Nieuwsbrief nummer 18, mei 2012

Inleiding
De kracht van saMBO-ICT zit in de samenwerking van de aangesloten instellingen. Samen wisselen we kennis uit of weten nieuwe kennis te ontwikkelen. Het is mooi om te zien dat we als instellingen gezamenlijk de implementatie van domeinen ter hand nemen en daarmee de administratieve last omlaag te krijgen. Ook blijkt het uit een gezamenlijke aanpak rondom het thema Enterprise Service Bus (ESB) of de uitdaging van cloud computing. De kracht zit hem in het verbinden van instellingen en landelijke ontwikkelingen.

Dat zien en merken we ook aan alle partijen waarmee we als MBO te maken hebben op het gebied van informatisering en ICT. Dat geldt natuurlijk voor Kennisnet, maar zeker ook met het ministerie van OCW en met DUO. Er staan tenslotte veel veranderingen op stapel die allemaal hun effect hebben op de informatievoorziening binnen de onderwijsinstellingen. Een verandering in de kwalificatiestructuur zal effecten hebben op de gegevensuitwisseling en de begeleiding van studenten. Vanzelfsprekend geldt datzelfde voor de gegevensuitwisseling en de informatiebehoefte van instellingen rondom het onderwerp centrale examinering. Op veel van die onderwerpen zien we dat het MBO veld serieus wordt genomen in de gesprekken tussen overheid en de instellingen.

Bij al die zaken is het mooi dat we vanuit saMBO-ICT de werelden van beleid en uitvoering dichter bij elkaar kunnen brengen. Dat is winst voor het MBO!

Jan Bartling


September conferentie saMBO-ICTInmiddels zijn de voorbereidingen voor de saMBO-ICT conferentie op 20 september 2012 bij Kontact der Kontinenten in Soesterberg in volle gang. Omdat saMBO-ICT ditmaal zelf de conferentie organiseert (ipv zoals gebruikelijk een instelling) maken we van de gelegenheid gebruik om zaken eenmalig net iets anders aan te pakken zonder het goede en bekende uit het oog te verliezen. Zo zal er ruime aandacht zijn voor het kernbegrip binnen saMBO-ICT namelijk: ‘samenwerken’. Vanuit dit samenwerken is ook heel gemakkelijk de link te leggen naar Triple A.

Als vanouds zijn er natuurlijk ook de workshops. We nodigen instellingen uit om hieraan zijn/haar bijdrage te leveren op weg naar een inspirerende conferentie in september! Wij ontvangen dan ook graag uw ideeën voor presentaties of workshops (voorzien van: naam instelling, naam indiener, telefoonnummer contactpersoon, e-mailadres contactpersoon, titel presentatie/workshop en een toelichting in vijf regels naar info@sambo-ict.nl). De programmacommissie beoordeelt de ingezonden voorstellen en besluit welke presentaties/workshops zullen worden gehouden.saMBO-ICT Gebruikersdag 4 juni 2012Het programma voor het gezamenlijke ochtendprogramma is bijna rond: we komen terug op enkele actuele onderwerpen, waar veel vragen over leven: Actieplan MBO en Opleidingsdomeinen. Daarnaast de twee eerder beloofde demo’s: van het Diplomaregister en van de Proof of Concept Digitaal inschrijven MBO. ’s Middags komen de individuele gebruikersgroepen (Edictis, EduArte, Magister en PeopleSoft) weer bij elkaar.

Reserveert u de datum vast in uw agenda en schrijft u zich hier vast in?Kennisdelingsgroepen
In de vorige nieuwsbrief zijn verschillende kennisdelingsbijeenkomsten aangekondigd. Inmiddels zijn de programma’s hier voor min of meer rond. Op onze site staat meer informatie en is er de mogelijkheid tot aanmelden voor deze bijeenkomsten. Alle leden zijn hartelijk welkom.

24 mei 2012 Kennisdeling AAR
  1 juni 2012 Kennisdeling SharePoint
15 juni 2012 Kennisdeling ProcesmanagementVervolg Adviesrapport Opleidingsdomeinen
Half maart 2012 heeft saMBO-ICT een adviesrapport gepubliceerd, waarin een voorstel voor de werkwijze van het administratieve proces na de invoering van opleidingsdomeinen is beschreven. De invoering van de mogelijkheid om in te schrijven op domeinen geeft de onderwijsinstellingen de mogelijkheid om bredere onderwijsprogramma’s aan te bieden. Deelnemers kunnen een opleiding starten, zonder een definitieve keuze te maken voor een kwalificatiedossier of kwalificatie. De belangrijkste processen rondom in- en uitschrijven, BPV en de uitwisseling met BRON zijn in het document uitgewerkt en voorzien van een aantal adviezen en inhoudelijke keuzes.

Zoals bij de publicatie is vermeld, is het rapport door de MBO Raad gebruikt voor de afstemming met het Ministerie van OCW. Dit overleg heeft inmiddels plaats gevonden en heeft de nodige feedback opgeleverd. De uitkomst van het overleg is dat het aantal benodigde handtekeningen, conform het voorstel fors verminderd kan worden. Als in de algemene voorwaarden een helder proces is afgesproken, kan bij wijziging van een lopende opleiding volstaan worden met het informeren van de deelnemer. Ook vanuit het veld is feedback ontvangen op het rapport. Veel waardering voor de helderheid die het rapport verschaft, maar ook ideeën ter verbetering en verheldering van het rapport, bijvoorbeeld de verschillende definities voor Instellings-, opleidings- respectievelijk BRON-inschrijving, die duidelijker moeten.

Op 15 mei 2012 is de groep die het adviesrapport geschreven heeft bij elkaar geweest om alle feedback, van OCW en instellingen, te bespreken. Het is de bedoeling om te komen tot een volgende versie van het adviesrapport, waarin de reacties verwerkt zijn. Op de saMBO-ICT gebruikersdag op 4 juni 2012 worden de beoogde aanpassingen toegelicht.Bijeenkomst aanbesteden
In het Hoger Onderwijs heeft men met betrekking tot het (Europees) aanbesteden een rol neergelegd bij Surf Market (de nieuwe naam van Surf Diensten). SURFmarket ondersteunt instellingen bij het verrichten van aankopen boven de Europese aanbestedingsgrens. Het inkopen gebeurt op grote schaal en via een gedigitaliseerde inkoopproces. De gebruikersgroep Surfnet van saMBO-ICT heeft SLB Diensten gevraagd om meer informatie te geven over deze werkwijze in het Hoger Onderwijs. Wellicht is het voor de instellingen in het MBO een interessante ontwikkeling die we ook binnen de sector willen organiseren. Vanwege het onderwerp wordt een middag georganiseerd voor zowel ICT-verantwoordelijken als voor facilitair verantwoordelijken.
Deze bijeenkomst is op woensdag 13 juni 2012 in het NH hotel, Jaarbeursplein 24 Utrecht
Aanvang 13.30 uur
Organisatie: SLB diensten in samenwerking met SURFMarket en saMBO-ICT
U kunt zich hier aanmelden.Digitaal inschrijven
De afgelopen maanden is door DUO hard gewerkt aan de realisatie van de Proof of Concept (PoC) als onderdeel van het toekomstige digitaal inschrijven. In de PoC is de webservice voor de uitwisseling van NAW, vooropleiding- en diplomagegevens vanuit DUO naar de instellingen in een veldtestomgeving gerealiseerd. Na de nodige technische tegenslagen heeft begin deze maand de eerste test plaatsgevonden en hebben we op de DUO BVE conferentie een werkende oplossing kunnen laten zien. Inmiddels zijn Itelligence en IT-Workz (ROC West Brabant) bezig de webservice te koppelen aan Edictis.

Naast de ontwikkelde webservice (1) bestaat het digitaal inschrijven uit een abonnementservice met diploma-gegevens (2) en het digitaal ondertekenen van de onderwijs overeenkomst (3). Hiermee vervalt het opvragen en archiveren van fysieke documenten als diploma, OOK en kopie ID terwijl de kwaliteit van de opgevraagde gegevens van de deelnemer sterk wordt verbeterd.

De opgestelde business case toont aan dat ten opzichte van een relatief lage investering substantiële besparingen voor de instellingen zijn te realiseren door de invoering van digitaal inschrijven.
De komende maanden gaan we vanuit het project verder met het productiegeschikt maken van het digitaal inschrijven met als doel om eind 2012 het complete proces digitaal te kunnen aanbieden.Hoe? Zo! examens
Ja, daar is die dan, versie 2.0 van het Hoe? Zo! Boekje over centrale examinering. Het boekje is te vinden op de website van saMBO-ICT, maar ook op papier te bestellen via Kennisnet. In deze nieuwe uitgave is de laatste stand verwerkt van de wet- en regelgeving, maar is ook gebruik gemaakt van de ervaring die instellingen hebben opgedaan in het afgelopen jaar met de examens, de systemen en de (interne) organisatie. Genoeg materiaal om ervoor te zorgen dat het nieuwe boekje ongeveer drie maal zo dik zou worden.

Dat hebben we niet gedaan, in het boekje wordt veel verwezen naar de sitewww.coedossier.nl waar veel achtergrondinformatie en documenten te vinden zijn. Het boekje is bedoeld voor iedereen die op een of andere manier te maken heeft met de examens, want het behandelt allerlei onderwerpen van de voorbereiding, planning, afname en nazorg. Maar ook biedt het houvast ten aanzien van systeemondersteuning, facilitaire zaken en de kosten van de examinering. Martijn Bijleveld heeft er weer een mooi document van gemaakt in opdracht van het CvE, Kennisnet en saMBO-ICT.

Je kunt deze herziene uitgave bestellen of downloaden op bestellen.kennisnet.nl.
Achtergrondinformatie vind je in het COE-dossier.ESB voortgang
Op 24 april waren de instellingen bij elkaar die in september het initiatief hebben genomen om te komen tot een generieke service bus. In die periode zijn twee producten ontwikkeld, de businesscase rondom de ESB en een set afspraken over de berichten in het kader van de servicebus. Beide producten zijn opgeleverd en komen uiterlijk 15 mei beschikbaar voor alle instellingen.
Zie: Notitie generieke businesscase ESB en eindrapportage ESB.

Tijdens de bijeenkomst hebben de instellingen zich uitgesproken om nog een stap verder te gaan en op korte termijn te werken aan de verdere uitwerking van deze set standaardberichten. Op die manier moet er voldoende materiaal liggen om samen of alleen een bus in te richten. Deze eerste stap zou kunnen leiden tot verdere gezamenlijke initiatieven.LiMBO
Het LiMBO programma is een initiatief van saMBO-ICT om het bestellen en toegang krijgen tot digitaal leermateriaal te verbeteren. Het programma wordt uitgevoerd door Kennisnet.

LiMBO zorgt er voor dat de student vanuit de schoolomgeving (‘single sign-on’) al zijn leermateriaal kan bestellen en betalen, en dan direct toegang heeft tot het digitale materiaal. Deltion, Horizon en Nova voeren pilotprojecten uit om dit in hun school werkelijkheid te maken.
Met uitgevers, distributeurs en software leveranciers zijn technische standaards afgesproken, en wordt keihard gewerkt om de bestelomgevingen rond te krijgen vóór het nieuwe schooljaar. In de loop van juni beslissen de scholen of ze ‘in productie’ kunnen gaan.

De afspraken uit de pilots zijn de basis voor mbo-brede afspraken, passend bij het ECK-programma van Kennisnet. Bedoeling is die afspraken in juni vast te stellen, met een brede vertegenwoordiging van partners uit de keten.

Afgelopen maand is ook verder gewerkt aan het Pakket van Eisen (PvE) aan de markt. Er zijn workshops geweest met vertegenwoordigers van ca. 20 scholen, en er is overlegd met de GEU, individuele uitgevers, distributeurs en ELO-leveranciers. Met hun inbreng maken we een reëel PvE, waarmee de sector sturing kan geven aan de markt.
Op woensdag 6 juni (middag) wordt het aangepaste PvE gepresenteerd en nog een keer besproken. Leden van saMBO-ICT zijn van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst. Meldt u aan op deze pagina.

Eind mei starten 2 projecten die informatie geven voor het vormen van een lange termijn visie voor de sector. Het eerste project betreft het in kaart brengen van de markt aan leermaterialen, het tweede project het ontwikkelen en doordenken van varianten voor de bestaande keten. De resultaten komen na de zomer beschikbaar, en vormen de basis voor eventuele vervolgstappen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de LiMBO programmamanager.Terugvinden van documenten m.b.v. een taxonomie
In maart en april heeft Kennisnet in opdracht van saMBO-ICT drie werksessies georganiseerd waarin negen MBO-instellingen (de Werkgroep Taxonomie) gezamenlijk hebben nagedacht over het opstellen van een taxonomie voor documentmanagement die MBO breed toegepast kan worden. De taxonomie moet de vindbaarheid van documenten in documentmanagement systemen, zoals SharePoint, verbeteren. Het opslaan en terugvinden van documenten in een documentmanagement systeem is een kwestie van metadateren. Door informatie zoals een titel, onderwerp, afdeling en een datum toe te voegen aan een bestand, kan Jan terugvinden wat Piet heeft opgeslagen zonder vantevoren precies te weten hoe het bestand heet of waar het opgeslagen staat. Voor het maken van afspraken over welke metadata we toevoegen aan bestanden en op welke manier, spreken we binnen de organisatie een gemeenschappelijke taal met elkaar af; een lijst met termen die iedereen moet gebruiken en zo nodig een lijst met synoniemen en omschrijvingen van die termen. Een dergelijke lijst noem je een vocabulaire of een taxonomie.

De ‘Taxonomie Documenten MBO’ die de Werkgroep Taxonomie heeft opgesteld is een algemene lijst met termen waar elke MBO-instelling mee aan de slag kan en zijn eigen draai aan kan geven, de basis blijft echter generiek. Voor de zomer wordt de taxonomie getest in een Proof of Concept setting. Daarna zal de taxonomie en een advies over de toepassing daarvan z.s.m. online verschijnen en beschikbaar worden gesteld. Op 20 september kunt u hierover een workshop volgen op de saMBO-ICT conferentie.Bijeenkomst colleges van bestuur
In het kader van saMBO-ICT zijn er veel bijeenkomsten voor uiteenlopende doelgroepen. Daarbij behoren ook uitdrukkelijk de bestuurders van de instellingen die zijn aangesloten bij saMBO-ICT. Om dat te onderstrepen is op 25 april een eerste bijeenkomst geweest, speciaal voor bestuurders van de instellingen. Gesproken is met deze groep over de sturing op informatie en ICT binnen de eigen instelling. Een onderwerp dat werd ingeleid door een bestuursvoorzitter van een zorginstelling in het oosten van het land. Een interessante case die gebruikt werd om na te gaan op welke wijze de sturing op ICT binnen een organisatie vorm kan krijgen. De zorginstelling Sint Maarten heeft door een concrete en heldere werkwijze de strategie vertaald in nieuwe toepassingen van ICT. De parallel met het onderwijs was treffend.

Deze bijeenkomsten zullen driemaal per jaar worden gehouden op een middag van 16.00-20.00 uur. De komende keren zal elke bijeenkomst in het teken staan van een bepaald thema, zoals outsourcing of cloud computing. Telkens zal de bestuurlijke invalshoek worden gekozen. Bestuurders die willen meedoen, kunnen zich opgeven om mee te doen via het secretariaat.Masterclass Informatiemanagement
Nieuwe ronde, nieuwe kansen! We gaan een nieuwe ronde masterclasses organiseren voor informatiemanagers. Het eerste traject is op 9 mei positief afgesloten met een gezamenlijke dag voor de eerste groep. Vooral de combinatie van kennis vergaren, reflectie en coaching heeft de deelnemers geholpen bij de vraagstukken waar elke informatiemanager mee kampt. Daarom is het ook niet -alleen- een masterclass voor beginners, maar ook mensen met ervaring komen tijdens deze masterclass tot hun recht.

De masterclass bestaat uit een eerste dag waarin praktijkcases aan de orde komen en waar theorie en praktijk worden gekoppeld. Deskundigen op bijvoorbeeld de terreinen van samenwerken en van macht in organisaties komen aan bod. Tevens wordt de dag gebruikt om een coach te kiezen uit een aantal oud-bestuurders binnen het MBO. Deze oud-bestuurders begeleiden een kleine groep gedurende enkele maanden. Tenslotte wordt het traject afgesloten met een dag rondom de ingebrachte thema’s en aanvullende kennissessies.

Meer informatie kan worden verkregen via het secretariaat van saMBO-ICT. De masterclass staat open voor iedereen die als informatiemanager werkzaam is in het MBO of die in z’n functie die rol moet of wil spelen.Scholing van ICT medewerkers
De budgetten van de ICT afdelingen staan momenteel onder druk. Daardoor is er bij een aantal instellingen de behoefte voor gezamenlijke inkoop van ICT opleidingstrajecten. Samen kunnen we scholing goedkoper inkopen en eventueel de scholing ook op een locatie van een instelling organiseren. Dit heeft ook weer als voordeel dat de ICT medewerkers onderling kennis kunnen of gaan uitdelen.

Nu willen we graag inventariseren of deze behoefte bij meer instellingen speelt. Dus ben je geïnteresseerd voor gezamenlijk inkoop van ICT opleidingstrajecten, mail dan naar het secretariaat van saMBO-ICT en geef ook aan welke behoefte aan scholing (b.v. Cisco, VMWare, Microsoft, maar ook MBO of HBO trajecten) aanwezig is.Werkconferenties taal en rekenen
Tijdens de werkconferenties taal & rekenen op respectievelijk 10 en 15 mei is het nieuwe Hoe?Zo! boekje Centraal ontwikkelde examens Nederlandse taal en rekenen in het mbo 2.0 gepresenteerd. Elders in deze nieuwsbrief wordt hier specifiek aandacht aan besteed.

Daarnaast zijn de conclusies uit het KZA onderzoek Examentester zowel plenair als in enkele workshops gedeeld en besproken. Het KZA onderzoek is uitgevoerd in opdracht van College voor Examens en saMBO-ICT.
U kunt het hier downloaden.saMBO-ICT steunt nieuw MBO-tariefmodel van SURFnet
Op 25 april jl. heeft de saMBo-ICT gebruikersgroep SURFnet zijn steun uitgesproken voor het tariefmodel 2013-2016 voor MBO-instellingen. Dit nieuwe tariefmodel is gebaseerd op de omvang van een MBO-instelling, in tegenstelling tot het huidige model met 1 standaardtarief.
Dit nieuwe tariefmodel is in een aantal sessies in de afgelopen maanden afgestemd met SURFnet in de saMBO-ICT gebruikersgroep SURFnet. Deze gebruikersgroep spreekt haar steun uit voor dit voorstel, omdat hiermee de kosten verdeeld worden naar draagkracht, gebaseerd op het aantal deelnemers. Hiermee wordt bovendien samenwerking tussen instellingen gestimuleerd en gefaciliteerd. Voor meer informatie over het tariefmodel en de nieuwe mogelijkheden die met het nieuwe netwerk SURFnet7 gaan komen, zie deze presentatie.

Voor invoering van dit nieuwe tariefmodel is eerst de steun nodig van de reeds op SURFnet aangesloten MBO-instellingen. SURFnet zal deze 32 instellingen binnenkort hierover met een brief benaderen. Voor de zomer wordt dan duidelijk aan de hand van de reacties of invoering daadwerkelijk plaats kan vinden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Surfnet gebruikersgroep Hans Doffegnie, of met Remco Rutten, remco.rutten@surfnet.nl of telefoonnr 030-2 305 342.SLBdiensten sluit Microsoft Campus overeenkomst 2012 t/m 2014
Op 1 januari jl. Is de nieuwe driejarige Microsoft Campus overeenkomst van kracht geworden. Deze is een onderdeel van de Consortium overeenkomst gesloten door APS IT–diensten, SLBdiensten en SURFmarket voor de volledige verticale onderwijskolom in Nederland voor in totaal ongeveer 10.000 instellingen. Doelstelling van deze overeenkomsten is het kunnen aanbieden van een zo groot mogelijke keuze pallet aan software producten voor de scherpst mogelijke prijs. Dit contract is dezesde op rij, die we voor het Nederlands onderwijs hebben kunnen bereiken. De kortingen op de reguliere Europese onderwijs prijsstelling bedragen 60 a 70%. Voor het MBO veld zijn enkele speciale regelingen van kracht.
Uitgebreide informatie staat op de website van SLB diensten.Op reis naar de educloud
In april heeft een groep vertegenwoordigers van een tiental ROC’s een tweedaagse studiereis gemaakt naar het Executive Briefing Center in Cork van EMC. Het doel was om te onderzoeken hoe de “Cloud” en de ontwikkelingen daaromtrent ten goede kunnen komen aan ons onderwijs. Als gastheer traden op EMC en Cisco en natuurlijk lieten zij zien wat zij zouden kunnen bijdragen en wat hun visie is op deze ontwikkeling. Daarnaast was er echter alle ruimte om met elkaar in discussie te gaan en af te tasten hoe de verschillende instellingen hier al mee bezig zijn en op welke manier er samengewerkt zou kunnen worden.

Samenwerken
Duidelijk werd dat juist door slim samen te werken er grote voordelen te behalen zijn waarbij de kwaliteit van de geleverde diensten omhoog gaat en er bespaard kan worden op kosten. Alle aanwezige ROC’s hebben te kennen gegeven mee te willen doen in een verdere uitwerking van de ideeën zoals die in Cork zijn geformuleerd. Kennisnet en saMBO-ICT, die ook aanwezig waren, zijn gevraagd een en ander te bundelen en verder te organiseren.Implementatiesessie Cloudcomputing
Op 29 mei 2012 organiseert Kennisnet een implementatiesessie over cloud computing. Deze brede informatiesessie is bedoeld voor managers, beleidsadviseurs, projectleiders en ict-stafleden van mbo-instellingen die meer willen weten over het thema of zich met de implementatie bezighouden en hun ervaringen en vragen willen delen.

Tijdens de implementatiesessie komt een variëteit aan aspecten rond cloud computing voorbij. Ook heb je de gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan over dit onderwerp. Vanuit het ROC van Amsterdam zal Rob Keemink in een presentatie zijn inzichten en ervaringen met u delen. Kennisnet zal nader ingaan op de privacy-aspecten en in een case de kansen en bedreigingen behandelen. Kortom, alles wat je moet weten om succesvol en veilig in de cloud aan de slag te gaan.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.Vragen van/aan collega's
Leden kunnen zelf direct een vraag op de website plaatsen in de Vraagbaak. Hiervoor moet men wel zijn ingelogd. Ook om de vragen te bekijken is aanmelding vereist. Dit om te voorkomen dat willekeurige bezoekers vragen onder ogen krijgen die alleen voor onze leden bestemd zijn.

Laatst gestelde vragen:
Praktijkovereenkomsten de deur uit
Gevraagd door Wim Konings op 10 mei
Roosters wegschrijven in agenda’s exchange?
Gevraagd door Patrick v.d. Pasch op 19 april
Wie heeft ervaring met Lynda.com
Gevraagd door Henk Knevelbaard op 18 april
Blij met AAR gekoppeld aan Tribe KRD?
Gevraagd door John van de Poll op 17 april
Op zoek naar Corsa-gebruikers
Gevraagd door Jaap de Mare op 13 april

Ook deze keer zijn er weer nieuwe vragen geplaatst in de Vraagbaak. Helaas zijn er nog geen reacties op binnengekomen. Reageren gaat gemakkelijk. Reacties kunnen direct onder de vraag in de Vraagbaak geplaatst worden, zodat andere leden deze ook kunnen raadplegen.

De Vraagbaak is verbeterd!
Aan iedere vraag is nu een RSS feed toegevoegd waarop je je kunt abonneren. Op die manier krijg je automatisch een seintje als er een antwoord op een vraag wordt gegeven en hoef je niet meer iedere keer naar de site om te kijken of er iets nieuws is toegevoegd.

Denk aan terugkoppeling:
De vrager van informatie verplicht zich tot een terugkoppeling aan de informatieverstrekkers. Iedereen die informatie geeft naar aanleiding van deze vragen, mag dus informatie terug verwachten van de informatievrager in de vorm van een overzicht, document, samenvatting, eigen ervaringen of het verdere verloop van een activiteit.