Nieuwsbrief nummer 14, december 2011

Tijd voor het onderwijs...


Hoe zit het eigenlijk met onderwijstijd en de inzet van eLearning in het onderwijs binnen het MBO? Het is een thema waar de afgelopen jaren veel over is gesproken en waar voorzichtige ontwikkelingen in zijn. Op zich goed om nog eens de mogelijkheden en de uitdagingen op een rijtje te zetten. De levendigediscussie in onze saMBO-ICT groep binnen LinkedIn laat zien hoe het leeft. Daar zouden ook beleidsmakers eens een kijkje moeten nemen...

Het onderwijs kan ook meer ruimte krijgen doordat allerlei administratieve processen worden vereenvoudigd. Het project rond het proces van inschrijven moet die ruimte gaan leveren. De vooruitzichten zijn hoopvol. Maar ook een soepele invoering van opleidingsdomeinen is belangrijk. Over beide trajecten meer in deze nieuwsbrief.

Hetzelfde gaat op voor het overleg met SLB Diensten en Surfnet. Door gezamenlijk de inkoop van licenties en verbindingen te organiseren, kunnen de kosten laag blijven en dat geld komt vanzelfsprekend direct ten goede aan het onderwijsproces. Belangrijk om dus deze organisaties op koers te houden. Een gebruikersgroep gaat geregeld met beide organisaties om tafel.

Jan Bartling


Conferentie 18 + 19 januari 2012 Tilburg
Met de komende feestdagen voor de deur lijkt de 25e conferentie op 18 en 19 januari 2012 in Tilburg nog ver weg. Bij 25 denk je al gauw aan een jubileum. Misschien een mooi moment om eens te kijken wat er tijdens de eerste conferenties aan onderwerpen op het programma stond en waar we nu over praten…. Zou het veel van elkaar verschillen?
Misschien is dit een leuke tip voor de programma commissie die al weer volop bezig is met het voorbereiden van het programma, de key-notes en 30(!) workshops. Op dit moment wordt door een aantal bouwvakkers de laatste hand gelegd aan de locatie van ROC Tilburg waar we te gast zijn. Volgens zeggen lopen de werkzaamheden voor op schema en kunnen we eind januari het resultaat met eigen ogen aanschouwen. Helaas is het nog te vroeg om programma details te kunnen geven. Half december zal het (voorlopige) programma gepubliceerd worden op de website en start de inschrijving.Gebruikersdag
Ondanks de mist wist een grote groep belangstellende gebruikers de weg naar Ede weer te vinden. Naast de gebruikelijke updates van de saMBO-ICT projecten door Jan Bartling was er een duizelingwekkende uiteenzetting over de gevolgen van het Actieplan MBO voor de inrichting van het onderwijs, en administratieve gevolgen in het bijzonder, een toelichting van COLO op BPV en domeinen, nieuws van DUO en voortgang van de implementatie van de domeinen in de instellingsadministraties. Voor meer informatie, zie het uitgebreide verslag en de presentaties.

Noteert u ook vast de volgende gebruikersdag in uw agenda? Die is op maandag 30 januari 2012. Het zal u niet verbazen dat ook hier weer aandacht aan de invoering van de opleidingsdomeinen zal worden besteed, we hopen dan iets meer te weten over het servicedocument over Raam-/Deelovereenkomst en Addendum, de aangepaste lijst met crebo´s, het testtraject en eventuele conversie en uitwerking van de processen Inschrijven, BPV, alsmede vulling BRON.
Zodra de precieze onderwerpen bekend zijn, wordt een vooraankondiging verstuurd en de inschrijfmogelijkheid op de site geopend.Kennisdelingsbijeenkomsten
In de vorige nieuwsbrief hebben we drie kennisdelingsbijeenkomsten aangekondigd. Twee ervan hebben inmiddels plaatsgevonden. De presentaties staan op de site:
Presentaties Kennisdeling Chipcard 24 november 2011
Presentaties Kennisdeling Procesmanagement 28 november 2011

Kennisdeling Sharepoint 9 december 2011
De Kennisdelingsbijeenkomst Sharepoint over het thema ‘Documentmanagement in SharePoint’ vindt plaats op 9 december 2011. Er is nog een aantal plaatsen beschikbaar. U kunt zich hier aanmelden als u dat nog niet gedaan heeft. Zodra het programma helemaal rond is, zal deze op de site vermeld worden.Opleidingsdomeinen

Testtraject
Het testen van de levering van de nieuwe domeinenstructuur aan BRON wordt voorbereid in samenwerking met DUO en COLO. De afgelopen maand is een testteam samengesteld vanuit de verschillende gebruikersgroepen. Ook de leveranciers worden hierbij betrokken. De eerste webcast, waar de planning en de testscenario’s zijn besproken, is goed verlopen. Een kleine werkgroep werkt de scenario’s in hoofdlijnen uit en op 8 december komt het testteam bij elkaar om dit te bespreken. Het testen start vanaf half februari, tot 1 april. Daarna is de testomgeving bij DUO beschikbaar tot 1 oktober voor instellingen die willen implementeren. Er wordt gebruik gemaakt van een open source pakket voor het bijhouden van de testbevindingen (Mantis). Op onze groepensite (Elgg) is een aparte groep voor het testteam aangemaakt. Deze is ook in te zien is door andere saMBO-ICT leden.

Uitwerking processen
Omdat de processen rondom inschrijven op domeinen, en de BPV registratie niet voldoende zijn uitgewerkt, zijn er twee wergroepen gestart om dit alsnog, voor het eind van het jaar te doen. Daarbij is het doel om te voorkomen dat er teveel verschillende werkwijzen worden gehanteerd. Een derde werkgroep houdt zich bezig met het dichter bij elkaar brengen van de registratie in de administraties en in BRON. De werkgroepen werken apart uit, maar stemmen wel met elkaar af om tot een gezamenlijk resultaat te komen. op 13 december is de volgende werkgroepsessie gepland. Op onze groepensite (Elgg) is een aparte groep Implementatie Opleidingsdomeinen in BVE administraties aangemaakt. Deze is ook in te zien door andere saMBO-ICT leden.Tribe KRD testdag
Onderwijsinformatiesystemen worden functioneel steeds complexer en zijn de gegevensbron van tal van keten processen. Elke nieuwe release vormt daarmee een potentieel risico met als mogelijk resultaat omgevallen bedrijfsprocessen. Naast lopende saMBO-ICT en Kennisnet initiatieven en programma’s op het gebied van standaardisatie en keten integratie is vanuit de saMBO-ICT gebruikersgroep Tribe KRD het initiatief genomen voor een ‘test’ dag.

Donderdag 30 november vormde ROC Aventus de arena waar onder begeleiding van een professionele ‘tester’ ervaringen zijn gedeeld en kennis is gemaakt met methodieken voor met name risico inschatting.
Waar zet je je tijd op in en waarom. Wat doen we daarin gezamenlijk en wat juist niet. Al vanaf begin 2011 werkt de gebruikersgroep Tribe KRD in nauwe samenwerking met de leverancier Educus aan verbetering van het test proces.Dé Onderwijscatalogus 'is het iets of wordt het niets...'
De Onderwijscatalogus staat centraal in het Triple A gedachtegoed maar blijft een lastig onderdeel ervan. Met een kleine groep instellingen (Albeda, Aventus, De Leygraaf en Wellantcollege) wordt binnen het saMBO-ICT programma ‘Borging Triple A’ de komende drie maanden een poging gedaan om hier verandering in te brengen.
In de vorm van een clickable demo zal het gedachtegoed -doelgroep gericht- visueel gemaakt worden. Tijdens de 25e saMBO-ICT conferentie 18 en 19 januari in Tilburg en bij Dé Conferentie voor Onderwijsvernieuwing en ICT 2012 in Papendal kan iedereen kennisnemen van het resultaat en voor zichzelf de conclusie trekken: ‘is het iets of wordt het niets’.


Pas op de Plaats en vervolg
In de vorige nieuwsbrief is vermeld dat de “Pas op de Plaats” een intensieve bijeenkomst was met als uitkomst een serie gezamenlijke doelstellingen. De bijeenkomst had als doel: het “bij elkaar brengen” van de resultaten van lopende initiatieven in het veld m.b.t. leermateriaal en het intensief en gericht afstemmen van de door en voor het mbo uit te voeren activiteiten. Een uitgebreid verslag van deze bijeenkomst op 13 en 14 oktober 2011 vindt u hier.

Vanaf dat moment wordt hard gewerkt aan de twee activiteiten, die nodig zijn om ervoor te zorgen dat we in september 2012 kunnen constateren dat het uitleveren van leermiddelen op de geselecteerde instellingen aanmerkelijk beter gaat. Het programma voorziet in een voorziening voor distributie en toegang, voor bestellen en betalen, en implementatie bij vier instellingen. Basis zijn “MBO-proof’ afspraken voor toegang en distributie van leermiddelen.

Op 7 december komen de verschillende partijen bijeen om de afspraken te bekrachtigen. Dan moet duidelijk zijn dat de afgesproken doelstellingen haalbaar en realistisch zijn. Maar ook moet duidelijk worden dat uitgevers, distributeurs en instellingen gezamenlijk willen optrekken en garant willen staan voor een positieve uitkomst in september 2012. Het gaat er dus om spannen...Het procesmodel leermateriaal
Binnen het programma Borging Triple A is dit najaar weer een belangrijk stap gezet. Samen met zeven instellingen is met ondersteuning vanuit Kennisnet een procesmodel leermateriaal ontwikkeld. Dit procesmodel maakt inzichtelijk hoe dit proces er vanuit het perspectief van een MBO-instelling uitziet, zowel voor folio als digitaal leermateriaal. Het gaat dan om het selecteren van het leermateriaal als onderdeel van het ontwikkelen van het onderwijs, vervolgens het bestellen en betalen van dat leermateriaal en tenslotte het gebruiken van dat leermateriaal. Daarnaast is er nog aandacht besteed aan het ontwikkelen van leermateriaal zelf, en aan het fenomeen van een contentcatalogus.

Het procesmodel is uitgewerkt in een rapportage, bestaande uit een beschrijvend deel met een beknopte uitleg en een technisch deel met de uitwerking in use cases. En uiteraard een poster van het procesmodel met de stappen en resultaten in beeld gebracht.

Op het gebied van leermateriaal gebeurt er op dit moment heel veel, bijvoorbeeld in het programma ECK2 en het ROC6-initiatief. Om al deze initiatieve samen te brengen heeft er onlangs een ‘Pas op de plaats’ bijeenkomst plaatgevonden, waarin instellingen, uitgevers en distributeurs gezamenlijk hebben gesproken over het realiseren van verbeteringen in de hele keten. Het procesmodel leermateriaal heeft in deze ‘Pas op de plaats’ bijeenkomst gediend als referentiekader voor het proces.

Wikiwijs
Er gebeuren mooie dingen met Wikiwijs. Helaas zijn ze in het mbo niet altijd zo zichtbaar, daarnaast is er niet altijd het gevoel dat Wikiwijs “van ons is”. Het programma Wikiwijs dat de komende jaren uitgevoerd gaat worden zal dat gaan veranderen. Wikiwijs wordt naar de sectoren gebracht, dus de sectoren krijgen meer invloed op de activiteiten en de inzet van Wikiwijs in de eigen instellingen.

Een eerste stap daarbij is de inrichting van verschillende “kamers” die inhoudelijk de ontwikkelingen van Wikiwijs gaan aansturen. Voorzitter van deze kamer is Frida Hengeveld, zij is tevens bestuurslid van de MBO Raad. Verder zullen sectordeskundigen uit onderwijs en uit de hoek van de ict plaatsnemen in de kamer.

In januari moet een plan worden goedgekeurd, waarin de activiteiten voor het komend jaar zijn opgenomen. Op dat moment zal via de website en de nieuwsbrief worden aangegeven wat er gaat gebeuren.Gebruikersgroep SLB Diensten en Surfnet
Veel instellingen maken gebruik van de diensten van SLB Diensten en Surfnet. Voor de sector MBO zijn die diensten van groot belang. De instellingen zijn gebaad bij licenties tegen gunstige voorwaarden en bij internetdiensten die aansluiten bij de ontwikkelingen in het MBO. Met zowel SLB Diensten als met Surfnet is de afspraak gemaakt om geregeld bij elkaar te komen om de activiteiten af te stemmen.

saMBO-ICT heeft in dat kader een gebruikersgroep gevormd die uit praktische overwegingen met beide organisaties in gesprek gaat. In die gesprekken zal het gaan om de dienstverlening, maar ook de tarieven komen aan de orde. Op de website zal geregeld informatie worden gegeven over deze overleggen en de afspraken die gemaakt worden.Programma Dé Conferentie voor Onderwijsvernieuwing en ICT 2012
Het programma voor Dé Conferentie voor Onderwijsvernieuwing en ICT 2012 in Papendal begint al goed gevuld te raken! Daarom is het vanaf nu beschikbaar via een dynamische programma-matrix zodat deelnemers alvast een idee krijgen van wat ze op 21 en 22 maart 2012 op Papendal mogen verwachten.

Dynamisch
‘Dynamisch’ betekent ook dat er nog geschoven kan worden wat betreft ruimtes en tijdstippen. Het programma wordt tot 13 januari 2012 continu geactualiseerd en aangevuld. Vanaf 16 januari is het mogelijk om via dezelfde site uw eigen programma voor Dé conferentie samen te stellen.

Vol=vol
Leden van saMBO-ICT kunnen nog tot uiterlijk 16 december een presentatievoorstel indienen, maar wees er wel snel bij, want vol=vol! Deze mogelijkheid geldt dus uitsluitend voor de onderwijsinstellingen en niet voor commerciële aanbieders.

Meer informatie over Dé Conferentie voor Onderwijsvernieuwing en ICT is te vinden op de website van het CvI. Daarnaast is er natuurlijk ook weer een speciaal weblog ingericht dat de komende tijd met nieuws gevuld zal worden. Als u zich nu alvast abonneert, dan mist u niks!

Aanmelden
Aanmelden als deelnemer is ook al mogelijk: klik hierWorkshop werken met groepen in Elgg
Naast onze website met een open en besloten gedeelte bieden wij onze leden ook een groepsomgeving aan waar online samengewerkt kan worden. Wilt u een groep starten maar heeft u hulp nodig bij de inrichting? Of bent u al “binnen” en wilt u graag meer weten over de mogelijkheden van onze groepsomgeving?
Tijdens de conferentie van saMBO-ICT op 18 en 19 januari 2012 in Tilburg zullen we over dit onderwerp een workshop aanbieden. Na een korte presentatie krijgt u “hands-on” ondersteuning om uw eigen groep (verder) in te richten!

Wilt u alvast meer weten over de mogelijkheden van onze groepsomgeving, neem dan contact op met:
Willem.Karssenberg@sambo-ict.nl Vragen van/aan collega's
Regelmatig komen er vragen binnen van collega's aan collega's. Tot nu toe plaatsten wij die gelijk na binnenkomst op de website in de rubriek Vragen van/aan collega's.

Met de ingebruikname van onze nieuwe website kunnen alle leden vanaf nu zelf direct een vraag op de website plaatsen in de Vraagbaak. Hiervoor moet men wel zijn ingelogd. Ook om de vragen te bekijken is aanmelding vereist. Dit om te voorkomen dat willekeurige bezoekers vragen onder ogen krijgen die alleen voor onze doelgroep bestemd zijn.

Laatst gestelde vragen:
Afdrachtvermindering onderwijs WVA-O
PvE t.b.v. Selectietraject Document Management Systeem
EXACT Financials Enterprise versie

Reacties kunnen direct onder de vraag in de Vraagbaak geplaatst worden, zodat andere leden deze ook kunnen raadplegen.

Denk aan terugkoppeling:
Wat blijft is de regel die we al hadden: De vrager van informatie verplicht zich tot een terugkoppeling aan de informatieverstrekkers. Iedereen die informatie geeft naar aanleiding van deze vragen, mag dus informatie terug verwachten van de informatievrager in de vorm van een overzicht, document, samenvatting, eigen ervaringen of het verdere verloop van een activiteit.