Nieuwsbrief nummer 21, oktober 2012

Inleiding
Samen sterk met saMBO-ICTDe tijd lijkt steeds sneller te gaan, naar mijn gevoel was de nieuwsbrief net uitgekomen, en nu ligt deze er al weer. In de tussentijd hebben we weer veel meegemaakt, een succesvolle conferentie in Soesterberg en een geslaagde gebruikersbijeenkomst in Ede. Het zijn de momenten dat we elkaar allemaal zien en spreken. Voor saMBO-ICT zijn dergelijke bijeenkomsten de voedings-bodem om de plannen voor komende jaren te maken.

Naast die bijeenkomsten wordt er binnen allerlei groepen hard gewerkt aan gezamenlijke thema’s. Dat kan gaan om aanbestedingen van telefonie en netwerkcomponenten. Maar ook is er met een aantal instellingen en DUO verkennend gesproken over vernieuwing van de gegevensuitwisseling met BRON. De nieuwe kwalificatiestructuur gaat ook nieuwe eisen stellen aan registratie, maar ook zal het impact hebben op allerlei interne systemen. Een onderwerp waar we, met input van instellingen, hard mee aan het werk zijn. Van een andere orde is MBOcloud, de eerste stappen zijn gezet naar een gezamenlijke aanpak. Aan de ene kant wordt er visie ontwikkeld, maar ook is er een aanzet voor heel concrete producten en diensten. Daarin spelen de Surfnet en Kennisnet federaties een belangrijke rol. Het zou mooi zijn wanneer we voor het veld gaan werken met één (nieuwe) oplossing.
 
Voldoende activiteit dus, waarbij een toename te zien is van verdergaande samenwerking in concrete acties. Door alle activiteit lijkt de tijd soms snel te gaan. Over zes weken komt de volgende nieuwsbrief alweer uit...

Jan Bartling


saMBO-ICT Conferentie 20 september Soesterberg
De macaronsInmiddels ligt de 26e saMBO-ICT conferentie al weer een poosje achter ons. In het knusse Klooster Cenakel hebben we de gebruikelijke programma punten doorlopen. Samenwerken stond die dag centraal in de beide key-notes. Edwin Kaats vroeg zich bij de eerste keynote af wat hij saMBO-ICT nog moest leren op het gebied van samenwerken, een compliment waar we samen trots op kunnen zijn! De keynote van Eric Jongepier met als titel ‘samen, slim, semantisch’ was de praktische vertaling van samenwerking. Zonder dat zou de @ncyclopedie, met daarin de Triple A procesmodellen, het daglicht niet gezien hebben. De macarons in de kleuren van de ‘bollenplaat’ vonden die dag trouwens ook gretig aftrek….
De twee andere pijlers onder de conferentie waren natuurlijk de vele netwerk momenten en de grote hoeveelheid workshops. Enerzijds voor elk wat wils, anderzijds het probleem van het moeten kiezen. Voor wie nog even wil nagenieten of nalezen en voor al die mensen die er niet waren biedt de website van saMBO-ICT voldoende materiaal. De twitterberichten, foto’s en presentaties zijn er allemaal te vinden.
Op naar de  de 27e saMBO-ICT conferentie op 17 januari 2013 bij Nova College in Haarlem! Gebruikersdag
GebruikersdagHet verslag en de presentaties van de gebruikersdag op 1 oktober 2012 staan op de site. Voor het eerst hebben we de volgende dag een korte enquête onder 20 aanwezigen verspreid. Binnen 3 uur tijd hadden we 11 reacties. Over betrokkenheid gesproken, dank daarvoor. Gelukkig veel positieve reacties, maar ook aanknopingspunten voor het vervolg. Onderwerpen kunnen niet concreet genoeg behandeld worden, zo blijkt uit de reacties. Het onderwerp ‘Actieplan Focus op Vakmanschap’ staat bovenaan de verlanglijst van te behandelen onderwerpen op de gebruikersdag. De volgende keer vragen we 20 andere aanwezigen om hun mening.
Op 26 november 2012 staat de volgende gebruikersdag in Ede gepland. We denken op dit moment aan Focus op Vakmanschap, Apps voor de studentenadministratie en Overstapservice Onderwijs als onderwerpen voor het programma.Kennisdeling SharePoint 7 december 2012
Kennisdeling SharePointDe volgende bijeenkomst Kennisdeling SharePoint vindt plaats op 7 december 2012 van 10.00 – 15.30 uur. Het thema van deze bijeenkomst is document management binnen het MBO. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in een samenwerking van FSR en saMBO-ICT.
De reden voor deze samenwerking is dat steeds meer instellingen hun (oude en nieuwe) documenten digitaliseren, rekening houdend met de archiefwet. FSR, het samenwerkingsverband van ROC’s op facilitair gebied, houdt zich hier actief mee bezig. saMBO-ICT in het opstellen van een taxonomie voor document management en de kennisdeling rond SharePoint ook. Het lijkt ons goed om beide disciplines samen te laten komen in deze bijeenkomst.
Op dit moment werken wij aan het opstellen van een inhoudelijk interessant programma. 4 ROC’s hebben hun medewerking al toegezegd. Het definitieve programma ontvangt u eind november. De bijeenkomst wordt gehouden in het Microsoft kantoor op Schiphol.
Noteert u 7 december vast in uw agenda. U kunt zich hier al aanmelden.Flitsenquête kennisdeling
kennisdelingBinnen het verband van saMBO-ICT worden er rond diverse onderwerpen kennisdelingsbijeenkomsten georganiseerd. Tijdens die bijeenkomsten gaat het over het delen van informatie, kennis en ervaring rondom het thema. Steeds bepalen de instellingen, in de vorm van een programmacommissie, welke thema’s worden besproken en hoe het programma van een bijeenkomst eruit ziet. Het karakter is besloten, dus alleen voor instellingen, zodat er open gesproken kan worden over zaken die goed gaan, maar ook waar problemen en uitdagingen liggen.

Vanuit verschillende kanten krijgen we vragen over onderwerpen “waar ook eens tussen de instellingen aan kennisdeling gedaan moet worden”. Voordat we vanuit saMBO-ICT deze kennisdelingsactiviteiten op touw gaan zetten, willen we graag van instellingen weten waar de behoefte ligt.

Daarom bij deze de vraag om deze (zeer korte) flitsenquête in te vullen. De uitslag wordt gepubliceerd in de volgende nieuwsbrief.Businesscase, onderbouwd investeren in ict
Onderbouwd investerenRondom het opstellen van een businesscase is het boekje “Businesscase, onderbouwd investeren in ict” uitgekomen. Het is geen Hoe? Zo! boekje, maar een handleiding om binnen de eigen instellingen een dergelijke traject uit te kunnen voeren. Een businesscase is immers geen stuk papier, geen berekening in een spreadsheet, maar vooral een proces waarbij de meest betrokken mensen in een organisatie scherp krijgen waarom er iets moet gebeuren. Dat kan de implementatie zijn van een elo, maar ook de vervanging van een deel van de infrastructuur. Het gaat erom samen scherp te krijgen wat de opbrengsten moeten zijn, wat de beoogde doelen (echt) zijn en hoe we opbrengsten kunnen meten. Het boekje is geschreven op basis van een aantal concrete casussen in instellingen. Geen theorie dus, maar een heel praktisch stuk werk. Rondom deze documentatie worden nog scholingen georganiseerd. Daarover later meer. Het boekje is te vinden op de site bijoverige publicaties, maar ook als boekje bij Kennisnet te bestellen.Cloud computing
Cloud computingDe Taskforce MBOcloud is de afgelopen maand van start gegaan.
Vertegenwoordiging uit 10 (!) MBO-instellingen heeft zitting in de Taskforce en wordt daarbij ondersteund door Kennisnet, SURFnet en SLBdiensten. Tijdens de eerste bijeenkomst hebben alle deelnemers aangegeven waar volgens hen prioriteit aan moet worden gegeven, hoewel de doelen onderling wat verschillen, is men het erover eens de volgende zaken gezamenlijk te willen realiseren:
1. Schaalvoordeel behalen (kosten omlaag)
   -Vendormanagement (door gezamenlijk leveranciers te benaderen,
     kunnen prijzen omlaag)
    -Virtualisering (door gezamenlijk applicaties aan te bieden in de cloud, kan op beheer worden bespaard)
    -Servers uit de cloud (gezamenlijk inkopen/gebruiken van IAAS)
2. Randvoorwaarden daarvoor invullen:
    -IDM op orde (federatieve toegang)
    -Organisatie op orde (samenwerking en beheer met betrekking tot een gezamenlijk platform ingeregeld)
    -Draagvlak (‘cloud first’ strategie nodig op niveau bestuurders en ict-management)
Voor de uitvoering van het programma heeft de taskforce zich opgedeeld in twee groepen, waarin de ene groep zich meer richt op de randvoorwaarden en de andere op de praktische kant door bijvoorbeeld het realiseren van een live-demo. De voorbereiding voor deze demo is in volle gang: hierover meer in de volgende nieuwsbrief!Project Focus op Vakmanschap
Project Focus op VakmanschapIn de vorige nieuwsbrief werd al kort aandacht gegeven aan het programma “Focus op vakmanschap: vertaling naar informatie en ICT”. Inmiddels is er een uitwerking beschikbaar van alle acties die in dit beleidskader worden uitgevoerd. Uit het stuk blijkt de impact die beleid heeft op informatie en ICT binnen de instellingen en voor de uitwisseling van informatie met de overheid. De aanzet tot het programmaplan laat zien wat er de komende jaren op ons af gaat komen en welke rol partijen daarin spelen. We gaan er binnen saMBO-ICT flink mee aan de slag, samen met de instellingen.
Het ziet er naar uit dat het programma mede gefinancierd zal worden door het ministerie van OCW. Dat betekent dat de thema’s in gezamenlijkheid kunnen worden aangepakt en dat we daar extra menskracht op kunnen inzetten.
Het programmaplan is te vinden op de website van saMBO-ICT.Project data mining
Project data miningAls instellingen “zitten” we op een berg data die iets kan vertellen over onze studenten. Bijvoorbeeld zou het mooi zijn om te kunnen bekijken of we met redelijke zekerheid kunnen voorspellen hoe de loopbaan van een student zich zal ontwikkelen. Nog belangrijker is om te kunnen beoordelen, welk type van begeleiding bij studenten het beste werkt.
Het Noorderpoort College zal samen met Kennisnet, saMBO-ICT en MBO15 een proefproject starten rondom dit thema. Op basis van een onderwijsmodel wordt virtueel gespit in de enorme berg (historische) gegevens waarover de instelling beschikt. Dat moet leiden tot een beeld of dergelijk onderzoek de instellingen kan helpen. Het gaat dus om de methodiek van het dataminen. De resultaten zullen vanzelfsprekend beschikbaar komen voor de instellingen. Maturity scan Triple A, instellingen gevraagd
Maturity scan Triple AOp verzoek van saMBO-ICT heeft M&I/Partners een Maturityscan Triple A ontwikkeld in het kader van het traject ‘Borging Triple A’. Deze Maturityscan Triple A biedt de mogelijkheid om in kaart te brengen hoever de eigen instelling staat met de inrichting van onderwijs- en ondersteunende processen in onderlinge samenhang met Triple A als referentiekader. Door het invullen van de (uitgebreide) vragenlijst wordt de huidige situatie van een afdeling of onderwijsinstelling in kaart gebracht. We willen het instrument graag in de praktijk testen.

We willen van de instellingen die mee willen werken, vragen deze vragenlijst in te vullen. Bij voorkeur wordt dat gedaan met enkele vertegenwoordigers van de instelling, die betrokken zijn bij de genoemde processen in de vragenlijst. En natuurlijk zijn we benieuwd naar de ervaringen bij het invullen van de vragenlijst.

Als u de vragenlijst invult, krijgt u op de eerste plaats inzicht in de actuele situatie van uw instelling op het gebied van deze processen. We willen echter nog een stapje verder gaan. Van de eerste tien instellingen, die de ingevulde vragenlijst weer opsturen, worden de gegevens (anoniem!) verwerkt in een benchmark. Na verwerking van de gegevens krijgt u per proces te zien waar u staat ten opzichte van de andere deelnemende instellingen.
Aan deelname aan deze benchmark zijn voor u geen kosten verbonden.

Klik hier om de vragenlijst te downloaden. (Bij openen macro's toestaan)
Lees meer over de achtergrond van deze maturityscan op onze website.
Een ingevulde vragenlijst met eventuele commentaren kunt u terugsturen aan:
Jef van den Hurk: jef.van.den.hurk@mxi.nlStand van zaken "Digitaal inschrijven MBO"
Digitaal inschrijven MBOIn de vorige nieuwsbrieven hebben we jullie geïnformeerd over de Proof of Concept (PoC) digitaal inschrijven. De oplossing voor ‘digitaal inschrijven’ vanuit dit project bestaat uit twee onderdelen:
  1. Het uitwisselen van gegevens met DUO tijdens de aanmelding   (NAW, vooropleiding en diploma gegevens) door middel van webservices;
  2. Het ondertekenen van de Onderwijsovereenkomst (OOK) met DigiD.
Op de site van saMBO-ICT is een uitgebreide beschrijving te vinden van de oplossing. Vanuit de instellingen en MBO Raad is geconcludeerd dat implementatie van de oplossing die in het PoC is ontwikkeld, resulteert in substantiële besparing van het administratieve proces ‘aanmelding en inschrijving’.
De PoC is inmiddels afgesloten en heeft geleid tot een opdracht van OCW aan DUO om de oplossing te realiseren vóór de inschrijvingen van het volgend studiejaar (2013-2014). De planning is dat eind van dit jaar de testen met de deelnemer registratiesystemen kunnen plaatsvinden en in februari 2013 de definitieve oplevering.
In de afgelopen weken hebben de gebruikersgroepen met hun leveranciers overleg gevoerd om de benodigde aanpassingen te laten realiseren. Helaas blijkt dat bij de sommige leveranciers de ontwikkelagenda zodanig vol is, dat het moeilijk gaat worden om de gewenste aanpassingen voor het digitaal inschrijven tijdig in een release op te nemen. De komende weken zal blijken in hoeverre de benodigde aanpassingen alsnog tijdig opgeleverd kunnen worden. Samen met de gebruikersgroepen zal het project zich hiervoor inzetten.
Voor het met DigiD ondertekenen van de OOK ligt een voorstel bij OCW om DigiD gelijk te stellen aan een fysieke handtekening. Naar verwachting zal dit tijdig leiden tot een formele uitspraak van OCW zodat ook vanuit juridisch oogpunt de oplossing goedgekeurd is. Aanvullend zal het accountantsprotocol aangepast moeten worden.
Wij houden jullie op de hoogte!Project herziening kwalificatiestructuur
Herziening kwalificatiestructuurZoals in de vorige nieuwsbrief al aangekondigd is de aanpak van het project Herziening Kwalificatiestructuur verder uitgewerkt. Dit heeft geresulteerd in het projectplan “Ruim baan voor vakmanschap”. Dit projectplan is inmiddels goed-gekeurd door het bestuur van SBB en het ministerie van OCW.
DUO is in goede samenwerking met saMBO-ICT gestart met het uitvoeren van een quick scan om een eerste beeld te krijgen van de impact van de herziening op de systemen van DUO.

Op dit moment wordt een werkgroep ingericht van vertegenwoordigers van de instellingen en de kenniscentra om een eerste analyse uit te voeren van de impact van de herziening op de systemen binnen de instellingen en de kenniscentra. De bedoeling is dat de resultaten van deze eerste analyse nog dit jaar beschikbaar zijn. Er is namelijk sprake van een ambitieus tijdschema. De invoering van de herziene kwalificatiestructuur is conform de brief van de minister voorzien voor het schooljaar 2014-2015. Dit betekent dat waar nodig de systemen die nodig zijn voor deze invoering daadwerkelijk aangepast moeten zijn. Het onderwerp en het tijdspad maken het belang van de uitvoering van de verschillende impactanalyses overduidelijk. Goed dat we vanuit saMBO-ICT aan tafel zitten.Pakket van eisen LiMBO
Pakket van eisen LiMBOsaMBO-ICT heeft eind 2011 het initiatief genomen om alle ontwikkelingen rond leermaterialen in het MBO te bundelen en als instellingen daarin meer regie te nemen. Een van de resultaten daarvan is het Pakket van Eisen (PvE) Leermaterialenketen MBO. Dit PvE is bedoeld om namens de instellingen kenbaar te maken welke eisen de instellingen stellen aan de processen in de leermaterialenketen en de ICT-voorzieningen die deze processen onder-steunen.
Het document formuleert eisen en wensen aan de processen waar de instellingen zelf bij betrokken zijn, vanuit het perspectief van de MBO-instellingen. Het PvE formuleert eisen gerelateerd aan het procesmodel leermateriaal, eisen aan de ICT-ondersteuning, en eisen aan de instellingen zelf.
Het PvE dat is te downloaden vanaf de website is het resultaat van een intensieve consultatieronde door het LiMBO programma bij instellingen en marktpartijen.Powermanagement: minder kosten – meer groen
PowermanagementWil je tienduizenden euro’s per jaar besparen op energie en op broeikasgassen en daarmee flink bijdragen aan kostenbesparingen en duurzaamheid? Ook in het mbo staat duurzaamheid hoog op de agenda. In het kader daarvan organiseert Kennisnet samen met Surfnet op 30 november 2012 de bijeenkomst Powermanagement: minder kosten – meer groen, good practices en vendormarkt voor ho en mbo.
In deze bijeenkomst word je geïnformeerd over de mogelijkheden van powermanagement van werkplekapparatuur in het kader van groene ict en duurzaamheid. Tijdens de workshop annex vendormarkt komen onderwerpen aan de orde als:
  • Hoe kun je powermanagement oppakken in het ho en mbo?
  • Welke belemmerende factoren zijn er?
  • Presentatie van good practices en ervaringen
  • Presentatie van aanbieders van software voor powermanagement
Doel van de workshop is deelnemers te enthousiasmeren om het thema in de eigen instellingen een stap verder te brengen. De bijeenkomst is met name interessant voor it-managers, facilitair managers, directeuren bedrijfsvoering, beleidsmedewerkers, projectmedewerkers van relevante projecten in de wo-, hbo- en mbo-instellingen.
Datum en locatie
Vrijdag 30 november 2012 van 9.30 tot 14.00 uur bij SURFnet, Utrecht | Meer informatie  | Direct inschrijvenMasterclass Informatie management, 2e ronde
MasterclassEind november start de tweede editie van de Masterclass Informatie-management. Voor deze editie zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Het doel van de Masterclass is persoonlijke en professionele ontwikkeling van de informatiemanager tot volwaardig gesprekspartner van bestuur en leiding-gevenden in het onderwijs. Daarvoor wordt in de masterclass de focus gelegd op het ‘bestuurlijke spel’ en hoe daarop in te spelen.
De vorm van de Masterclass is gebaseerd op action learning, waarbij de informatiemanager werkt aan een visie op ICT, die kan rekenen op draagvlak bij zijn college van bestuur en leidinggevenden in het onderwijs. Daarin trekt hij nauw op met een ervaren bestuurder uit het onderwijs en collega’s. Doelgroep van de masterclass zijn informatiemanagers die aan tafel zitten op het bestuurlijke niveau, maar voor hun gevoel daar meer uit kunnen halen. En informatiemanagers die de ambitie hebben om op dat niveau te gaan acteren. Voor meer informatie, bij vragen of om aan te melden neem je contact op met programmamanager Bas Vermolen (06 51105060 ofbvm@tg.nl).ICT beveiligingscommunity SCIRT voor op SURFnet aangesloten MBO-instellingen
ICT beveiligingscommunity SCIRTBeveiliging is een belangrijk aandachtsgebied in de ICT, ook in onderwijs en onderzoek. Vanzelfsprekend dus dat SURFnet een belangrijke rol wil spelen op dit gebied. Vanuit onze centrale positie willen we de kennis en kunde delen die binnen de beveiligingscommunity aanwezig is. De beveiligingscommunity bestaat uit actieve experts die bij de op SURFnet aangesloten instellingen werkzaam zijn. Zij hebben zich georganiseerd in SCIRT (SURFnet Community voor Incident Response Teams). Daarbij ligt het zwaartepunt bij hen die zich op dagelijkse basis bezighouden met het oplossen van incidenten die zich op het netwerk en de aangesloten systemen voordoen. Dit allemaal met focus op operationele security en security incident management.
Deze groep, momenteel zo'n 160 mensen, komt op regelmatige basis bijeen (circa driemaal per jaar) en wordt vanuit SURFnet gefaciliteerd. Tijdens deze SCIRT-bijeenkomsten is het mogelijk om meer de diepte in te gaan, als daar een reden voor is. Ook incident trends, technieken om incidenten te voorkomen of oplossen zijn echte SCIRT-onderwerpen.

Het formaat van de SCIRT-bijeenkomsten is steeds hetzelfde: in de ochtend workshops, een inlooplunch om weer even de collega's te spreken en ’s middags een plenaire bijeenkomst. De community zelf bepaalt de agenda. Na afloop is er een borrel om na te praten en te netwerken. De bijeenkomsten vinden plaats bij SURFnet op kantoor.
Meer informatie over hoe bij SCIRT aan te sluiten? Stuur een mail naar Rogier Spoor: rogier.spoor@surfnet.nl. hij beantwoordt graag de vragen die je over SCIRT hebt.Vragen van/aan collega's
Vragen van/aanLeden kunnen zelf direct een vraag op de website plaatsen in de Vraagbaak. Hiervoor moet men wel zijn ingelogd. Ook om de vragen te bekijken is aanmelding vereist. Dit om te voorkomen dat willekeurige bezoekers vragen onder ogen krijgen die alleen voor onze leden bestemd zijn.

Laatst gestelde vragen:
Reageren gaat gemakkelijk. Reacties kunnen direct onder de vraag in de Vraagbaak geplaatst worden, zodat andere leden deze ook kunnen raadplegen.

Discussies op LinkedIn
Naast de Vraagbaak worden er de laatste tijd ook steeds meer en vaker vragen gesteld en discussies gestart in de LinkedIn groep van saMBO-ICT. Deze groep telt op moment van schrijven al 780 leden en daar komen wekelijks nieuwe aanmeldingen bij. Een groot verschil met de Vraagbaak is dat iedereen zich kan aanmelden voor deze groep, dus ook leveranciers en bedrijven. Sommige vragen kunnen dus nog steeds beter in onze Vraagbaak gesteld worden.