerd onder de vlag van saMBO-ICT met begeleiding vanuit Twynstra & Gudde en Kennisnet. Het is aan de instellingen zelf om al dan niet gezamenlijk met de opgeleverde berichten de markt op te gaan ten behoeve van implementatie.Surf
Op 4 en 7 februari zijn er bijeenkomsten geweest met instellingen over het vraagstuk van aanbesteding en inbesteding van internetconnectiviteit en licenties. Daarbij stond centraal de vraag hoe we daar als instellingen mee om willen gaan. Bij dat vraagstuk hebben we in het mbo met drie organisaties te maken, SLBdiensten, Surfmarket en Surfnet. We zullen als sector in de komende periode een besluit moeten nemen. De contactpersonen van de instellingen hebben via de mail ook nog extra informatie ontvangen over de achtergronden en de precieze consequenties.

Afgesproken is bij de bijeenkomsten dat er vooral financieel nog het een en ander uitgezocht gaat worden. Dat moet de komende weken plaats gaan vinden. Wordt vervolgd…Jaarplan SION
In het programma SION werken de verschillende onderwijssectoren samen aan gezamenlijke thema’s. Het programma loopt nog door in 2013. Voor dit jaar staat een aantal acties op het programma die ook de sector mbo raken.

Zo wordt gewerkt aan een kader rondom Identificatie, Authenticatie en Autorisatie (IAA), waarbij het vooral gaat om de formele afspraken tussen studenten en de instellingen. Gedacht moet dan worden aan het ondertekenen van de onderwijsovereenkomst of de formele zaken rondom de stage. Naast de identificatie van individuen, moeten het project ook afspraken opleveren rondom de identificatie van onderdelen van onderwijs-instellingen.

Voor het mbo is ook de ontwikkeling van MBO Transparant van belang. Het is de bedoeling dat de instellingsprofielen, die nu nog door de inspectie worden gepubliceerd, in het vervolg door de instellingen zelf op een centrale plek beschikbaar komen. Belangrijk verschil is echter dat op MBO Transparant die cijfers voorzien kunnen worden van het eigen verhaal. Tenslotte krijgen cijfers pas betekenis wanneer de instelling zelf de uitleg en de achtergronden kan weergeven.

Naast deze twee voorbeelden zijn er meer projecten te vinden op de site van SION, www.sionderwijs.nl.LiMBO is voorbij: leve implementatie ECK!
Het LiMBO programma heeft ruim een jaar gewerkt aan het realiseren van een “aanmerkelijke verbetering” in de toegang tot digitaal leermateriaal. In het Horizon College kunnen nu alle studenten hun leermaterialen in een webshop bestellen en direct na betaling toegang krijgen tot het digitale leermateriaal, single sign-on vanuit de ELO van de school. Ook in het Deltion College is dit mogelijk, zij het nog op een kleinere schaal. Dit alles biedt gemak voor zowel student als docent, en een betrouwbaarder proces voor het onderwijs.

En nu: uitrollen naar meer instellingen
LiMBO heeft laten zien dat verbetering mogelijk is, door afspraken te maken tussen uitgevers, distributeurs en software leveranciers. Deze afspraken zijn door Kennisnet verder ontwikkeld en worden nu breder ‘uitgerold’ in het nieuwe programma “implementatie ECK” (ECK = Educatieve ContentKeten). In het mbo gebeurt dit in eerste instantie door het verder uitrollen van de LiMBO afspraken. Verschillende instellingen zijn inmiddels aan de slag met de voorbereidingen voor de implementatie in hun school. Het is de bedoeling dat op termijn alle instellingen de ECK/LiMBO standaarden gebruiken.Leermiddelenbeleid: concrete feiten en praktische tips
Naast de succesvolle praktijkvoorbeelden heeft LiMBO vier studies opgeleverd, die instellingen kunnen helpen bij het ontwikkelen van hun leermiddelenbeleid:
 • een programma van eisen rondom leermiddelen, dat instellingen kan helpen bij de inkoop van leermiddelen of bij afspraken met distributeurs en uitgever (zie ook de toelichting);.
 • een verkenning van relevante technologie- en marktontwikkelingen, bedoeld als ‘stress test’ voor de LiMBO afspraken, maar die instellingen kan inspireren bij het formuleren van leermiddelenbeleid (zie ook detoelichting);
 • een verkenning van de leermiddelenmarkt in het mbo, met concrete aanbevelingen voor zowel individuele instellingen als de sector als geheel;
 • een heldere en goede onderbouwde beschrijving van het juridisch kader rond leermiddelen, met praktische juridische tips voor verwerving en inkoop.
strategische vraag voor de sector
De verdiepende onderzoeken zijn begin februari gepresenteerd bij de ledenraadpleging van de mbo raad. Ze vormen de start van een discussie in het mbo over de manier waarop wij omgaan met leermiddelen, welke regie wij wensen te voeren en hoe we meer vanuit het collectief kunnen opereren in de markt van leermiddelen.

Voor vragen en reacties kunt u mailen aan leermaterialen@sambo-ict.nl.Flitsenquête
De contactpersonen van saMBO-ICT ontvangen aanstaande maandag een uitnodiging voor een flitsenquête. Deze keer betreft dat twee onderwerpen, centrale examinering en systeemoverzicht.

Het eerste onderwerp gaat over de belangstelling van instellingen om bij andere instellingen hun examens af te laten nemen. Dat kan bijvoorbeeld van belang zijn wanneer een opleiding landelijk wordt aangeboden en het niet handig is om examenkandidaten ver te laten reizen om het examen te doen. Een tweede vraag die aan instellingen wordt gesteld is, of men bereid is andere instellingen te faciliteren bij de centrale examinering.

Het tweede onderwerp betreft een aantal korte vragen over de systemen die men gebruikt voor studentenregistratie, financiën, personeel (incl. salaris) en CRM. Deze gegevens worden snel teruggekoppeld naar de instellingen en geeft een soort foto van de huidige stand van zaken.Focus op vakmanschap
Het programma iFoV zoals het inmiddels is gaan heten begint inmiddels vorm te krijgen. Na de bijeenkomst op 27 juni 2012 met een aantal instellingen en andere partijen, is afgelopen najaar een aanzet tot een Programmaplanverschenen.
Daarin werd kort ingegaan op een zestiental activiteiten op het gebied van informatievoorziening en/of ICT als gevolg van het actieplan FoV. Vanuit saMBO-ICT is vervolgens aan Capgemini opdracht gegeven om deze activiteiten beschrijvingen verder uit te werken tot een programmaplan.

Paul van Uffelen (sinds begin januari Programmamanager iFoV) heeft deze informatie gedeeld op de conferentie en tijdens het netwerk van informatiemanagers, georganiseerd door Kennisnet/saMBO-ICT.
Parallel is ook gewerkt aan bestuurlijke inbedding van iFoV. Inmiddels is een Regiegroep iFoV driemaal bij elkaar geweest. Deze groep bestaat uit deelnemers vanuit OCW, MBO Raad, DUO en saMBO-ICT. Paul is afgelopen week ook aangewezen als secretaris van deze groep, die onder leiding staat van OCW, directie BVE.
Binnenkort zal het Programmaplan iFoV besproken worden met de instellingen. Uitnodiging zal begin maart worden verstuurd.

Inmiddels is het Programma iFoV betrokken bij een aantal activiteiten:
 • De Praktijktest van de nieuwe Kwalificatiestructuur en met name de Systeemtest.
 • De Gebruikersgroepen hebben een stimuleringsbedrag gekregen om aan de systeemkanthet digitaal aanmelden en inschrijven te realiseren
 • Er start een project dat als resultaat een instrument moet opleveren om binnen deinstellingen bewustwording te creëren dat de bij de (beleids)ontwikkeling rond FoV ookde consequenties voor de Informatievoorziening en de Informatiesystemen vroegtijdigbetrokken worden.
 • Een vooronderzoek naar de mogelijkheden om op een eenduidige en eenvoudige maniergegevens te verzamelen ter ondersteuning van het instellingsbeleid op het gebied van(macro)doelmatigheid.Doe Het Samen Dag 22 maart
Instellingen die zelf een applicatie ontwikkeld hebben zitten vaak met een dilemma. Blijven we het pakket zelf onderhouden en doorontwikkelen of zoeken we toch naar een standaardoplossing? Een aantal zaken speelt dan een rol, zoals het mooi toepasbare maatwerk, de beheerlast, financiën, wel of niet delen met andere instellingen en ga zo maar door. Een aantal instellingen heeft zelf een mooie toepassing ontwikkeld, maar heeft de behoefte om die te delen met anderen, of als startpunt te gebruiken voor een gezamenlijke ontwikkeling.

Op 22 maart willen we op de “Doe Het Samen Dag” een podium geven aan instellingen die zelf een toepassing hebben ontwikkeld. Dat kan van alles zijn, van een applicatie voor de onderwijscatalogus, een eigen ELO, een systeem voor de registratie van de aan- en afwezigheid tot een slim declaratiesysteem. Inmiddels zijn er twee instellingen die hun toepassing willen laten zien, maar er is nog ruimte voor meer presentaties. Instellingen die interesse hebben in het verzorgen van een presentatie van een door henzelf ontwikkelde toepassing worden uitgenodigd zich aan te melden bij Jan Bartling (jan.bartling@sambo-ict.nl).

Naast de demonstrerende instellingen worden ook de andere leden van harte uitgenodigd om deel te nemen, om ideeën op te doen of om te kijken of de getoonde toepassingen een mooi begin zijn voor een gezamenlijke ontwikkeling. Zo kunnen de deelnemers aan de dag ervaringen delen, in gesprek gaan over een vervolg en de discussie aangaan over zelf/samen maken of (gezamenlijk) zoeken naar een standaardoplossing. Voor alle duidelijkheid: Het is vanzelfsprekend niet een verkoopbijeenkomst voor instellingen aan instellingen.

Zodra het programma rond is volgt meer informatie over de presentaties die getoond zullen worden en kunnen deelnemers die “alleen komen kijken” zich via de website aanmelden. Reserveer echter alvast 22 maart in uw agenda!Vijf vragen aan.....
In onze rubriek Vijf vragen aan..... stellen we verschillende mensen uit het veld steeds dezelfde vijf vragen:
 1. Wil je jezelf even voorstellen?
 2. Wat is de meest belangrijke onderwijs- of organisatieontwikkeling voor jouw organisatie?
 3. Welke ontwikkeling op het gebied van ICT is belangrijk voor jouw organisatie?
 4. Als je vijf ton krijgt, wat doe je daar dan mee?
 5. Welke technologie zou jij voor jezelf niet kunnen missen?
De laatste bijdrage werd geleverd door Rick Ruumpol.Vragen van/aan collega's
Vragen van/aanLeden kunnen zelf direct een vraag op de website plaatsen in de Vraagbaak. Hiervoor moet men wel zijn ingelogd. Ook om de vragen te bekijken is aanmelding vereist. Dit om te voorkomen dat willekeurige bezoekers vragen onder ogen krijgen die alleen voor onze leden bestemd zijn.

Laatst gestelde vragen:
Reageren gaat gemakkelijk. Reacties kunnen direct onder de vraag in de Vraagbaak geplaatst worden, zodat andere leden deze ook kunnen raadplegen.

Discussies op LinkedIn
Naast de Vraagbaak worden er de laatste tijd ook steeds meer en vaker vragen gesteld en discussies gestart in de LinkedIn groep van saMBO-ICT. Deze groep telt op moment van schrijven al 795 leden en daar komen wekelijks nieuwe aanmeldingen bij. Een groot verschil met de Vraagbaak is dat iedereen zich kan aanmelden voor deze groep, dus ook leveranciers en bedrijven. Sommige vragen kunnen dus nog steeds beter in onze Vraagbaak gesteld worden.