Nieuwsbrief nummer 23, januari 2013

Inleiding
Allereerst natuurlijk de beste wensen voor het jaar 2013. Ieder heeft zo zijn eigen zaken om naar uit te kijken. Binnen saMBO-ICT hebben we dat geformuleerd in het meerjarenplan 2013-2015, een document waarin onze goede voornemens en beloften voor de komende jaren zijn vastgelegd. Vanzelfsprekend is het te vinden op onze site.

Rondom 1 januari is er ook vaak sprake van wijzigingen op het personeelsvlak. Bij saMBO-ICT neemt Jennifer Moesker afscheid als coördinator, maar blijft vanuit haar rol bij de gebruikersgroep Peoplesoft vanzelfsprekend betrokken bij saMBO-ICT. Maar er is ook versterking, in de persoon van Paul van Uffelen. Hij zal het komend jaar als programmamanager de kar gaan trekken rondom alle activiteiten die te maken hebben met “Focus op Vakmanschap: informatie en systemen”. Een hele klus, waarbij het zaak zal zijn om de samenhang tussen alle activiteiten goed te bewaken.

In het nieuwe jaar staat natuurlijk ook de traditionele saMBO-ICT conferentie voor de deur op 16 en 17 januari in Haarlem. Ik hoop jullie daar ook allemaal persoonlijk nog eens het goede te kunnen wensen voor 2013. Tot dan!

Jan Bartling


De 27e saMBO-ICT conferentie
Op 16 en 17 januari is het weer zover: de (al weer) 27e saMBO-ICT conferentie. Ditmaal zijn we te gast bij Nova College in Haarlem en is er speciale aandacht voor ‘de cloud’ en ‘sociale media’. Voor diegene die woensdagavond de 16e al aanschuiven (vol=vol) staat er een ‘gemeentelijk programma’ op de kaart, gevolgd door een netwerk diner.

Het programma op donderdag de 17e is weer als vanouds, keynotes afgewisseld met talrijke (ruim 20) workshops. Op de website van saMBO-ICT is de laatste versie van het programma te vinden. Een willekeurige greep daaruit: Hoe succesvol zijn nieuwe studenten; Van (klassieke) automatiseringsafdeling naar ICT-regieorganisatie; Microsoft service contracten afsluiten.

Uiteraard is er ook ruimte gereserveerd voor de lopende saMBO-ICT programma’s: Focus op Vakmanschap (impact op systemen); LiMBO; Digitaal inschrijven MBO en natuurlijk (hoe kan het ook anders)…MBOcloud! Gelukkig komen alle presentaties na afloop beschikbaar via onze website indien het kiezen te lastig is of gewoon om alles nog eens rustig na te lezen. Tot Haarlem!Gebruikersdag 28 januari 2013
GebruikersdagZo aan het begin van het nieuwe jaar maken we weer even de agenda volledig: voor 2013 staan de landelijke bijeenkomsten voor gebruikers van administratiepakketten in de BVE sector gepland op: 28 januari, 25 maart, 3 juni, 30 september en 25 november. We informeren elkaar op deze dagen over de actuele onderwerpen die alle instellingen aangaan, zoals Focus op Vakmanschap, Herziening kwalificatiestructuur, ontwikkelingen op het gebied van BPV en andere zaken die invloed hebben op ondersteunende processen en systemen, nieuws vanuit DUO en updates van saMBO-ICT projecten. Vindt u het trouwens leuk om mee te denken over het programma van deze gebruikersdagen? Meldt u dan door middel van een mail naaresther.schoutema@sambo-ict.nl aan als programmacommissielid, er is nog een plaatsje vrij.

De volgende gebruikersdag staat gepland op 28 januari 2013. Het programma is nog niet volledig rond, maar de invulling zal er ongeveer als volgt uitzien. Het hoofdthema is BPV. Eén of twee instellingen zullen vertellen hoe zij in het achterliggende jaar de administratieve organisatie rond BPV verbeterd hebben. Het resultaat van het project Informatielandschap BPV (een gezamenlijk project van MBO instellingen en Kenniscentra) zal gepresenteerd worden. Verder krijgt u deze dag meer achtergrondinformatie over het gebruik van de BPV gegevens in BRON en over de status van de afschaffing van de 4e handtekening. Ook willen we aandacht besteden aan de stand van zaken rond de ingebruikname van de in 2012 veelbesproken nieuwe Onderwijsovereenkomst, bestaande uit Algemene Voorwaarden en een Opleidingsblad. In ieder geval willen we een terugkoppeling geven van de inventarisatie die op dit moment gemaakt wordt.

Neem gerust een collega mee die normaliter niet naar de gebruikersdag gaat, maar het deze keer vanwege de grote aandacht voor BPV een interessant programma vindt. Aanmelden is al mogelijk op de saMBO-ICT site.Kennisdeling Document Management 7 dec 2012 → 1 feb 2013
Kennisdeling SharePointDe Kennisdelingsbijeenkomst over Document Management, Archivering en SharePoint kon op 7 december jl. niet doorgaan vanwege de sneeuw. We hebben een nieuwe datum gevonden: 1 februari 2013. Wel moeten we uitwijken naar een andere locatie: het is nu bij het ROVC zalencentrum, Galvanistraat 13 in Ede.

Het programma zal nagenoeg hetzelfde zijn als op 7 december 2012 gepland was. Zodra het programma weer definitief is, zullen we dat communiceren. De bijeenkomst wordt georganiseerd door saMBO-ICT in samenwerking met de FSR. De FSR is het samenwerkingsverband van ROC’s op facilitair gebied. Deze bijeenkomst is alleen toegankelijk voor leden van FSR en leden van saMBO-ICT.

Reserveert u het in uw agenda? 1 februari 2013 10.00-15.30 uur bij ROVC zalencentrum, Galvanistraat 13 in Ede. Ook kunt u zich hier aanmelden.Digitaal inschrijven MBO
In de nieuwsbrief van oktober 2012 hebben we u uitgebreid geïnformeerd over de plannen voor de uitrol van het project digitaal inschrijven nadat de Proof of Concept vlak voor de zomer van 2012 gerealiseerd was. Hoog tijd voor een update. De oplossing voor ‘digitaal inschrijven’ vanuit dit project bestaat uit twee onderdelen:
  1. Het uitwisselen van gegevens met DUO tijdens de aanmelding (NAW, vooropleiding en diploma gegevens) en het naleveren van deze gegevens door middel van webservices;
  2. Het ondertekenen van de Onderwijsovereenkomst (OOK) met DigiD.
Geheel volgens planning heeft DUO in november de webservices voor punt 1 gereed gemaakt voor een ketentest met leveranciers en/of instellingen. De leveranciers en instellingen zijn nu dus aan zet om aan te sluiten. Verschillende instellingen zijn bezig met de voorbereidingen. Wie gaat de eerste zijn die aansluit?

In januari zal vanuit het project weer met alle voorzitters/coördinatoren van de gebruikersgroepen gesproken worden over de planning van de aansluiting op de webservices en ook over de realisatie van punt 2, het ondertekenen van de OOK met DigiD. Wellicht kan er als gebruikersgroepen gezamenlijk opgetrokken worden in het maken van een ontwerp.

Meer weten? Kom dan naar presentatie van het project op de saMBO-ICT conferentie op 17 januari 2013 in Haarlem of mail naar henkjan.van.ginkel@sambo-ict.nl.Programma MBOcloud
Het eerste resultaat van de taskforce MBOcloud wordt deze maand voltooid: tijdens de strategiedag van 12 december j.l. is gesproken over de toekomstvisie van de taskforce met betrekking tot het gebruik van cloud. E.e.a. wordt deze week aangescherpt en bekrachtigd en volgende week gepresenteerd tijdens de 27e saMBO-ICT conferentie (ronde 4, Cloud). De strategiedag leverde ook een aantal concrete actiepunten op waarvan enkele in elk geval en enkele op basis van interesse vanuit de instellingen worden opgepakt. In elk geval wordt de regiefunctie richting leveranciers in samenwerking met Kennisnet verder ingevuld met als doel educatieve applicaties (en digitale leermiddelen!) op een standaard wijze uit de cloud te kunnen gaan afnemen.

Peiling samenwerking
Daarnaast is er een lijst met samenwerkingsprojecten waar sommige instellingen misschien wel en andere juist niet in zijn geïnteresseerd. Daarom is een peiling gemaakt waarin je kunt aangeven of je aan een specifiek project wilt deelnemen of erover wilt worden geïnformeerd. In de lijst staan projecten als ‘gezamenlijke inkoop van servers en storage uit de cloud’, ‘een standaard virtuele desktop’ en ‘Service bus in de Cloud’. De toelichting over de inhoud van deze projecten vind je ook in de peiling! We zijn benieuwd voor welke projecten belangstelling is!
Ga naar de peiling en vul in wat uw belangstelling heeft.Masterclass Informatiemanagement
Evenals vorig jaar is een enthousiaste groep gestart met de Masterclass Informatiemanagement.

Op 13 december heeft de eerste bijeenkomst plaatsgehad in Amersfoort. Tijdens die eerste dag werd aandacht gegeven aan  onderwerpen als bestuurderskunde en de informele organisatie. Ook werd een spelsimulatie gedaan die informatiemanagement van een duidelijk kader voorzag. De dag werd afgesloten met het samenstellen van groepen voor de intervisie-sessies, samen met twee oud-bestuurders.

Een mooie start voor een leerzaam traject.Focus op vakmanschap
In de vorige nieuwsbrieven is aandacht gegeven aan de implementatie van het actieprogramma Focus op vakmanschap en de implicaties voor informatie-voorziening en systemen. Inmiddels is gestart met een snelle inventarisatie van alle activiteiten die in gang zijn gezet en de zaken die nog moeten worden opgepakt. In januari zal duidelijkheid gegeven kunnen worden en wordt een planning gemaakt van datgene dat nog moet worden opgepakt.

Inmiddels is een regiegroep gevormd door de vier meest betrokken partijen: het ministerie OCW, DUO, MBO Raad en saMBO-ICT. In deze regiegroep worden voortgang en knelpunten besproken. Tevens is er aandacht voor de afstemming tussen implementatie en de beleidsdiscussies die er plaatsvinden, bijvoorbeeld tussen OCW en de MBO Raad.
De goede afstemming krijgt op deze manier een adequaat platform.BPV Landschap
In samenwerking tussen SBB en saMBO-ICT is samen met een aantal instellingen (5) en kenniscentra (5) en met DUO eens op gestructureerde wijze gekeken naar het informatielandschap rondom de BPV. Het idee is, dat daar het een en ander te vereenvoudigen is, in de uitwisseling van gegevens en in de gebruikte systemen. Onder leiding van Twijnstra Gudde is een aantal userstories opgesteld en is een ketenprocesmodel gemaakt. Daarin is gezocht naar een efficiënte uitwisseling in de keten. De resultaten van deze ketenaanpak worden gepresenteerd op de Gebruikersdag van 28 januari aanstaande. Dan zal ook het rapport “Informatielandschap BPV” gepubliceerd worden.ESB-doorstart
Enterprise Service Bus – nadat zomer 2011 een aantal instellingen de wens uitsprak om gezamenlijk op te willen trekken met betrekking tot (gestandaardiseerd) digitale berichten uitwisseling is er een aantal stappen gezet. Na inventarisatie van het speelveld is er een canoniek gegevens model ontwikkeld en is er een (kwalitatieve) business case opgesteld. Beide resultaten zijn tijdens meerdere landelijke bijeenkomsten gepresenteerd en zijn te vinden op onze website, onder overige publicaties.
Alhoewel zeer bruikbaar materiaal, ontbrak toch nog een laatste stap, namelijk concreet (implementeerbare) berichten. Gelukkig is ook deze handschoen door een aantal instellingen opgepakt in samenwerking met Kennisnet en Twynstra & Gudde. Tijdens de eerste bijeenkomst is er een shortlist gemaakt van berichten categorieën waar volgordelijk aan gewerkt gaat worden: deelnemers ( voornamelijk aanvullen van bestaand materiaal), medewerkers, resultaten en facturering. Het resultaat zal een setje XSD’s (XML Schema Definitie) zijn. Alhoewel de betrokken instellingen dit traject zelf bekostigen, wordt het uitgevoerd onder de vlag van saMBO-ICT en zullen de berichten voor iedereen beschikbaar komen.DHS dag 22 maart
Deze afkorting staat, anders dan de originele afkorting, voor Doe Het Samen. Een aantal instellingen hebben zelf een toepassing ontwikkeld, maar hebben de behoefte om die te delen met anderen, of als startpunt voor een gezamenlijke ontwikkeling. Instellingen die zelf iets hebben ontwikkeld zitten vaak met een dilemma, tussen het zelf onderhouden en ontwikkelen of het toch zoeken van een standaardoplossing. Een aantal zaken spelen dan een rol, zoals het mooi toepasbare maatwerk, de beheerlast, delen met andere instellingen enz.
Tijdens deze dag, noteer hem vast in de agenda, geven we een podium aan maximaal 8 instellingen die zelf een toepassing hebben ontwikkeld. Dat kan van alles zijn, van een applicatie voor de onderwijscatalogus tot een slim declaratiesysteem. Aanmelden kan via de mail bij Jan Bartling (jan.bartling@sambo-ict.nl). Inmiddels hebben we al twee instellingen die hun toepassing willen laten zien. Maar ook willen ze graag hun ervaringen delen, in gesprek gaan over een vervolg of de discussie aangaan over zelf/samen maken of (gezamenlijk) zoeken naar een standaardoplossing. Het is vanzelfsprekend niet een verkoopbijeenkomst voor instellingen aan instellingen.
Naast de acht demonstrerende instellingen worden ook de anderen uitgenodigd om deel te nemen, om ideeën op te doen of om te kijken of de getoonde toepassingen een mooi begin zijn voor een gezamenlijke ontwikkeling. Van harte welkom dus!Borging Triple A
In 2012 hebben we actief gecommuniceerd over drie thema's binnen het programma Borging Triple A: de onderwijscatalogus, de heruitgave van de encyclopedie en de afronding van het programma.

Alle informatie over deze thema's hebben we verzameld op de campagne website NuSamenDoen. Nu de campagne voorbij is en het programma afgerond, gaat de website per 1 februari 2013 uit de lucht. Alle inhoudelijke content hebben we bewaard en is te vinden in de nieuwe Triple A @ncyclopedie. Daarnaast blijven we je natuurlijk op de hoogte houden van ontwikkelingen rondom het Triple A materiaal middels deze saMBO-ICTnieuwsbrieven en onze website.Leermaterialen: technologie- en marktontwikkelingen
Het speelveld rond leermateriaal voor het MBO is flink in beweging. Er zijn voortdurend technische vernieuwingen en ook de markt verandert continu. Marktpartijen (uitgevers, distributeurs, software leveranciers) reageren op verschillende manieren op de genoemde ontwikkelingen. Al deze ontwikkelingen leiden tot nieuwe mogelijk­heden én nieuwe vraagstukken voor instellingen. Kennisnet heeft daarom voor SaMBO-ICT een verkenning uitgevoerd naar technologie- en marktontwikkelingen die relevant kunnen zijn voor de leermaterialenketen. Deze verkenning is een onderdeel van het LiMBO-programma.

Verkenning technologie- en marktontwikkelingen
In de verkenning hebben onderzoekers van TNO en VKA geïnventariseerd welke ontwikkelingen de komende jaren relevant kunnen worden voor MBO-instellingen. Daarbij hebben zij ook de mogelijke impact op de leermiddelenketen beschreven, in de vorm van 4 scenario’s. Deze scenario’s beschrijven mogelijke toekomsten voor de leermiddelenketen, die instellingen kunnen inspireren bij het formuleren van leermiddelenbeleid. De opdracht beperkte zich niet tot digitaal materiaal, hoewel dat wel het zwaartepunt vormde. Het resultaat is vastgelegd in de rapportage:
Technologie-, marktontwikkelingen en varianten van de leermaterialenketen in het MBO (Een LiMBO verkenning).Centraal examineren taal & rekenen
Centrale examineringIn navolging op www.examenblad.nl voor het voortgezet onderwijs is er ook voor het mbo het initiatief genomen tot een regulier (officieel) informatieplatform waar het College voor Examens alle informatie en regelgeving kan publiceren die het volgens het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEBverplicht is te communiceren aan de instellingen. Gedacht wordt aan een omgeving die bestaat uit twee delen:
  1. websitedeel waarop officiële wet- en regelgeving gepubliceerd kan worden, evenals zogenaamde servicedocumenten;
  2. mailsysteem, ten behoeve van gericht mailen aan diegenen die in verschillende rollen verantwoordelijk zijn voor implementatie COE’s: contactpersonen, systeembeheerders etc.
Met behulp van resonansgroepen -bestaande uit vertegenwoordigers van instellingen - zal geborgd worden dat bovenstaande initiatief tot een werkbare geheel leidt. Aan saMBO-ICT is gevraagd input te leveren tbv de resonansgroep met de focus op ICT gerelateerde en logistieke informatie. Als datum is maandag 28 januari 2013geprikt, 13.00 – 16.00 uur bij de MBO-raad in Woerden. Als je graag mee kunt en wilt praten stuur dan even een kort berichtje naar het secretariaat van saMBO-ICT.Week van de Social Media
Het Consortium voor Innovatie organiseert van 14 tot en met 18 januari 2013 de week van de Social Media. 
Er is een speciaal Social Medialab waar diverse activiteiten plaatsvinden. Je kunt er ook terecht met vragen en zelf aan de slag gaan met handige tools.
Experts op gebied van sociale media houden spreekuur in het Innovatiehuis.
De mini-conferentie Social Media rond, voor en in het Onderwijs op woensdag 16 januari in het Innovatiehuis is volgeboekt. Aanmelden is niet meer mogelijk.
Op donderdag 17 januari vindt de saMBO-ICT Conferentie plaats in Haarlem, waarin sociale media als thema ook een belangrijke rol speelt.
De activiteiten in de week van de Social Media worden continue geactualiseerd. Kijk daarom regelmatig op het weblog: Socialmedia.cviweblog.nl.Vijf vragen aan.....
We zijn gestart met een nieuwe rubriek op onze website. Met vaste regelmaat stellen we verschillende mensen uit het veld steeds dezelfde vijf vragen:
  1. Wil je jezelf even voorstellen?
  2. Wat is de meest belangrijke onderwijs- of organisatieontwikkeling voor jouw organisatie?
  3. Welke ontwikkeling op het gebied van ICT is belangrijk voor jouw organisatie?
  4. Als je vijf ton krijgt, wat doe je daar dan mee?
  5. Welke technologie zou jij voor jezelf niet kunnen missen?
De laatste bijdrage werd geleverd door Jacco Heikoop.Vragen van/aan collega's
Vragen van/aanLeden kunnen zelf direct een vraag op de website plaatsen in de Vraagbaak. Hiervoor moet men wel zijn ingelogd. Ook om de vragen te bekijken is aanmelding vereist. Dit om te voorkomen dat willekeurige bezoekers vragen onder ogen krijgen die alleen voor onze leden bestemd zijn.

Laatst gestelde vragen:
Reageren gaat gemakkelijk. Reacties kunnen direct onder de vraag in de Vraagbaak geplaatst worden, zodat andere leden deze ook kunnen raadplegen.

Discussies op LinkedIn
Naast de Vraagbaak worden er de laatste tijd ook steeds meer en vaker vragen gesteld en discussies gestart in de LinkedIn groep van saMBO-ICT. Deze groep telt op moment van schrijven al 795 leden en daar komen wekelijks nieuwe aanmeldingen bij. Een groot verschil met de Vraagbaak is dat iedereen zich kan aanmelden voor deze groep, dus ook leveranciers en bedrijven. Sommige vragen kunnen dus nog steeds beter in onze Vraagbaak gesteld worden.