Nieuwsbrief nummer 17, april 2012

Inleiding
Het lijkt weer even geleden, de conferentie in Papendal. Dat waren twee dagen genieten van alle activiteit van instellingen, de ontmoetingen met al die mensen die overtuigt zijn van het nut van samenwerking en kennisdeling binnen het MBO.

Voor saMBO-ICT was de conferentie ook het startpunt van de campagneNuSamenDoen. Die campagne moet instellingen ondersteunen bij de implementatie van Triple A binnen de eigen instelling. Deze maand staat in het teken van de onderwijscatalogus, de volgende periode wordt de nieuwe herziene Triple A encyclopedie gepresenteerd. Naast een speciale website en een nieuwsbrief, wordt ook in allerlei andere publicaties aandacht gegeven aan het gedachtegoed van Triple A.

Ook op de CvI conferentie werd de samenwerking tussen Kennisnet en saMBO-ICT geformaliseerd met het ondertekenen van een samenwerkingsconvenant. Het is een belangrijk moment voor beide partijen, omdat de huidige werkwijze ook voor de komende jaren gecontinueerd kan worden.

Een conferentie is daarmee startpunt voor veel zaken die hun nut bewijzen voor de instellingen. De nieuwsbrief staat weer bol van die acties, gedragen door mensen van instellingen, georganiseerd door saMBO-ICT. Samenwerking die werkt!

Jan Bartling


September conferentie
Tijdens de januari conferentie in Tilburg is het conferentie stokje overgedragen aan Amarantis. In de vorige nieuwsbrief is dit ook gecommuniceerd. Niemand zal echter ontgaan zijn dat Amarantis in zwaar weer terecht is gekomen. In goed overleg is besloten dat de september conferentie ditmaal niet onder de verantwoordelijkheid van een onderwijsinstelling wordt georganiseerd, maar door saMBO-ICT zelf.

Op 20 september zal de saMBO-ICT conferentie plaatsvinden in Klooster Cenakel in Soesterberg (onderdeel van Kontact der Kontinenten), tot 1999 het domein van de ‘roze zusters’. We beschikken die dag als enige over de Ceciliakapel (175 personen), een vijftal workshop zalen (5 x 30 personen) en een tweetal ruime koffie corners voor de sponsoren. Klooster Cenakel beschikt daarnaast over slaap capaciteit voor 56 personen (voor mensen die de file voor willen zijn). De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang!Werkconferenties Examinering taal en rekenen
Op respectievelijk 10 mei Eindhoven (Aristo) en 15 mei in Zwolle (Regardz) organiseren voor de derde keer op rij CvE, Cito, MBO Raad, Steunpunt taal en rekenen en saMBO-ICT werkconferenties met als onderwerp:
Logistiek, techniek en inhoud bij de centraal ontwikkelde examens.

Tijdens deze conferenties zal ook het nieuwe Hoe?Zo! Boekje worden toegelicht. Naast het uitwisselen van ervaringen mbt de pilots moet de conferentie ook handreikingen en instrumenten bieden voor de vormgeving van de centrale examens en dienen ter voorbereiding op de generale repetitie centrale examinering in 2012/2013.

De communicatie mbt deze dag zal verlopen via de contactpersonen taal&rekenen binnen de instellingen. Doelgroep voor de conferentie: betrokkenen bij het logistieke proces (toetsleiders, administratie, roostermakers), betrokkenen bij de technische uitvoering van de examens en betrokkenen van examenbureaus/examencommissies.Gebruikersdag saMBO-ICT
Hot items vroegen de aandacht op de gebruikersdag van 2 april in Ede: de nieuwe VSV convenanten en Opleidingsdomeinen. Uiteraard was er ook het nieuws van saMBO-ICT en een overzicht van actuele zaken van DUO. Het stagefonds zorg is dit jaar niet geagendeerd, maar wel zijn de aanwezigen daarover geïnformeerd door middel van een bijlage bij het programma. Dit document staat ook bij presentaties op de site.

Nadat kort is stilgestaan bij de resultaten van de VSV convenanten die liepen van 2008 t/m 2011, is vooruit gekeken naar de nieuwe convenanten voor 2012 t/m 2015. Op basis van de evaluatie van de vorige convenantperiode zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd in de definitie van de deelnemers die meetellen als VSV-er. Een juiste rapportage daarvan blijft de aandacht vragen, zo bleek uit de discussie.

Naar aanleiding van de saMBO-ICT publicatie over Opleidingsdomeinen is uitgebreid stilgestaan bij de vraag wat de implementatie ervan betekent. Na een kort overzicht van het verloop van de discussie in de achterliggende jaren en het doel waartoe Opleidingsdomeinen ingevoerd worden, is stilgestaan bij de wijzigingen die voorgesteld worden voor de manier waarop de onderwijsovereenkomst wordt vormgegeven. Met de nieuwe werkwijze wordt gestreefd naar het sterk verminderen van het aantal handtekeningen. Een ander belangrijk punt dat aan de orde kwam, is de manier waarop een en ander in BRON terecht moet gaan komen. De voorbereidingen van de deelnemerinformatiesystemen van de instellingen en BRON zijn in volle gang. Gezamenlijk is daar een veldtest voor georganiseerd, waar kort verslag van gedaan is.

Zie hier voor programma, presentaties en verslag van de gebruikersdag. De volgende gebruikersdag vindt plaats op 4 juni 2012.Kennisdelingsgroepen
Eén van de doelstellingen van saMBO-ICT is kennisdeling. Dat gebeurt onder andere in verschillende kennisdelingsgroepen. In de maand maart zijn de groepen rondom Procesmanagement en SharePoint bij elkaar geweest. De gebruikte presentaties kunt u nalezen op onze site. Zie daarvoor de berichten:
• Kennisdeling Procesmanagement 9 maart 2012
• Kennisdeling SharePoint 16 maart 2012

Voor de komende maanden staan de volgende kennisdelingsbijeenkomst gepland. Wellicht is het handig om deze data vast in uw agenda te reserveren.
• 24 mei 2012 Kennisdeling AAR
• 1 juni 2012 Kennisdeling SharePoint
• 15 juni 2012 Kennisdeling ProcesmanagementTussenstand Informatiemanagement
Sinds februari 2012 loopt het traject “Masterclass Informatiemanagement”. In dit traject doen 12 informatiemanagers vanuit verschillende instellingen mee. De masterclass is begonnen met een gezamenlijke dag die in het teken stond van de eigen positionering, samenwerken, omgaan met macht en de rol van een informatiemanager. Tijdens deze gezamenlijke dag hebben de informatiemanagers elk een coach gekozen die hun in de periode tot mei begeleidt. Deze coaches zijn oud-bestuurders van ROC’s die zeer goed op de hoogte zijn van het reilen en zeilen binnen een instelling. Deze helpen de informatiemanagers bij het vergroten van de eigen effectiviteit. De masterclass zal worden afgesloten met een dag in mei, waarin naast de eigen cases ook aandacht is voor bruikbare modellen.

In het cursusjaar 2012-2013 is saMBO-ICT – bij voldoende interesse – van plan deze masterclass opnieuw te organiseren. Mocht iemand interesse hebben, dan kan dat worden aangegeven via het secretariaat van saMBO-ICT.LiMBO
Begin dit jaar is het LiMBO programma gestart, met als doel om de bestelling van leermaterialen en de toegang tot digitale leermaterialen te verbeteren. Het programma is voortgekomen uit de vorig jaar door saMBO-ICT gehouden “Pas op de Plaats” bijeenkomsten, waar we in eerdere nieuwsbrieven over hebben verteld. Het LiMBO programma wordt uitgevoerd door Stichting Kennisnet.

Inmiddels werken drie instellingen (Deltion, Horizon en Nova) aan een pilot. Resultaat van de pilots moet zijn dat de studenten al hun folio en digitale materiaal kunnen bestellen in een bestelomgeving, en dat zij na betaling direct toegang hebben tot het digitale materiaal. En dit alles ‘single sign-on’ vanuit de schoolomgeving.

Om dit mogelijk te maken werkt een groot aantal partijen (scholen, uitgevers, distributeurs, software leveranciers) samen. Zij hebben afspraken gemaakt over de koppelvlakken tussen de verschillende schakels in de keten. Deze afspraken moeten gaan gelden voor het gehele mbo, en sluiten aan bij het ECK-programma van Kennisnet.

Naast de activiteiten voor de pilots, werkt LiMBO aan een aantal zaken voor de langere termijn:
 • het helder formuleren van eisen en wensen aan de spelers in de keten vanuit de mbo-sector (‘vraagarticulatie’), om daarmee richting te geven aan de leermiddelenketen;
 • het zorgen voor helderheid over verantwoordelijkheden en ondersteuning in de keten, met een model-SLA en best practices voor de inrichting van een helpdesk in de school;
 • het uitwerken van een aantal visieonderwerpen, waarbij onder meer ketenvarianten voor het proces van bestellen tot gebruik van leermaterialen worden verkend;
Tijdens de CvI-conferentie in Papendal zijn een presentatie en een verdiepingssessie over het LiMBO-programma verzorgd. Daarbij bleek dat veel scholen aan het begin van het schooljaar problemen hebben met leermaterialen, waar LiMBO een oplossing voor wil bieden.
Voor meer informatie over het programma kunt u contact opnemen met de LiMBO programmamanager.Advies rapport Opleidingsdomeinen
Vanaf 1 augustus 2012 is het toegestaan voor MBO instellingen om deelnemers breed in te laten stromen door hen in te schrijven op een domein. Op allerlei niveaus is er in de afgelopen jaren gewerkt aan de voorbereiding hiervan. Aan de administratieve kant is onder andere gewerkt aan het definiëren van de domeinen, kwalificatiedossiers en kwalificaties, BRON is er op voorbereid en er is nagedacht over het administratieve proces van tussentijds in- en uitschrijven bij het doorstromen binnen een opleiding of het switchen van opleiding. Door saMBO-ICT is in samenwerking met 13 MBO-instellingen, MBO Raad en SBB een document opgesteld, waarin inzichtelijk is gemaakt wat de consequenties zijn van deze maatregelen voor de administratieve processen binnen een instelling.

De belangrijkste processen rondom in- en uitschrijven, BPV en de uitwisseling met BRON zijn in het document uitgewerkt en voorzien van een aantal adviezen en inhoudelijke keuzes. Dit document dient als basis voor de afstemming in het veld, waaronder de afstemming tussen de MBO Raad en het ministerie van OCW. Zodra de afstemming met OCW heeft plaatsgevonden, zal de MBO Raad op basis daarvan voorbeelddocumenten opstellen voor de in dit document beschreven algemene voorwaarden en het opleidingsblad. Het document heeft daarom de status ‘advies’ en is geen vastgestelde werkwijze. Er is echter besloten om dit advies toch uit te brengen, zodat de mbo instellingen een beeld hebben van datgene wat bij de implementatie van domeinen geregeld moet worden. We gaan er van uit dat op korte termijn ook op de laatste onderdelen van het inschrijfproces helderheid wordt verkregen.

De publicatie Advies rapport Opleidingsdomeinen is te downloaden van de saMBO-ICT site. Op de saMBO-ICT gebruikersdag is een uitgebreide toelichting op het document gegeven.Inschrijven
In vorige nieuwsbrieven is vaker geschreven over het proof of concept rond inschrijven. Deze PoC is medio april beschikbaar en kan getoond worden. Daarmee wordt aangetoond dat het aanmelden bij instellingen sterk vereenvoudigd kan worden, door gebruik te maken van gegevens die bij DUO reeds bekend zijn. Dat kan een belangrijke verbetering van de administratieve last van instellingen betekenen.
In de komende tijd zal aandacht besteed worden aan de mogelijke uitrol naar alle instellingen, maar ook aan een oplossing waarbij het probleem van dubbele aanmeldingen wordt aangepakt. Ook wordt gekeken naar aanpalende ontwikkelingen, zoals de overstapservice onderwijs (OSO) en Studielink.Oprichting SchoolInfo
Sinds kort hebben we een collega-organisatie in het PO en VO. Voor het primair en voortgezet onderwijs is één organisatie gevormd die dezelfde taken en activiteiten moet gaan ontwikkelen als saMBO-ICT. Dat wil zeggen dat SchoolInfo in eenzelfde soort relatie komt te staan ten opzichte van bijvoorbeeld Kennisnet. SchoolInfo is een zelfstandige stichting met een bestuur dat bestaat uit beide sectoren en is gelieerd met de PO- en VO-Raad. De organisatie is ontstaan uit het project Vensters voor Verantwoording.Gebruikersgroep Surfnet
Nieuw tariefmodel Surfnet
Remco Rutten van Surfnet heeft op 8 maart de achtergronden bij het nieuwe tariefmodel voor Surfnet voor het MBO gepresenteerd. (zie PowerPointpresentatie). Het huidige model is onafhankelijk van de omvang van de instelling. In het nieuwe model is sprake van een staffel op basis van het aantal mbo-studenten. De gebruikers groep heeft een aantal opmerkingen geplaatst:
 • Bij veel regelingen wordt gebruik gemaakt van “gewogen” studenten, dat wil zeggen dat een deeltijdstudent voor 0,35 meetelt in de aantallen.
 • Er worden alleen mbo-studenten geteld, het vo wordt erin niet meegenomen.
 • Er is alleen een keuze tussen 1 G en 10 Gb, tussenliggende waarden zouden prettig zijn voor de instellingen, zeker gezien het prijsverschil.
In de gebruikersgroep Surfnet van april zal een definitief voorstel worden besproken. Vervolgens zal de communicatie plaatsvinden naar de instellingen.

Haalbaarheidsonderzoek distributie MBO applicaties
Bregtje Visser van Surfnet geeft een presentatie van de stand van zaken (zie PowerPointpresentatie) over het haalbaarheidsonderzoek distributie MBO applicaties.
Het rapport is opgesteld op basis van interviews met instellingen, leveranciers en organisaties zoals Kennisnet.
Bij de instellingen is er behoefte aan een virtualisatiedienst. Dat geldt voor ongeveer de helft van de instellingen. Om dat te kunnen realiseren is het noodzakelijk om te komen tot een selectie van de applicaties.

Bij een gezamenlijke dienst zijn belangrijke voordelen te behalen, zoals minder beheer en support, gezamenlijk inkoop en kennisdeling. Er zijn echter ook nadelen, zoals gezamenlijk versiebeheer. Licentiemodellen geven over het algemeen ruimte om het in te richten. Men moet zich echter wel realiseren dat het een tijdelijke dienst is voor ongeveer 5 jaar. In die tijd zullen de meeste applicaties zijn vervangen door webbased of cloud-oplossingen.

Het onderzoek adviseert om volgens twee modellen te werken, computerbased en vdi. De mbo-instellingen zien Surfconext als toegangskanaal voor de dienst.

De gebruikersgroep Surfnet heeft tijdens de bijeenkomst van 8 maart geadviseerd om te starten vanuit een bestaand initiatief namelijk de samenwerking tussen Deltion, Aventus, Graafschap en ROC v Twente. Zij hebben gekozen voor Sense als platform. Er zijn nog vier of vijf andere instellingen die op dezelfde manier werken en die zouden kunnen aansluiten.Gebruikersgroep SLB-diensten
De licentiecommissie is aangepast en opgegaan in een nieuwe structuur. Hierbij is een deel van de huidige licentiecommissie samengevoegd met de huidige begeleidingsgroep van Surfnet. De gedachtegang hierachter is dat op die manier een sterke, daadkrachtige en strategisch denkende gebruikersgroep ontstaat.

De gebruikersgroep houdt zich bezig met:
• Welke producten worden door de instellingen gewenst;
• Welke ontwikkelingen spelen binnen de instellingen en hoe kunnen SLB Diensten en Surfnet hierop inspelen?
• Binnen welke kaders worden de onderhandelingen met leveranciers gevoerd?
De gebruikersgroep komt vijfmaal per jaar bijeen. In het jaarverslag van saMBO-ICT wordt verslag gedaan van de activiteiten. De gebruikersgroep zal niet, zoals gebruikelijk bij de licentiecommissie, bijeenkomsten organiseren in samenwerking met SLB Diensten en/of Surfnet.

Ondertussen zijn de eerste twee bijeenkomsten geweest en de eerste acties uitgezet.
 1. Er is aan SLB Diensten aangegeven welke producten door instellingen nog meer gewenst zijn. SLB gaat bekijken hoe deze op te nemen in hun portfolio en komt hier zo spoedig mogelijk op terug.
 2. SLB diensten heeft haar visie gedeeld met de licentiegroep. Binnen de licentiegroep wordt nu met SLB de toekomstige samenwerking besproken. Hoe ziet SLB Diensten de samenwerking en sluit deze aan bij de visie van de instellingen.
 3. De licentiegroep heeft aan SLB Diensten gevraagd transparantie te geven over SLB Diensten zelf.
26 april 2012 is de derde bijeenkomst van de licentiegroep. Indien jullie vragen hebben aan de licentiecommissie dan kunnen jullie die mailen naar info@sambo-ict.nl. Uiteraard vernemen wij graag van jullie welke vraagstukken er leven binnen de instellingen.Informatie-encyclopedie, een vervolg
De informatie-encyclopedie (http://www.informatie-encyclopedie.nl/) bevat de kengetallen die instellingen moeten opleveren aan de overheid. Door deze website is het voor iedereen duidelijk hoe de kengetallen berekend moeten worden en wat ze exact voor betekenis hebben. Het afgelopen jaar is veel gebruik gemaakt van de site, onder andere door een aantal instellingen die de berekeningen een-op-een vertaald hebben naar rapportages en dashboards binnen een eigen BI-omgeving. In die zin leeft de encyclopedie gelukkig nog steeds.

De website is echter geen statisch geheel, er moeten meer kengetallen bijkomen waar instellingen mee te maken hebben. De volgende fase van het project van MBO Raad, Kennisnet en saMBO-ICT is het definiëren en berekenen maken van personeelsgegevens. Ook nu zullen weer met een aantal experts uit instellingen de huidige kengetallen opgepakt en uitgewerkt worden.ESB business-case en berichten-model
Toen halverwege 2011 vanuit enkele instellingen de ondersteunings vraag binnenkwam bij saMBO-ICT mbt een Enterprise Service Bus kon het nog alle kanten op. Inmiddels is het stof neergedwarreld en zijn de voorlopige eindproducten half april naar verwachting beschikbaar:
 • Generieke Business case: in opdracht van saMBO-ICT heeft Kennisnet een kwalitatieve business case opgesteld. Het model kan helpen bij het maken van het interne kosten plaatje richting ESB. De business case is daarmee geen chinees rekenraam geworden, maar een discussie raamwerk;
 • Vanuit het programma ‘Borging Triple A’ is er een berichten model opgesteld vanuit de gedachte dat er een gezamenlijke basis nodig is om standaard berichten tbv een generieke enterprise service bus te kunnen definiëren. De ambitie daarbij was om te komen dat een ‘common data model’ waarin instellingen zich herkennen. De wiki waarin één en ander is ontwikkeld vormt de basis voor mogelijke vervolgstappen. Kennisnet is gevraagd om het model te plotten op bruikbare en beschikbare (internationale) standaarden die gehanteerd kunnen worden bij het definiëren van berichten.Overeenkomst met Kennisnet
Tijdens de CvI-conferentie in Papendal is officieel het samenwerkingsconvenant getekend tussen saMBO-ICT en Kennisnet. In het convenant wordt de samenwerking tussen beide organisaties beschreven en geregeld. saMBO-ICT houdt zich bezig met vraagarticulatie, belangenbehartiging, kennisdeling en opdrachtgeverschap van projecten. Kennisnet is er voor gezamenlijke voorzieningen, expertise en innovatie. Naast een taakverdeling is ook geregeld hoe jaarplannen van Kennisnet tot stand komen en de vertegenwoordiging van de instellingen in de programmaraad van Kennisnet is geregeld. Het convenant was nodig om een gegroeide, positieve samenwerking formeel vast te leggen.
Modulariteit selecteert uitsluitend relevante informatie 
Op de site NuSamenDoen.saMBO-ICT.nl is vanaf 5 april de volgende in de reeks van animaties omtrent de vernieuwde onderwijscatalogus te zien. Deze modulariteitswizard is gericht op de modulariteit van de catalogus.

Bij de ontwikkeling van de vernieuwde onderwijscatalogus is het verbeteren van het gebruikersgemak een primaire focus geweest. Er is derhalve goed gekeken naar de verschillende gebruiksmogelijkheden van de onderwijscatalogus binnen een onderwijsinstelling. De gedachte is dat specifiek gebruik, richting geeft aan de gegevens die worden geraadpleegd met de onderwijscatalogus. Iemand die de catalogus gebruikt voor de intake wil waarschijnlijk andere gegevens bekijken dan wanneer de catalogusgegevens gebruikt moeten worden voor de onderwijslogistiek. Vanuit die verschillende gebruikersperspectieven kan worden gedefinieerd welke gegevens vastgelegd moet worden. Zo wordt altijd de juiste informatie opgenomen en geen informatie wordt vastgelegd die niet gebruikt wordt.

De online demo geeft inzicht op mogelijke toepassingen binnen de onderwijsinstelling; van intake tot en met de monitoring van de voortgang van een deelnemer. Voor het geschikt maken van de onderwijsproducten in de onderwijscatalogus is er de mogelijkheid gebruik te maken van een zogenaamde modulariteitswizard. Met behulp van de modulariteitswizard wordt een instelling stap voor stap door het proces van informatiebehoefte en vastlegging geleid en wordt bepaald welke gegevens daarbij horen. Daarnaast is de wizard in staat om dit proces op een gebruiksvriendelijke en slimme manier te ondersteunen. Dat zorgt voor een minimale administratieve last. Modulariteit staat dus garant voor het vastleggen van uitsluitend relevante informatie.

De modulariteit is uitgewerkt in vijf verschillende modules: een generieke module die gebruikt wordt voor het ontwikkelen van onderwijs, een module voor administratieve ondersteuning, onderwijslogistiek, begeleiding van de student en managementinformatie. Instellingen kunnen in de loop van de tijd meer aanvullende toepassingen gaan gebruiken van de onderwijscatalogus. De modulariteit ondersteunt dit groeimodel.

Webinar onderwijscatalogus 11 april
Op 11 april organiseert saMBO-ICT een webinar over de onderwijscatalogus. Het webinar staat in het teken van ervaringen met en vragen over de vernieuwde onderwijscatalogus. Collega’s uit het MBO-veld en de Programmamanager van Triple A nemen je mee door een demonstratie van de vernieuwde catalogus en laten zien hoe het onderwijsaanbod in de catalogus kan worden beheerd.

NuSamenDoen
Op NuSamenDoen.sambo-ict.nl vind je alle informatie over de vernieuwde catalogus: achtergrondverhalen, reacties uit het werkveld, animaties en een online demo.Protocol Social Media, nodig of niet?
Sommige ROC's hebben inmiddels een eigen protocol opgesteld. Anderen zijn geneigd om "gewoon" het protocol van de Besturenraad over te nemen. Bij de een wellicht een hamerstuk in een CvB overleg, bij de ander reden genoeg voor veel discussie in de onderwijsteams.

De tweede Verdiep! sessie heeft als thema:
Protocol Social Media, nodig of niet?

Beleidsmakers en onderwijsadviseurs, docenten en managers, kortom iedereen die zich betrokken voelt bij dit onderwerp wordt van harte uitgenodigd om deze sessie bij te wonen en actief deel te nemen aan de discussie.

Datum, programma en locatie
De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 13 april in het Innovatiehuis van het CvI in 's Hertogenbosch (kaart).
Vanaf 13.00 uur – inloop met koffie en thee
13.30 uur – start Verdiep! sessie
16.30 uur – einde programma

Aanmelden en meer informatie, klik hier.Stemmen in de les
De mening van een groep peilen kan natuurlijk via vinger opsteken, maar dankzij internet én het feit dat er steeds meer devices in het klaslokaal komen kunnen we daar nu ook andere mogelijkheden voor inzetten. Een voor de hand liggende manier is wellicht het werken met stemkastjes, maar het kan ook goedkoper via op internet beschikbare tools.

"In deze Verdiep! sessie gaan we kijken naar- en werken met de mogelijkheden van Socrative, Soapbox, Twiiter-to-Powerpoint tools en wellicht nog meer! Je krijgt alle benodigde kennis aangereikt om deze tools direct te gaan inzetten in je onderwijs!"
A
ttendeer collega's uit het onderwijs op deze Verdiep! sessie.

Datum, programma en locatie
De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 11 mei 2012 op de Verdieping bij Kennisnet in Zoetermeer (kaart).
Vanaf 13.00 uur - inloop met koffie en thee
13.30 uur - start Verdiep! sessie
16.30 uur - einde programma

Aanmelden en meer informatie, klik hier.Vragen van/aan collega's
Leden kunnen zelf direct een vraag op de website plaatsen in de Vraagbaak. Hiervoor moet men wel zijn ingelogd. Ook om de vragen te bekijken is aanmelding vereist. Dit om te voorkomen dat willekeurige bezoekers vragen onder ogen krijgen die alleen voor onze leden bestemd zijn.

Laatst gestelde vragen:
Distance Learning
Disclaimer tekst voor eigen software
Helpdesktool in SharePoint
Aanbesteding netwerkcomponenten

Deze keer zijn er opvallend veel vragen geplaatst in de Vraagbaak. Helaas zijn er nog nauwelijks reacties op binnengekomen. Reageren gaat gemakkelijk. Reacties kunnen direct onder de vraag in de Vraagbaak geplaatst worden, zodat andere leden deze ook kunnen raadplegen.

De Vraagbaak is verbeterd!
Aan iedere vraag is nu een RSS feed toegevoegd waarop je je kunt abonneren. Op die manier krijg je automatisch een seintje als er een antwoord op een vraag wordt gegeven en hoef je niet meer iedere keer naar de site om te kijken of er iets nieuws is toegevoegd.

Denk aan terugkoppeling:
De vrager van informatie verplicht zich tot een terugkoppeling aan de informatieverstrekkers. Iedereen die informatie geeft naar aanleiding van deze vragen, mag dus informatie terug verwachten van de informatievrager in de vorm van een overzicht, document, samenvatting, eigen ervaringen of het verdere verloop van een activiteit.