Nieuwsbrief nummer 19, juni 2012

Inleiding
Aan een stil meertje in Zweden zit ik op een stoeltje te mijmeren terwijl ik kijk naar de prachtige wolkenluchten. Dat is voor mij echt vakantie hebben. De lucht is er helder, het verschil tussen de donkerblauwe lucht en de witte wolken extreem.

Ik zal tijdens die vakantie vast moeten denken aan het initiatief dat we nemen ten aanzien van de MBOcloud. Er staat tenslotte wat op stapel!

Met betrekking tot het afnemen van diensten uit de cloud zit een enorme kans voor het MBO. Wanneer we als instellingen sterk samenwerken, kunnen we realiseren dat we niet alleen gezamenlijk infrastructurele diensten inkopen. Ook het ontwikkelen en betrekken van diensten gericht op software en content geeft veel mogelijkheden. Doel is enerzijds om de studenten en docenten betere dienstverlening te bieden, maar zeker ook om kosten te drukken. Tenslotte doen we als instellingen op dit moment soms 71 keer hetzelfde, dat zou efficiënter moeten kunnen. We hebben met een aantal initiatief nemende instellingen geconstateerd dat het vooral een organisatorische uitdaging is, de techniek is al voorhanden.

Een mooie uitdaging dus voor komend studiejaar, maar eerst een welverdiende vakantie voor iedereen!

Jan Bartling


Conferentie 20 september 2012
Het aftellen begint… Met het publiceren van de uitnodiging en het voorlopige programma net voor de zomervakantie is een belangrijk deel van de voorbereidingen afgerond. Het is de programma cie wederom gelukt een zeer gevarieerd aanbod aan workshops bij elkaar te krijgen. Naast bijpraat sessies over LiMBO (Leermiddelen in MBO), Business case MBO en digitaal inschrijven staat er ook een aantal nieuwe onderwerpen op de rol:
 • Aanbesteden nieuwe stijl
  (Een aanbestedingscase: actieve componenten);
 • Risk management;
 • Onderwijstijd en elearning;
 • Vraagsessie BYOD.
In een keynote besteden we ruim aandacht aan één van de saMBO-ICT kernwaarden: Samenwerken!
Uiteraard ontbreekt ook Triple A niet op de agenda. De @ncyclopedie maakt het gedachtegoed nog toegankelijker. Kortom, voor elk wat wils. Graag zie wij u 20 september in Soesterberg. Gezien de locatie geldt wel: vol-is-vol!NuSamenDoen over Triple A @ncyclopedie
De afgelopen vier weken hebben we je via allerlei kanalen kennis laten maken met de vernieuwde Triple A @ncyclopedie. Het is een eerste kennismaking, maar we vinden het heel belangrijk dat je ervaart hoe gemakkelijk het is om al het materiaal van Triple A online te vinden. Niet meer met meerdere boeken opengeslagen op je bureau op zoek naar de samenhang, maar eenvoudig vind je het antwoord op je vraag en krijg je zelfs bijpassende informatie aangereikt als suggestie. Doordat alles online staat, ben je verzekerd van de meest actuele informatie. In de afgelopen tijd hebben we veel onderdelen van Triple A aangescherpt waardoor de toepasbaarheid voor het MBO-onderwijs sterk is verbeterd.

Directe communicatie vanuit NuSamenDoen stopt voorlopig,maar de mogelijkheid om informatie te vinden op deNuSamenDoen site blijft. In de toekomst zullen we nog een ander onderdeel van Triple A belichten, dit wordt vervolgd.Klankbordgroep Edustandaard
saMBO-ICT is gevraagd om deel te nemen aan de Standaardisatieraad van EduStandaard. Deze raad stelt nieuwe en gewijzigde standaarden/afspraken vast voor Informatiediensten in de onderwijs- en onderzoeksector. Meer informatie staat op de site van EduStandaard.

Om deze taak serieus te kunnen uitvoeren is het van belang dat saMBO-ICT hiervoor gevoed wordt vanuit de BVE instellingen. We zijn dan ook blij dat na de gedane oproep de volgende personen mee willen denken in de Klankbordgroep Standaardisatie: Thijs Heijman (Citaverde), Jacob Hop (ROC Aventus) en Frans Thijssen (ROC De Leijgraaf). De klankbordgroep zal degene die naar de vergadering van de Standaardisatieraad van EduStandaard gaat van input voorzien.Versie 2 Advies rapport Opleidingsdomeinen in het MBO
Medio maart 2012 heeft saMBO-ICT versie 1 van het Advies rapport Opleidingsdomeinen in het MBO uitgebracht. Zoals daarbij aangekondigd diende dat als basis voor de afstemming in het veld, waaronder de afstemming tussen de MBO Raad en het ministerie van OCW. Naar aanleiding van de reacties van zowel de onderwijsinstellingen als het ministerie van OCW, heeft de werkgroep het adviesrapport aangepast. Daaruit is versie 2 van het documentontstaan, waarvan de wijzigingen op hoofdlijnen zijn gepresenteerd op de saMBO-ICT gebruikersdag op 4 juni 2012. De MBO Raad heeft eenservicedocument geschreven met daarin een voorbeeld onderwijs-overeenkomst, bestaande uit algemene voorwaarden en opleidingsblad. Met dank aan alle werkgroepleden voor hun inzet! Heeft u nog vragen, mail die dan naar info@sambo-ict.nl.Erkennen van leerbedrijven in relatie tot domeinen
‘Hoe worden leerbedrijven geaccrediteerd voor domeinen en kwalificatiedossiers?’ is een veel gestelde vraag. Vanaf het opleidingsjaar 2012-2013 kan er ingeschreven worden op een domein, een kwalificatiedossier of een kwalificatie. Op al deze niveaus kan beroepspraktijkvorming plaatsvinden. Op verschillende bijeenkomsten is toegelicht hoe de kenniscentra om willen gaan met de erkenning van leerbedrijven. Kortgezegd komt het er op neer dat de leerbedrijven geaccrediteerd worden op kwalificatieniveau. Voor domeinen en kwalificatiedossiers geldt dat een leerbedrijf hiervoor impliciet erkent is als het erkend is voor een onderliggende kwalificatie. SBB heeft één en ander nog eens uitgelegd in een document, dat u hier op onze site vindt.Digitaal inschrijven in het MBO
Eigenlijk lijkt voor een inschrijving bij een ROC maar weinig nodig. Met een DigiD, de naam van de instelling en de naam van de opleiding zou een student ver moeten komen. De overige gegevens, zoals naw-gegevens en behaalde diploma’s, zijn immers allemaal ergens bekend en zouden dus beschikbaar moeten zijn.

Proefopstelling
SaMBO-ICT heeft (samen met Kennisnet en DUO) geconstateerd dat er in het in- en uitschrijfproces in het MBO veel kan worden verbeterd en is eind 2011 een onderzoek gestart: de Proof of Concept (PoC) ‘Digitaal inschrijven MBO’. Het onderzoek richtte zich op het ontwikkelen van een gezamenlijk streefbeeld over hoe burgers steeds gebruik kunnen maken van authentieke gegevens die via ‘services’ beschikbaar worden gesteld door de houders van basisgegevens. Deze uitwisseling van gegevens is onlangs in een proefopstelling gerealiseerd, zodanig dat het geschikt is voor een landelijke uitrol.

Door toepassing van het adagium ‘eenmalige vastlegging van gegevens, meervoudig gebruik’ kan met het ‘Digitaal inschrijven MBO’ een kwalitatieve verbetering van gegevensuitwisseling én een reductie van (administratieve) lasten voor zowel studenten als instellingen bereikt worden.

Het eindrapport van de PoC ‘Digitaal inschrijven MBO’ is hier te downloaden.

Landelijke uitrol
Het streven is om nog dit kalenderjaar de proefopstelling in productie te nemen. De verwachting is dat de proefopstelling wordt uitgebreid met een digitale handtekening van de ouders (voor studenten jonger dan 18 jaar) voor de Onderwijs Overeenkomst (OOK). Daarvoor moeten nog enkele juridische en informatietechnische obstakels worden weggewerkt met betrekking tot het vaststellen van de ouder-kindrelatie. Daarnaast is een aandachtspunt of het vooraf toestemming geven voor het gebruik van de diplomagegevens van de student voldoende is om de gegevens op te mogen vragen door de instelling.

Via deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Er zullen ook de nodige voorlichtingsbijeenkomsten worden georganiseerd. Mocht u hiervoor geïnteresseerd zijn of nog vragen hebben, dan kunt u mailen naar: henkjan.van.ginkel@sambo-ict.nlMBOcloud
Het afgelopen voorjaar is tijdens allerlei bijeenkomsten aandacht besteed aan “cloud computing”. Deze activiteiten hebben het besef doen groeien dat gerichte aandacht rondom dit thema noodzakelijk is binnen de sector. Daar zijn een aantal argumenten voor:
 • de ontwikkelingen rondom cloud computing zullen grote impact hebben voor de ICT-voorziening binnen instellingen;
 • er zijn positieve financiële effecten te verwachten wanneer gericht op cloud computing wordt gestuurd;
 • het sluit aan bij de ontwikkelingsrichting van “Bring Your Own Device” (BYOD);
 • een gezamenlijke ontwikkeling rondom cloud zorgt voor deling van ontwikkelkosten en een bredere implementatie;
 • enz.
Inmiddels is er een eerste opzet gemaakt van een programma dat saMBO-ICT samen met de instellingen het komend jaar gaat uitvoeren. Onderdelen van dat programma is een businesscase, orientatie op marktpartijen en een gezamenlijke strategie. Maar ook heel concreet zal gewerkt worden aan de inkoop van infrastructuur en het beschikbaar krijgen van onderwijsapplicatie. Het document dat op de website staat is een startpunt voor dit programma. Eenieder zal er nog veel van vernemen het komende jaar.Bijeenkomst portfoliomanagement
Op 14 juni is het netwerk van informatiemanagers voor het eerst bijeen geweest, een initiatief van Kennisnet en saMBO-ICT. Een mooie bijeenkomst waar het thema “portfoliomanagement” aan de orde is geweest. Na presentaties van twee deskundigen, is gesproken over de manier waarop we binnen het MBO aandacht kunnen geven aan het onderwerp. Besloten is dat er een Hoe? Zo!-boekje komt gericht op colleges van bestuur, de eerste specifiek voor deze doelgroep. Portfoliomanagement is er immers op gericht om meer grip te krijgen op alle projecten en de samenhang met beleid en met de omgeving. De aanwezige informatiemanagers gaven aan om het onderwerp vooral “light” aan te pakken. De aanpak moet dus niet te veel instrumenteel zijn, maar gericht op de oplossing van het eigenlijke probleem, regie krijgen op alle projecten, zowel in het onderwijs, facilitair en ICT. Het boekje moet dit najaar verschijnen.Meerjarenplan
saMBO-ICT bestaat sinds 1 januari 2010, dus nu ruim twee jaar. Als eerste is er indertijd gewerkt aan een meerjarenplan 2010-2012. Het is dus tijd om na te denken over de komende jaren, het tijdvak 2013-2015. Om te komen tot een zinvol plan is het nodig om allerlei groepen binnen de instellingen daarbij te betrekken, colleges van bestuur, informatiemanagers, IT-directeuren, administraties, onderwijsmanagers en docenten. In de traditie van saMBO-ICT dragen al deze groepen bij aan het ontstaan van de meerjarenvisie, niet door formele vergaderingen met dikke pakken papier, maar in een serie werksessies waar de belangrijkste thema’s worden benoemd. Tenslotte is een meerjarenplan geen gedetailleerd projectplan, maar een ruwe schets van de thema’s en doelstellingen die de komende jaren spelen. De eerste stap om te komen tot die schets was een gezamenlijke bijeenkomst met OCW, Kennisnet en vooral de instellingen. Alle aanwezige organisaties willen de resultaten gebruiken voor de eigen meerjarenplannen. Op die manier worden de inspanningen goed op elkaar afgestemd.

Uiteindelijk zal het bestuur van saMBO-ICT het meerjarenplan goedkeuren.Aanbesteden
Zes instellingen hebben besloten een aanbesteding te doen voor hun actieve netwerkcomponenten, zoals (core)switches, accesspoints, wlan controllers en routers. Doel is om een raamovereenkomst te sluiten met meerdere leveranciers, zodat de instellingen gedurende de looptijd een (beperkte) keuze houden. Dit geeft de instellingen flexibiliteit. Dankzij het volume betekent het echter ook de juiste condities. Naast deze zes instellingen zijn nieuwe instellingen welkom, in dit geval geldt dat meer ook beter is.

Op de site van saMBO-ICT staan binnen het besloten deel (dus eerst inloggen) de antwoorden die instellingen vast zullen hebben met betrekking tot de methode en het specifieke traject van deze aanbesteding.Leermaterialenketen in het MBO (LiMBO)
Het LiMBO programma richt zich op de verbetering van de procesketen van bestellen tot gebruiken van leermaterialen. Daarbij kunnen studenten vanuit de schoolomgeving al hun leermateriaal bestellen en betalen, en dan direct ‘single sign-on’ toegang krijgen tot het digitale materiaal. LiMBO is een initiatief van saMBO-ICT en wordt uitgevoerd door Kennisnet.

Deltion, Horizon en Nova voeren (samen met uitgevers, distributeurs en software leveranciers) projecten uit om dit te realiseren in hun instelling. En met succes! De verwachting is dat bij Horizon alle studenten op de LiMBO-wijze zullen gaan werken, en bij Horizon en Nova een pilotgroep. Naast techniek hebben ook service en implementatie veel aandacht gekregen.

Begin juli komt een nieuwe versie van het Pakket van Eisen Leermaterialen (PvE) beschikbaar, waarmee de sector sturing wil geven aan de markt.
Ook zal begin juli een evaluatieworkshop plaatsvinden met alle betrokken partijen, om lessen te trekken voor het vervolg en de opschaling van het LiMBO programma. De eerstvolgende mijlpaal is naar verwachting de tussentijdse instroom in februari 2013. Alle drie pilotscholen willen deze volledig volgens de LiMBO werkwijze laten verlopen.

Begin juni zijn twee visieprojecten gestart, die eveneens input kunnen leveren voor eventuele vervolgstappen. Het eerste betreft het in kaart brengen van de kosten van leermaterialen, en daarmee ook de markt van leermaterialen. Hierbij worden ook relevante juridische vraagstukken geïnventariseerd. Het tweede project betreft technologieontwikkelingen die op afzienbare termijn tot varianten in de leermaterialenketen kunnen leiden. Voor beide projecten zijn we op zoek naar MBO-instellingen die hier een bijdrage aan willen leveren, in de vorm van een interview.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de LiMBO programmamanager. Hij zal op de SaMBO-ICT conferentie van 20 september verslag doen van alle ervaringen (inclusief de start van het nieuwe schooljaar) en van de vervolgplannen van LiMBO.Technisch forum Examentester
Regelmatig bereiken ons berichten over instellingen waar (technische) problemen zijn met Examentester. Recentelijk hebben we samen met College voor Examens (CvE) onderzoek laten doen door een onafhankelijk bureau (KZA). Helaas bleken daar geen generieke oplossingen uit naar voren te komen. Kunnen we dan helemaal niets doen aan de blijkbaar individuele technische problemen binnen instellingen met de examen software?

Natuurlijk wel! Al enige maanden bestaat de groep saMBO-ICT ’Technologie en Examinering T&R’. Alhoewel zich daar een twintigtal mensen op heeft geabonneerd, is het aantal opgestarte (technische) discussies nog op de vingers van één hand te tellen. Deze groep is volgens ons dè plek om tijd- en plaats onafhankelijk technische issues met examentester aan een grote groep deskundigen voor te leggen. Nieuw daarin is het onderwerp waaraan te denken bij problemen met Examentester’. Hierin willen we zoveel mogelijk praktijk tips verzamelen mbt Examentester problemen. Samen weten we inmiddels over een schat aan praktische kennis! Ben je nog geen lid, meld je dan aan via de saMBO-ICT website.Vraag en aanbod digitale examenplekken
Precies een jaar geleden is er onderzoek gedaan naar de mogelijke uitbesteding van digitale examinering taal & rekenen. Het onderzoek richtte zich vooral op externe partijen. Waar geen aandacht aan is besteed, betreft ‘uitbesteden’ bij collega instellingen. Je kunt hierbij denken aan vakscholen of andere relatief kleine instellingen die gebruik gaan maken van mbo capaciteit of mbo instellingen die gaan buurten bij vo-instellingen. Een andere denkrichting is het regelen van uitwijk bij calamiteiten. Vanuit saMBO-ICT kunnen we desgewenst bemiddelen bij het aanbieden en vinden in de vorm van een ‘marktplaats’ voor examenwerkplekken.
Belangstelling: laat het ons weten via ‘info@sambo-ict.nlSummerschool+ 2012
Ook in 2012 organiseert Kennisnet een inspirerende en innovatieve Summerschool+ voor professionals in het onderwijs. Bedoeld voor docenten, managers en bestuurders uit het primair-, voortgezet en beroepsonderwijs die zich verder willen verdiepen en benieuwd zijn naar de mogelijkheden van morgen.
De thema’s van Summerschool+ 2012 zijn: ‘Volg de leerling’ en ‘Onderwijs passend maken’. We willen de thema’s nog verder uitdiepen, dit doen wij door de Summerschool+ te organiseren. Dit vergt wel een grotere inspanning van de deelnemers. Daarom wordt dit jaar bij de toewijzing van een plek rekening gehouden met de motivatie van de deelnemer.Website en groepsomgeving verhuisd en vernieuwd
Als het goed is heeft vrijwel niemand er wat van gemerkt, maar zowel de website als de groepsomgeving zijn in de afgelopen maand verhuisd naar een nieuwe provider. We hebben die keuze gemaakt omdat we hiermee nog meer mogelijkheden tot onze beschikking krijgen. We hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om beide omgevingen te upgraden naar de meest recente versie waarbij de groepsomgeving gelijk meer in onze huisstijl is gebracht.

Heeft u nog geen account voor de website? Dan mist u wellicht informatie die we in het besloten gedeelte plaatsen! Een account aanmaken kan in een paar minuten en met dezelfde gegevens kunt u inloggen op de groepsomgeving.

In deze screencast wordt uitgelegd hoe aanmelden en inloggen in z'n werk gaat.Vragen van/aan collega's
Leden kunnen zelf direct een vraag op de website plaatsen in de Vraagbaak. Hiervoor moet men wel zijn ingelogd. Ook om de vragen te bekijken is aanmelding vereist. Dit om te voorkomen dat willekeurige bezoekers vragen onder ogen krijgen die alleen voor onze leden bestemd zijn.

Laatst gestelde vragen:
Op zoek naar voorbeeld beleidsplan digitaal archivering
Gevraagd door Pieter Vorstenbosch op 31 mei
Maturity model?
Gevraagd door Rob Römer op 19 mei

Reageren gaat gemakkelijk. Reacties kunnen direct onder de vraag in de Vraagbaak geplaatst worden, zodat andere leden deze ook kunnen raadplegen.

Discussies op LinkedIn
Naast de Vraagbaak worden er de laatste tijd ook steeds meer en vaker vragen gesteld en discussies gestart in de LinkedIn groep van saMBO-ICT. Deze groep telt op moment van schrijven al 736 leden en daar komen wekelijks nieuwe aanmeldingen bij. Een groot verschil met de Vraagbaak is dat iedereen zich kan aanmelden voor deze groep, dus ook leveranciers en bedrijven. Sommige vragen kunnen dus nog steeds beter in onze Vraagbaak gesteld worden.