Nieuwsbrief nummer 11, juli 2011

Beste lezer,

Inleiding

Deze laatste nieuwsbrief ploft op de digitale deurmat, net voor de zomerperiode. Vandaag gaan de eerste scholen in het midden van het land genieten van een lange zomerperiode. Dat wil zeggen dat we in die periode geen landelijke bijeenkomsten hebben. Het is even opsparen voor na de vakantie, dus tot september.

Dat is ook te merken aan deze nieuwsbrief. We kijken terug op een paar intensieve weken, met veel nieuwe initiatieven, zoals de start van een vooronderzoek rond examinering, een initiatief rondom berichtenstandaarden en de start van een dialoog tussen uitgevers en instellingen. Het is allemaal te lezen in deze digitale nieuwsbrief.

Het zijn ook de onderwerpen die onze lezers graag terugzien. De enquête die we de vorige nieuwsbrief hebben uitgezet toont dat naar ons idee aan. De lage respons en de reacties op de vragen laten zien dat de lezers het zo goed vinden. We kunnen de reacties interpreteren als: “vooral zo doorgaan”. Dat geldt voor zowel de frequente als de omvang. Dus ook komend cursusjaar komen de nieuwsbrieven eens per zes weken. De eerstvolgende gaat verschijnen op 9 september.

Maar zover is het nog niet. Voor diegenen die op vakantie gaan, rust lekker uit, zodat we in het nieuwe cursusjaar er weer gezamenlijk in het MBO tegenaan kunnen gaan.

Jan Bartling


Conferentie saMBO-ICT 14-15 september Breda
Alhoewel september nog ver weg lijkt, is de inschrijving voor de conferentie op 14-15 september op het Florijn College in Breda al gestart.
Zowel het (voorlopige) programma als het inschrijfformulier zijn te vinden op onze website.

Voor diegene die de 14e al naar Breda komen is er naast een keynote over het 'waarom van innoveren' door Jaap Oomen en een keuze uit 2 x 6 workshops een barbecue in de binnentuin georganiseerd. Om parkeerleed te voorkomen (centrum Breda is volledig betaald parkeren en op het terrein van de school staat het 's morgens voor negenen al bomvol) kan er geparkeerd worden bij Van der Valk in Gilze-Rijen. Een eigen conferentie bus zorgt dat er keurig voor de deur in Breda uitgestapt kan worden en er tijdens het eten en netwerken niet 'gebobt' hoeft te worden.
Donderdag de 15e zetten we de reeds ingezette koers voort. We starten met een keynote waarin we worden meegenomen over de impact van nieuwe technologie op markt en organisatie gevolgd door wederom keuze uit maar liefst 18 workshops, verdeeld over 3 ronden. Eind van de middag zal Ernst-Jan Pfauth, chef Internet bij NRC Handelsblad laten zien hoe hij zijn opdracht: 'maak vernieuwende journalistieke sites en apps en draai op 1 januari 2012 break even' heeft aangepakt.

Het programma voor deze conferentie met een beschrijving van de workshops zal ook weer beschikbaar komen om geraadpleegd te worden op mobiele telefoons. De url wordt gepubliceerd in de nieuwsbrief van 9 september.Hoe zit dat eigenlijk? Zo!
De Hoe? Zo! reeks is uitgebreid met twee nieuwe boekjes. De onderwerpen liggen in elkaars verlengde en gaan beiden over “open”.

De eerste publicatie gaat over Open Source en Open Standaarden. In het boekje, dat in samenwerking met het NOiV is geschreven, worden beide onderwerpen behandeld vanuit het perspectief van de onderwijsinstelling. De grote vraag is eigenlijk: wat moet je er als instelling mee? Uitgangspunt zijn vragen als, wat houdt de verplichting in om open source beleid te moeten ontwikkelen. Maar ook komt aan de orde wat het betekent om de overheidsverplichting “pas-toe-of-leg-uit” te hanteren in relatie tot standaarden. 

Het tweede Hoe? Zo! boekje moet instellingen een handvat geven op het gebeid van het uitwisselen van educatieve content. Waarom lukt dat zo moeizaam binnen en tussen instellingen? Er is in het verleden al veel over geschreven, maar het bijzondere van deze publicatie is het feit dat er concrete oplossingen voor het probleem worden geboden. Een boekje dus om echt binnen de instelling mee aan het werk te gaan.

De boekjes zijn in pdf-formaat via de saMBO-ICT website te downloaden. Wilt u graag gratis gedrukte exemplaren ontvangen, dan zijn deze te bestellen via de webwinkel van Kennisnet.Samen in een (service)bus
“Standaardberichten voor de MBO sector” was het onderwerp van de bijeenkomst op woensdag 22 juni. Doel was om na te gaan of de realisatie van standaardberichten met behulp van een generieke servicebus realistisch is. Een aantal instellingen hadden de behoefte om hierover van gedachten te wisselen. Uiteindelijk waren 12 ROC’s aanwezig, naast vertegenwoordiging vanuit Kennisnet, RAET, RealOpen IT, Topicus en X-Clamation.

De afgelopen jaren zijn er meerdere initiatieven geweest rondom het uitwisselen van standaardberichten. De werkgroep Stekkers was hier een voorbeeld van en onlangs zijn er nog 2 pilots (Zadkine en West Brabant) geweest om het standaard deelnemersbericht te implementeren. Deze initiatieven hebben helaas nog niet geleid tot brede implementaties binnen de ROC’s.

De presentaties stonden in het teken van IMS/LIS standaarden, de voordelen van een (gezamenlijke) servicebus, de werking van Microsoft BizTalk en welk vervolg we hier eventueel aan zouden kunnen geven.

De ochtend werd als zinvol ervaren en de aanwezigen willen graag concreet aan de slag. De afspraak is gemaakt om in september een werksessie met deelnemende instellingen te organiseren waarin de kaders bepaald worden, om daarna concreet aan de slag te kunnen gaan met één of meerdere pilots.Content
Twee acteurs in de rol van respectievelijk een content gebruiker (student, docent, ouder) en een content ondersteuner (helpdesk ict instelling/uitgever) vormden 22 juni het decor van een ‘ronde tafel’ bijeenkomst waarbij scholen en uitgevers samen de uitdaging tot het oplossen van het content distributie probleem aangingen.

Onder aanvoering van Kennisnet, GEU (Gezamenlijke Educatieve Uitgevers) en saMBO-ICT werden herkenbare problemen voorzien van een mogelijke oplossing, die vervolgens geprioriteerd werden.

Op de schouders van de organisatoren rust de taak om deze prioriteiten om te zetten in concrete acties.Kennisdeling Procesmanagement
Veel onderwijsinstellingen zijn in de achterliggende jaren in het kader van verbetering van de bedrijfsvoering over gegaan op het beschrijven van de processen binnen de organisatie. Om het wiel niet steeds zelf opnieuw uit te vinden en te onderzoeken of we als AOC’s en ROC’s iets voor elkaar kunnen betekenen heeft saMBO-ICT leden die zich bezig houden met procesmanagement uitgenodigd voor een bijeenkomst op 30 mei 2011 bij ROC Aventus in Apeldoorn en dat bleek een interessante bijeenkomst op te leveren.

Na een boeiende presentatie over procesgericht werken door Emiel Kelly, vertelden Jan Willem Jonker (ROC Aventus) en René Bijman (ROC Tilburg) hoe zij in de praktijk op hun ROC bezig zijn met het beschrijven van processen. Vervolgens is in kleine groepen naar aanleiding van enkel vragen verder gesproken over deze materie.
Meer weten en/of de presentaties eens zien? Ga dan naar Kennisdeling procesmanagement op onze site.Uitbesteden Centrale Examinering
Op donderdag 26 mei was er een bijeenkomst over de uitbesteding van de centrale examinering rekenen en taal. Doel van de bijeenkomst, het onderzoeken naar en inventariseren van:
 • de mogelijkheden van uitbesteden;
 • de verschillende vormen;
 • de voorwaarden waaronder.
Henk Plessius (Pheidis Consultants) is in opdracht van saMBO-ICT gestart met een ‘onderzoek uitbesteding delen landelijke examens MBO’.
Medio oktober 2010 zullen de resultaten breed gedeeld en eventuele vervolgstappen bepaald worden.Voortgang Triple A
In het programma Borging Triple A voert saMBO-ICT verschillende projecten uit met als doel het gedachtegoed van Triple A verder uit te werken in bruikbare concepten en producten voor onderwijsinstellingen. Het programma wordt gefinancierd met subsidie van het ministerie van OCW. Begin dit jaar is de eerste formele voortgangsrapportage voor het programma opgeleverd én goedgekeurd. De rapportage is middels deze link in te zien.

Een korte update van de lopende projecten:
 • In de vorige nieuwsbrief is reeds aangekondigd dat een aantal VO-instellingen betrokken is bij de activiteiten van het programma. De afgelopen tijd zijn er bijeenkomsten georganiseerd waarin de instellingen een eigen VO procesmodel hebben opgesteld. Binnenkort zal een interactieve versie van deze bollenplaat hier op de saMBO-ICT site worden gepubliceerd.
 • Het pilottraject onderwijslogistiek is op 16 juni met een bijeenkomst en evaluatie met de deelnemende onderwijsinstellingen afgerond. De instellingen hebben het afgelopen half jaar gewerkt aan het toetsen van het FO aan diverse systemen binnen hun eigen organisatie. De uitkomsten hiervan worden verwerkt. De resultaten komen na de zomer tot uw beschikking.
 • In het project begeleiding werkt een aantal onderwijsinstellingen aan het uitwerken van het deel ‘Primair Proces Ondersteuning en Portfolio’. Na de zomer wordt het project voortgezet en worden de eerste resultaten van het aangepaste en verdiepte FO gepubliceerd.Vooruitblik op nieuwe projecten Triple A
Voor de zomer starten twee nieuwe projecten onder het programma Borging Triple A. In het kader van het project Triple A toets wordt er een eerste bijeenkomst met adviesbureaus georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst worden ervaringen gedeeld over de vragen die instellingen aan adviesbureaus stellen rondom het Triple A gedachtegoed. Vanuit de inventarisatie ontstaat inzicht over de mogelijkheden voor een tool waarmee instellingen zich kunnen meten aan het Triple A gedachtegoed. 

Voor het project Contentketen wordt door Kennisnet gestart met het opstellen van een procesbeschrijving. Het doel is de processen in de contentketen rondom het ontwikkelen, aanschaffen en distribueren van leermateriaal in kaart te brengen. In het najaar wordt dit project gekoppeld aan andere lopende initiatieven rond de Contentketen middels een bijeenkomst die “Pas op de Plaats” wordt genoemd. 

Na de zomer start saMBO-ICT met het opzetten van de heruitgave van de Triple A encyclopedie. Met input uit onderwijsinstellingen wordt gezocht naar een vorm om het gedachtegoed en nieuw materiaal te publiceren op een manier die aansluit bij de behoefte van instellingen. Daarnaast wordt er begonnen met het uitdiepen van het deelOnderwijscatalogus middels een onderzoek naar het gebruik van catalogi in andere sectoren. Op basis van de bevindingen zal de onderwijscatalogus verder worden uitgewerkt. Ook worden de resultaten van het project Contentketen meegenomen in de verdere uitwerking van de onderwijscatalogus. 

Klik hier voor meer informatie over het programma Borging Triple A.Flitsenquête aan- en afwezigheidsregistratie
In de achterliggende maanden hebben we door middel van flitsenquêtes informatie over het gebruik van informatiesystemen verzameld en via de website aan u teruggekoppeld. Dat hebben we gedaan voor HRM, CRM en financiële systemen. Deze keer een korte inventarisatie van de systemen die rond aan- en afwezigheidsregistratie worden gebruikt. Doet u ook mee door even deze enquête van slechts 4 vragen in te vullen? Binnenkort staan de resultaten op de website.

Naar de enquête.Vragen van/aan collega's
Regelmatig komen er vragen binnen van collega's aan collega's. Wij plaatsen die gelijk na binnenkomst op de website in de rubriek Vragen van/aan collega's.
Hieronder een kort overzicht van wat er de afgelopen periode is binnengekomen. Klik voor meer informatie:
 • Video in beschermde omgeving
  Een werkmaatschappij binnen het ROCvA is al geruime tijd op zoek naar een plek om video voor en door leerlingen en docenten streamend binnen een beschermde omgeving aan te bieden ...
 • Applicatie voor plan van inzet
  Binnen het Hoornbeeck College wordt gewerkt met een eigen ontworpen Access applicatie, waarin het Plan van Inzet (PvI) wordt vastgelegd. Echter deze applicatie voldoet op een aantal punten niet...
 • Protocol internetgebruik
  Wie kan een reglement of protocol voor studenten aanleveren, waarin zaken worden geregeld die gaan over:Het – al dan niet beperkte – gebruik van internetsitesHet – al dan niet beperkte – gebruik ...
 • Ervaringen met Netop School
  Wij als ROC van Amsterdam, hebben de behoefte kennis te delen en te leren van andere scholen rond een programma dat standaard in ICT lokalen, studiecentra gebruikt wordt. Wat is ...
 • Inrichting werkomgeving ICT opleiding
  Wij zijn momenteel in gesprek met ICT opleidingen voor de inrichting van hun omgeving voor het nieuwe schooljaar. Hun huidige omgeving is als volgt:VMware workstation 7 op de Pc ...
Een vraag insturen:
Wilt u een vraag stellen aan uw collega's via saMBO-ICT?
Stuur uw vraag naar het secretariaat en wij zorgen voor distributie! 

Denk aan terugkoppeling:
De vrager van informatie verplicht zich tot een terugkoppeling aan de informatieverstrekkers. Iedereen die informatie geeft naar aanleiding van deze vragen, mag dus informatie terug verwachten van de informatievrager in de vorm van een overzicht, document, samenvatting, eigen ervaringen of het verdere verloop van een activiteit.