Nieuwsbrief nummer 13, oktober 2011

Beste lezer,


Wanneer de blaadjes beginnen te vallen, staat het seizoen in het teken van begrotingen en plannen voor het nieuwe kalenderjaar. We horen van veel instellingen dat er druk staat op het budget en er aan de andere kant wordt geëist dat het allemaal beter moet. Het komende jaar zal vooral in het teken staan van kwaliteit en doelmatigheid. Een uitdaging waar mogelijkheden worden gezocht op het gebied van ICT. In het kader van doelmatigheid en het zoeken van oplossingen hebben we binnen het MBO gelukkig saMBO-ICT. Met elkaar kunnen we meer dan elke instelling alleen.

Het team van saMBO-ICT staat dan ook klaar om op allerlei terreinen de instellingen te faciliteren. Dat geldt voor een initiatief voor een gezamenlijke ESB, het verbeteren van de leermiddelenketen of voor het rationaliseren van het inschrijfproces. Er is dus veel werk aan de winkel!

In het team van saMBO-ICT is een tijdelijke wijziging, doordat Esther Schoutema de komende maanden gaat genieten van zwangerschapsverlof. Haar taken worden overgenomen door Kim Janssen.

Jan Bartling


Terug- en vooruitblik conferentie
Alhoewel al enige weken geleden is het goed om nog even terug te blikken op de conferentie in Breda. Met een ongekend aantal bezoekers hebben we kunnen genieten van een aantal prikkelende keynotes en een zeer gevarieerd aanbod aan workshops. Op onze website zijn de presentaties terug te vinden en staat een filmimpressie van de beide dagen.

Met dank aan ROC West-Brabant voor de uitstekende organisatie is het stokje inmiddels overgedragen aan ROC Tilburg. In januari zijn we wederom te gast in Noord-Brabant, ditmaal in textielstad Tilburg. Als dominant onderwerp is gekozen voor 'Doelmatigheid versus onderwijskwaliteit', bedreiging of uitdaging. Wat kan ICT daaraan bijdragen? De voorbereidingen zijn in volle gang.
Markeert u 18 en 19 januari vast in uw agenda!Gebruikersdag
Dat het centrale thema ‘Opleidingsdomeinen’ van de gebruikersdag op 26 september 2011 hot is, bleek wel uit de belangstelling: meer dan 120 personen! Na het actuele nieuws van saMBO-ICT en DUO volgden er drie presentaties over verschillende aspecten van de invoering van Opleidingsdomeinen: wet- en regelgeving, verandering processen en gezamenlijk initiatief voor het testen. Voor meer informatie, zie het uitgebreide verslag en de presentaties op de website.

Noteert u ook vast de volgende gebruikersdag in uw agenda? Die is op maandag 21 november 2011. Het programma is nog niet geheel bekend. Er zal in ieder geval teruggekomen worden op enkele onderdelen met betrekking tot het onderwerp ‘Opleidingsdomeinen’, zoals BPV en het servicedocument over Raam-/Deelovereenkomst en Addendum. Zodra de precieze onderwerpen bekend zijn, wordt een vooraankondiging verstuurd en de inschrijfmogelijkheid op de site geopend.Kennisdelingsbijeenkomsten
Wie de nieuwsbrieven van saMBO-ICT regelmatig leest en het nieuws op de website volgt, zal het niet ontgaan zijn dat saMBO-ICT regelmatig kennisdelingsbijeenkomsten organiseert op allerlei gebied. In de komende tijd staan er ook weer verschillende bijeenkomsten in de agenda. 

Kennisdeling Chipcard 24 november 2011
Thema: 
Beheer, veiligheid en functionaliteit
Datum:
 24 november 2011
Tijd: 9.30 – 16.00 uur
Locatie: Horizon College, Umbriëllaan 2, Heerhugowaard
Bestemd voor: Onderwijsinstellingen die lid zijn van saMBO-ICT
Meer informatie en aanmeldenKennisdeling Procesmanagement 28 november 2011
Thema:
 Procesbeschrijving, hoe doe’k dat nou?
Datum: 28 november 2011
Tijd: 11.00 – 15.00 uur
Locatie: MBO Raad, Houttuinlaan 6, Woerden
Bestemd voor: Onderwijsinstellingen die lid zijn van saMBO-ICT 
Meer informatie en aanmelden


Kennisdeling Sharepoint 9 december 2011
Thema: Documentmanagement in SharePoint
Datum: 9 december 2011
Tijd: 10.00 – 15.00 uur
Locatie: Microsoft, Schiphol
Bestemd voor: Onderwijsinstellingen die lid zijn van saMBO-ICT  
Meer informatie en aanmeldenPoC Digitaal inschrijven MBO
Waarom iedere keer opnieuw gegevens overtypen, terwijl de gegevens al bekend zijn? Dat moet toch eenvoudiger kunnen. Anno 2011 moet je toch deelnemergegevens eenvoudig en veilig geautomatiseerd kunnen uitwisselen.” Opmerkingen zoals deze hoor je de laatste jaren steeds vaker.
Daarom is vanuit het Samenwerkingsplatform, een initiatief van de gezamenlijke onderwijssectoren in samenwerking met het Ministerie van OCW en DUO, het project ‘Proof of Concept (PoC) Digitaal inschrijven MBO’ gestart. Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn:
  • Eénmalige vastlegging, meervoudig gebruik van authentieke gegevens;
  • De burger aan het stuur (van haar eigen gegevens).
Veel MBO instellingen bieden al de mogelijkheid van het digitaal aanmelden/inschrijven. De uiteindelijke bedoeling is om daarbij aan te sluiten en het met behulp van webservices mogelijk te maken dat gegevens die al in andere bronnen (bijvoorbeeld bij DUO (in BRON) of bij de vorige school) bekend zijn met een druk op de knop te kunnen hergebruiken in het digitaal inschrijfformulier van de onderwijsinstelling. Bij de uitleg wordt het wel eens vergeleken met het aan de belastingdienst leveren van het voor ingevulde belastingformulier. De belastingbetaler vult niet zelf alle gegevens in, maar is wel verantwoordelijk voor het juist aanleveren van alle gegevens en wordt daarbij geholpen doordat al een aantal velden zijn ingevuld.

Het project, dat in het voorjaar van 2012 een werkend Proof of Concept moet opleveren voor het voorinvullen van een digitaal inschrijfformulier met gegevens uit BRON, richt zich niet alleen op een technische oplossing, maar er zal ook in een separaat spoor onderzoek gedaan worden naar de haalbaarheid vanuit juridisch oogpunt. En er zal nagedacht worden over de vraag hoe verder te gaan na afronding van de Proof of Concept, zodat het tot werkende functionaliteit op de instellingen komt.

Naast verschillende medewerkers van DUO zijn er bij het project zes onderwijsinstellingen uit verschillende gebruikersgroepen betrokken.Voortgang Borging Triple A
In de afgelopen periode zijn er binnen het programma Borging Triple A flinke vorderingen gemaakt. De laatste werksessie voor Begeleiding zijn inmiddels achter de rug. Kennisnet is druk bezig met het verwerken van de resultaten in een geactualiseerd Functioneel Ontwerp.

De laatste ontwikkelingen op het gebied van centraal examineren zijn verwerkt in een definitieve: Rapportage “Procesbeschrijving (centraal) examineren". Daarmee is de betrokkenheid van Borging Triple A bij centraal examineren afgerond.

Rondom de Onderwijscatalogus zijn 2 initiatieven gestart. Er wordt een procesmodel ontwikkeld waarbij de leermateriaal-keten in beeld wordt gebracht. Op basis van dit procesmodel kan vervolgens de relatie tussen de Onderwijscatalogus en het leermateriaal worden gedefinieerd. Verder gaan in november Wellantcollege, ROC Aventus en Albeda College van start met het actualiseren van het functioneel ontwerp. Dat zal weer gebeuren in de vorm van verschillende werksessies.

Over de resultaten van de “Pas op de Plaats” bijeenkomst leest u meer elders in deze nieuwsbrief.ESB
Veel instellingen denken over de inzet van een Enterprise Service Bus, om de verschillende applicaties van een instelling met elkaar te verbinden. Voor instellingen is dat een belangrijke beslissing, met uitdagende financiële gevolgen voor de komende jaren. In dat kader is er in september een bijeenkomst geweest waar tien mbo-organisaties aan deelnamen. Enkele andere scholen hebben aangegeven graag betrokken te willen worden. Doel is het berichten verkeer te standaardiseren en zo mogelijk een generieke ESB te ontwikkelen voor de deelnemers. Als eerste stappen worden nu de volgende zaken aangepakt:
  • het ontwikkelen van een businesscase op basis van een aantal (organisatorische) scenario’s.
    Dit moet gereed zijn op 1 januari 2012.
  • het gezamenlijk beschrijven van het standaard berichtenverkeer (voor 1 maart 2012).
 Dit is een intensief traject dat inzet van alle deelnemers noodzakelijk maakt en ondersteund zal worden door saMBO-ICT.
Na een periode van onderzoeken en in gesprek komen met elkaar, wordt dus nu omgeschakeld naar een projectmatige aanpak, die moet leiden tot realisatie. Vanzelfsprekend komen de resultaten ter beschikking van alle instellingen.PodP
Een groep van 35 mensen van uitgevers, distributeurs, projecten en instellingen zijn op 13 en 14 oktober bij elkaar geweest. Kun je met een dergelijke grote groep voortgang maken op het terrein van het bestellen, distribueren en gebruiken van leermiddelen? Inderdaad, een hele uitdaging waarbij voortgang maken alleen te doen is wanneer iedereen hetzelfde doel heeft: zorgen dat leermiddelen op tijd en eenvoudig door de student (en docent) gebruikt kunnen worden.

Na twee dagen zijn er een serie afspraken gemaakt waar alle partijen zich achter hebben geschaard. De belangrijkste, gezamenlijke doelstellingen zijn: 
  • een aanmerkelijk verbetering van de keten op 1 september 2012
  • een gezamenlijke en niet vrijblijvende visie voor de komende jaren
Om dat te realiseren worden een aantal zaken strak en snel aangepakt. Op 1 december moeten er al een serie afspraken liggen over bestellen en betalen voor individuele studenten. Maar hebben we met alle partijen die willen participeren (uitgevers, distributeurs, instellingen en aanpalende projecten) een overeenkomst over de concrete stappen die genomen moeten worden. Dat betreft het beschikbaar hebben van bestelomgeving(en), het maken en implementeren van een serie afspraken die de leermiddelenketen eenvoudiger en betrouwbaarder moeten maken.

Er zal de komende maanden hard gewerkt gaan worden aan deze ambities. Op verzoek van saMBO-ICT heeft Kennisnet de activiteiten inmiddels in gang gezet.Inschrijven in domeinen, u ook?
Al in mei werd duidelijk dat breed inschrijven op domeinen voor het schooljaar 2012/2013 wordt toegestaan. Zo kan een mbo-instelling aan studenten die nog niet precies weten wat ze gaan doen, een doorlopende leerlijn (BOL) bieden.

Op de landelijke gebruikersdag op 26 september j.l. werd uitgelegd wat dat nu in de praktijk gaat betekenen. Doordat er veel keuzevrijheid is echter, wordt het geheel van wet & regelgeving, aanpassing in de processen en systemen, en aanpassing in levering aan BRON wel heel complex.

Op onze website vindt u een overzicht en een advies hoe te handelen:
Inschrijven in domeinen, processen, systemen en BRONUpdate Laptops in het mbo Hoe? Zo!
In april 2010 verscheen in de ‘Hoe? Zo!’-reeks de publicatie ‘Laptops in het mbo’. Het was duidelijk dat dit thema bij de onderwijsinstellingen leefde. De publicatie vond gretig aftrek. En nog steeds, want na bijna 1,5 jaar is er geen enkele instelling die niet over dit thema nadenkt, ermee experimenteert of het reeds (geheel of gedeeltelijk) heeft geïmplementeerd.

Update
Afgelopen voorjaar organiseerde Kennisnet een bijeenkomst om de stand van zaken rondom laptops in het mbo op te halen vanuit de instellingen. Waardevolle ervaringen werden gedeeld en openstaande vragen geïnventariseerd. In deze update zijn deze ervaringen samengevat en worden de vragen, die op dit moment leven, beantwoord. Deze update is een aanvulling op de publicatie ‘Laptops in het mbo’ van april 2010. De update is nog niet in druk beschikbaar maar hier als PDF te downloaden.Centraal ontwikkelde examens Nederlandse taal en rekenen. Hoe? Zo! 
Van deze Hoe? Zo! publicatie is een herziene uitgave uitgebracht! De uitgave geeft antwoord op vragen over de invoering van de centraal ontwikkelde examens binnen het mbo. De publicatie is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de organisatie en uitvoering van de centrale examens. De nieuwe uitgave is inclusief errata, geschreven door examendeskundige Frank Ruyten, Leeuwenborgh Opleidingen. Binnenkort verschijnt een aangepaste versie.

Het document is met de opgenomen errata al wel te downloaden.


Overige publicaties saMBO-ICT
Naast de Hoe? Zo! boekjes, de nieuwsbrieven en de encyclopedie brengt saMBO-ICT regelmatig andere publicaties uit, zoals het Rapport “uitbesteding examinering rekenen en taal in het MBO”, het Rekenmodel “Kosten examen”, de Rapportage “Procesbeschrijving (centraal)examineren, de Programmaplan Leermiddelen en ons meerjarenplan

U kunt ze vinden in de rubriek Overige publicaties op onze website.Website en groepsomgeving saMBO-ICT
Sinds de lancering van de nieuwe website wordt deze dagelijks door tussen de 110 en 200 personen bezocht. In het weekend ligt dat aantal beduidend lager. Al deze gegevens en veel meer kunnen we monitoren dankzij koppeling met Google Analytics. Zo zien we onder andere welke browsers en welke besturingssystemen gebruikt worden. Ook zien we zo welke artikelen heel goed en welke wat minder gelezen worden. Inmiddels hebben zich zo'n 150 gebruikers aangemeld waarmee zij ook toegang hebben tot het besloten gedeelte. Ter vergelijking: deze nieuwsbrief wordt door zo'n 900 mensen gelezen!

Besloten gedeelte
Naast een openbaar gedeelte dat door iedereen is te raadplegen, is er namelijk ook een besloten omgeving die alleen toegankelijk is voor leden. Leden kunnen zich met hun instellings e-mailaccount aanmelden. Zijn er twijfels, raadpleeg dan de door ons gebruikte whitelist. Ingelogd zijn er meer berichten beschikbaar en is het ook mogelijk om zelf berichten te plaatsen. Daarnaast is er toegang tot de vraagbaak waar leden nu zelf makkelijk een vraag achter kunnen laten en op vragen van anderen kunnen reageren. Helaas wordt de vraagbaak nog niet zoveel benut.

Groepsomgeving

Vanaf de website is het mogelijk om naar de groepsomgeving te gaan. Hiervoor hoeft niet opnieuw ingelogd te worden. Groepen kunnen gesloten zijn voor een groep mensen of open voor deelname door iedereen die interesse heeft. Iedereen wordt automatisch lid van de demonstratiegroep waarin de mogelijkheden van deze (Elgg) groepsomgeving getoond worden. Er is al een aantal groepen ingericht. Ruim tachtig mensen hebben inmiddels gebruik gemaakt van de mogelijkheden van de groepsomgeving.Workshop werken met groepen
Wilt u een groep starten maar heeft u hulp nodig bij de inrichting? Of bent u al "binnen" maar wilt u graag meer weten over de mogelijkheden van onze groepsomgeving? Op 1 december 2011, 13:00 - 16:00 uur bieden wij een training aan voor onze leden. Na een korte presentatie krijgt u "hands-on" ondersteuning om uw eigen groep (verder) in te richten! Locatie: in principe in Woerden, maar mede afhankelijk van het aantal deelnemers.

Heeft u interesse, neem dan contact op met:
Willem.Karssenberg@sambo-ict.nl Vragen van/aan collega's
Regelmatig komen er vragen binnen van collega's aan collega's. Tot nu toe plaatsten wij die gelijk na binnenkomst op de website in de rubriek Vragen van/aan collega's.

Met de ingebruikname van onze nieuwe website kunnen alle leden vanaf nu zelf direct een vraag op de website plaatsen in de Vraagbaak. Hiervoor moet men wel zijn ingelogd. Ook om de vragen te bekijken is aanmelding vereist. Dit om te voorkomen dat willekeurige bezoekers vragen onder ogen krijgen die alleen voor onze doelgroep bestemd zijn.

Laatst gestelde vragen:
Applicatie vastleggen OER
Problemen tijdens lessen met studiemeter.nl
Inrichting metadatering in Sharepoint 2010

Reacties kunnen direct onder de vraag in de Vraagbaak geplaatst worden, zodat andere leden deze ook kunnen raadplegen.

Denk aan terugkoppeling:
Wat blijft is de regel die we al hadden: De vrager van informatie verplicht zich tot een terugkoppeling aan de informatieverstrekkers. Iedereen die informatie geeft naar aanleiding van deze vragen, mag dus informatie terug verwachten van de informatievrager in de vorm van een overzicht, document, samenvatting, eigen ervaringen of het verdere verloop van een activiteit.