Nieuwsbrief nummer 15, januari 2012

Onderwijs, daar doen we het voor…


Een tijd van mijmeren, die dagen tussen Kerst en Nieuwjaarsdag….

De afgelopen jaren hebben we als sector laten zien waar het MBO toe in staat is. Samenwerken waar het kan, elkaar beconcurreren op kwaliteit en de inhoud van het onderwijs. Gelukkig kan saMBO-ICT bij het samenwerken tussen instellingen een katalyserende rol spelen. Belangrijk is dat instellingen eigen ontwikkelingen inbrengen en de samenwerking zoeken binnen de kaders van saMBO-ICT. Dat hebben we veel gezien in 2011.

Maar goed, Nieuwjaar is achter de rug en dus is het tijd om vooruit te kijken. Het compacte team van saMBO-ICT staat daarbij klaar om de activiteiten in 2012 te ondersteunen. In dat team zijn een paar veranderingen. Esther Schoutema is bevallen van dochter Safae en gaat in het nieuwe jaar minder werken. Dat gaan we oplossen met de inzet van Tiny Verbeek, die het team gaat versterken. Ondertussen vervangt Kim Janssen op tijdelijke basis het secretariaat.

Een nieuwe conferentie staat alweer voor de deur. Dit keer zijn we te gast in Tilburg. Na het succes in Breda, dus opnieuw een bijeenkomst in het Brabantse. Naar aanleiding van de vorige conferentie is er een elektronische enquête gehouden. De signalen die we tijdens de conferenties krijgen, werden nog eens bevestigd. Veel waardering voor de conferentie als geheel, een enkele keer teleurstelling bij een presentatie. Ook wordt duidelijk dat de conferenties vooral ontmoetingsmomenten zijn. Elkaar zien, met elkaar spreken en ervaringen delen zijn heel belangrijk. Daar wordt het mbo als geheel sterker van!

Jan Bartling


Conferentie 18 + 19 januari 2012 Tilburg
Het programma is inmiddels vastgesteld en staat op onze website. Wie is aangemeld heeft als het goed is de bevestiging daarvan al ontvangen. Alhoewel het werk er voor de landelijke programma commissie op zit, geldt dit niet voor de organise-rende instelling. Bij ROC Tilburg tellen ze ongetwijfeld de laatste uren af tot de 18e, worden de studenten geïnstrueerd, krijgen de conferentie tassen hun vulling en worden alle bestelde en gehuurde materialen in positie gebracht. Wederom is het gelukt om een breed aanbod aan workshops geprogrammeerd te krijgen. Een willekeurige (kleine) greep:
  • Kennisnet ECK-programma, waar staan we en wat komt eraan;
  • Trends in ICT, Ludo Cuypers neemt ons mee;
  • De resultaten en het vervolg van ‘Pas op de plaats’ (soepel toegang tot (digitaal)leermateriaal);
  • Een hands-on sessie ELGG (de groepsomgeving van saMBO-ICT),
  • Flexruimte, van model tot implementatie bij Hoornbeeck.
Met een mix van onderwijs, ict en bedrijfsvoerings onderwerpen steken we in op een brede doelgroep. Ook zal er aandacht worden besteed aan het feit dat dit de 25e conferentie is! Als laatste de keynotes. Telkenmale is het zoeken, vinden en plannen van keynotes een lastige klus. Ditmaal is er ingestoken op enkele CIO’s uit het bedrijfsleven die ons een blik gunnen in hun keuken. Enerzijds ervaringen over doelmatig werken, en anderzijds de wetenschappelijke benadering over de nut en noodzaak van doelmatigheid. Laat u ook even zien bij het pronkstuk in de School voor Luchtvaarttechniek van ROC Tilburg, de F16. Graag ontmoeten wij u 18 en/of 19 januari 2012 in textielstad Tilburg!saMBO-ICT Gebruikersdag
Datum: 30 januari 2012
Tijd: 9.30 – 12.30 uur
Locatie: Galvanistraat 13 te Ede

Ook in 2012 zijn er weer gezamenlijke gebruikersdagen van de gebruikersgroepen die opereren onder de vlag van saMBO-ICT. De eerstvolgende bijeenkomst staat gepland op 30 januari 2012. ’s Morgens staan de volgende onderwerpen op het programma: Pilot locatiecode BVE, Proof of Concept Digitaal inschrijven MBO en Opleidingsdomeinen. ’s Middags houden de gebruikersgroepen Campus Solutions, EduArte, Magister en nOISe elk hun eigen gebruikersbijeenkomsten. De gebruikersgroep Edictis komt op 31 januari bij elkaar.

U kunt u zich hier aanmelden voor de saMBO-ICT gebruikersdag 30 januari 2012.

Zet ook vast de volgende data in uw agenda: 
2 april 2012 | 4 juni 2012 | 1 oktober 2012 | 26 november 2012

De presentaties en verslagen van vorige bijeenkomsten vindt u in het archief.Gebruikersgroep MIP
Al enkele keren hebben de gebruikers van het Management Informatie Portaal (MIP) elkaar opgezocht om informatie uit te wisselen en samen te werken. Onlangs heeft men contact gezocht met saMBO-ICT en is afgesproken om de gebruikersgroep te laten opereren onder de vlag van saMBO-ICT. MIP is een door leverancier Macaw gebouwd portaalop een Microsoft platform. Eén van de gebruikers, het ID College, heeft er op desaMBO-ICT gebruikersdag van 22 november 2010 een presentatie over gehouden. De volgende bijeenkomst van de gebruikersgroep MIP vindt plaats op 26 januari 2012 bij saMBO-ICT in Woerden. Alle MIP gebruikers zijn welkom. Neem voor meer informatie contact op met henkjan.van.ginkel@sambo-ict.nl.Kennisdeling SharePoint
Taxonomie voor BVE sector
Tijdens de kennisdelingsbijeenkomst SharePoint op 9 december 2011 over documentmanagement is door de aanwezige onderwijsinstellingen aangegeven dat er behoefte is aan samenwerking om te komen tot een gezamenlijke taxonomie voor de BVE sector. saMBO-ICT zal daartoe, in samenwerking met Kennisnet, begin 2012 een werkgroep in het leven roepen. De bedoeling is om in de periode maart/april 2012 twee of drie tweedaagse werkbijeenkomsten te organiseren, waarin genoemde taxonomie wordt opgesteld. Het idee is om daarin een generiek deel te onderscheiden en een tweede deel waarin het generieke model toegepast wordt voor een SharePoint-omgeving. Uiteraard zal bij het proces gebruik gemaakt worden van reeds bestaande documentatie op dit gebied en gaan we uit van beschikbare en reeds ontwikkelde standaarden. Acht instellingen hebben hun medewerking toegezegd.

Volgende bijeenkomst
Thema: ‘SharePoint en workflow’
Datum: 16 maart 2012
Tijd: 10.00 – 15.30 uur
Locatie: Houttuinlaan 6 te Woerden
Aanmelden: is hier mogelijk

Datum derde bijeenkomst ook bekend
Tenslotte wijzen we er nog op dat datum van de derde kennisdelingsbijeenkomst SharePoint van dit studiejaar is vastgesteld op 1 juni 2012. Het thema is ‘SharePoint en de cloud’. Aanmelden hiervoor is nog niet mogelijk, maar wellicht wilt u deze datum hiervoor al wel vast in uw agenda reserveren.Kennisdeling Procesmanagement
Volgende bijeenkomst Kennisdeling Procesmanagement
Thema: 'Procesmanagement, strategie en kwaliteitszorg'
Datum: 9 maart 2012
Tijd: 11.00 – 15.00 uur
Locatie: Houttuinlaan 6 te Woerden

Aanmelden: is hier mogelijkTribe KRD testdag (vervolg)
In de nieuwsbrief van december heeft u kunnen lezen dat de Tribe KRD gebruikersgroep 30 november 2011 onder leiding van Leon Bosman (KZA consultant) een dag heeft besteed aan het onderwerp ‘testen’. Alhoewel niemand de illusie zal hebben dat je dit onderwerp in een dag ‘geregeld’ hebt, leek het de redactie een goed idee de ‘winst’ van de dag samengevat in de nieuwsbrief terug te laten komen. 

Wat is nu eigenlijk testen:
Testen is het proces van plannen, voorbereiden en meten, dat tot doel heeft de kenmerken van een informatiesysteem vast te stellen en het verschil tussen de actuele status en de vereiste status aan te tonen. Denk hierbij aan:
– vinden van fouten
– (gebrek aan) kwaliteit aantonen
– verschil tussen specificaties en systeem signaleren
– informeren en advies geven over kwaliteit en risico's
– vertrouwen in product geven

Al snel werd ook duidelijk dat compleet en uitputtend testen onmogelijk is. Het doel zal dan ook moeten zijn om de bedrijfs- of zakelijke risico’s die gelopen worden bij fouten in de programmatuur af te zetten tegen de beschikbare middelen (tijd/geld). Daarnaast kwam ook duidelijk naar voren dat het testen van een systeem nooit op zich staat.Door de vele koppelingen tussen systemen ontstaat een keten aan afhankelijkheden, wat de complexiteit van testen significant doet toenemen. Maakt dit grip op testen dan onmogelijk? Nee, er zijn wel degelijk handvatten waardoor het testen structureel tot betere resultaten leidt:
-Breng de ketens in beeld;
-Vul de risico tabel in;
-Verdeel de beschikbare tijd over de tabel;
-Stel logische testgevallen op (structureel testen);
-Documenteer je bevindingen;
-Doen, doen, doen…

Omdat vele handen licht werk maken zijn hier kansen voor de Gebruikersgroep.Het is dan wel van belang om tot een gezamenlijk beeld te komen over wat we van het systeem verwachten en waar de gezamenlijke risico’s liggen.Clickable demo
Binnen het saMBO-ICT programma borging Triple A heeft een kleine groep onderwijsinstellingen (Aventus, Albeda, De Leijgraaf en Wellantcollege) de handschoen opgepakt om de Onderwijscatalogus van nieuwe glans te voorzien. Metadata in de praktijk zou je kunnen zeggen. Ditmaal echter niet vanuit de theorie, maar in de vorm van een “werkende” demo. Hierin wordt vanuit verschillende invalshoeken/gebruikers een kijkje gegeven op de werkelijkheid. Wat wordt nu precies verstaan onder ‘arrangementen’ ? Hoe kan de onderwijscatalogus ons ondersteunen bij onderwijsontwikkeling, intake en planning. Hopelijk vergaat het u zoals de proefpersonen die zelf al mochten ‘klikken’ en al vrij snel door hun enthousiasme waren vergeten dat het een demo betrof en geen werkende omgeving. Tijdens de conferentie in Tilburg (18+19 januari) kan er voor het eerst worden kennisgemaakt met deze ‘interactieve’ demo.Klaar voor de Start
In oktober is een tweedaagse bijeenkomst gehouden onder de titel “Pas op de Plaats”. Tijdens deze conferentie met uitgevers, distributeurs, projecten en instellingen zijn afspraken gemaakt om te komen tot verbetering van de leermiddelenketen. In de vorige nieuwsbrief is daarover al het nodige gemeld.

Inmiddels zijn de afspraken en de activiteiten verder uitgewerkt in een programma LiMBO (Leermiddelen in MBO). Doel is om bij enkele instellingen een flinke stap te maken in een verbeterde keten, van selectie van leermiddelen, de distributie en het gebruik. In die initiatieven wordt intensief samengewerkt tussen de verschillende partijen in de keten. Overigens vragen deze pilots ook veel van de deelnemende instelling. Het programma is overigens nog op zoek naar maximaal 2 instellingen die willen participeren.

Scholing Informatiemanagement
Het onderwerp Informatiemanagement is het afgelopen jaar uitgebreid aan de orde geweest binnen saMBO-ICT. Er zijn activiteiten georganiseerd rondom een businesscase-benadering, maar ook is een publicatie Informatiemanagement uitgekomen (zie ook de website). Op basis van die laatste publicatie is de masterclass Informatiemanagement gestart met 12 deelnemers uit de instellingen. De masterclass start op 11 januari en bestaat uit een aantal plenaire bijeenkomsten en een intensief begeleidingstraject in kleine groepen. Het is de bedoeling dat deze masterclass ook in het cursusjaar 2012/13 zal worden gehouden.Digitale examinering rekenen&taal
Dat het cito Examentester op termijn wordt vervangen door Computer ExamenSysteem is al vele malen in de nieuwsbrief geschreven. Over de spagaat daarin voor de gemiddelde ROC ICT manager beduidend minder.
De tijd dat een server een ‘dure dikke computer’ was die achter slot en grendel stond in een ruimte met airco en zoveel knipperende lichtjes dat een gemiddelde kerstboom er jaloers op zou worden ligt al ver achter ons.
Servers staan veelal in datacenters, hebben de vorm van pizzadozen en zijn gevirtualiseerd. Dit in schril contrast tov Examentester, waar de tijd enkele jaren lijkt stil te staan…. 

De vragen daarover vormde de aanleiding om met een 13 tal instellingen, College van Examens en Cito een sessie te beleggen over dit onderwerp. Alle technische knelpunten zijn daarbij geïnventariseerd en na afloop op ‘laag hangend fruit’ en ‘onderzoeken’ bezien. Een deel van de problemen waren te herleiden tot communicatie en (deels onuitgesproken) verwachtingen. Hier is inmiddels al een actie op gezet. Een ander deel betrof het onderzoeken van de mogelijkheid om Examen tester -ondersteund- te laten werken in moderne ict-omgevingen waarin met ESX-VMware en Citrix oplossingen worden gewerkt. Zodra hier meer over duidelijk wordt zal daar via de gebruikelijke kanalen over gecommuniceerd worden.Wikiwijs
Wikiwijs is het platform waar docenten en teams content kunnen beheren en delen met elkaar. Het gebruik in het mbo van Wikiwijs blijft wat achter bij de andere sectoren.
Om Wikiwijs beter te laten aansluiten bij de behoeften van de sector, is een “sectorkamer” ingericht onder voorzitterschap van Frida Hengeveld.
Deze kamer, waarin vertegenwoordigers vanuit instellingen zitting hebben, zal zorgen voor de inhoudelijke sturing van de stimulering van het gebruik van Wikiwijs in het MBO.
Gebruikersgroep SLB Diensten en Surfnet
In december is de eerste bijeenkomst geweest van de gebruikersgroepen SLB Diensten en Surfnet. Met beide organisatie zijn afspraken gemaakt over relatie tussen de sector MBO en de beide genoemde organisaties. Met SLB Diensten wordt gesproken over het productenportfolio, de lopende en startende onderhandelingen met leveranciers. Deze groep wordt voorgezeten door Rob Vos.

Met Surfnet wordt intensief overlegd over nieuwe diensten die speciaal gericht zijn op de behoefte van de MBO-instellingen. Ook zal gesproken worden over een nieuw tarievenmodel. Voorzitter van deze groep is Hans Doffegnies.

Beide groepen hebben vijfmaal per jaar overleg met de beide partijen.Financiële bijdrage
De organisatie van saMBO-ICT kan niet zonder de financiële bijdrage van instellingen. We zijn blij dat we die bijdrage elk jaar weer binnenkrijgen. De afgelopen jaren hebben we een model gehanteerd dat gebaseerd was op de bijdragen van de voorlopers van saMBO-ICT. Dat wil zeggen dat instellingen een algemeen bedrag betalen, naast bedragen per gebruikersgroep. Het afgelopen jaar heeft het bestuur gesproken over een nieuwe opzet, die meer recht doet aan de opzet en manier van werken van saMBO-ICT. Daarom zal er in 2012 met een nieuw systeem worden gehanteerd. Er zal gewerkt worden met een vast basisbedrag plus een bedrag per student. Gekozen wordt om het verschil tussen de oude systematiek en de nieuwe opzet zo klein mogelijk te houden. In februari ontvangen alle instellingen een brief met daarin de nieuwe opzet en de gevolgen voor de eigen instelling."Verdiep!" sessies
saMBO-ICT, Kennisnet en het Consortium voor Innovatie organiseren in 2012 een aantal sessies waarin MBO-docenten de mogelijkheid krijgen zich te verdiepen in nieuwe technologie.

Geen mooie verhalen, maar gewoon aan het werk!
Dat is het motto van de "Verdiep!" sessies. Bij deze workshops is dus echt werk aan de winkel. Ontdek nieuwe mogelijkheden van ICT en vertaal ze naar je eigen werk. ICT maakt zoveel mogelijk, neem de tijd om je daarin te verdiepen!

Tijdens de sessies zal Willem Karssenberg samen met de deelnemers iedere keer een ander thema aanpakken. Thema's zijn bijvoorbeeld "flipping the classroom" of werken met voting systemen. Mogelijke onderwerpen zijn hier te vinden. Willem gaat echter ook graag in op wensen van een groep docenten of instellingen. In de agenda staat het voorlopige programma voor dit jaar.
De eerste sessie vindt plaats op 9 maart bij Kennisnet en gaat over: werken met screencasts. Aanmelden kan hier.

Deze sessies worden mogelijk gemaakt door samenwerking van saMBO-ICT, Kennisnet en het Consortium voor Innovatie. De sessies worden afwisselend gehouden op De Verdieping bij Kennisnet in Zoetermeer en hetInnovatiehuis in 's-Hertogenbosch dat op 27 januari aanstaande geopend wordt. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname, wel geldt dat we verwachten dat inschrijven ook betekent dat je komt!Kennisnet
Voor saMBO-ICT is Kennisnet een belangrijke partner. De afgelopen jaren is er op een constructieve en prettige manier samengewerkt. Op die manier zijn er veel initiatieven en producten ontstaan die voor de instellingen van belang zijn. De afgelopen jaren werd die samenwerking op informele wijze vormgegeven. Om ook in de toekomst de samenwerking te bestendigen hebben Kennisnet en saMBO-ICT de samenwerking vastgelegd in een overeenkomst.


Dé Conferentie voor Onderwijsvernieuwing en ICT 2012
Het programma voor Dé Conferentie voor Onderwijsvernieuwing en ICT 2012 is beschikbaar via deze programma-matrix. Vanaf 16 januari is het mogelijk om via dezelfde site uw eigen programma voor Dé conferentie samen te stellen.
De sessies die saMBO-ICT zal verzorgen staan allemaal geprogrammeerd in de ruimte Papendal 14. Daarnaast zal saMBO-ICT zich samen met Kennisnet presenteren in de grote ruimte.
Meer informatie over Dé Conferentie voor Onderwijsvernieuwing en ICT is te vinden op de website van het CvI. Daarnaast is er natuurlijk ook weer een speciaal weblog ingericht dat de komende tijd met nieuws gevuld zal worden. Als u zich nu alvast abonneert, dan mist u niks!
Aanmelden
Aanmelden als deelnemer kan via: klik hierVragen van/aan collega's
Regelmatig komen er vragen binnen van collega's aan collega's.
Leden kunnen zelf direct een vraag op de website plaatsen in de Vraagbaak. Hiervoor moet men wel zijn ingelogd. Ook om de vragen te bekijken is aanmelding vereist. Dit om te voorkomen dat willekeurige bezoekers vragen onder ogen krijgen die alleen voor onze leden bestemd zijn.

Laatst gestelde vragen:
Expliciete visie/ambitie op gebied van ict en leren 

Reacties kunnen direct onder de vraag in de Vraagbaak geplaatst worden, zodat andere leden deze ook kunnen raadplegen.

Denk aan terugkoppeling:
De vrager van informatie verplicht zich tot een terugkoppeling aan de informatieverstrekkers. Iedereen die informatie geeft naar aanleiding van deze vragen, mag dus informatie terug verwachten van de informatievrager in de vorm van een overzicht, document, samenvatting, eigen ervaringen of het verdere verloop van een activiteit.