Nieuwsbrief nummer 20, september 2012

Inleiding
In de vorige nieuwsbrief hadden de meesten van ons de vakantie voor de boeg. Zo langzamerhand is iedereen wel weer terug. Uit dus met het gemijmer aan meertjes in Zweden waar ik de vorige keer over schreef. Er is weer werk aan de winkel!

Onder andere gaan we aan de slag met MBO Cloud, onder leiding van Maaike Stam die vanaf 1 september deze klus voor saMBO-ICT gaat aanpakken. Een mooie uitdaging waar veel instellingen hoge ambities mee hebben. Gelukkig werken we nauw samen met het hoger onderwijs en de partners Kennisnet, SLB Diensten en Surfnet.

Waar het ene start, eindigt het andere. Het programma “Borging Triple A” is de afbouwfase ingegaan. Nu de wiki gelanceerd is en goed te benaderen, hebben we als sector een mooie gereedschapskist om nieuwe uitdagingen aan te gaan.

En die komen er zeker met het programma Focus op Vakmanschap. Het beleidsprogramma vraagt veel van onze processen en systemen, uitwisseling van gegevens en implementaties in instellingen. Op 27 juni zijn alle belangrijke partijen die hiermee te maken hebben bij elkaar geweest om een gezamenlijke houtskoolschets te maken. Die wordt nu uitgewerkt in een programma dat de ontwikkelingen op het gebied van Focus op Vakmanschap moet onder-steunen. Een programma dat vooral vanuit de vraag van instellingen zijn uiteindelijke inhoud moet krijgen.

Een uitdagend programma zoals de wegwijzers die tijdens de vakantie de weg wijzen naar de mooiste plekjes.

Jan Bartling


saMBO-ICT Conferentie 20 september Soesterberg
Het aftellen is begonnen…

Met een definitief programma zijn het vooral de organisatorische zaken waar de nodige tijd in gaat zitten. Het maken van het programmaboekje, verzamelen van de workshop en keynote beschrijvingen etc. Tijdens de dag worden we geholpen door studenten van Amarantis en is ook het voltallige saMBO-ICT team aanwezig. Aan ons zal het niet liggen om er een inspirerende, leerzame maar vooral ook gezellige dag van te maken met volop gelegenheid tot ontmoeten en (net)werken. Aanmelden is inmiddels niet meer mogelijk, vol is vol. In de week van 10 september ontvangt iedereen die zich heeft aangemeld een email met daarin de laatste gegevens.Gebruikersdag 1 oktober 2012
De volgende gebruikersdag staat gepland op 1 oktober 2012. Vanaf 9.30 uur staat de koffie/thee klaar. Om 10.00 uur begint het gezamenlijke programma.
’s Morgens besteden we naast nieuws van saMBO-ICT en DUO aandacht aan de onderwerpen Onderwijscatalogus en Managementinformatie.
’s Middags komen de gebruikersgroepen Campus Solutions, Edictis, EduArte en Magister bij elkaar.
U kunt zich hier aanmelden.
Misschien is het handig om de data van volgende gebruikersdagen vast in uw agenda te reserveren: 26 november 2012, 28 januari, 25 maart, 3 juni, 30 september en 25 november 2013.Rondom BRON in onze groepsomgeving
Al vanaf het begin werken de MBO instellingen samen voor zaken die te maken hebben met het Basis Register ONderwijs (BRON). Aanvankelijk was dat voor de implementatie van BRON, maar gaandeweg zijn er allerlei aanpalende zaken bij gekomen in het overleg met DUO. Op de gebruikersdagen worden de instellingen bijgepraat over hetgeen er speelt op dat moment. Daarnaast is er in de afgelopen jaren ook via e-mail en de saMBO-ICT website informatie met de instellingen gedeeld. Vanaf dit studiejaar doen we dat door een groep hiervoor in de groepsomgeving van saMBO-ICT. Dit biedt meer mogelijkheden en het is ook makkelijker om met elkaar berichten uit te wisselen.

Op dit moment is de groep Rondom BRON* alleen nog gevuld met berichten vanuit saMBO-ICT. Het is niet de bedoeling dat dit zo blijft. Als u iets te melden heeft rondom BRON dat relevant kan zijn voor collega’s, meldt dat dan vooral. Ook is het heel makkelijk om op berichten te reageren. Interesse in de informatie Rondom BRON? Meld je dan snel aan. Wil je een seintje krijgen als er iets nieuws in de groep gezet is, stel dan een notificatie in van deze groep.

De link werkt alleen als u ingelogd bent in de saMBO-ICT groepsomgeving.Taxonomie Documentmanagement
De afgelopen maanden hebben negen MBO-instellingen i.s.m. saMBO-ICT en Kennisnet gezamenlijk de Taxonomie Documenten MBO ontwikkeld. De taxonomie moet de vindbaarheid van documenten in documentmanagementsystemen, zoals SharePoint, verbeteren. In deze nieuwsbrief heeft u daar een aantal keer over kunnen lezen. Vlak voor de zomervakantie is dit project afgerond en het resultaat gepubliceerd.

Maakt u gebruik van de binnen dit project ontwikkelde taxonomie en heeft u opmerkingen of aanvullingen op de gekozen termen, dan ontvangen wij deze feedback graag. Tijdens de proefperiode kunt u uw feedback mailen naar de contactpersoon Taxonomie binnen Kennisnet Leonie Verhoeff: (l.verhoeff@kennisnet.nl).
Deze input wordt meegenomen bij de officiële vaststelling van de Taxonomie die eind 2013 gepland staat.Programma MBO Cloud
Allemaal in de wolken!?

De afgelopen jaren heeft het thema Cloud Computing grote aandacht gekregen. Ook binnen onze sector wordt er over nagedacht hoe Cloud Computing in te zetten en de mogelijke voordelen hiervan zoals efficiëntere inzet van ICT en kostenreductie te kunnen verzilveren. Een aantal instellingen maakt er al in meer of mindere mate gebruik van: denk aan de inzet van Office 365/Live@Edu, Google en studentenadministratiesystemen die ‘buiten de deur’ staan. Dit voorjaar heeft een tiental ICT/Informatiemanagers van ROC’s met elkaar gesproken over mogelijke samenwerking op dit vlak. Dit heeft geresulteerd in het programma MBO Cloud waarin deze samenwerking wordt vormgegeven. Dit najaar (deze maand!) gaat een Taskforce van start die concreet invulling geeft aan de bedoelde samenwerking. En die samenwerking gaat verder dan de deelnemende ROC’s in de Taskforce. De eerste doelstelling is binnen de sector breed draagvlak te genereren -ook op bestuurlijk niveau- om op basis daarvan concrete gezamenlijke stappen te kunnen zetten. Allemaal in de wolken!Project kwalificatiestructuur
De herziening van de kwalificatiedossiers wordt in opdracht van de minister onder verantwoording van de Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) uitgevoerd.

Onderdeel van deze herziening is het uitvoeren van een onderzoek naar de consequenties van de herziening voor de processen en systemen op gebied van inschrijfposities, registratie, administratie, accreditatie en toezichtskader.

saMBO-ICT is direct betrokken bij het uitvoeren van dit onderzoek. Op dit moment wordt de organisatie ingericht en de aanpak uitgewerkt. Later meer...Focus op vakmanschap
Het actieplan Focus op vakmanschap bevat een aantal belangrijke doel-stellingen voor de komende jaren. Alle acties hebben te maken met de thema’s:
  • Verhogen kwaliteit van het beroepsonderwijs
  • Vereenvoudiging van het BVE stelsel
  • Besturing en bedrijfsvoering op orde
Het is duidelijk dat deze thema’s een impact zullen hebben op het informatie-landschap van scholen en de overheid. Daarnaast kan technologie de doelen ondersteunen en mogelijk maken. Samenwerking tussen overheid, instellingen en uitvoeringsorganisaties is daarbij essentieel.

Daarom is op 27 juni j.l. op initiatief van OCW en saMBO-ICT een bijeenkomst georganiseerd waarbij experts van instellingen, OCW, DUO, Inspectie, Kennisnet, MBO Raad en saMBO-ICT een gezamenlijke “houtskoolschets” hebben gemaakt voor de acties die nodig zijn op het gebied van informatie en systemen. Die houtskoolschets moet leiden tot een gedragen actieplan waarbij de inspanningen van al deze partijen op elkaar afgestemd worden. Tenslotte hebben veel zaken relatie met elkaar en is er behoefte aan een meer integrale benadering. Scholen krijgen tenslotte met de uitvoering van alle voorgenomen acties te maken, of het nu gaat om examinering, kwalificatiestructuur of onderwijstijd.

Binnenkort komt een programmaplan beschikbaar waar de acties uit de “houtskoolschets” worden vertaald in concrete projecten en in een programmastructuur. Dat programmaplan zal de komende jaren leidend zijn voor veel van de acties van Kennisnet, DUO, OCW, MBO Raad en saMBO-ICT. Het actieplan is te vinden op de site van deRijksoverheid.Masterclass Informatie management, 2e ronde
De eerste Masterclass Informatiemanagement is in de eerste vier maanden van het jaar gehouden. We zijn er trots op om te kunnen vertellen dat het een succes is geweest. In november start saMBO-ICT daarom de tweede Masterclass Informatiemanagement. Twynstra Gudde neemt de uitvoering weer voor haar rekening. Voorwaarde is een voldoende aantal deelnemers, dat zijn er minimaal 12. Momenteel is er al een flink aantal gegadigden.

De masterclass ondersteunt de informatiemanager bij zijn persoonlijke en professionele ontwikkeling tot een volwaardig gesprekspartner van bestuur en leidinggevenden in het onderwijs. Daarvoor leggen we in de masterclass de focus op het ‘bestuurlijke spel’ en hoe daarop in te spelen. De vorm van de masterclass is gebaseerd op action learning, waarbij de informatiemanager werkt aan een visie op informatievoorziening en ICT, die kan rekenen op draagvlak bij college van bestuur en leidinggevenden in het onderwijs.

Meer informatie over de inhoud en het inschrijven op deze masterclass is te vinden hier op de website.LiMBO operationeel: een soepele toegang tot leermateriaal!
Het is zover: bij het Horizon College en het Deltion College bestellen studenten vanuit de schoolomgeving hun leermaterialen. En na elektronische betaling kunnen zij onmiddellijk ‘single sign-on’ bij hun digitale materiaal.

Bij Horizon zijn (op het moment van schrijven) 8.000 licenties op deze manier verwerkt, komende weken volgen er nog zo’n 16.000. Bij Deltion heeft een pilot-groep van 30 studenten op de LiMBO-manier toegang gekregen tot hun materiaal. Hiermee is een van de belangrijkste doelen van LiMBO – minder logistiek gedoe, meer onderwijstijd – gerealiseerd! De pilot bij het Nova Collegeis nog niet in productie. Nova wil de instroom in februari 2013 op de LiMBO-wijze laten verlopen. Ook Deltion wil dan opschalen.

De partijen die dit mogelijk hebben gemaakt verdienen een groot compliment! Bij Horizon gaat het om Lisette Werter, Deviant, Edu’Actief, Thieme, Malmberg en ThreeShips (N@tschool), bij Deltion om ThreeShips en Deviant.

Leerpunten en vervolg
Leerpunten zijn er natuurlijk ook, onder meer uit een tussentijdse evaluatie met de ketenpartners. We hebben nog technische ‘rafels’ op te lossen, moeten ketenwijzigingen strakker aansturen, en moeten meer tijd uittrekken voor ontwikkelen en testen. Ook zijn er functionele wensen: het retouren-proces, inzicht in de licentiestatus, …

Het programma gaat met de ketenpartners in gesprek over de opschaling van LiMBO, als eerste implementatie van de afspraken uit het ECK-programma. We willen dit doen vanuit een visie van de MBO-sector, die richting geeft aan de markt. We hebben daartoe een nieuw Pakket van Eisen Leermaterialen geformuleerd, verkennen relevantetechnologie ontwikkelingen, en brengen de kosten (en daarmee de markt) van leermaterialen in kaart.

Meer informatie op de saMBO-ICT conferentie
Op de saMBO-ICT conferentie van 20 september informeren we u nader over de LiMBO-ervaringen. Klaas Wever (Horizon) en JaapJan Vroom (Deltion) vertellen over hun bevindingen en laten zien hoe de webshop kan werken. Willem-Jan van Elk (LiMBO) vertelt over de vervolgstappen.

OPROEP:
We zoeken MBO-instellingen die (d.m.v. een interview) willen bijdragen aan de inventarisatie van de kosten van leermaterialen. Wilt u meehelpen, neem dan contact op met de LiMBO programmamanager, Willem-Jan van Elk
(willemjan.van.elk@sambo-ict.nl)Aanbesteden telefonie
Een tiental MBO-instellingen onderzoekt of ze gezamenlijk de telefonie kunnen aanbesteden. Daar zitten natuurlijk veel verschillende aspecten aan, die het echt heel ingewikkeld kunnen maken. Maar dat blijkt in de praktijk eigenlijk heel erg mee te vallen.
Aan de ene kant omdat de behoefte van de verschillende instellingen sterk op elkaar lijkt. We zien allemaal een teruggang in het gebruik van vaste telefoons en het vaste netwerk en een forse groei in het gebruik van mobiele telefoons en het mobiele netwerk. Wat we daarbij van groot belang vinden is de integratie van die twee “netwerken”. En met moderne technologie kan dat ook. Dan kan een mobiele telefoon geheel geïntegreerd worden in je eigen telefonie omgeving, met alle voordelen die daarmee samenhangen. Alleen het tempo waarin deze ontwikkeling zich voltrekt, is per instelling anders. Daar houden we natuurlijk rekening mee. Maar we gaan verder dan dat. Instellingen die er aan toe zijn willen Unified Communications invoeren. In de flexibiliteit van de aanbesteding houden we daar natuurlijk rekening mee. De ene instelling wil dat morgen gaan toepassen. De ander over twee jaar en de derde helemaal niet. En dat kan. Aan de andere kant, als je wilt samenwerken dan vind je ook wel een weg. Dan heb je er ook wel een inspanning voor over. Die wil is duidelijk aanwezig.
We zien allemaal de voordelen, niet alleen bij de inkoop, maar ook bij het ontwikkelen en implementeren van het beleid ten aanzien van bereikbaarheid, telefonie, unified communications en samenwerken tussen medewerkers.

In deze aanbesteding zoeken en vinden we de hoogst mogelijke flexibiliteit. We hebben in twee werkgroepen de technische en inkoop-technische aspecten verkend. En dat gaf stof tot nadenken, maar ook enthousiasme. De problemen zijn herkenbaar en grotendeels identiek. Technisch kan het allemaal met bewezen technologie. Op basis van deze sessies werken we nu het bestek verder uit. De volgende bijeenkomst is op donderdag 13 september.
Voor al die instellingen die nog willen aanhaken, dat kan. Het tijdpad dat we volgen is ambitieus maar haalbaar.
Neem contact op met Wim Konings (wim.konings@graafschapcollege.nl)Aanbesteden netwerk apparatuur
Zeven instellingen hebben besloten een aanbesteding te doen voor hun actieve netwerkcomponenten, zoals (core)switches, accesspoints, wlan controlers en routers. Doel is om een raamovereenkomst af te sluiten met meerdere leveranciers, zodat de instellingen gedurende de looptijd een (beperkte) keuze houden, dit geeft de instellingen flexibiliteit. Dankzij het volume betekent het echter ook de juiste condities. Naast deze zeven instellingen zijn nieuwe instellingen welkom, in dit geval geldt dat meer ook beter is.

In ronde twee van de conferentie op 20 september wordt er een presentatie gegeven over dit onderwerp. In deze presentatie wordt ingegaan op de stappen die tot nu toe zijn genomen, de selectieleidraad en de fase waarin het proces nu is. Er wordt uitleg gegeven over de vorm en inhoud van de aanbesteding. Ook komen de nog te volgen stappen aan de orde alsmede de planning die wordt aangehouden tot de afronding van de aanbesteding. ROC’s die (naar aanleiding van de presentatie) belangstelling hebben aan te haken bij dit initiatief kunnen die belangstelling tot 1 oktober laten blijken door contact op te nemen met Peter Loeber (ploeber@novacollege.nl)Green IT, ook in de MBO instellingen?!
Al enige tijd proberen we vanuit Kennisnet ook in het MBO onderwijs het thema rond Green IT op de agenda te krijgen. Dat is nog niet eenvoudig. De prioriteiten liggen vaak nog ergens anders, het belang wordt onvoldoende gezien, het wordt impliciet wel al ‘meegenomen’. Het thema verdient echter meer, nee, het thema is gewoon heel belangrijk ook voor de MBO instellingen. Maatschappelijk gezien, maar zeker ook gezien de vele mogelijkheden die het biedt voor besparingen en efficiency.

Daarom wil Kennisnet samen met saMBO-ICT de focus de komende tijd ook hierop richten. Enerzijds door het thema vaker in de schijnwerpers te plaatsen, anderzijds door het in de agenda meer en meer op te nemen. En er is een heel goede mogelijkheid om dit te doen omdat de Surf organisatie intussen een zogenaamde SIG (special interest group) heeft ingericht op dit thema die aktief zich hierop richt. Daar zouden we als mbo-sector heel mooi op aan kunnen sluiten. Daarom willen we de volgende activiteiten aankondigen en u met klem verzoeken om eens goed te kijken of dit thema ook niet bij uw instelling hoger op de agenda geplaatst zou moeten worden.

Op mbo.kennisnet.nl staat een aantal mogelijkheden om u nader op Green IT te oriënteren en wordt een aantal  bijeenkomsten genoemd waaraan u kunt deelnemen om mee te denken over een goede aanpak!SURFnet start implementatietraject Microsoft Office365 en SURFconext.
Recent is Office365 succesvol gekoppeld met SURFconext. In navolging van het succesvolle traject met Google wil SURF deze mijpaal faciliteren via een implementatieproject. Hierin zullen Microsoft en SURF helpen bij de invoering van Office 365 for Education via SURFconext in uw instelling. Dit zal bestaan uit praktische ondersteuning bij de voorbereiding en uitrol, en met hulp bij de organisatorische, communicatieve en technische aspecten. Instellingen die al gebruik maken van voorloper Live@Edu kunnen overstappen naar Office 365 for Education. Microsoft biedt hierbij ondersteuning.

De connectie met SURFconext geeft toegang tot alle webbased toepassingen van Office 365. Rich clients support, zoals bijvoorbeeld het gebruik van Outlook op de desk- of laptop, werkt nog niet via de SURFconext koppeling. Deelname aan dit implementatieproject is dus vooral interessant voor MBO-instellingen die alleen de webbased toegang tot Office365 wil aanbieden aan zijn gebruikers.

SURFconext biedt verder de mogelijkheid om via één koppelpunt, diverse cloud services van verschillende leveranciers naast elkaar aan te bieden. Het is een belangrijke stap voorwaarts in het verwezenlijken van de SURF Cloud First strategie en de daaraan verbonden multi-vendor aanpak. Verder toont de gevolgde route dat samenwerken op het gebied van cloud computing loont.

Het project Office 365 for Education via SURFconext gaat vanaf september van start. Er geldt een maximum aantal van 20 deelnemende instellingen. Uw instelling moet wel zijn aangesloten op het SURFnet-netwerk. Op dinsdag 18 september vindt een startbijeenkomst plaats, hier wordt het verdere traject toegelicht. Voor meer info kunt u contact opnemen met Remco Rutten (remco.rutten@surfnet.nl, tel.nr. 030 2 305 342).Vragen van/aan collega's
Leden kunnen zelf direct een vraag op de website plaatsen in de Vraagbaak. Hiervoor moet men wel zijn ingelogd. Ook om de vragen te bekijken is aanmelding vereist. Dit om te voorkomen dat willekeurige bezoekers vragen onder ogen krijgen die alleen voor onze leden bestemd zijn.

Laatst gestelde vragen:
Europees aanbesteden document management
Gevraagd door Wim Konings op 4 september 2012
Bizztalk voor gegevensuitwisseling
Gevraagd door Freek Beumer op 23 augustus 2012
Aanbesteden Telefonie
Gevraagd door Wim Konings op 2 juli 2012

Reageren gaat gemakkelijk. Reacties kunnen direct onder de vraag in de Vraagbaak geplaatst worden, zodat andere leden deze ook kunnen raadplegen.

Discussies op LinkedIn
Naast de Vraagbaak worden er de laatste tijd ook steeds meer en vaker vragen gesteld en discussies gestart in de LinkedIn groep van saMBO-ICT. Deze groep telt op moment van schrijven al 765 leden en daar komen wekelijks nieuwe aanmeldingen bij. Een groot verschil met de Vraagbaak is dat iedereen zich kan aanmelden voor deze groep, dus ook leveranciers en bedrijven. Sommige vragen kunnen dus nog steeds beter in onze Vraagbaak gesteld worden.