Nieuwsbrief nummer 16, februari 2012

Inleiding
Wanneer deze nieuwsbrief uitkomt ben ik een weekje weggeweest met het gezin. Er even lekker tussenuit in een appartement aan zee. Mijn zoon vroeg direct of er wel internet was, want hoe zou hij anders de week door kunnen komen. Met de reactie dat we lekker spelletjes gaan doen, een boek lezen en in de zeewind lopen, scoorde ik niet. Gelukkig is er internet en kan ik dus ook deze inleiding lekker in m’n vakantie schrijven. Tenslotte zag ik bij de boeking al dat er internet was, anders waren we niet naar dat appartement gegaan.
Het secretariaat van saMBO-ICT heeft de afgelopen periode wat wijzigingen doorgemaakt. Esther Schoutema is teruggekeerd en zal samen met Tiny Verbeek de bezetting vormen. Kim Janssen heeft na een periode van vervanging een mooie baan gevonden bij het SBB.
Samen met het SBB zijn we overigens bezig om een visie te ontwikkelen rondom het “BPV Landschap”.
Het idee is dat het allemaal eenvoudiger en doeltreffender kan. Gevolgen zijn minder fouten en een betrouwbare gegevensuitwisseling.
Inmiddels is de masterclass van Informatiemanagers begonnen met een centrale dag. Thema’s als samenwerking en omgaan met machtsstructuren stonden die eerste dag in de spotlights. Een mooi traject met een erg enthousiaste groep mensen met verschillende achtergronden en een gedeelde ambitie en focus. Mooi dat we zoiets ook vanuit saMBO-ICT kunnen organiseren. Overigens denken we al aan een nieuwe ronde in het komende cursusjaar.
Na even achter mijn computer gezeten te hebben, roept de plicht van het vakantievieren mij weer. Zo meteen maar weer een spelletje Scrabble doen, of zal ik gaan Wordfeud-en met m’n zoon?

Jan Bartling


Van 25 naar 26…
Wederom mochten we veel bezoekers verwelkomen op de 25e saMBO-ICT conferentie bij ROC Tilburg in Tilburg. De ingevulde evaluatie loog er niet om: vol lof voor de organisatie, goed bezochte en beoordeelde workshops en veel suggesties. Voor de landelijke programma cie voldoende input en energie om met volle kracht op te stomen naar de 26e in Amersfoort. Voor wie nog even wil terugblikken op de conferentie of zich zelf wil terugzien in de F16, zie onze website voor de foto’s, de twitter berichten en de presentaties.

Amarantis Onderwijsgroep
Voor wie niet bij de overdracht in Tilburg aanwezig was, het stokje is overgedragen aan Amarantis Onderwijsgroep. De 26e conferentie gaat plaatsvinden op 20 september in Leerhotel Het klooster te Amersfoort. Een unieke plek met een rijke historie waar leren, werken en gastvrijheid op natuurlijke wijze gecombineerd worden.

We verwelkomen u graag de 20e september in Amersfoort.Gebruikersdag saMBO-ICT
Ondanks de vele files en in delen van het land de eerste sneeuwval, was er weer een goede opkomst op de eerste gebruikersdag van het jaar. Op de agenda stonden de onderwerpen Proefimplementatie Locatiecode BVE, PoC Digitaal inschrijven MBO en Opleidingsdomeinen. Het verslag en depresentaties van de saMBO-ICT gebruikersdag op 30 januari 2012 staan uiteraard op de site.

De volgende saMBO-ICT gebruikersdag vindt plaats op 2 april 2012. Aan het programma wordt nog gewerkt, maar u kunt zich hier alvast aanmelden.Gebruikersgroep Raet
Omdat steeds meer instellingen hun personeels registratie systeem recentelijk hebben vernieuwd of met dit proces bezig zijn én in veel gevallen de keuze daarbij uitvalt op Raet online is bij saMBO-ICT het verzoek binnengekomen tot het oprichten van een Gebruikersgroep Raet.

De uitnodiging voor de startbijeenkomst waarin ambitie, vorm en inhoud worden besproken is begin februari naar de contactpersonen van alle instellingen gestuurd.
Aanmelden voor deze bijeenkomst die plaatsvindt op dinsdag 6 maart van 14:00 tot 16:00 uur kan via een email aan:info@sambo-ict.nlKennisdeling Sharepoint
Thema: ‘SharePoint en workflow’
Datum: 16 maart 2012
Tijd: 10.00 – 15.30 uur
Locatie: Houttuinlaan 6 te Woerden
Aanmelden: U kunt zich hier aanmelden als u dit nog niet gedaan heeft.

De derde kennisdelingsbijeenkomst SharePoint van dit studiejaar is vastgesteld op 1 juni 2012. Het thema is ‘SharePoint en de cloud’. Aanmelden hiervoor is nog niet mogelijk, maar wellicht wilt u deze datum hiervoor al wel vast in uw agenda reserveren.Kennisdeling Procesmanagement
Het programma van de Kennisdelingsbijeenkomst Procesmanagement op 9 maart 2012 is nagenoeg rond. Op de vorige bijeenkomst hebben we met elkaar gesproken over het in kaart brengen en beschrijven van processen. Aansluitend daarop gaan we het deze keer hebben over het verbeteren van processen. Als externe spreker is de heer Oscar Schneider bereid gevonden om zijn visie te geven op hoe je dat zou moeten doen. Ongetwijfeld zal hij daarbij uitkomen op de relatie tussen kwaliteitszorg en procesmanagement. Vanuit de instellingen, zullen deze keer het Hoornbeeck College, ROC Tilburg en ROC Van Twente een presentatie verzorgen over hoe zij processen verbeteren. Het volledige programma wordt ongeveer een week voor de bijeenkomst verzonden.
Allen weer hartelijk welkom.

Thema: Procesmanagement, strategie en kwaliteitszorg
Datum: 9 maart 2012
Tijd: 11.00 – 15.00 uur
Locatie: MBO Raad, Houttuinlaan 6, Woerden
Aanmelden: U kunt zich hier aanmelden als u dit nog niet gedaan heeft.Taxonomie documentmanagement
Als MBO instelling heb je te maken met verschillende type (verplichte) digitale documenten die opgeslagen worden in een documentmanagementsysteem of intranet oplossing. Te denken valt aan documenten als de onderwijsovereenkomst, beroeps-praktijkovereenkomst, examenreglementen, inschrijvingsvoorwaarden, verschillende AO procedures, etc. Na verloop van tijd ontstaat een enorm archief met documenten waar vaak een groot aantal mensen mee moet werken. Dit betekent dat de documenten op een goed gestructureerde manier opgeslagen moeten worden, zodat ze makkelijk vindbaar zijn. Een taxonomie kan hierbij helpen. In een taxonomie worden afspraken gemaakt over het gebruik van ‘termen’ aan de hand waarvan een document wordt opgeslagen en weer gevonden kan worden.

Om het documentmanagement te verbeteren en daarmee de vindbaarheid van documenten te vergroten heeft een aantal informatie- en ict managers het initiatief genomen om gezamenlijk tot een taxonomie te komen. De vindbaarheid van documenten blijkt namelijk een gedeeld probleem.

In maart en april organiseert Kennisnet in opdracht van saMBO-ICT drie werksessies waarin tien MBO-instellingen gezamenlijk gaan nadenken over het vaststellen van een taxonomie voor documentmanagement die MBO breed toegepast kan worden. Uiteraard zal bij het proces gebruik gemaakt worden van reeds bestaande documentatie op dit gebied en gaan we uit van beschikbare en reeds ontwikkelde standaarden.Informatielandschap BPV
In de keten rond BPV zijn verschillende partijen betrokken, waaronder de leerbedrijven, onderwijsinstellingen, kenniscentra, SBB en DUO. Elk van deze partijen voert een deel van de processen uit. Bij de start van de WEB was er geen gedigitaliseerde informatievoorziening in deze keten. Gedurende de looptijd van de WEB is de keten stapsgewijs per onderdeel steeds meer gedigitaliseerd. Het gevolg van deze historisch gegroeide situatie is dat de totale informatieketen misschien op onderdeel goed werkt, maar in zijn geheel geoptimaliseerd kan worden.

De concrete problemen hebben voor een deel betrekking op de wijze van vastlegging en uitwisseling van informatie over (de erkenning van) leerbedrijven, beschikbare stageplaatsen, de plaatsing van deelnemers en BPV-overeenkomsten en de terugkoppeling vanuit het onderwijs over de kwaliteit van het leerbedrijf naar het kenniscentra.

Een gevolg hiervan is dat een deel van de deelnemers stage loopt bij bedrijven die (nog) niet de juiste erkenning hebben.

In dit proces is bovendien onvoldoende duidelijk waar de verantwoordelijkheden van de verschillende ketenpartners liggen en welke informatie op welk moment in het proces moet worden uitgewisseld. Een eerste stap is gezet door de ontwikkeling van een BPV-protocol, waarin de rollen en verantwoordelijkheden expliciet zijn gemaakt.

Naar aanleiding van de hierboven geschetste problematiek is er de behoefte om het informatielandschap rond BPV nader in kaart te brengen om op basis daarvan de keten, en dan vooral de informatievastlegging en -uitwisseling, beter te kunnen inrichten. In het geval van het informatielandschap voor BPV is er concreet behoefte aan het in kaart brengen van:
  • de procesketen rond BPV: wat zijn de processtappen, welke resultaten leveren deze processtappen op en welke organisatie in de keten is daarvoor verantwoordelijk
  • de benodigde functionaliteiten: welke functionaliteiten voor informatievastlegging en uitwisseling zijn nodig om deze procesketen optimaal te ondersteunen
  • de benodigde ICT-voorzieningen: welke concrete (bestaande of gewenste) ICT voorzieningen zijn noodzakelijk om de genoemde functionaliteiten te leveren.
Eind januari is een groep vertegenwoordigers uit de onderwijsinstellingen, kenniscentra, DUO en SBB onder begeleiding van Twynstra Gudde gestart met de opdracht om deze informatieketen te beschrijven. De opdrachtgever voor deze klus is SBB. SBB heeft hiervoor een stuurgroep ingericht waarin bedrijfsleven, OCW, onderwijs (saMBO-ICT) vertegenwoordigd is. Rond mei wordt een eerste oplevering verwacht.

Een bijdrage van Ad Geluk, projectleider SBBCRM in het mbo Hoe? Zo!
Tijdens de conferentie in Tilburg is een nieuw Hoe? Zo! boekje gepresenteerd. Dit keer is het thema CRM. Het is een onderwerp dat binnen veel instellingen tot het fronsen van de wenkbrauwen leidt. Tenslotte is het op weinig plaatsen een succes, ondanks het mooie perspectief van een systeem, waar alle informatie over de relaties van de instelling is te vinden. In het boekje zijn handvatten te vinden om CRM wel een succes te maken. Het is zeker niet uitputtend en levert geen volledige handleiding voor de implementatie van een relatiesysteem. Wel biedt het concrete stappen voor de verschillende doelgroepen in de instelling. Tenslotte is het wenselijk dat de voordelen worden bereikt, met gerichte aanpak. Bestellen of downloaden via deze link.Examinering
Veel nieuws is er op dit moment niet rond de examens zelf. Wel is er een blijvende behoefte aan kant-en-klare informatie in de vorm van een Hoe? Zo!-boekje. Het eerste kwam uit in het voorjaar van 2011, daarna een erratum op die eerste uitgave.
Er wordt nu gewerkt aan een geheel nieuwe versie die is aangepast aan de huidige opzet van het examens. Ook worden de inzichten die zijn opgedaan met de pilots meegenomen in de nieuwe versie. Deze moet in juni 2012 uitkomen.


Enterprise Service Bus
Al eerder heeft u in de nieuwsbrief kunnen lezen over de ESB business case, welke momenteel in de afrondende fase zit. Daarnaast zijn er vanuit het programma Borging Triple A een tweetal werksessies geweest, waarin gegevens stromen in kaart zijn gebracht. Deze stromen zijn systematisch uitgewerkt, inclusief veroorzakers (triggers) ervan. Naast een aantal instellingen (ROC Mondriaan, ROC Eindhoven, ROC A12, ROC Leiden, ROC Aventus en Wellantcollege) is ook Kennisnet hier nauw bij betrokken. Medio maart 2012 komt het materiaal beschikbaar als input voor verdere besluitvorming binnen instellingen of combinaties van instellingen.
Vernieuwde onderwijscatalogus: flexibel en gebruiksvriendelijk
Gebruiksvriendelijk en flexibel: het vernieuwde functioneel ontwerp voor de onderwijscatalogus is in de maak! Met de catalogus kunnen MBO-scholen vraag en aanbod van onderwijs nog beter op elkaar laten aansluiten. Ervaar het zelf en bezoek onze presentatie tijdens de Conferentie voor Onderwijsvernieuwing en ICT, op 22 maart in Papendal.

De vernieuwde onderwijscatalogus is een product van het MBO vóór het MBO. De catalogus is het hart van het Triple A gedachtegoed: een functioneel ontwerp voor de ICT-ondersteuning van de onderwijsprocessen in het MBO. De afgelopen maanden hebben wij samen met enthousiaste ervaringsdeskundigen uit het MBO gewerkt aan de doorontwikkeling van de onderwijscatalogus. De wens om een concrete toepassing te realiseren stond daarbij centraal. Wij zijn erg trots op het resultaat.

Een clickable demo laat zien hoe wij denken dat de catalogus gaat werken. Belangrijk is dat we hebben onderkend dat de onderwijscatalogus door verschillende doelgroepen binnen een onderwijsinstelling op verschillende manierengebruikt wordt. Het onderscheid in doelgroepen heeft zich doorvertaald naar een modulaire opbouw waarbij onderwijsproducten op een slimme manier worden gemetadateerd.

Tijdens de Conferentie voor Onderwijsvernieuwing en ICT kunt u kennismaken met de vernieuwde onderwijscatalogus. We demonstreren u graag hoe u door middel van de modulaire opbouw met de catalogus een (individuele) leerroute kunt samenstellen.

U bent van harte welkom tijdens onze demonstraties op 22 maart om 10.00 uur in zaal 14 van Papendal. En op het terras van saMBO-ICT kunt u op 21 en 22 maart terecht met al uw vragen.
Kunt u niet aanwezig zijn op de conferentie? Gedurende de vier weken na de CvI Conferentie, lichten we de vernieuwde catalogus op allerlei manieren toe. In die periode komt onder meer de clickable demo beschikbaar, gaan we de diepte in tijdens een webinar en lanceren we een speciale website met achtergrond informatie en reacties uit het veld.Werken met screencasts
saMBO-ICT, Kennisnet en het Consortium voor Innovatie organiseren in 2012 een aantal sessies waarin MBO-docenten de mogelijkheid krijgen zich te verdiepen in nieuwe technologie.

De eerste sessie vindt plaats op 9 maart op de Verdieping bij Kennisnet en gaat over: werken met screencasts. Aanmelden kan hier.
  • Hoe maak je nu een screencast?
  • Welke hardware heb je nodig?
  • Welke software heb je nodig?
  • Waar moet je op letten?
  • Wat zijn de valkuilen?
  • Wat zijn de supertips?
Op al deze vragen en meer is een antwoord te geven! Een interessante sessie voor iedereen die wil leren hoe een screencast te maken of eigen ervaringen met anderen wil delen. 
Deze sessies worden mogelijk gemaakt door samenwerking van saMBO-ICT, Kennisnet en het Consortium voor Innovatie. De sessies worden afwisselend gehouden op De Verdieping bij Kennisnet in Zoetermeer en hetInnovatiehuis in 's-Hertogenbosch.Programma saMBO-ICT op Papendal
Medewerkers van saMBO-ICT zullen gedurende Dé Conferentie voor Onderwijs-vernieuwing en ICT op het centrale terras aanwezig zijn om iedereen die een vraag heeft over ons werk te woord te staan. Daarnaast verzorgen we tijdens deze conferentie maar liefst zeven workshops, allemaal in dezelfde zaal, namelijk Papendal 14. Zo zijn we makkelijk te vinden!

Alle presentaties verzorgd door saMBO-ICT staan hier.
Alle presentaties verzorgd door Kennisnet staan hier.Maak nu je persoonlijke programma voor Papendal!
De programma-matrix is volledig gevuld en daarmee definitief. Dit betekent dat het nu mogelijk is een eigen programma samen te stellen! Deze screencast laat zien hoe eenvoudig dat gaat. Per ronde is er een eerste, tweede en derde voorkeur aan te geven. Dit voor het geval dat een presentatie vol is. Het persoonlijke programma wordt bewaard als cookies ingeschakeld zijn in de browser en het is uiteraard te printen of op te slaan als PDF bestand.

Klik hier voor de programma-matrix.

Aanmelden

Aanmelden als deelnemer kan via: klik hierProtocol Social Media, nodig of niet?
Sommige ROC's hebben inmiddels een eigen protocol opgesteld. Anderen zijn geneigd om "gewoon" het protocol van de Besturenraad over te nemen. Bij de een wellicht een hamerstuk in een CvB overleg, bij de ander reden genoeg voor veel discussie in de onderwijsteams.

De tweede Verdiep! sessie heeft als thema:
Protocol Social Media, nodig of niet?
Beleidsmakers en onderwijsadviseurs, docenten en managers, kortom iedereen die zich betrokken voelt bij dit onderwerp wordt van harte uitgenodigd om deze sessie bij te wonen en actief deel te nemen aan de discussie.

Programma en locatie
De bijeenkomst vindt plaats in het Innovatiehuis in 's Hertogenbosch (kaart)
Vanaf 13.00 uur – inloop met koffie en thee
13.30 uur – start Verdiep! sessie
16.30 uur – einde programma

Aanmelden en meer informatie, klik hier.Vragen van/aan collega's
Leden kunnen zelf direct een vraag op de website plaatsen in de Vraagbaak. Hiervoor moet men wel zijn ingelogd. Ook om de vragen te bekijken is aanmelding vereist. Dit om te voorkomen dat willekeurige bezoekers vragen onder ogen krijgen die alleen voor onze leden bestemd zijn.

Laatst gestelde vragen:
Expliciete visie/ambitie op gebied van ict en leren
Bestek voor aanbesteding wireless access points
Aanbesteding netwerkcomponenten
Exact en App-V
Aanbesteding digiborden en uitwisselbaarheid van ontwikkelde materialen
Ervaringen met Narrowcastingsystemen
WIFI aangeboden door externe accessprovider
Plan van inzet maken voor onderwijsteams
Gedragscode COMPUTER,- NETWERK- EN TELEFOONGEBRUIK medewerkers

Deze keer zijn er opvallend veel vragen geplaatst in de Vraagbaak. Helaas zijn er nog nauwelijks reacties op binnengekomen. Reageren gaat gemakkelijk. Reacties kunnen direct onder de vraag in de Vraagbaak geplaatst worden, zodat andere leden deze ook kunnen raadplegen.

De Vraagbaak is verbeterd!
Aan iedere vraag is nu een RSS feed toegevoegd waarop je je kunt abonneren. Op die manier krijg je automatisch een seintje als er een antwoord op een vraag wordt gegeven en hoef je niet meer iedere keer naar de site om te kijken of er iets nieuws is toegevoegd.

Denk aan terugkoppeling:
De vrager van informatie verplicht zich tot een terugkoppeling aan de informatieverstrekkers. Iedereen die informatie geeft naar aanleiding van deze vragen, mag dus informatie terug verwachten van de informatievrager in de vorm van een overzicht, document, samenvatting, eigen ervaringen of het verdere verloop van een activiteit.Discussies via LinkedIn
Naast de Vraagbaak op onze website wordt de LinkedIn groep van saMBO-ICT ook steeds meer bezocht. Ook daar worden vragen gesteld en discussies gestart. De groep telt inmiddels maar liefst 619 leden!

Deelname in deze groep is niet gelimiteerd tot onze eigen leden, met als gevolg dat ook leveranciers en andere betrokkenen bijdragen leveren. Het voordeel voor veel mensen is natuurlijk het feit dat men al lid is van LinkedIn en zo via mailnotificaties makkelijk op de hoogte gehouden wordt.

Nieuwste discussies op LinkedIn:
Robotica en techniekonderwijs: MS-RDS en VPL
Wie gebruikt er EDUroam? Advies gevraagd
Monitor de performance van de gebruiker!
En nog veel meer...