Nieuwsbrief nummer 22, november 2012

Inleiding
Wanneer de blaadjes vallen, de dagen korter worden, is het tijd om plannen te maken voor het nieuwe kalenderjaar. Dat geldt voor alle scholen en natuurlijk ook voor saMBO-ICT. Na consultaties met de instellingen en met allerlei niveaus binnen de organisaties, is een meerjarenplan gemaakt voor de periode 2013-2015. Het plan staat in het teken van drie thema’s “Focus op vakmanschap”, “meer voor minder” en “de belofte van ICT”. Duidelijk is dat er in de samenwerking nog veel te realiseren is waar we in het MBO behoefte aan hebben.

Duidelijk onderdeel van het meerjarenplan zijn de acties die genomen worden in het kader van het actieplan Focus op vakmanschap. Die acties hebben allemaal te maken met de implementatie van beleid en de gevolgen voor informatie-uitwisseling en systemen. In een apart programmaplan, te vinden op de site, zijn de specifieke projecten opgesomd. Overigens zal Paul van Uffelen vanaf januari namens saMBO-ICT dit programma gaan regisseren. Het komend jaar zal dus veel aandacht hiernaar uitgaan, van kwalificatiestructuur tot onderwijstijd.

In de vorige nieuwsbrief is gevraagd om via een enquête aan te geven welke kennisdelingsactiviteiten we de komende tijd op moeten starten. De enquête heeft niet de respons gehad die we hadden gehoopt, dus kunnen we (nog) geen uitsluitsel geven waar we verder mee gaan.

De jaarwisseling staat alweer snel voor de deur. Ik wil namens alle medewerkers van saMBO-ICT iedereen fijne feestdagen en een knallende jaarwisseling wensen. We komen elkaar in ieder geval weer tegen op de saMBO-ICT conferentie van 17 januari in Haarlem!

Jan Bartling


De 27e saMBO-ICT conferentie
Op 17 januari 2013 is het weer zover: de 27e saMBO-ICT conferentie!
Tijdens deze conferentie willen we graag de nadruk leggen op ‘Cloud computing en Sociale media’. De conferentie zal plaatsvinden bij ROC Nova College, Zijlweg 203 in Haarlem. Aan het programma wordt door de programma commissie nog volop gewerkt. Aan de formule wordt niet gesleuteld, een tweetal key-notes en veel workshops door en voor instellingen. Uiteraard zullen ook de gebruikelijke programma onderdelen als ‘even bijpraten over saMBO-ICT & Kennisnet’ en de diverse lopende projecten en programma’s niet ontbreken. Het zal u niet verbazen dat voor het programma MBOcloud een prominente plaats is ingeruimd. Elke workshop ronde zal er vanuit dit programma een presentatie worden verzorgd. Begin december start de aanmelding, let op uw mailbox!Gebruikersdagen
GebruikersdagDe presentaties en het verslag van de 15e door saMBO-ICT georganiseerde gezamenlijke gebruikersdag op 26 november 2012 staan op de site. Er bleek weer volop belangstelling voor de onderwerpen op het programma, te weten: Streefbeeld in- en uitschrijven, Overstapservice Onderwijs en het actieplan ‘Focus op Vakmanschap’.
Voor 2013 staan de gebruikersdagen gepland op: 28 januari, 25 maart, 3 juni, 30 september en 25 november. Voor 28 januari 2013 is het plan om aandacht te besteden aan BPV gerelateerde onderwerpen.Kennisdeling SharePoint 7 december 2012
Kennisdeling SharePointOp 7 december 2012 vindt de volgende SharePoint kennisdelingsbijeenkomst plaats. Het thema is Document management, Archivering en SharePoint.
Zie voor meer informatie het programma kennisdeling SharePoint 7 dec 2012op onze website.

Deze keer wordt de dag georganiseerd in samenwerking met de FSR, het facilitair samenwerkingsverband van ROC’s, dat zich onder andere bezighoudt met archivering.
Aanmelden is helaas niet meer mogelijk. Er waren 90 plaatsen beschikbaar, maar die zijn inmiddels allemaal vergeven.Document management van digitale documenten
In bijna alle activiteiten en projecten die we met elkaar onder de paraplu van saMBO-ICT doen komen digitale documenten aan de orde. Onderwijsovereenkomst, Beroepspraktijkvormingsovereenkomst, Diploma’s, Cijferlijsten, Facturen, Begeleidingsdossiers, contracten, HRM dossiers en nog vele andere documenten, alles is gedigitaliseerd of wordt in de komende jaren gedigitaliseerd. Dat vraagt om een nieuwe manier van bewaren en beheren van documenten. Op veel instellingen ontstaan initiatieven daartoe. Vaak leidt dit echter tot deeloplossingen, waarin de diversiteit aan termen, systemen en processen groot is.

Om de instellingen goed te kunnen ondersteunen en de samenwerking te stimuleren, heeft saMBO-ICT aan Kennisnet gevraagd om een onderzoek naar de stand van zaken te doen, waarbij aandacht is voor de volgende vragen:
 • wat is document management en hoe wordt deze term gehanteerd in het MBO?
 • welke processen en systemen spelen hierbij een rol, welke mate van samenhang of integratie is hierbij al bereikt?
 • hoe ziet de markt van systemen eruit, zowel aan de kant van aanbieders als instellingen?
 • wat is de stand van zaken rondom implementatie bij instellingen?
 • welke activiteit wordt verwacht van saMBO-ICT en Kennisnet rondom het onderwerp? Is het bijvoorbeeld zinvol om een Hoe?Zo! boekje hierover te maken met bijvoorbeeld als titel: Hoe?Zo! een papierloze MBO instelling……
Het is de bedoeling om een kortlopend onderzoek te doen met deze vragen als uitgangspunt. Dit moet uitmonden in een rapport dat input zal zijn voor een discussie op de saMBO-ICT conferentie op 17 januari 2013 bij het Nova College in Haarlem.Programma MBOcloud
De Taskforce MBOcloud is september j.l. van start gegaan.
Vertegenwoordigers vanuit 10 MBO-instellingen hebben zitting in de Taskforce en worden daarbij ondersteund door Kennisnet, SURFnet en SLBdiensten. Voor de uitvoering van het MBOcloud programma heeft de taskforce zich opgedeeld in twee groepen. De ene groep ‘werkgroep denken’ richt zich op het invullen van de randvoorwaarden van het programma en de andere groep ‘werkgroep doen’ op de praktische kant door onder andere het realiseren van een live-demo.

Tijdens de bijeenkomst in oktober heeft de werkgroep ‘doen’ kennis gemaakt met de (deels toekomstige) mogelijkheden van het SURFconext platform en de mogelijkheden van Microsoft Azure. Besloten is om de mogelijkheden van dit platform als basis voor de demo te gebruiken. Als alles goed gaat wordt hier tijdens de conferentie op 17 januari in Haarlem door Willem Karssenberg een demonstratie van gegeven!

Een van de belangrijke producten van het programma is een gezamenlijke toekomstvisie. Waar willen we gezamenlijk naar toe? We zijn op zoek naar een toekomstvisie die we gezamenlijk omarmen én die strookt met het de uitkomsten van het leermiddelenprogramma LiMBO (ECK2). Om dit met elkaar te bepalen is in december een strategiemiddag gepland. De resultaten van deze middag worden ook gepresenteerd tijdens de conferentie in Haarlem. We zijn benieuwd wat jullie ervan vinden!Meerjarenplan 2013 - 2015
Binnen saMBO-ICT wordt gewerkt met meerjarenplannen. In zo’n plan wordt vastgelegd welke hoofdthema’s in de komende jaren prioriteit krijgen. De plannen bieden aan de andere kant ook de ruimte om in te spelen op de actualiteit. Een dergelijk plan komt tot stand via consulatie van instellingen. Dat is een proces van bezoeken, bijeenkomsten, interviews enz. Uiteindelijk worden alle indrukken en meningen vertaald in een document dat door het bestuur van saMBO-ICT wordt goedgekeurd.
Het huidige meerjarenplan loopt tot en met 2012, dus was het tijd om een nieuw plan te ontwikkelen voor de komende drie jaar. Het volledige plan is hier te vinden.
Voor de komende periode tot en met 2015 staan drie hoofdthema’s op het programma:
 • Focus op vakmanschap
 • Meer voor minder
 • De belofte van ICT
Veel activiteiten lopen natuurlijk ook de komende jaren weer door, van gebruikersgroepen tot publicaties zoals de bekende Hoe? Zo! boekjes. Echt nieuwe dingen hebben betrekking op bijvoorbeeld juridische aspecten van ICT en de kwalificatiestructuur. Ook wordt aandacht gegeven aan het toegankelijk maken van onderzoeksresultaten met betrekking tot de inzet van ICT in het onderwijs voor instellingen.

In januari zal een publieksversie worden uitgebracht van het meerjarenplan.MBO Transparant
Ook saMBO-ICT en de MBO Raad nemen deel aan de samenwerking met andere onderwijssectoren in het Samenwerkingsplatform Informatie Onderwijs (SION). Onderdeel van die samenwerking is het thema horizontale verantwoording. Voor het MBO betekent het dat gewerkt zal gaan worden aan MBO Transparant. Via dit venster zullen instellingen zich met hun eigen gegevens presenteren aan de maatschappij. Belangrijk is dat hierbij gebruik gemaakt wordt van bekende en beschikbare gegevens, onder andere in de instellingsprofielen. Het is van belang dat de instellingen zelf de gegevens presenteren en dat het MBO niet langer afhankelijk is van andere partijen. Het project wordt verder uitgewerkt in een project dat door Kennisnet zal worden uitgevoerd. Er wordt hierbij nauw samengewerkt door saMBO-ICT, MBO Raad en de AOC Raad. Bij de ontwikkelingen en implementatie worden vanzelfsprekend de instellingen betrokken, waarbij communicatiedeskundigheid en deskundigheid op het gebied van informatievoorziening zullen worden benut.Doorstart ESB traject
In vorige nieuwsbrieven heeft u kunnen lezen wat de verkenning van een tiental instellingen naar de totstandkoming van een Enterprise Service Bus (ESB) onder begeleiding van saMBO-ICT heeft opgeleverd:
 • Een (kwalitatieve) business-case (zie: Businesscase - Onderbouwd investeren in ict) om inzicht te krijgen in de voor- en nadelen van de inzet van een ESB binnen een instelling;
 • Een canoniek gegevens model (zie: ESB wiki) als fundament tbv het definiëren van standaard berichten.
Een logische vervolgstap op het canonieke gegevens model zou het uitwerken van een aantal standaard berichten zijn in xsd-formaat. Inmiddels is het vereiste aantal deelnemende instellingen bereikt en kunnen we binnenkort dit traject opstarten. Het resultaat (een aantal xsd’s) zal te zijner tijd gecommuniceerd en gedeeld worden.Muiswerkbijeenkomst
Het programma Muiswerk wordt door veel instellingen gebruikt. Rondom dit pakket krijgen we bij saMBO-ICT veel vragen, zoals de verschillen in contracten, prijsstelling, afhandeling klachten en inpassing van het pakket in de eigen infrastructuur. De Gebruikersgroep SLBdiensten is het platform dat zich namens de instellingen bezig houdt met licenties van softwareproducten. Deze gebruikersgroep organiseert een bijeenkomst voor de instellingen die het programma gebruiken op 4 december 2012 van 14.00 – 16.00 uur bij de MBO Raad in Woerden. Doel van een bijeenkomst is het inventariseren van licenties, het op een rij zetten van klachten en de problemen met het systeem. Vanuit die analyse willen we de krachten bundelen en het gesprek aangaan met Muiswerk. Aanmelden graag via secretariaat@sambo-ict.nl.Netwerk informatiemanagers MBO van start!
Begin november is een eerste bijeenkomst gehouden voor een nieuw netwerk:informatiemanagers in het MBO. Het afgelopen jaar is gebleken dat deze groep toch meer en meer behoefte heeft om ervaringen uit te wisselen, kennis te delen en een netwerk te vormen waar men elkaar makkelijk kan vinden. Kennisnet en saMBO-ICT hebben deze vraag opgepakt en een eerste bijeenkomst georganiseerd in Driebergen die door twintig informatiemanagers werd bezocht. Bent u informatiemanager in uw instelling en wilt u aanhaken, dat kan! De volgende bijeenkomsten zijn gepland op 7 februari en 25 april 2013.
U kunt zich aanmelden bij de binnendienst van Kennisnet via:
binnendienst@kennisnet.nl.Afronding programma Borging Triple A
Het is alweer bijna 2,5 jaar geleden dat de projectorganisatie Triple A formeel werd overgedragen aan saMBO-ICT. saMBO-ICT nam hiermee Triple A over met de opdracht om het gedachtegoed te borgen, te onderhouden en door te ontwikkelen. En dat hebben we gedaan! Er is samen met diverse onderwijsinstellingen veel mooi materiaal ontwikkeld (lees hier meer over verderop in de nieuwsbrief). Eind dit jaar ronden we het programma Borging Triple A af. Maar daarmee zijn we natuurlijk nog niet klaar.

Het Triple A gedachtegoed blijft ook in de toekomst de solide inhoudelijke basis onder de activiteiten van saMBO-ICT. Bovendien blijft saMBO-ICT aandacht besteden aan het toegankelijk maken en houden en het actualiseren van het materiaal. De Triple A @ncyclopedie zoals nu “opgebouwd” in de semantische wiki vormt de basis voor het managen van de kennis die uit de saMBO-ICT projecten ontstaat. Voor ieder project wordt in de toekomst nagegaan of er sprake is van een relatie met het kennismodel dat de basis vormt voor de inrichting van de wiki. Is die relatie er, dan gaat het resultaat van het betreffende project onderdeel vormen van de Triple A @ncyclopedie. Zo blijft het gedachtengoed actueel en waardevol voor de gebruikers.

Kijk de komende weken op de NuSamenDoen website voor meer informatie over (het vervolg van) het programma of klik direct door naar de online Triple A @ncyclopedie.Inhoudelijke resultaten borging Triple A
Zoals in voorgaand artikel te lezen staat, wordt het programma Borging Triple A eind 2012 afgerond. Reden om terug te blikken naar al het moois dat we met elkaar gerealiseerd hebben. Hieronder een selectie van projecten:
 • Een vernieuwd FO onderwijslogistiek, aangevuld met een PvE voor de organisatie. Het nieuwe materiaal is ontwikkeld door onderwijsinstellingen en getoetst door marktpartijen. In het kader van de nieuwe Triple A @ncyclopedie is het materiaal geintegreerd met het bestaande FO. Daarbij is een beoordelingskader beschikbaar gekomen voor instellingen om bestaande systemen te toetsen aan het nieuwe FO.
 • Een geheel nieuwe benadering op het gebruik van de onderwijscatalogus. Een clickable demo geeft inzicht in het concept van de catalogus en het denken inmodulariteit maakt de inzet van een onderwijscatalogus realiseerbaar en haalbaar voor instellingen.
 • In de zomer van 2012 werd de Triple A @ncyclopedie gelanceerd: een toegankelijke online omgeving die het gebruik van de encyclopedie toegankelijker en overzichtelijker maakt voor onderwijsinstellingen. Al het bestaande en nieuwe materiaal is met elkaar geintegreerd en aangevuld met diverse praktische instrumenten om met het gedachtegoed aan het werk te gaan.
Natuurlijk is er nog veel meer ontwikkeld. Denk aan een vernieuwd FO primair procesondersteuning en portfolio, de uitwerkingen van de Triple A toets, een vernieuwde onderwijsvisie. Houd NuSamenDoen de komende weken in de gaten voor updates of ga direct naar de Triple A @ncyclopedie.Aanbesteden netwerk apparatuur
Op maandag 19 november heeft een zestal geïnteresseerde marktpartijen een verzoek tot deelname ingediend.

Momenteel vindt de selectie plaats van de vijf bedrijven die in de volgende aanbestedingsfase een offerte mogen uitbrengen. Begin december zullen de marktpartijen over deze selectiebeslissing worden geïnformeerd.

Uiteindelijk zullen aan het einde van de tweede aanbestedingsfase drie bedrijven overblijven met wie een raamovereenkomst wordt afgesloten.
Sociale media in het mbo. Hoe? Zo!
Deze Hoe? Zo! is vooral geschreven voor bestuurders en managers.
Kijkend vanuit hun perspectief wordt beschreven welke vragen en antwoorden van belang zijn bij het gebruik van sociale media in het mbo. Naast de rol van de bestuurder/manager komen ook die van de medewerker en de student aan bod.

Er bestaat geen twijfel over dat u, uw medewerkers en uw studenten gebruikmaken van sociale media. Wat betekent de opkomst van sociale media voor het onderwijs? Op welke manier worden sociale media al gebruikt binnen mbo-instellingen? Welke kansen leveren sociale media op en welke risico’s zitten eraan vast? Vragen die aan de orde komen in deze publicatie.

Download de nieuwste Hoe?Zo!-publicatie: Sociale media in het mbo (pdf)Week van de Social Media
Het Consortium voor Innovatie organiseert van 14 tot en met 18 januari 2013 de week van de Social Media. 
Er is een speciaal Social Medialab waar diverse activiteiten plaatsvinden. Je kunt er ook terecht met vragen en zelf aan de slag gaan met handige tools.
Experts op gebied van sociale media houden spreekuur in het Innovatiehuis.
Op woensdag 16 januari organiseert het CVI de mini-conferentie Social Media rond, voor en in het Onderwijs in het Innovatiehuis.
Op donderdag 17 januari vindt de saMBO-ICT Conferentie plaats in Haarlem, waarin sociale media als thema een belangrijke rol speelt.
De activiteiten in de week van de Social Media worden continue geactualiseerd. Kijk daarom regelmatig op het weblog: Socialmedia.cviweblog.nl.Ict-bekwaamheid van leraren
Wat mag er van docenten verwacht worden op het gebied van ict-kennis en -vaardigheden? Om hier antwoord op te geven heeft Kennisnet, samen met het onderwijsveld, het Kader voor ict-bekwaamheid van leraren ontwikkeld. Het Kader is een landelijke richtlijn waarmee onderwijsinstellingen aan de slag kunnen om hun personeel te professionaliseren op het gebied van ict. Deze richtlijn is nodig omdat leraren in Nederland nog niet ict-bekwaam genoeg zijn en daarmee kansen laten liggen om het onderwijs te verbeteren. Vooral de didactische toepassing van ict (primair proces) is nog geen vanzelfsprekendheid, maar ook op administratief vlak en professionele ontwikkeling (secundaire processen) valt nog winst te behalen.

Meer informatie is te vinden op de themasite van Kennisnet. Download het Kader voor ict-bekwaamheid (pdf).Vijf vragen aan.....
Met ingang van deze nieuwsbrief starten we met een nieuwe rubriek op onze website. Met vaste regelmaat stellen we verschillende mensen uit het veld steeds dezelfde vijf vragen:
 1. Wil je jezelf even voorstellen?
 2. Wat is de meest belangrijke onderwijs- of organisatieontwikkeling voor jouw organisatie?
 3. Welke ontwikkeling op het gebied van ICT is belangrijk voor jouw organisatie?
 4. Als je vijf ton krijgt, wat doe je daar dan mee?
 5. Welke technologie zou jij voor jezelf niet kunnen missen?
Het spits van deze nieuwe rubriek wordt afgebeten door Pieter Vorstenbosch.Vragen van/aan collega's
Vragen van/aanLeden kunnen zelf direct een vraag op de website plaatsen in de Vraagbaak. Hiervoor moet men wel zijn ingelogd. Ook om de vragen te bekijken is aanmelding vereist. Dit om te voorkomen dat willekeurige bezoekers vragen onder ogen krijgen die alleen voor onze leden bestemd zijn.

Laatst gestelde vragen:
Reageren gaat gemakkelijk. Reacties kunnen direct onder de vraag in de Vraagbaak geplaatst worden, zodat andere leden deze ook kunnen raadplegen.

Discussies op LinkedIn
Naast de Vraagbaak worden er de laatste tijd ook steeds meer en vaker vragen gesteld en discussies gestart in de LinkedIn groep van saMBO-ICT. Deze groep telt op moment van schrijven al 795 leden en daar komen wekelijks nieuwe aanmeldingen bij. Een groot verschil met de Vraagbaak is dat iedereen zich kan aanmelden voor deze groep, dus ook leveranciers en bedrijven. Sommige vragen kunnen dus nog steeds beter in onze Vraagbaak gesteld worden.